Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 65/2000/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 05/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2000

 

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 65/2000/TT-BTC NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Căn cứ Nghị định 87/CP ngày 19/12/1996 và Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 của chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp, quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 23/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;
Sau khi thống nhất với Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm như sau:

I/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG :

1. Phí và lệ phí quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm là khoản thu của ngân sách Nhà nước nhằm mục đích bù đắp một phần chi phí cho các hoạt động quản lý Nhà nước, quản lý chuyên môn kỹ thuật về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm được sử dụng tối đa 90% số phí , lệ phí thu được để chi cho các nội dung chi quy định tại Thông tư này. Số thu còn lại ( 10%) phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo Chương, loại, khoản, mục và tiểu mục của mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

3. Việc sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng năm phải được lập dự toán và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

II/ NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Nội dung chi :

1.1. Chi thường xuyên đảm bảo cho các hoạt động kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp số đăng ký thực phẩm nhập khẩu, sản xuất trong nước; cấp giấy chứng nhận lô hàng thực phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh; chứng nhận kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu đơn lẻ. Nội dung chi bao gồm:

- Tiền công và các khoản phụ cấp ( nếu có);

- Chi các khoản đóng góp cho người lao động thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo chế độ quy định (BHXH,BHYT, kinh phí công đoàn);

- Chi trả thù lao cho công chức, viên chức đảm nhận thêm công việc thu phí, lệ phí ngoài chức năng nhiệm vụ được giao tuỳ theo mức độ tham gia công việc của từng người ( kể cả phụ cấp làm thêm giờ);

- In ấn ( mua) các mẫu biểu, hồ sơ,sổ sách, giấy chứng nhận phục vụ công tác cấp số đăng ký, chứng nhận kết quả kiểm nghiệm;

- Lập hồ sơ thẩm định, chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định, xét duyệt theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

- Chi công tác kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

1.2. Chi cho các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật đặc thù về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm:

- Chi mua hoá chất, phục vụ công tác xét nghiệm, kiểm nghiệm ,kiểm tra mẫu thực phẩm, sinh phẩm;

- Chi mua vật tư, thanh toán dịch vụ mua ngoài khác phục vụ công tác kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn cơ sở sản xuất, kiểm mẫu thực phẩm;

- Chi mua sắm trang thiết bị, dụng cụ cho phòng kiểm nghiệm, phục vụ công tác xét nghiệm, kiểm nghiệm thường xuyên các mẫu thực phẩm;

- Chi bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên thiết bị, dụng cụ phục vụ trực tiếp công tác kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

1.3. Chi cho công tác tuyên truyền quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

1.4. Trích quỹ khen thưởng cho công chức, viên chức thực hiện thu, nộp phí , lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm . Mức trích quỹ khen thưởng bình quân một năm cho một người tối đa không quá 3 tháng lương thực hiện.

1.5. Chi khác phục vụ công tác thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Lập và chấp hành dự toán thu, chi phí và lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm:

2.1. Hàng năm, căn cứ vào mức thu theo quy định của Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và nội dung chi quy định tại Thông tư này và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, cơ quan tổ chức thu phí, lệ phí lập dự toán thu, chi phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm chi tiết theo mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành gửi cơ quan chủ quản xét duyệt, tổng hợp gửi cơ quan tài chính đồng cấp phê duyệt.

2.2. Căn cứ vào dự toán thu, chi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan tổ chức thu phí, lệ phí lập dự toán thu, chi hàng quý chi tiết theo mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành gửi cơ quan chủ quản, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch, cơ quan tài chính đồng cấp để làm căn cứ kiểm soát thu, chi.

2.3. Đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm phải mở tài khoản thu phí, lệ phí tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. Định kỳ từ 7 đến 10 ngày số tiền phí, lệ phí thu được phải nộp vào tài khoản thu của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

2.4. Căn cứ vào số thu phí, lệ phí; dự toán chi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lệnh chuẩn chi của thủ trưởng đơn vị và các chứng từ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ, Kho bạc Nhà nước cấp tạm ứng hoặc thanh toán cho đơn vị theo quy định hiện hành về chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và các quy định tại Thông tư này. Các khoản chi sai ngoài dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đều phải xuất toán, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước. Người ra lệnh chi sai phải bồi hoàn công quỹ và xử lý theo quy định của pháp luật.

2.5. Cơ quan tổ chức thu phí, lệ phí có trách nhiệm kê khai, thu, nộp và quản lý tiền phí, lệ phí theo đúng quy định hiện hành.

3. Quyết toán thu, chi phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm:

- Các đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm có trách nhiệm mở sổ sách kế toán để ghi chép, hạch toán và quyết toán số thu, chi phí, lệ phí theo đúng quy định tại Quyết định số 999/TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

- Cơ quan chủ quản có trách nhiệm duyệt quyết toán thu, chi phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các đơn vị trực thuộc và tổng hợp vào báo cáo quyết toán chung gửi cơ quan tài chính đồng cấp thẩm định và ra thông báo duyệt quyết toán cùng với quyết toán năm của cơ quan chủ quản.

- Trường hợp số tiền phí, lệ phí được để lại đơn vị sử dụng, cuối năm nếu chưa sử dụng hết thì phải nộp số còn lại vào ngân sách Nhà nước.

- Cơ quan chủ quản có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tài chính đồng cấp tổ chức kiểm tra định kỳ ( hoặc đột xuất) các đơn vị tổ chức thu để đảm bảo thu, chi đúng chế độ quy định.

III/ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Các quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 07 tháng 3 năm 2000. Các quy định khác về sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 65/2000/TT-BTC

Hanoi, July 05, 2000

 

CIRCULAR

GUIDING THE MANAGEMENT AND USE OF FOOD QUALITY, HYGIENE AND SAFETY CONTROL CHARGES AND FEES

Pursuant to the Governments Decree No.87/CP of December 19, 1996 and Decree No.51/1998/ND-CP of July 18, 1998 detailing the assignment of responsibilities for management, establishment, implementation and final account settlement of the State budget;
Pursuant to the Government
s Decree No.04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging the State budget;
Pursuant to the Finance Minister
s Decision No.23/2000/QD-BTC of February 21, 2000 promulgating the tables of charge and fee levels for food quality, hygiene and safety control;
After reaching agreement with the Ministry of Health, the Finance Ministry hereby guides the management and use of food quality, hygiene and safety control charges and fees as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. Food quality, hygiene and safety control charges and fees constitute a source of State budget revenues to partly offset the expenses for State management activities as well as professional technical management over food quality, hygiene and safety.

2. Units organizing the collection of food quality, hygiene and safety control charges and fees are allowed to spend at most 90% of the collected charge and fee amounts on the contents stipulated in this Circular. The remainder (10%) must be remitted into the State budget according to the chapter, category, clause, item and sub-item of the current State budget contents.

3. The use of food quality, hygiene and safety control charges and fees must be estimated annually and approved by the competent authority.

II. SPECIFIC PROVISIONS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.1. Regular expenses for inspection of food hygiene and safety conditions of production and business establishments; granting of registration numbers for imported and home-made food; granting of certificates for the lots of food commodities that meet the quality and hygiene requirements; and certification of single criterion checking results. The spending contents include:

- Wages and allowances (if any);

- The expense for the laborers contributions which fall under the employers responsibility according to the prescribed regime (social and medical insurance premiums, trade union fees);

- The expense for remuneration to officials and employees who collect charges and fees besides their assigned functions and tasks, which shall depend on the extent of each persons involvement in the work (including extra-time allowances);

- The expense for printing (buying) forms and tables, dossiers, books and certificates in service of the registration-number granting and certification of checking results;

- The expense for compilation of evaluation dossiers; expense for operations of the evaluation councils, for consideration and approval of such dossiers according to decision of the competent authority;

- The expense for inspection of food hygiene and safety conditions in production and business establishments.

1.2. Expenses for professional and technical operations particularly related to food quality, hygiene and safety control:

- The expense for procurement of chemicals in service of the test, check and inspection of food and biological product samples;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The expense for the procurement of equipment and instruments for checking sections in service of the regular food sample test and check;

- The expense for regular maintenance and repair of equipment and instruments in direct service of the inspection of food quality, hygiene and safety.

1.3. The expense for the work of propagation on food quality, hygiene and safety control.

1.4. The deduction for establishment of the reward fund for officials and employees in charge of collection and remittance of food quality, hygiene and safety control charges and fees. The funds annual average deduction level for reward for each person shall not exceed the 3-month actually-paid salary.

1.5. Other expenses for the collection of food quality, hygiene and safety control charges and fees.

2. Elaboration and implementation of draft revenues and expenditures of food quality, hygiene and safety control charges and fees

2.1. Annually, basing themselves on the tables of charge and fee levels for food quality, hygiene and safety control prescribed by the Finance Ministry, the spending contents prescribed in this Circular and the current financial expenditure regime, the agencies organizing charge and fee collection shall elaborate the draft revenues and expenditures of food quality, hygiene and safety control charges and fees according to the current State budget contents and send them to their respective managing agencies for consideration, acceptance and augmentation into a sum-up report to the finance agencies of the same level for approval.

2.2. Based on the draft revenues and expenditures already approved by the competent authority, the agencies organizing charge and fee collection shall elaborate quarterly revenue-expenditure estimates according to the current State budget contents and send them to their respective managing agencies, the State treasuries where their transactions are effected and the finance agencies of the same level to serve as basis for revenue and expenditure control.

2.3. Units organizing the collection of food quality, hygiene and safety control charges and fees shall have to open accounts of charge and fee revenues at the State treasuries of their transactions. Once every 7 to 10 days, the collected charge and fee amounts must be remitted into the above-said accounts.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.5. The agencies organizing charge and fee collection shall have to declare, collect, remit and manage charge and fee money in strict compliance with current regulations.

3. Final account settlement of revenues and expenditures of food quality, hygiene and safety control charges and fees

- Units organizing the collection of food quality, hygiene and safety control charges and fees shall have to open accounting books to record, account and finally settle charge and fee revenues and expenditures in strict compliance with the provisions of the Finance Ministers Decision No.999/TC/QD/CDKT of November 2, 1996 promulgating the system of accounting regime applicable to administrative and non-business sector.

- The managing agencies shall have to approve the final account settlements of revenues and expenditures of food quality, hygiene and safety control charges and fees of their dependent units and incorporate them into the general final account settlement reports to be sent to the finance agencies of the same level for evaluation and notification of the approval thereof, together with the yearly final account settlements of the concerned managing agencies.

- Where, by the year end, the charge and fee amounts left for the units are not used up, the remainder must be remitted into the State budget.

- The managing agencies shall have to coordinate with the finance agencies of the same level in organizing regular (or irregular) inspection of the collection organizing unit to ensure that all revenues and expenditures comply with the prescribed regime.

III. IMPLEMENTATION PROVISION

This Circulars provisions shall apply as from March 7, 2000. The earlier regulations on the use of food quality, hygiene and safety control charges and fees contrary to this Circular are all now annulled.

In the course of implementation, if any problem arises, concerned bodies should promptly report it to the Finance Ministry for study and solution.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE FINANCE MINISTER
VICE MINISTER
Nguyen Thi Kim Ngan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 65/2000/TT-BTC ngày 05/07/2000 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.067

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27