Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 17/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Thái Bình, ngày 17 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Thời gian qua, công tác quản lý thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (gọi chung là hộ kinh doanh) đã được các cấp ủy, chính quyền, các ngành, tổ chức đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, còn không ít hộ kinh doanh, đặc biệt tại các lĩnh vực kinh doanh vận tải, dịch vụ karaoke, nhà hàng ăn uống... không tự giác đăng ký kinh doanh, không kê khai nộp thuế hoặc kê khai doanh thu không đúng thực tế phát sinh dẫn đến thất thu NSNN, không đảm bảo tính công bằng trong thực thi pháp luật thuế giữa các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức kinh tế và cá nhân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Kiện toàn Ban chỉ đạo thu ngân sách cấp huyện với sự tham gia của các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức đoàn th đtạo sự thng nht trong chỉ đạo; tăng cường quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh.

- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế kinh doanh và kết quả lập bộ thuế hộ kinh doanh trên địa bàn.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về công tác thu thuế đối với hộ kinh doanh và đề ra các biện pháp thu hồi nợ đọng, chống thất thu trong lĩnh vực hộ kinh doanh. Đưa kết quả thực hiện dự toán thu thuế, số thuế còn nợ đọng là một chỉ tiêu bắt buộc trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xếp thi đua hàng năm đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ, tích cực với Chi cục Thuế trong việc quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng tư nhân, hộ kinh doanh.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính kế hoạch: Xây dựng cơ chế bồi dưỡng để động viên kịp thời, thiết thực đối với các tổ điều tra, khảo sát doanh thu khi làm ngoài giờ hành chính; Thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng với việc cấp mã số thuế cho hộ kinh doanh. Thực hiện nghiêm việc hậu kiểm tra sau khi cấp đăng ký kinh doanh, cung cấp cho Chi cục Thuế để phối hợp quản lý thu thuế. Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện dự toán thu ở lĩnh vực hộ kinh doanh; không hỗ trợ ngân sách cho các xã, phường, thị trấn không hoàn thành dự toán thu được giao.

- Chỉ đạo Chi cục Thuế và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của Ủy ban nhân dân tnh về việc quy định doanh thu tối thiểu và tỷ lệ phần trăm (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu để làm căn cứ xác định số thuế phải nộp.

- Yêu cầu các Công ty kinh doanh chợ, Ban quản lý chợ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Chi cục Thuế trong việc cung cấp thông tin hợp đồng thuê, mượn mặt bằng kinh doanh, điều tra xác định doanh thu để đưa vào bộ quản lý thuế và đôn đốc hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với NSNN.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

+ Chỉ đạo Hội đồng tư vấn thuế cấp xã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường.

+ Cử công chức phụ trách tài chính, phụ trách thống kê, Tổ trưởng tổ dân phố, Công an khu vực phối hợp với Chi cục Thuế cấp huyện tập trung rà soát thống kê toàn bộ các hộ kinh doanh trên địa bàn theo từng ngành nghề kinh doanh để quản lý lập bộ thuế, kịp thời phát hiện hộ kinh doanh mới phát sinh hoặc hộ ngh, bỏ kinh doanh hoặc hộ có đơn đề nghị nghỉ kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh.

+ Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế, các đoàn công tác do Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập trong việc khảo sát doanh thu, thu nhập của hộ kinh doanh, nhất là các hộ kinh doanh ngoài giờ hành chính.

+ Thực hiện thông báo công khai hộ kinh doanh còn nợ thuế tới Chi bộ Đảng và thôn, tổ dân phố. Phối hợp với Chi cục Thuế đôn đốc hộ kinh doanh còn nợ thuế trên địa bàn; kiên quyết thu hồi số thuế còn nợ vào NSNN.

2. Cục Thuế tỉnh

2.1. Chỉ đạo Chi cục Thuế huyện, thành phố

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn; tham mưu việc chỉ đạo rà soát, thống kê cá nhân kinh doanh trên địa bàn theo từng ngành nghề kinh doanh để đưa vào lập bộ thuế.

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa bàn, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thành lập các Đoàn công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các công ty kinh doanh chợ và ban quản lý chợ điều tra doanh thu đối với hộ kinh doanh để bộ thuế đảm bảo công bằng trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế giữa các hộ kinh doanh có cùng quy mô trên cùng địa bàn;

Đối với một số ngành, nghề kinh doanh có tiềm ẩn thất thu NSNN như: Kinh doanh vận tải; dịch vụ Karaoke, nhà hàng ăn uống, khách sạn, Internet, dịch vụ viễn thông, khám chữa bệnh ngoài giờ, kinh doanh dược phẩm... khi điều tra doanh thu cần phối hợp với các sở, ngành quản lý có liên quan như: Sở Giao thông, Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Y tế…; đồng thời tổ chức điều tra vào các giờ cao điểm phát sinh hoạt động mua bán của từng lĩnh vực để xác định doanh thu phát sinh thực tế phù hợp với từng lĩnh vực đặc thù.

- Tích cực đôn đốc thu nộp thuế phát sinh và áp dụng các biện pháp thu nợ thuế đối với hộ kinh doanh, chú trọng việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc thu hồi số tiền nợ thuế.

- Tổng hợp kết quả thu thuế đối với hộ kinh doanh, báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ban Chỉ đạo thu ngân sách cấp huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thu thuế đối với hộ kinh doanh.

2.2. Cục Thuế tnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề xuất các giải pháp cụ thể báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thu ngân sách để chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị có liên quan cùng phối hợp triển khai đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với các lĩnh vực này.

- Thường xuyên tổng hợp tình hình kết quả thu thuế đối với hộ kinh doanh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, Ban Chỉ thu ngân sách tỉnh đcó chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Thông báo kịp thời danh sách hộ kinh doanh nợ thuế, chây ỳ tiền thuế đến các sở, ngành liên quan đphối hợp trong quản lý và thu nợ thuê.

- Giao Cục Thuế tnh chủ trì, phối hợp vi các sở, ngành, đơn vị có liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành

- Sở Giao thông Vận tải: Phối hợp với cơ quan thuế trong việc điều tra doanh thu, kiểm tra và xử lý đối với các cá nhân kinh doanh vận tải bộ vi phạm chính sách pháp luật thuế.

- Sở Y tế: Hàng tháng cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh tư nhân, kinh doanh dược phẩm, kinh doanh ăn uống. Phối hợp với cơ quan thuế trong việc điều tra doanh thu và kiểm tra, xử lý cá nhân hành nghề khám chữa bệnh, kinh doanh dược phẩm, kinh doanh ăn uống vi phạm chính sách pháp luật thuế.

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Hàng tháng, cung cấp cho cơ quan thuế danh sách hộ kinh doanh dịch vụ Karaoke, Masage đã được cấp phép kinh doanh trong tháng. Phối hợp với cơ quan thuế trong việc điều tra doanh thu và xử lý cá nhân kinh doanh dịch vụ Karaoke, Masage vi phạm pháp luật thuế. Kiểm tra, đình chỉ ngay hoạt động kinh doanh của các cơ sở không được cấp phép.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với cơ quan thuế trong việc điều tra doanh thu và xử lý cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp vi phạm pháp luật thuế.

- Sở Công thương: Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra hộ kinh doanh những ngành nghề có điều kiện và tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, kiến nghị các cơ quan có liên quan trong việc cấp phép hoặc gia hạn giấy phép kinh doanh đối với hộ kinh doanh vi phạm pháp luật.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với cơ quan thuế trong việc điều tra doanh thu và xử lý trung tâm, giáo viên tham gia dịch vụ dạy thêm, học thêm vi phạm pháp luật thuế.

- Công an tỉnh: Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ: Hàng tháng cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke, nhà hàng, nhà nghỉ; Phối hợp với cơ quan thuế trong việc phát hiện, điều tra, kiểm tra và xử lý các cá nhân kinh doanh vi phạm pháp luật thuế, hóa đơn chứng từ.

Chỉ đạo công an huyện, thành phố: Phối hp với cơ quan thuế yêu cầu hộ kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn cung cấp danh sách khách hàng đăng ký lưu trú làm căn cứ xác định doanh thu để quản lý thu thuế đối với lĩnh vực này. Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế các huyện, thành phố tổ chức truy thu thuế nợ đọng thuế đối với hộ kinh doanh vận tải.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Cục Thuế trong việc quản lý, thu thuế đối với hộ kinh doanh trong lĩnh vực thông tin, truyền thông: kinh doanh internet, kinh doanh sim thẻ...

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thái Bình: phối hợp với cơ quan thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách, các quy định của Nhà nước về đăng ký kinh doanh, hành nghề kinh doanh và việc chp hành chính sách pháp luật thuế.

- Sở Tài chính: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế hỗ trợ, bồi dưỡng cho tập thể, cá nhân tham gia công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh bảo đảm khuyến khích, động viên và thù lao xứng đáng cho người lao động.

- Các sở, ngành, địa phương quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông báo số 02/TB-VP ngày 08/02/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017. Đồng thời, các sở, ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến nghĩa vụ và trách nhiệm của hộ kinh doanh đối với ngân sách nhà nước để hộ kinh doanh trong lĩnh vực sở, ngành quản lý biết và thực hiện. Kiên quyết không cấp phép hoặc gia hạn giấy phép đăng ký kinh doanh đối với những tập thể, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực sở, ngành quản lý nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước. Sở, ngành, địa phương nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, gây thiệt cho NSNN thì thủ trưởng sở, ngành, địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh.

4. Các Công ty kinh doanh chợ, Ban quản lý chợ

- Cung cấp sơ đồ, hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh của các hộ kinh doanh cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Chi cục Thuế để đưa hộ kinh doanh vào bộ thuế.

- Phối hợp với Chi cục Thuế, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong khảo sát doanh thu, tư vấn về mức thuế khoán và đôn đốc nợ thuế, thu nộp thuế đối với các hộ kinh doanh trong khu vực chợ.

5. Các tổ chức kinh tế (hoặc cá nhân) cho hộ kinh doanh thuê địa điểm, mt bằng sản xuất kinh doanh hoặc hợp tác kinh doanh

Phi hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trn và Chi cục Thuế trong việc cung cấp hộ kinh doanh đang được tổ chức (hoặc cá nhân) cho thuê, mượn địa điểm, mặt bằng sản xuất kinh doanh hoặc hợp tác kinh doanh để đưa vào lập bộ thuế.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị, chính trị - xã hội: Phối hợp với các cơ quan, chính quyền các cấp tuyên truyền vận động, giám sát, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; kịp thời phát hiện và phản ánh hộ kinh doanh vi phạm pháp luật thuế đcó biện pháp xử lý kịp thời.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tnh;
- Các tổ chức đoàn thể chính trị, CT- XH;
- UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VPUB;
- Lưu VT, KT, TH.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.199

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.0.150