Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Đỗ Minh Tuấn
Ngày ban hành: 09/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 3 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 26/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ Nội vụ, nhằm thu thập thông tin phục vụ công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các cấp, các ngành

Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (sau đây gọi tắt là Tổng điều tra) là cuộc điều tra có quy mô lớn, phức tạp, phạm vi điều tra rộng, có liên quan đến nhiều đối tượng. Để thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các công việc sau:

1. Cục Thống kê tỉnh, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh:

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế (đã tham mưu ban hành); triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo quy định.

- Ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức hiệp hội trên địa bàn tỉnh thực hiện Tổng điều tra kinh tế; cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu có liên quan đến cuộc Tổng điều tra kinh tế để các đơn vị chủ động thực hiện.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và phần mềm thu thập thông tin cho điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên các cấp.

- Chuẩn bị đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông để thực hiện các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra.

- Phối hợp với: Sở Nội vụ để xây dựng Kế hoạch Điều tra cơ sở hành chính; Sở Thông tin và Truyền thông để biên tập tài liệu và tổ chức tuyên truyền các nội dung của Tổng điều tra; Sở Tài chính để lập dự toán kinh phí hỗ trợ của tỉnh đối với cuộc Tổng điều tra kinh tế theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác điều tra trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các nội dung cuộc Tổng điều tra kinh tế theo đúng quy định.

2. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, tham mưu, xây dựng kế hoạch Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 12/3/2021; triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung của kế hoạch trên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, phần mềm thu thập thông tin cho điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên các cấp; ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; tổ chức tuyên truyền và cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu có liên quan đến cuộc Điều tra cơ sở hành chính để các đơn vị chủ động thực hiện.

- Phối hợp với Sở Tài chính để lập dự toán kinh phí hỗ trợ của tỉnh đối với cuộc Tổng điều tra cơ sở hành chính theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung cuộc Tổng điều tra cơ sở hành chính với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ tăng cường phát sóng, đăng tải các phóng sự, tin, bài, hình ảnh, chuyên trang, chuyên mục về cuộc Tổng điều tra.

4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp cho Cục Thống kê tỉnh và Sở Nội vụ danh sách chính xác và đầy đủ các đơn vị trực thuộc ngành quản lý; thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý kê khai đầy đủ theo yêu cầu của Phương án Tổng điều tra.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra theo Kế hoạch của tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra.

6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo các cấp hội, các tổ chức thành viên chủ động tham gia cuộc Tổng điều tra bằng các hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc Tổng điều tra.

7. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và Nhân dân trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với lực lượng điều tra viên kê khai đầy đủ, chính xác, kịp thời các nội dung điều tra theo quy định.

Yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp; Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TĐT TW (để b/c);
- TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH
Đỗ Minh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính ngày 09/03/2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


304

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249