Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/2001/CT-TCBĐ thực hiện ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bảo sản xuất trong nước và nhập khẩu do Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Bưu Điện ban hành

Số hiệu: 05/2001/CT-TCBĐ Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Trần Đức Lai
Ngày ban hành: 21/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2001/CT-TCBĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN GHI NHÃN HÀNG HOÁ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ĐẦU CUỐI THUÊ BAO SẢN XUẤT TRONG NƯỚC VÀ NHẬP KHẨU

Thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoà ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 và Quyết định số 95/2000/QĐ-TTg ngày 15/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Bưu điện đã ban hành Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ ngày 26/7/2000 và Thông tư số 05/2000/TT-TCBĐ ngày 11/9/2000 hướng dẫn việc ghi nhãn hàng hoá đối với các loại thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Do việc triển khai thực hiện ghi nhãn hàng hoá theo Quy chế còn chậm, thiếu cụ thể, có điểm còn chưa phù hợp, ngày 27/12/2000 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28/2000/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999.

Theo tinh thần của Chỉ thị số 28/2000/CT-TTg ngày 27/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ và để triển khai thực hiện tốt việc ghi nhãn hàng hoá đối với các loại thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện chỉ thị:

1. Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao:

a. Nghiêm chỉnh thực hiện việc ghi nhãn hàng hoá đối với các thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ và Thông tư số 05/2000/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện.

b. Đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao đã có nhãn cũ được in ấn trước ngày 1/1/2001 hiện còn tồn đọng, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu phải ghi bổ sung nhãn thiết bị theo quy định tại Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ và Thông tư số 05/2000/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện.

c. Báo cáo tình hình thực hiện ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, tạo điều kiện để các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra tình hình thực hiện ghi nhãn hàng hoá.

d. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân in ấn và sử dụng nhãn thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao không phù hợp với quy định tại Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ và Thông tư số 05/2000/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện.

e. Đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất tại Việt Nam để xuất khẩu mà khách hàng nước ngoài có yêu cầu ghi nhãn thiết bị riêng, nhãn thiết bị phải được bổ sung nội dung: "Sản phẩm chế tạo tại Việt Nam" hoặc "Sản phẩm của Việt Nam", các nội dung khác được phép ghi theo yêu cầu ghi nhãn của khách hàng nhập khẩu.

f. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Tổng cục Bưu điện để xem xét giải quyết.

2. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước của Tổng cục Bưu điện:

a. Trong phạm vi trách nhiệm được phân công phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan ở địa phương để thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện việc ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao theo tinh thần của Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ và Thông tư số 05/2000/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện.

b. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu; Xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

c. Có trách nhiệm phổ biến kịp thời các văn bản quản lý của Tổng cục Bưu điện về ghi hãng hoá đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao.

Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này.

 

 

Trần Đức Lai

(Đã ký)

 

THE GENERAL DEPARTMENT OF POST AND TELECOMMUNICATIONS
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 05/2001/CT-TCBD

Hanoi, February 21, 2001

 

DIRECTIVE

ON THE GOODS LABELING OF HOME-MADE AND IMPORTED SUBSCRIBED END-TERMINAL TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT

In furtherance of the Regulation on goods labeling promulgated together with the Prime Ministers Decision No. 178/1999/QD-TTg of August 30, 1999 and Decision No. 95/2000/QD-TTg of August 15, 2000, the General Department of Post and Telecommunications promulgated on July 26, 2000 Circular No. 03/2000/TT-TCBD and on September 11, 2000 Circular No. 05/2000/TT-TCBD guiding the goods labeling of home-made and imported end-terminal subscribed telecommunications equipment.

Prompted by the slow enforcement of the Regulation, due to its generality and some inappropriate points, the Prime Minister issued on December 27, 2000 Directive No. 28/2000/CT-TTg on the implementation of the Regulation on goods labeling promulgated together with Decision No. 178/1999/QD-TTg of August 30, 1999.

In spirit of the Prime Ministers Directive No. 28/2000/CT-TTg of December 27, 2000 and with a view to well carrying out the goods labeling of subscribed end-terminal telecommunications equipment of all kinds, the General Director of Post and Telecommunications gives the following instructions:

1. Regarding organizations and individuals that produce, trade in and import subscribed end-terminal telecommunications equipment:

a/ They shall strictly carry out the goods labeling of home-made or imported subscribed end-terminal telecommunications equipment according to the provisions of Circular No.03/2000/TT-TCBD and Circular No.05/2000/TT-TCBD of the General Department of Post and Telecommunications.

b/ For subscribed end-terminal telecommunications equipment with their old labels printed before January 1, 2001 and still left in stock, the producing, trading and importing organizations and individuals shall have to additionally inscribe such equipments labels according to the provisions of Circular No.03/2000/TT-TCBD and Circular No.05/2000/TT-TCBD of the General Department of Post and Telecommunications.

c/ They shall report on the goods labeling of subscribed end-terminal telecommunications equipment at requests of the competent bodies and create favorable conditions for the State management bodies to inspect the goods labeling situation.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/2001/CT-TCBĐ thực hiện ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bảo sản xuất trong nước và nhập khẩu do Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Bưu Điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.461
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152