Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/CT-BXD 2020 thi đua nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của ngành xây dựng

Số hiệu: 02/CT-BXD Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 19/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-BXD

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CỦA NGÀNH XÂY DỰNG

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XIII và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn Ngành với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt chính trị trong toàn Ngành nhằm nâng cao nhận thức và vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể; tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây viết tắt là CBCCVCLĐ) hăng hái thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch 5 năm của ngành Xây dựng.

2. Quán triệt, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020[1] theo hướng bám sát tình hình thực tiễn, chủ động, sáng tạo và quyết liệt hành động, tạo những chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực quản lý của Ngành.

3. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và của ngành Xây dựng. Đẩy mnh các phong trào thi đua trọng tâm: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng thực hiện văn hóa công sở”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc cho công nhân, viên chức ngành Xây dựng”, “Đảm bảo chất lượng công trình xây dựng”, “Đảm bảo vệ sinh - an toàn lao động”... do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức, phát động. Nội dung các phong trào thi đua cần cụ thể, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, tập trung vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, yếu kém để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó:

- Rà soát, đề xuất các giải pháp cụ thể để xây dựng hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật về xây dựng theo hướng đồng bộ, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống công cụ để quản lý, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư xây dựng.

- Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng; Đề án tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của toàn Ngành.

- Huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển các đô thị lớn làm động lực tăng trưởng của từng vùng và cả nước; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai trong các hoạt động xây dựng.

- Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội đnâng cao đời sng vật cht, tinh thần của nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tinh giản, hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện tốt công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các dự án đầu tư công. Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích nguồn vốn ngân sách được giao.

4. Tăng cường công tác thông tin và truyền thông; phối hợp với các báo, đài Trung ương tăng cường tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực quản lý của Ngành.

5. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, động viên CBCCVCLĐ hăng hái thi đua, lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của Ngành và của đất nước.

6. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tiến hành tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đợt thi đua cao điểm. Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, nhân tố mới tạo sự lan tỏa trong cộng đng.

7. Thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, người trực tiếp sản xuất, lao động, công tác. Quan tâm khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản..., ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng.

8. Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp. Bố trí, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị, có năng lực, tinh thần trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

9. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Tổ chức phát động, sơ kết, tổng kết và bình xét khen thưởng đợt thi đua cao điểm thực hiện theo quy định của pháp luật.

10. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối họp với các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng;
- Các Sở XD, Sở QHKT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 [1] Ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-BXD ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-BXD về phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành xây dựng ngày 19/03/2020 và kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016-2020 của ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.403

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!