Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 14/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2010/CT-UBND

Tân An, ngày 14 tháng 5 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHẤN CHỈNH VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THUÊ BAO DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Thực hiện Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT ngày 24/6/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý thuê bao di động trả trước (gọi tắt là TBTT) có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2009, đến nay đã hơn sáu tháng, nhìn chung tình hình thực hiện theo yêu cầu của Thông tư trên địa bàn tỉnh Long An đạt được một số kết quả khả quan. Các chi nhánh, đại lý bán hàng và điểm giao dịch được ủy quyền đã thực hiện được một số công việc như: ký thỏa thuận ủy quyền với các doanh nghiệp thông tin di động để tiếp nhận đăng ký, lưu giữ thông tin TBTT của khách hàng theo đúng quy trình; thông báo đến các chủ thuê bao về các điểm giao dịch được ủy quyền; kiểm tra, đối soát và chuyển chính xác, kịp thời cho doanh nghiệp thông tin di động các thông tin thuê bao đã đăng ký; giám sát đối với các điểm giao dịch trực thuộc, đại lý bán hàng và điểm giao dịch được ủy quyền trong việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý TBTT và quy trình đăng ký thông tin TBTT của doanh nghiệp thông tin di động.

Tuy nhiên, việc nhận thức và tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng TBTT của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động và người sử dụng TBTT còn nhiều hạn chế; việc triển khai thiếu đồng bộ nên trong thực hiện có lúc, có nơi còn chưa thống nhất; tính chính xác về thông tin đăng ký của người sử dụng dịch vụ chưa cao. Để tăng cường chấn chỉnh hoạt động và quản lý nhà nước có hiệu quả đối với các dịch vụ thuê bao di động trả trước, UBND tỉnh Long An chỉ đạo như sau :

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và chỉ đạo các doanh nghiệp thông tin di động tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để thực hiện đúng các quy định pháp luật về quản lý TBTT và nội dung chỉ thị này;

b) Xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai việc quản lý TBTT theo quy định tại Thông tư 22/2009/TT-BTTTT;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các hoạt động đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin TBTT theo thẩm quyền và các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động:

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Long An tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho các đại lý bán hàng, điểm giao dịch được ủy quyền và chủ TBTT các quy định của nhà nước về quản lý TBTT và quy trình đăng ký thông tin TBTT của doanh nghiệp thông tin di động;

b) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc, chi nhánh, đại lý bán hàng và điểm giao dịch được ủy quyền trong việc chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý TBTT và quy trình đăng ký thông tin TBTT của doanh nghiệp thông tin di động;

c) Tổ chức, thực hiện việc đối soát thông tin TBTT trên bản khai, phiếu đăng ký với thông tin lưu giữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý tập trung của doanh nghiệp; thực hiện thu hồi, lưu giữ đầy đủ, khoa học tất cả các phiếu đăng ký, bản khai thông tin;

d) Có văn bản chỉ đạo các chi nhánh chấp hành đúng quy định của nhà nước đối với toàn bộ các SIM trả trước (Hộp Kit) sử dụng cho mục đích khuyến mãi, tặng cho...

e) Nhân viên tiếp nhận đăng ký thông tin TBTT phải tuân thủ quy định, quy trình về thực hiện kiểm tra, đối chiếu các thông tin trong phiếu đăng ký, tờ khai với giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu để đảm bảo tính chính xác về thông tin đăng ký;

f) Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về số liệu thuê bao, số lượng điểm giao dịch được ủy quyền trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu;

g) Giải quyết các khiếu nại của khách hàng về việc đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin TBTT của doanh nghiệp.

3. Chi cục Quản lý thị trường:

Hỗ trợ, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thanh tra, kiểm tra để kịp thời xử lý các sai phạm (nếu có) của tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ, bán các sản phẩm TBTT trên địa bàn tỉnh.

4. Công an tỉnh:

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố phối hợp với các chi nhánh, điểm giao dịch được ủy quyền của các doanh nghiệp viễn thông trong việc đối soát cơ sở dữ liệu chứng minh nhân dân, hộ chiếu với cơ sở dữ liệu thông tin TBTT để đảm bảo thông tin về chủ TBTT giữa hai cơ sở dữ liệu phải khớp nhau.

5. UBND các huyện, thành phố:

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên tiến hành kiểm tra đối với các điểm giao dịch TBTT ở địa phương để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

6. Đoàn kiểm tra liên ngành:

Định kỳ hay đột xuất, tổ chức kiểm tra hoặc kết hợp kiểm tra các hoạt động của doanh nghiệp và các điểm giao dịch có liên quan đến thông tin TBTT.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng sở ngành tỉnh, các Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT.TU,
TT.HDND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng NC (TH+KT+VX+NC-TCD);
- Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh
“giao Sở Thông tin và Truyền thông gửi”;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, Nh.
CT-QLNN TBDD TRA TRUOC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/2010/CT-UBND ngày 14/05/2010 về tăng cường chấn chỉnh và quản lý nhà nước đối với dịch vụ thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.114

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.225.8