Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 31/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 31 tháng 5 năm 2018

 

CHỈ THỊ

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (kế hoạch), dự toán ngân sách nhà nước (dự toán) năm 2019 đảm bảo yêu cầu về nội dung, trình tự, tiến độ theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ (văn bản đã được đăng tải tại địa chỉ http://qppl.vpubnd.quangnam.vn), UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khn trương triển khai thực hiện một số nội dung chính sau:

1. Tổ chức đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch và dự toán năm 2018, trong đó lưu ý phân tích các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và thực hiện các giải pháp theo chủ trương của Chính phủ, các Bộ, ngành và của tỉnh, nhất là một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo Quyết định số 4289/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 và các Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan.

2. Căn cứ định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016-2020 theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 533/QĐ-TTg ngày 15/5/2018, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kết quả thực hiện và các mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của ngành, địa phương để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 sát với thực tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế hiện có của ngành, địa phương nhằm đảm bảo tính khả thi trong xây dựng kế hoạch, dự toán năm 2019.

Kế hoạch và dự toán năm 2019 yêu cầu phải bám sát mục tiêu, định hướng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021, lồng ghép khai thác có hiệu quả các nguồn lực tại chỗ. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm giải trình trong xây dựng kế hoạch và phân bổ các nguồn lực.

3. Phân công thực hiện

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể báo cáo đánh giá phân tích tình hình ước thực hiện kế hoạch năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 (bao gồm kế hoạch đầu tư công) theo đúng yêu cầu vnội dung, trình tự và tiến độ.

- Phối hợp với Cục Thống kê, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan dự thảo báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và các dự án đầu tư phát triển, các Chương trình mục tiêu năm 2018...; trong đó so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời tổng hợp báo cáo định hướng kế hoạch kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2019, những tồn tại, vướng mắc, giải pháp, kiến nghị đi với các Bộ, ngành Trung ương, trình UBND tỉnh trước 15/7/2018 để tham gia góp ý kiến, hoàn chỉnh báo cáo gửi Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo đúng nội dung và thời gian quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính, các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện một số giải pháp chủ yếu điều hành kế hoạch, dự toán 2018 và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b) Sở Tài chính chủ trì

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể báo cáo đánh giá tình hình,ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước của các địa phương, đơn vị năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 theo đúng yêu cầu về nội dung, trình tự và tiến độ.

- Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện dự toán năm 2018; xây dựng dự toán năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019- 2021, những tồn tại, vướng mắc, giải pháp, kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về cơ chế phân cấp tạo sự chủ động trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách ở địa phương, trình UBND tỉnh trước 15/7/2018 để góp ý, hoàn chỉnh báo cáo Chính phvà các Bộ, ngành Trung ương theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định.

c) Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Quảng Nam, Kho bạc Nhà nước tỉnh: phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống kê báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch, các dự án đầu tư phát triển, dự toán, các chương trình mục tiêu năm 2018; xây dựng báo cáo định hướng kế hoạch, các dự án đầu tư phát triển, dự toán, các chương trình mục tiêu năm 2019 theo đúng quy định.

d) Các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch và dự toán năm 2018, đánh giá, đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến giải pháp thực hiện trong phân cấp quản lý và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách. Đề xuất các giải pháp, các cơ chế, chính sách mới, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của địa phương.

4. Tiến độ thực hiện: căn cứ các quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2019-2021 theo đúng quy định; đồng hợp tổng hp, trình xin ý kiến UBND tỉnh xem xét, thông qua để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng thời hạn quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan chủ động đăng ký, làm việc với các Bộ, ngành Trung ương về các nội dung liên quan; đảm bảo thời gian tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và trình HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2019- 2021.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành, Hội, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- VPCP, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính (b/c);
- TT T
U, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- Các ủy viên UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn th
;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT
, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


504

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219