Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 17/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Điện Biên, ngày 17 tháng 06 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017 TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4333/BKHĐT-TH ngày 06/6/2016 về việc Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2017; Văn bản số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/6/2016 về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2017. UBND tỉnh ban hành chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Điện Biên như sau:

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tnh lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2016-2020; là năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách mới 2017-2020 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015. Về việc lập kế hoạch đảm bảo yêu cầu, đúng thời gian quy định, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, triển khai tập trung nghiên cứu Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 4333/BKHĐT-TH ngày 06/6/2016; Văn bn số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (03 văn bản trên được đăng tải trên cng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ http://www.dienbien.gov.vn mục văn bn mới) để xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 với những nội dung chủ yếu sau:

A. YÊU CẦU TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

1. Bám sát ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1526/UBND-TH ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh về xây dựng báo cáo kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách năm 2017. Trong đó, việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 trên cơ sở tổ chức đánh giá sát thực, đúng thực chất tình hình kinh tế -xã hội năm 2016 và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm dự ước kết quả thực hiện cả năm 2016 so với các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016 đã được HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ hp thứ 16 Quyết nghị.

2. Đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; tình hình triển khai thực hiện chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2016 (trong đó tập trung đánh giá 07 nhiệm vụ trọng tâm và 08 nhóm giải pháp chủ yếu); tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết s01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung, nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và các Chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án phát triển kết cấu hạ tầng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ...

Dự báo kịp thời tình hình thế giới, trong nước và trong tnh, những cơ hội, thách thức đối với sự phát triển KT-XH để có giải pháp ứng phó phù hợp, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực có thể xảy ra

2. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, căn cứ các mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và trên cơ sở đánh giá tình hình trong nước, của tnh, địa phương thời gian qua; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

3. Việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 phải phù hp với việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 để bảo đảm tính khả thi, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

4. Về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Lut Ngân sách nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan; căn cứ các chế độ chính sách hiện hành của nhà nước, các chế độ chính sách do Tnh ban hành.

5. Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 phải có sự phi hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; giữa các ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố để bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kế hoạch, đảm bảo các chỉ tiêu, yêu cầu kế hoạch có khả năng thực hiện ngay từ đầu năm.

6. Trong quá trình đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư,... nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả, nâng cao tính khả thi của kế hoạch đề ra và tạo sự đồng thuận của toàn xã hội.

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tc độ tăng trưởng kinh tế. Tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. ng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Cng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vng chắc chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tnh. Thực hành tiết kiệm, chng lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng.

I. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

1. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành về tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách tiền tchủ động, linh hoạt, chặt chẽ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013- 2020 của nn kinh tế. Mở rộng và đa dạng hóa các quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, tăng cường tính tự chủ, độc lập của nền kinh tế. Hoàn thiện quy hoch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng năm 2030 của tỉnh, các quy hoạch theo ngành kinh tế, lĩnh vực. Phấn đấu tốc độ tăng trưng (GRDP) năm 2016 đạt khoảng 7%

2. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, năng suất cây trng và đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh cho cây trng, vật nuôi; tiếp tục đổi mới phương thức quản lý và phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất công nghiệp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. To chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng. Thực hiện đảm bảo tiến độ và triển khai có hiệu quả công tác đo đạc, quy chủ để giao đt, giao rừng. Đy nhanh tiến độ các dán trồng cây cao su, cây cà phê theo quy hoạch, trồng rừng sn xuất. Tiếp tục rà soát, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch và gii pháp chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, thu chi ngân sách năm 2017. Thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ. Huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, ưu tiên đầu tư cho các công trình giao thông nông thôn mới, thủy lợi, các công trình ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường... Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, truyn thông và các phúc lợi xã hội khác.

4. Tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản. Quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên. Chấn chnh việc quản lý, khai thác tận thu cát, sỏi, đá. Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khai thác gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường quản lý chất thải rắn, chất thải công nghiệp và chất thải y tế tại các khu vực trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và các thị trấn, thị tứ trên địa bàn tỉnh

5. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các giải pháp, mục tiêu đề ra theo Nghị quyết số 19/NQ- CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ với mục tiêu tạo mọi điều kiện thuận lợi để đầu tư kinh doanh, giảm tối đa chi phí khởi nghiệp, khuyến khích đi mới công nghệ, chuyn đổi mô hình kinh doanh; tập trung phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phn kinh tế, nhất là khu vực doanh nghiệp tư nhân, kinh tế hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo đảm cạnh tranh bình đng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội theo hướng tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho người dân và doanh nghiệp đảm bảo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 cao hơn năm 2015. Trong đó tập trung chđạo cải thiện nâng cao những chỉ số còn thấp ...

- Phát triển các ngành dịch vụ theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đng bộ, tăng năng lực cạnh tranh. Mở rộng mạng lưới dịch vụ trong nông thôn, phát triển mạng lưới các chợ đầu mối và hệ thng phân phối bán lẻ tới các khu vực vùng sâu, vùng xa nhằm đảm bảo cung cp các mặt hàng thiết yếu và thu mua nông sản hàng hóa cho nhân dân, tạo điều kiện cho giao lưu thúc đy sản xuất hàng hóa phát triển. Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường sang các tỉnh trong nước, các khu vực Bắc Thái Lan, Bắc Lào, Nam Trung Quốc, trong đó tập trung công tác tuyên truyền ph biến cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức về Hội nhp quốc tế trong hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trong tỉnh cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

- Tiếp tục rà soát để thực hiện quá trình tái cơ cấu đầu tư công theo hướng loại bỏ những dự án chưa thực sự cấp bách, đng thời sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển kinh tế ở tất cả các ngành, lĩnh vực theo Luật Đầu tư công; tăng cường thu hút nguồn lực ngoài Nhà nước cho đầu tư phát triển. Tập trung ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các công trình dự án trọng điểm, phòng chống thiên tai, phát triển nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, sắp xếp ổn định dân cư, y tế, giáo dục, các dự án hoàn thành trong năm 2017. Tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức thanh tra, kim tra đối với các dự án phân cấp, ủy quyền đầu tư, các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, thực hiện các chính sách việc làm theo hướng xuất khẩu lao động và đưa lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp. Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện đng bộ và hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo, tạo chuyn biến mạnh mẽ trong thực hiện nhim vụ xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, đặc biệt tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và Quyết định 293 của Thủ tướng Chính phủ

- Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện với trẻ em, từng bước bảo đảm bình đẳng giới trong mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội; thu hẹp khoảng cách giới, xóa dần định kiến về giới trong đời sống xã hội.

- Tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng các dịch vụ y tế, tạo điều kiện đngười dân được cung cp các dịch vụ y tế cơ bn và tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng. Từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nht là y tế sở; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế cả về số lượng và chất lượng, tchức tiếp nhn bác sỹ đào tạo theo địa chỉ về các xã. Tăng cường xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên toàn địa bàn. Chủ động thực hiện tt công tác y tế dự phòng, khống chế không đdịch bệnh lớn xảy ra; thực hiện mục tiêu giảm sinh vững chc, nâng cao chất lượng dân số và nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh dược...

- Thực hiện hiệu quả các chương trình quốc gia về đổi mới khoa học công nghệ, phát triển công nghệ cao. Khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sáng tạo ứng dụng khoa học, công nghệ, sáng kiến nâng cao năng suất lao động trong lĩnh vực kinh tế -xã hội. Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ có trình độ cao. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nghiệm thu và triển khai ứng dụng hiệu quả các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân.

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc và tôn giáo; thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách bảo tồn phát triển dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xã hội hóa văn hóa thể thao gắn với phát triển sâu rộng các phong trào văn hóa, thể dục ththao trong các địa bàn dân cư, quan tâm phát triển thể thao thành tích cao. Mrộng và phát triển hệ thống thông tin truyền thông; tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Nâng cao chất lượng, thời lượng phát sóng truyền hình, tăng phủ sóng phát thanh truyền hình tiếng dân tộc thiu số tới vùng sâu, vùng xa đáp ứng tốt hơn yêu cầu tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đng và nhà nước đến đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

- Chú trọng giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc như: Phòng chống tệ nn xã hội, lây nhiễm HIV, phòng chống tội phạm, tái trồng cây thuốc phiện, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đon 2011-2020, tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện cho mọi người dân có nhu cầu tiếp cn thông tin một cách dễ dàng, bình đẳng, công khai minh bạch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính đồng bộ, kịp thời về thực hiện cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”. Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015; đẩy nhanh tiến độ triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các đơn vị hành chính nhà nước.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh cơ cấu tchức, biên chế, quy chế hoạt động bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo sự điều hành tập trung, thống nhất theo chỉ đạo của Trung ương. Đi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật hành chính và phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và sự phối hợp của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chng lãng phí, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dng, quản lý vn và tài sản của nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm các nội dung kết luận sau thanh tra, kim toán; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tcáo của công dân, không để phát sinh những vấn đề nổi cộm, khiếu kiện đông người.

- Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tập trung nắm chắc tình hình trong và ngoài nước, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đi ngoại để chủ động giải quyết mọi tình huống phát sinh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh th; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, tạo môi trường chính trị ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Cng cố và nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới; xây dựng lực vũ trang vững mạnh toàn diện, hệ thống phòng thủ vững chắc sẵn sàng đối phó kịp thời với mọi tình huống xảy ra trên địa bàn.

Tiếp tục củng cố và xây dựng mối quan hệ hợp tác, hòa bình hữu nghị với các nước trong khu vực, mở rộng quan hệ đối ngoại với các tổ chức quốc tế, các nước theo quan điểm đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

II. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và hướng dẫn của Bộ Tài chính về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; trong đó cần lưu ý:

1. Đối với dự toán thu ngân sách nhà nưc năm 2017

Năm 2017 là năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách mới 2017-2020 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015; vì vậy việc xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 phải được thực hiện tích cc và theo đúng chính sách, chế độ hiện hành, trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2016, trên cơ sở dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2017 có tính đến các tác động trong và ngoài nước trong tình hình mới; tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện các văn bản pháp luật về thuế mới sửa đi, bsung và thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan theo cam kết quốc tế; chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, thu số thuế nợ đọng từ các năm trước, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, ... D toán thu nội địa (không kthu tiền sdụng đất) tăng bình quân tối thiu 13-15% so với đánh giá ước thực hiện năm 2016 (loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đi chính sách).

2. Đối với dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017

2.1. Nguyên tắc xây dựng

a) Về vốn đầu tư: Dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ, vốn sổ xố kiến thiết) phải phục vụ mục tiêu phát trin kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế 05 năm 2016-2020 và phải thực hiện đúng quy định của Luật ngân sách, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành trung ương. Việc b trí vốn kế hoạch chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước phải thực hiện theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân btheo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

b) Chi thường xuyên: Xây dựng dự toán chi thường xuyên các lĩnh vực theo đúng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước và các chính sách, chế độ, định mức hiện hành, ưu tiên btrí chi ngân sách cho một số lĩnh vực quan trọng theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Trong điều kiện cân đối ngân sách còn khó khăn, yêu cầu các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách lập dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt đtiết kiệm, hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội tho, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong, ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết cấp bách khác.

2.2. Nhiệm vụ xây dựng dự toán

Việc xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 đối với một số lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể được thực hiện như sau:

- Dự toán thu ngân sách phải toàn bộ các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các quy định của pháp luật khác có liên quan

- Dự toán chi ngân sách: căn cứ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2017, trên cơ sở mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2017 của địa phương; các chế độ chính sách do trung ương và địa phương quy định đxây dựng dự toán chi, chi tiết từng lĩnh vực chi theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015

- Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất: Sở Tài nguyên và Môi trường Các huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng Dự toán trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất; đồng thời lập phương án bố trí chi đầu tư phát triển từ khoản thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

- Đối với nguồn thu từ sổ xố kiến thiết: Từ năm 2017, nguồn thu từ sổ xố kiến thiết sẽ được tính trong dự toán thu cân đi ngân sách địa phương sử dụng toàn bộ chi cho đầu tư phát triển.

- Ngân sách địa phương các cấp bố trí dự định của Luật Ngân sách nhà nước đchủ động đối phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán.

3. Cùng với việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, các đơn vị dự toán chủ động đánh giá, phân tích cụ thkết quả đạt được và những tn tại trong quản lý điều hành thu, chi ngân sách năm 2016; đánh giá tình hình quyết toán vốn dự án đầu tư hoàn thành; đồng thời tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quyết toán và kiểm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; xử lý, giải quyết ngay từ khâu xây dựng dự toán những tồn tại, sai phạm đã được cơ quan thanh tra, kim toán phát hiện và kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.

4. Trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, các đơn vị, địa phương phải quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chng tham nhũng; bảo đảm việc xây dựng dự toán ngân sách, btrí, sử dụng ngân sách thực sự tiết kiệm và có hiệu quả.

5. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương phải báo cáo thuyết minh rõ ràng, chi tiết về dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 theo đơn vị thực hiện và từng nhiệm vụ chi quan trọng theo quy định.

6. Xây dựng kế hoạch Đầu tư công năm 2017

Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo đúng luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật khác, trên cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh cũng như sự chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành trung ương theo nội dung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ti Văn bản số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/6/2016

C. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

I. Phân công thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trên cơ sở khung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 tại Văn bn số 4333/BKHĐT-Th ngày 06/6/2016; Văn bản số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/6/2016 có trách nhiệm hướng dẫn các Sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố về nội dung lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch Đầu tư công năm 2017 đảm bảo yêu cầu kịp thời, chất lượng và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển khác.

- Tổng hp xây dựng báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch Đầu tư công năm 2017 của tỉnh để báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo đúng yêu cầu, thời gian quy định

2. Sở Tài chính

- Trên cơ sở hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 của Bộ Tài chính; chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các Sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, tng hợp dự toán ngân sách năm 2017 báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo đúng yêu cầu, thời gian quy định.

- Phi hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và đầu tư trong việc xây dựng kế hoạch chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển khác.

3. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung của Chthị này, các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2017 và giai đoạn 5 năm 2016-2020 chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (kế hoạch của ngành và của cấp huyện) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo chung; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017 đảm bảo thực hiện đầy đcác chế độ chính sách và đúng tiến độ.

II. Tiến độ xây dựng kế hoạch năm 2017

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách, Kế hoạch Đầu tư công năm 2017, gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 10/7/2016 để tng hợp báo cáo chung, trình UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách, Kế hoạch Đầu tư công năm 2017 trình UBND tỉnh trước ngày 15/7/2016. Trong quá trình tổng hợp, xây dựng dự tho Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tính thống nhất về quan điểm, số liệu trước khi trình UBND tỉnh phệ duyệt gửi Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ tưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT Tnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- L/đ VP, CV các khối;
-Lưu: VT, TH1;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


915

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.96.236