Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1753/2003/QD-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 15/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1753/2003/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1753/2003/QĐ-BTM NGÀY 15/12/2003 V/V SỬA ĐỒI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1752/2003/QĐ-BTM NGÀY 15/12/2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT XĂNG DẦU

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định 95/CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của. Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài;
Căn cứ Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh lại Điều 2 Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu như sau:

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế cho Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Thương mạỉ về việc bổ sung Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập để tái xuất ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998.

Điều 3: Mọi nội dung khác của Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 của Bộ Thương mại giữ nguyên hiệu lực thi hành.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG  
Phan Thế Ruệ

 

MINISTRY OF TRADE

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 1753/2003/QD-BTM

Hanoi, December 15, 2003

 

DECISION

OF THE MINISTER OF TRADE REF: ON MODIFICATIONS AND AMENDMENTS TO THE DECISION NO. 1752/2003/QD-BTM DATED DECEMBER 15TH, 2003 ON PROMULGATING RULES OF TEMPORARY IMPORT OF PETROLEUM PRODUCTS FOR RE-EXPORT.

MINISTER OF TRADE:

Pursuant to the Governmental Decree No. 95/CP dated December 4th, 1993 on determination of functions, tasks, powers and organizing structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to the Governmental Decree No. 57/1998/ND-CP dated July 31st, 1998 on providing details on implementation of the Commercial Law regarding export, import, process, sales agency with foreign partners;
Referring to the Regulations on management of trade in petroleum products in accordance with the Prime Ministers Decision No. 187/2003/QD-TTg

HEREBY DECIDES:

Article 1: Adjust to Art.2 of the Decision of the Minister of Trade on promulgating Rules of temporary imports for re-export of petroleum as follows:

Article 2: This Decision takes effect in 15 days after it is published in the Official Gazette, and replaces Decision of the Minister of Trade No. 0123/1999/QĐ-BTM dated February 4th, 1999 amending trade rules in form of temporary import of petroleum products for re-export attached with the Decision No. 1311/1998/QD-BTM dated October 31st, 1998.

Article 3: Rules of other content in the Decision of the Ministry of Trade No.1752/2003/QD-BTM dated December 15th, 2003 shall remain in enforcement.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR MINISTER OF TRADE
VICE MINISTER
Phan The Rue

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 1753/2003/QD-BTM ngày 15/12/2003 of December 15, 2003, on modifications and amendments to the Decision No. 1752/2003/QD-BTM dated December 15th, 2003 on promulgating rules of temporary import of petroleum products for re-export

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.248

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117