Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2013 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Số hiệu: 01/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 22/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

Thực hiện Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/ 2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ. Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã; các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông:

Có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ và Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

a) Hướng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục khi có đề nghị cấp:

- Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

- Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu.

- Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng).

b) Thực hiện cấp và thu hồi:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm (đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài).

- Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

c) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh để hướng dẫn các doanh nghiệp/hộ kinh doanh triển khai thực hiện các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

d) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã thực hiện kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức, nhập khẩu vàng nguyên liệu và hoạt động kinh doanh vàng khác.

e) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Hướng dẫn, thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh vàng trên địa bàn và sao gửi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông để phối hợp thực hiện.

- Kiểm soát chặt chẽ việc cấp đăng ký kinh doanh và quản lý Nhà nước sau đăng ký kinh doanh đối với lĩnh vực vàng; đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh vàng.

3. Sở Công Thương:

Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ và việc doanh nghiệp kinh doanh vàng chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

Tiếp nhận đăng ký và quản lý Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và quản lý về đo lường đối với phương tiện đo sử dụng trong kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

5. Công an tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng có liên quan trong việc điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật về kinh doanh vàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo đúng quy định của pháp luật.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng tại địa phương theo quy định của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Chỉ đạo các Phòng chức năng tuyên truyền, phổ biến và thông báo cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trên địa bàn các quy định có liên quan để hoạt động đúng pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

7. Các cơ quan truyền thông (Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh).

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định hiện hành về hoạt động kinh doanh vàng trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức cá nhân biết và thực hiện theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Thông tư số 16/2012/TT- NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24 2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ và các quy định khác.

8. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng trên địa bàn:

a) Hoạt động kinh doanh, mua bán vàng miếng:

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh mua, bán vàng miếng trên địa bàn được tiếp tục kinh doanh mua, bán vàng miếng và phải hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh lại với Sở Kế hoạch và Đầu tư và hoàn tất thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đến hết ngày 30/01/2013, các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh mua, bán vàng miếng trên địa bàn không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp không được phép thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng.

b) Hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ:

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ phải thực hiện đăng ký kinh doanh lại với Sở Kế hoạch và Đầu tư và hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ; Thông tư 16/2012/TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan. Đến hết ngày 24/5/2013, các tổ chức, cá nhân đang sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông cấp không được phép thực hiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

c) Chế độ báo cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan:

- Các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh vàng. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2012 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng và Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ.

- Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ và Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước.

9. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành có liên quan:

Các Sở, Ban, ngành trong phạm vi và chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin kịp thời để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh vàng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày ngày 03/4/2012 của Chính phủ.

Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2013 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.883

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41