Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh công tác quản lý sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 15/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 7 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các ngành, địa phương đã chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai thường xuyên, đã góp phần nâng cao ý thức của một số cơ sở, doanh nghiệp trong thực hiện các quy định về sản xuất, kinh doanh rượu. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đã được các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn còn một số tồn tại như: các cơ sở sản xuất rượu còn nhỏ lẻ, vốn ít, mang tính gia đình, trang thiết bị và công nghệ lạc hậu, dẫn đến chất lượng rượu chưa đạt tiêu chuẩn; nhận thức của người sản xuất rượu và khách hàng chưa cao, thiếu quan tâm đến các quy định về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn chất lượng,...

Nhằm tiếp tục đưa công tác quản lý sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Công Thương.

Ch trì, phi hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và y ban nhân dân cấp huyện thc hin các ni dung sau:

a) T chc kiểm tra, giám sát việc thc hiện các quy định an toàn thc phẩm đối vi các sở, doanh nghiệp sn xut, kinh doanh rượu đã được cp phép trên đa bàn tỉnh.

b) Trin khai, hưng dẫn trình t, thtc và t chc cấp Giấy phép sn xuất rưu đi với c d án đu tư sản xuất rưu trên địa bàn tnh có quy mô dưới 03 triu lít/năm; Giấy phép kinh doanh buôn bán rưu và Giấy chng nhn cơ s đ điều kiện an toàn thc phẩm trong sn xut, kinh doanh rưu.

c) ng dẫn Phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng các huyn, th xã, thành ph và y ban nhân dân các xã, phưng, th trn các nội dung v trình t, thtục cn thiết về qun lý sn xut, kinh doanh rưu theo quy định tại Ngh định s94/2012/NĐ-CP ca Chính ph các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

d) Ch đạo Chi cc Quản lý th trưng phi hp vi quan chc năng tăng cưng công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và x lý nghiêm các vi phạm theo quy đnh pháp luật đối với rưu nhp lu, rượu giả, rưu không đảm bảo cht lưng, an toàn thc phm, hết hn s dụng hoặc các sn phẩm rượu mang nhãn hàng hóa kng hp pháp, không ghi nhãn bao bì, không dán tem theo quy định lưu tng trên th trưng.

đ) Ch trì, phối hợp vi quan thông tin đại cng tiếp tc thc hin công tác thông tin, tuyên truyền các quy đnh ti Ngh đnh s 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 ca Chính ph v sản xut, kinh doanh rưu và Thông tư s 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 ca Bộ trưng Bộ Công Thương ng dn thc hin mt số điu ca Ngh đnh 94/2012/NĐ-CP.

2. Sở Y tế.

a) Tổ chức cấp giấy chứng nhận công bố hợp quy, hợp chuẩn cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rượu theo quy định của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP , Thông tư số 19/2012/TT-BYT và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

b) Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về chất lượng an toàn thực phẩm; phòng, chống tác hại của việc lạm dụng rượu; công tác quản lý sản xuất, kinh doanh rượu thuốc trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính.

a) ng dn th tc thanh, quyết toán cho các đơn v thc hin công tác quản lý nhà nước v an toàn thc phẩm đúng theo quy định.

b) ng dẫn thc hiện mc thu, np và s dng phí, l phí cấp Giấy phép sn xut, kinh doanh rưu theo quy đnh ca Bộ Tài chính.

4. Cục thuế Tnh.

ng dn thc hin vic qun lý, s dụng tem sản phẩm rượu tiêu thtrong nước trên đa bàn tnh theo quy định tại Thông s 160/2013/TT-BTC.

5. Sở Khoa học và Công nghệ.

a) Ch trì, phi hp với các Sở, ngành liên quan và y ban nhân dân cp huyện hướng dn các cơ sở, doanh nghip sản xut rưu trên đa bàn tỉnh nghiên cu, ứng dụng quy trình công nghệ sn xut rưu đảm bảo tiêu chuẩn chất ng an toàn thc phm.

b) ng dn, h tr các sở, doanh nghip sn xut rưu xây dng thương hiu, đăng ký nhãn hàng hóa, xuất x hàng hóa, ch dn đa lý,…theo quy định pháp luật hiện hành.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ch trì, phi hp vi các Sở, ngành liên quan và y ban nhân dân cp huyện tuyên truyn,ng dn và có giải pháp thúc đẩy các cơ sở, doanh nghip sản xuất kinh doanh rượu trên đa bàn tỉnh thc hin đúng các quy đnh v bảo vmôi trường.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

a) Phi hp vi quan chc năng liên quan và y ban nhân dân cấp huyện nghiên cu, đ xuất cnh sách h trợ các sở, doanh nghip sn xut rượu th công nhằm mc đích kinh doanh chuyển đổi nghđi với các cơ skng đ điều kiện sản xut theo quy đnh.

b) Ch đo các s dạy ngh tư vn và to điu kiện đ người lao động thuc đối tưng phải chuyển ngh tham gia các lp dạy nghề, gp h sớmn định cuc sống.

8. Sở Thông tin và Truyền thông.

Ch trì, phối hợp với S Y tế và c cơ quan liên quan tuyên truyn, giáo dục nhm nâng cao nhn thc v nguy cơ, tác hi ca vic lm dụng rưu và sdụng rưu không đm bo cht lượng an toàn thc phm, đưc thay thế dn bng c loi rưu đm bo tiêu chun cht lượng an toàn thc phm theo quy định; thông tin vnh hình sn xut và tiêu th rưu tn địa bàn; tăng cường công tác truyn thông, nâng cao nhn thc ca nhân dân vphòng, chống ngđộc rượu, tác hi ca rưu kém cht lượng.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Thông tư số 39/2012/TT-BCT trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

b) Chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã làm rõ nguyên nhân khi xảy ra ngộ độc rượu trên địa bàn (nếu có) và có các biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

c) Chỉ đạo Phòng Kinh Tế, Kinh tế và Hạ tầng, các cơ quan chuyên môn liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành rà soát nắm chắc số lượng các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn và thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rượu thực hiện các quy trình, thủ tục cần thiết về sản xuất, kinh doanh rượu theo quy định. Đồng thời, tổ chức cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại theo quy định thuộc thẩm quyền. Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng, năm về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

- Phối hợp với các ngành có liên quan, tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các hộ, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rượu không tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu.

10. T chc thc hin.

a) y ban nhân dân tnh yêu cầu Th trưng các Sở, ngành tỉnh và Chtịch y ban nhân dân các huyn, th xã, thành ph trong phạm vi nhiệm v và quyền hạn được giao, phi hp t chc thực hin có hiu qu công tác quản lý sn xut, kinh doanh rưu đa bàn tnh theo đúng quy đnh pháp luật hiện hành.

b) Các cơ sở, doanh nghiệp sản xut, kinh doanh rượu tự rà soát và tiến hành thc hin các thtc hành chính vsn xut, kinh doanh rưu theo đúng quy đnh pháp lut, t ngày 01 tháng 01 năm 2015 các sở, doanh nghip sn xut, kinh doanh rưu trên địa bàn khi hoạt động phải có Giấy phép sản xut, kinh doanh rưu theo đúng quy đnh.

Th trưng các Sở, ban, ngành tnh và Ch tịch y ban nhân dân các huyn, th xã, thành ph, các cơ sở, doanh nghip sản xut, kinh doanh rưu thc hiện nghiêm tinh thn Ch th này. Trong quá trình thc hin nếu có khó khăn, vưng mắc thì phản nh bng văn bản v Sở Công Thương đ tng hp, trình y ban nhân dân tnh xem t, gii quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- BCông Tơng;
- Tng trc Tỉnh ủy;
- Tng trc HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- UBND huyện, thị xã, tnh phố;
- Báo Đồng Tháp;
- Đài Truyền hình Đồng Tháp;
- Cổng Thông tin điện t tnh;
- Lưu: VT, KTTH-HSĩ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh công tác quản lý sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.162

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242