Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 63/2023/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/10/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Giảm 10% lệ phí khi làm hộ chiếu online từ 01/01/2024

Ngày 16/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Giảm 10% lệ phí khi làm hộ chiếu online từ 01/01/2024

Theo đó, khi công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến thì mức thu lệ phí như sau:

- Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC .

- Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC .

Ngoài ra, Thông tư 63/2023/TT-BTC còn giảm các khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến như sau:

- Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp online, áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Thông tư 148/2016/TT-BTC ;

- Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động online, áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Thông tư 245/2016/TT-BTC ;

- Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp online, áp dụng mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC ;

- Từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025 mức phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin, áp dụng mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư 48/2022/TT-BTC ;

- Từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) online, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp;...

Thông tư 63/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/12/2023.

 

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2023/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA MỘT SỐ THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH NHẰM KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Bổ sung khoản 4 vào Điều 3 như sau:

“4. Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo hình thức trực tuyến:

a) Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Mức thu phí

1. Mức phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trường hợp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo hình thức trực tuyến:

a) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại điểm a Mục 1 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại điểm a Mục 1 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.”

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Bổ sung khoản 4 vào Điều 4 như sau:

“4. Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (gồm nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp) theo hình thức trực tuyến:

a) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư này.”

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Mức thu phí, lệ phí

1. Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử hoặc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh, cấp cơ sở theo hình thức trực tuyến (trừ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN):

a) Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này.”

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Bổ sung khoản 3 vào Điều 4 như sau:

“3. Trường hợp công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến:

a) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.”

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

Bổ sung khoản 6 vào Điều 4 như sau:

“6. Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo hình thức trực tuyến:

a) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 80% (tám mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này.

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này.”

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Thông tư số 48/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau:

“1. Mức thu phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin

a) Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu phí bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại Mục I Phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại Mục I Phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ban hành kèm theo Thông tư này.”

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 37/2023/TT-BTC ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Mức thu phí, lệ phí

1. Mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) theo hình thức trực tuyến:

a) Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.”

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc;
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các Hội, Đoàn thể;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Thuế, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST 5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 63/2023/TT-BTC

Hanoi, October 16, 2023

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO CERTAIN CIRCULARS PRESCRIBING FEES AND CHARGES OF MINISTER OF FINANCE WITH THE AIM OF ENCOURAGING THE USE OF ONLINE PUBLIC SERVICES

Pursuant to the Law on Fees and Charges dated November 25, 2015;

Pursuant to the Government’s Decree No. 14/2023/ND-CP dated April 20, 2023 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the request of Director General of Tax Policy Department;

The Minister of Finance hereby promulgates a Circular on amendments to certain Circulars prescribing fees and charges of Minister of Finance with the aim of encouraging the use of online public services.

Article 1. Amendments to Article 3 of the Circular No. 148/2016/TT-BTC dated October 14, 2016 of the Minister of Finance providing for the fees for processing of applications for the license to use industrial explosives and the collection, transfer and management thereof

Clause 4 is added to Article 3 as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) From December 01, 2023 to December 31, 2025 inclusive, the fees shall be 90% (ninety percent) of the fees prescribed in clause 1 of this Article.

b) From January 01, 2026 onwards, the fees prescribed in clause 1 of this Article shall be applied.”

Article 2. Amendments to Article 4 of the Circular No. 245/2016/TT-BTC dated November 11, 2016 of the Minister of Finance providing for the fees for assessment of conformance to business requirements for occupational safety technical testing activities; occupational safety and health training activities and the collection, transfer and management thereof

Article 4 is amended as follows:

 “Article 4. Fees

1. The fees for assessment of conformance to business requirements for occupational safety technical testing activities; occupational safety and health training activities are specified in the Fee schedule promulgated together with this Circular.

2. In the case where a public service provider or enterprise submits an online application for the certificate of eligibility to carry out occupational safety technical testing activities:

a) From January 01, 2024 to December 31, 2025 inclusive, the fees shall be 90% (ninety percent) of the fees prescribed in point a Section 1 of the Fee Schedule promulgated together with this Circular.

b) From January 01, 2026 onwards, the fees prescribed in point a Section 1 of the Fee Schedule promulgated together with this Circular shall be applied.”

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Clause 4 is added to Article 4 as follows:

“4. In the case where an organization or individual submits an online application for the protection of industrial property rights (including application for application for registration of protection of industrial property rights; issuance of protection certificates, certificates of registration of industrial property right assignment contracts; maintenance, extension, invalidation or annulment of certificates of industrial property right protection; issuance of industrial property representation service practicing certificates and declaration and registration of industrial property representative):

a) From January 01, 2024 to December 31, 2025 inclusive, the fees shall be 50% (fifty percent) of the fees prescribed in Section A of the Industrial property fee and charge schedule promulgated together with this Circular.

b) From January 01, 2026 onwards, the fees prescribed in Section A of the Industrial property fee and charge schedule promulgated together with this Circular shall be applied.”

Article 1. Amendments to Article 4 of the Circular No. 287/2016/TT-BTC dated November 15, 2016 of the Minister of Finance providing for fees and charges in atomic energy sector, and the collection, transfer and management thereof

Article 4 is amended as follows:

“Article 4. Fees and charges

1. The fees and charges in atomic energy sector are specified in the Fee and charge schedule promulgated together with this Circular.

2. If an organization or individual submits an online application for the license to perform radiation works or the certificate of eligibility to provide atomic energy application support services or for approval of internal or provincial nuclear and radiation emergency response plans (except for administrative procedures handled using the national or ASEAN single-window system):

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) From January 01, 2026 onwards, the fees prescribed in clause 1 of this Article shall be applied.”

Article 5. Amendments to Article 4 of the Circular No. 25/2021/TT-BTC dated April 07, 2021 of the Minister of Finance providing for on fees and charges in immigration, transit and residence in Vietnam, and the collection, submission, management and use thereof

Clause 3 is added to Article 4 as follows:

“3. In the case where a Vietnamese citizen submits an online application for passport:

a) From January 01, 2024 to December 31, 2025 inclusive, the fees shall be 90% (ninety percent) of the fees prescribed in point 1 Section I of the Fee and charge schedule promulgated together with this Circular.

b) From January 01, 2026 onwards, the fees prescribed in point 1 Section I of the Fee and charge schedule promulgated together with this Circular shall be applied.”

Article 1. Amendments to Article 4 of the Circular No. 38/2022/TT-BTC dated June 24, 2022 of the Minister of Finance on fees for issuance of construction permits and fees for issuance of architecture practicing certificates, collection, payment, and transfer thereof

Clause 6 is added to Article 4 as follows:

“6. In the case where an organization submits an online application for issuance of certificate of construction capacity, an individual submits an online application for issuance of construction practicing certificate or a foreign submits an online application for issuance of construction permit:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) From January 01, 2026 onwards, the fees prescribed in clauses 1 and 3 of this Article shall be applied.”

Article 1. Amendments to clause 1 Article 4 of the Circular No. 48/2022/TT-BTC dated August 03, 2022 of the Minister of Finance on fees for extracting and using information in the National Population Database, and the collection, submission, management and use thereof

Clause 1 of Article 4 is amended as follows:

“1. Fees for verifying citizen information and extracting information

a) From December 01, 2024 to December 31, 2025 inclusive, the fees shall be 50% (fifty percent) of the fees prescribed in Section I of the Appendix on Fees for extracting and using information in the National Population Database promulgated together with this Circular.

b) From January 01, 2026 onwards, the fees prescribed in Section I of the Appendix on Fees for extracting and using information in the National Population Database promulgated together with this Circular shall be applied.”

Article 8. Amendments to Article 3 of the Circular No. 37/2023/TT-BTC dated June 07, 2023 of the Minister of Finance on fees for driving tests; charges for issuance of driving licenses and certificates of operation of means of transport and charges for vehicle registration and issuance of license plates of special vehicles, rates, collection, transfer, management and use thereof

Article 3 is amended as follows:

“Article 3. Fees and charges

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. If an organization or individual submits an online application for issuance, re-issuance or replacement of (national and international) driving license:

a) From December 01, 2023 to December 31, 2025, the charge of 115,000 dong/application shall be applied.

b) From January 01, 2026 onwards, the charges prescribed in the Fee and charge schedule promulgated together with this Circular shall be applied.”

Article 9. Implementation clause

1. This Circular comes into force from November 01, 2023.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Finance for consideration and instructions./.

 

 

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Cao Anh Tuan

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 sửa đổi Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.144

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!