Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 03/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Văn Trình
Ngày ban hành: 24/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 01 năm 2017

 

CHỈ THỊ

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và kế hoạch 05 năm (2016-2020), phát huy truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra sức thi đua, khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đạt được những thành tựu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì ở mức khá; quy mô nền kinh tế tăng lên; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Những thành tựu trên là động lực quan trọng để tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phát triển trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Phát huy những thành tựu đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia thi đua tại tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân.

2. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 05 năm (2016- 2020), Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017 và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất hoặc theo chuyên đề với những nội dung thiết thực tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó, những khâu vướng mắc, lĩnh vực hạn chế tạo động lực, chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017 của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển. Phấn đấu GRDP toàn tỉnh tăng 6,7%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,7%, dịch vụ lưu trú tăng 7,7%, sản xuất nông nghiệp tăng 3,5%, ngư nghiệp tăng 4,07% so với năm 2016; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí 3.807 triệu USD; thu ngân sách nội địa 26.881 tỷ đồng; chú trọng bảo vệ môi trường, Phấn đấu tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8%, tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 44%, tỷ lệ chất thải nguy hại đã xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia 67,5%, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đô thị 92%; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 74,8%, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội 38,4%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Quốc gia 1,3%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh 3,45%; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, huy động số cháu di mẫu giáo trong độ tuổi đạt 93%, tỷ lệ học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 được học tiếng Anh đạt 100%; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 6,6%, số giường bệnh/vạn dân 18,7 giường, số bác sĩ/vạn dân 7,1 bác sĩ, tốc độ tăng dân số tự nhiên 1,06%; đẩy mạnh thi đua trong các phong trào văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao, phấn đấu tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 94,2%, tỷ lệ khu phố, thôn, ấp đạt chuẩn văn hóa 93,2%; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường phòng, chống tham nhũng.

3. Phát động và thực hiện hiệu quả giai đoạn 2 phong trào thi đua “ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào ‘Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; phong trào “ thi đua quyết thắng”; phong trào “Thi đua thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí”; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trên mọi lĩnh vực, “Nộp thuế tốt”, “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Giảm nghèo”, phong trào “Tuổi cao gương sáng” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 22/CT-UBND tỉnh ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện chế độ công chức, công vụ; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân, đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng và trước thời gian quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển của tỉnh. Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề “Giải quyết nhanh thủ tục hành chính” cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các cụm, khối thi đua; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

5. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, khen thưởng phải bám sát phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm dân chủ, công khai; cần kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; quan tâm khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu, người có giải pháp sáng kiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả trong thực tiễn; tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm việc khen thưởng thành tích kháng chiến và thực hiện chế độ, chính sách Đối với người có công với nước.

6. Tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016- 2020, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của sở, ngành, địa phương; đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân được chính xác, nhanh chóng, kịp thời, có tác dụng nêu gương, giáo dục học tập và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

7. Các cơ quan thông tin truyền thông; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 34- CT/TW ngày 17/4/2014 của Bộ Chính trị; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về những thành quả của các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp các cấp tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh.

9. Các sở, ban, ngành, địa phương, các cụm, khối thi đua, các doanh nghiệp tham gia thi đua tại tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


488
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41