Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 206/2003/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 07/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 206/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 206/2003/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VỀ CỬA HÀNG KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 205/1998/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Hải quan ngày 26 tháng 9 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Khoản 3 và 4 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"3. Việc mở cửa hàng miễn thuế phục vụ khách nhập cảnh tại một số sân bay quốc tế và việc mở cửa hàng miễn thuế trong nội thành (Downtown Duty Free Shop) phục vụ khách nhập cảnh, khách chờ xuất cảnh và mở cửa hàng miễn thuế phục vụ các đối tượng ngoại giao thuộc Nghị định số 73/CP ngày 30 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ liên quan.

4. Vị trí đặt cửa hàng, kho hàng miễn thuế phải được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấp thuận hoặc Bộ, ngành quản lý cho phép sử dụng (đối với các đơn vị do Bộ, ngành trực tiếp quản lý); Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát."

2. Khoản 4 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"4. Hàng nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế phải dán tem "VIET NAM DUTY NOT PAID" do Bộ Tài chính phát hành."

3. Khoản d Điều 8 được bổ sung, sửa đổi như sau:

"d. Thủy thủ được mua hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu cá nhân trong thời gian tầu neo đậu tại cảng Việt Nam để sử dụng trên tầu và ngoài lãnh hải Việt Nam. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại quy định cụ thể mặt hàng và định lượng hàng miễn thuế mà thuỷ thủ được mua cho phù hợp với thời gian tầu neo đậu tại cảng Việt Nam.

Hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu sinh hoạt chung của thủy thủ trong thời gian tầu neo đậu tại cảng Việt Nam được bán theo đơn hàng của thuyền trưởng hoặc của người đại diện tầu để sử dụng trên tầu.

Hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu của thuỷ thủ cho hành trình tiếp theo được bán theo đơn hàng của thuyền trưởng hoặc của người đại diện tầu. Số hàng hoá này chịu sự giám sát của Hải quan cho đến khi tầu rời cảng."

4. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 11. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế.

Doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bán hàng đúng đối tượng, định lượng quy định và chất lượng của hàng hoá"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
------------

No.206/2003/QD-TTg

Hanoi, October 7 , 2003

 

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE REGULATION ON DUTY-FREE SHOPS, ISSUED TOGETHER WITH THE PRIME MINISTER'S DECISION NO. 205/1998/QD-TTG DATED OCTOBER 19, 1998

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the September 26, 2001 Customs Law;
At the proposal of the Minister of Trade,

DECIDES:

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Regulation on Duty-Free Shops, issued together with the Prime Minister's Decision No. 205/1998/QD-TTg dated October 19, 1998 as follows:

1. Clauses 3 and 4 of Article 4 is amended and supplemented as follows:

"3. The opening of duty-free shops in service of passengers on entry at a number of international airports, the opening of downtown duty-free shops in service of passengers on entry and passengers awaiting departures, and the opening of duty-free shops in service of the diplomats are defined in the Government's Decree No. 73/CP dated July 30, 1994, shall be decided by the Prime Minister at the proposals of the provincial/municipal People's Committees and the concerned ministries.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Clause 4 of Article 5 is amended and supplemented as follows:

"4. All import goods sold at the duty-free shops must be affixed with "VIETNAM DUTY NOT PAID" stamps issued by the Ministry of Finance."

3. Clause d of Article 8 is amended and supplemented as follows:

"d) When ships are anchored at Vietnamese ports, sailors may purchase duty-free goods for their personal needs for use on ships and outside the Vietnamese territorial waters. The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Trade in, specifying duty-free goods items and quotas the sailors can purchase, which are compatible with the duration of their ships' anchorage at Vietnamese ports.

Duty-free goods in service of sailors' common daily-life needs during the time when ships are anchored at Vietnamese ports shall be sold according to the orders placed by ship masters or ship representatives for use on ships.

Duty-free goods in service of sailors' needs in the next journeys shall be sold according to the orders placed by ship masters or ship representatives. Such goods volume shall be subject to the customs offices' supervision until ships leave ports."

4. Article 11 is amended and supplemented as follows:

"Article 11. Responsibilities of enterprises trading in duty-free goods

The enterprises trading in duty-free goods shall be held responsible before law for ensuring that goods are sold to the right subjects and with the prescribed volume, and good quality."

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of agencies attached to the Government and the presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to guide and implement this Decision.

 

 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 206/2003/QD-TTg ngày 07/10/2003 of October 7 , 2003, amending and supplementing a number of articles of the regulation on duty-free shops, issued together with the Prime Minister's Decision No. 205/1998/QD-TTg dated October 19, 1998

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.047

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.38.248