Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 03/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 6 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM (2021 - 2025)

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) như sau:

I. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM (2021 - 2025)

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); đồng thời, dự báo tình hình kinh tế thế giới, trong nước và của Tỉnh trong giai đoạn tới tác động, ảnh hưởng đến ngành, lĩnh vực; từ đó xác định mục tiêu phát triển của kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) phù hợp với mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm của cả nước, của vùng và phù hợp với định hướng phát triển của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Trên cơ sở chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh tại Công số 258/UBND- THVX ngày 19 tháng 6 năm 2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025)1, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật đánh giá tình hình thực hiện và định hướng cho giai đoạn tiếp theo, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020)

Trên cơ sở kết quả thực hiện 4 năm (2016 - 2019), ước thực hiện kế hoạch năm 2020, các ngành và địa phương tập trung đánh giá một cách toàn diện việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) đối với các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý. Trong đó, phải bám sát các mục tiêu Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện và Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); nêu rõ các thành tựu nổi bật của giai đoạn 2016 - 2020, các yếu kém, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, nhất là các tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và dịch bệnh Covid-19, từ đó rút ra kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong giai đoạn tới.

2. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025)

- Kế hoạch của các ngành, lĩnh vực và địa phương phải phù hợp với quy hoạch phát triển ngành có liên quan và kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của từng ngành, địa phương; đảm bảo sự kế thừa những thành quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020).

- Phân tích, đánh giá lại các dự báo liên quan đến ngành và địa phương trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh điều kiện sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19. Từ đó, rà soát, cập nhật lại các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mang tính khả thi, gắn kết với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; lựa chọn và sắp xếp thứ tự các mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM (2021 - 2025)

- Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, đánh giá đầy đủ, chính xác việc thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), gồm: Các kết quả đạt được (công tác tổ chức, phối hợp thực hiện), các khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và bài học kinh nghiệm, để có biện pháp khắc phục cho giai đoạn 2021 - 2025.

- Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của Tỉnh (Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025), các ngành và địa phương chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của ngành, địa phương và đề xuất những nhiệm vụ, đề án, chương trình, kế hoạch để đưa vào Chương trình hành động của Tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).

III. VỀ KINH PHÍ

Kinh phí xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) và Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), bao gồm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) có chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.

IV. PHÂN CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM (2021 - 2025) VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM (2021 - 2025)

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh và Ủy nhân dân dân cấp huyện rà soát, cập nhật để hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 08 tháng 6 năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp Cục Thống kê Tỉnh và các đơn vị có liên quan tính toán, xây dựng các phương án tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025. Đối với chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn của Tỉnh (GRDP), sử dụng kết quả công bố của Tổng cục Thống kê và sử dụng năm 2020 là năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

- Tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) và tham mưu xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh chậm nhất ngày 15 tháng 7 năm 2020.

- Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) và Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của các Sở, ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2. Cục Thống kê Tỉnh

- Chủ động phối hợp với Tổng cục Thống kê để tính toán và công bố chỉ tiêu tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh Đồng Tháp cho giai đoạn 2016 - 2019, dự kiến năm 2020 và ước thực hiện cả giai đoạn 2016 - 2020 làm căn cứ xây dựng chỉ tiêu GRDP cho Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).

- Hướng dẫn chuyển đổi năm 2020 là năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh (quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Cung cấp số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2019 cho các Sở, ban, ngành Tỉnh và địa phương phục vụ việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) đúng tiến độ, sát tình hình.

3. Sở Tài chính

Bố trí đủ kinh phí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các Sở, ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng và kiểm tra thanh toán, quyết toán đúng quy định.

4. Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND Tỉnh và UBND cấp huyện

- Khẩn trương triển khai rà soát, hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách và của địa phương. Thời gian hoàn thành và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh) chậm nhất ngày 25 tháng 6 năm 2020.

- Trong quá trình triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức lấy kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) nhằm tạo sự đồng thuận cao, trước khi trình cấp thẩm quyền quyết định./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND Tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND Tỉnh;
- CT/UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cục Thống kê Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, P.TH-VX (Thư)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 1 Nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch theo Công văn số 1429/SKHĐT-TH ngày 20/6/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 03/06/2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


527

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209