Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 44/2017/TT-BTC khung giá tính thuế tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau

Số hiệu: 44/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với những loại tài nguyên có tính chất vật lý và thành phần hóa học giống nhau.

1. Thông tư 44/2017 ban hành khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại, sản phẩm của rừng tự nhiên, hải sản tự nhiên, nước thiên nhiên và yến sào thiên nhiên.

Theo đó, Thông tư 44 năm 2017 có quy định giá tính thuế tài nguyên môi trường phải phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên và lớn hơn hoặc bằng mức giá tối thiểu của loại tài nguyên tương ứng.

Đối với những loại tài nguyên qua sản xuất chế biến mới bán ra thị trường thì giá tính thuế tài nguyên khai thác là giá đã trừ đi chi phí chế biến.

2. Thông 44/BTC quy định điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên đối với một số trường hợp sau:

- Bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên nếu phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định.

- Điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên khi giá tài nguyên biến động lớn trên thị trường (cụ thể giá tài nguyên thiên nhiên tăng vượt 20% so với mức giá tối đa và giảm quá 20% so với mức giá tối thiểu).


Thông tư 44/2017/TT-BTC ban hành khung giá tính thuế đối với những tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NHÓM, LOẠI TÀI NGUYÊN CÓ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA GIỐNG NHAU

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về khung giá tính thuế tài nguyên theo quy định tại điểm b Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

2. Các nhóm, loại tài nguyên không quy định khung giá tính thuế tài nguyên tại Thông tư này gồm:

a) Nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện: Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

b) Dầu thô, khí thiên nhiên, khí than: Giá tính thuế tài nguyên đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và cơ quan thuế các cấp.

2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau: Là những tài nguyên có tên gọi, đặc điểm, đặc tính, tính chất vật lý, thành phần hóa học giống nhau.

2. Khung giá tính thuế tài nguyên: Là giá tính thuế tài nguyên tối đa và tối thiểu đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

3. Bảng giá tính thuế tài nguyên: Là bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành, phù hợp với Khung giá tính thuế tài nguyên của Bộ Tài chính.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Khung giá tính thuế tài nguyên

1. Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư này khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau, gồm:

a) Khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại (Phụ lục I);

b) Khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại (Phụ lục II);

c) Khung giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm của rừng tự nhiên (Phụ lục III);

d) Khung giá tính thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên (Phụ lục IV);

đ) Khung giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên (Phụ lục V);

e) Khung giá tính thuế tài nguyên đối với yến sào thiên nhiên (Phụ lục VI).

2. Khung giá tính thuế tài nguyên gồm các yếu tố sau:

a) Mã nhóm/ loại tài nguyên: Là số thứ tự danh mục các nhóm, loại tài nguyên trong khung giá, gồm 6 cấp, được đánh số, sắp xếp thứ tự đồng bộ với phân nhóm, loại tài nguyên quy định tại Biểu mức thuế suất đối với các loại tài nguyên (trừ dầu thô và khí thiên nhiên, khí than) do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành áp dụng trong từng thời kỳ, cụ thể:

a.1) Cấp 1 gồm các nhóm tài nguyên tại Điểm 1 Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sau đây gọi là Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13) được mã hóa theo chữ số La mã.

a.2) Cấp 2 gồm các nhóm, loại tài nguyên chi tiết của cấp 1 tại Điểm 1 Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 được mã hóa bằng hai chữ số theo từng nhóm cấp 1 tương ứng.

a.3) Cấp 3 gồm các nhóm, loại tài nguyên chi tiết của cấp 2; mỗi nhóm, loại tài nguyên được mã hóa bằng hai chữ số theo từng nhóm cấp 2 tương ứng.

a.4) Cấp 4 gồm các nhóm, loại tài nguyên chi tiết của cấp 3; mỗi nhóm, loại tài nguyên được mã hóa bằng hai chữ số theo từng nhóm cấp 3 tương ứng;

a.5) Cấp 5 gồm các nhóm, loại tài nguyên chi tiết của cấp 4; mỗi nhóm, loại tài nguyên được mã hóa bằng hai chữ số theo từng nhóm cấp 4 tương ứng;

a.6) Cấp 6 gồm các nhóm, loại tài nguyên chi tiết của cấp 5; mỗi nhóm, loại tài nguyên được mã hóa bằng hai chữ số theo từng nhóm cấp 4 tương ứng.

b) Tên nhóm/loại tài nguyên: Tên nhóm, loại tài nguyên cấp 1, cấp 2 và một số tên cấp 3 được xác định theo tên nhóm loại tài nguyên trong Biểu thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13; Tên nhóm, loại tài nguyên một số nhóm, loại tài nguyên thuộc cấp 3, cấp 4, cấp 5 được xác định dựa trên tên các nhóm, loại tài nguyên khai thác và các sản phẩm tài nguyên trên toàn quốc.

c) Đơn vị tính được xác định đơn vị tính chuẩn theo đơn vị đo lường theo quy định của pháp luật về đo lường hoặc theo đơn vị tính phổ biến của tài nguyên.

d) Mức giá tối đa, mức giá tối thiểu.

Điều 5. Áp dụng khung giá tính thuế tài nguyên

Căn cứ Khung giá tính thuế tài nguyên ban hành tại Thông tư này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng tại địa phương đảm bảo một số nguyên tắc sau:

1. Mã tài nguyên trên Bảng giá tính thuế tài nguyên phải có các cấp tương ứng với các cấp của khung giá.

2. Mã và tên loại tài nguyên trên Bảng giá tính thuế tài nguyên phải thuộc một trong các nhóm, loại tài nguyên từ cấp 3 đến cấp 5 trên khung giá.

Trường hợp Bảng giá tính thuế tài nguyên quy định giá tính thuế tài nguyên chi tiết hơn các nhóm loại tài nguyên nêu tại khung giá thì ghi chi tiết ở cấp tiếp theo và được đánh số theo nguyên tắc mã hóa tài nguyên nêu tại Điều 4 Thông tư này. Tài nguyên chi tiết của cấp 5 được ghi vào cấp 6.

3. Đơn vị tính thuế tài nguyên trên Bảng giá tính thuế tài nguyên là đơn vị tính của nhóm, loại tài nguyên tương ứng quy định tại Khung giá tính thuế tài nguyên. Trường hợp tại địa phương phát sinh đơn vị tính khác với đơn vị tính tại Bảng giá tính thuế tài nguyên thì thực hiện quy đổi ra đơn vị tính thuế tài nguyên quy định tại Bảng giá tính thuế tài nguyên.

4. Giá tính thuế tài nguyên tại Bảng giá tính thuế tài nguyên phải phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên và lớn hơn hoặc bằng mức giá tối thiểu của nhóm, loại tài nguyên tương ứng quy định tại Khung giá tính thuế tài nguyên.

Đối với loại tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến thành sản phẩm công nghiệp mới bán ra, giá tính thuế tài nguyên khai thác là giá đã trừ đi chi phí chế biến theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và hướng dẫn tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính về thuế tài nguyên nhưng phải đảm bảo nằm trong Khung giá tính thuế tài nguyên.

Điều 6. Điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên

1. Các trường hợp điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên:

a) Giá tài nguyên phổ biến trên thị trường biến động lớn: tăng từ 20% trở lên so với mức giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu của Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành;

b) Phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên.

2. Đối với trường hợp giá tài nguyên biến động lớn phải điều chỉnh ngoài Khung giá tính thuế tài nguyên, trong thời gian 30 ngày, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trao đối với Bộ Tài chính trước khi quyết định ban hành văn bản điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên.

3. Đối với loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ giá giao dịch phổ biến trên thị trường hoặc giá bán tài nguyên đó trên thị trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy định bổ sung Bảng giá tính thuế đối với loại tài nguyên này.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm cung cấp thông tin đối với các trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên quy định tại Khoản 1 Điều này và gửi văn bản về Bộ Tài chính để làm căn cứ điều chỉnh Khung giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có phát sinh các trường hợp điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên.

Điều 7. Cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên

1. Cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên là thông tin liên quan đến giá tính thuế tài nguyên do cơ quan thuế thu thập, tổng hợp, phân loại.

2. Cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên được Tổng cục Thuế xây dựng tập trung thống nhất và thường xuyên cập nhật.

3. Nguồn thông tin hình thành cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên:

a) Khung giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;

c) Nguồn thông tin từ tờ khai thuế tài nguyên có sẵn thể hiện trên Hồ sơ khai thuế tài nguyên do người nộp thuế kê khai;

d) Tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu đối với loại tài nguyên, khoáng sản tương ứng được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu Tờ khai điện tử của cơ quan hải quan.

đ) Báo cáo kế toán, tài chính của doanh nghiệp;

e) Giá mua, bán giao dịch của các tài nguyên, khoáng sản đang được niêm yết, mua bán trên thị trường trong nước, quốc tế.

g) Nguồn thông tin của cơ quan thuế về tình hình chấp hành pháp luật của người nộp thuế.

h) Nguồn thông tin từ nguồn khác: là các nguồn thông tin do cơ quan thuế thu thập do các cơ quan khác có liên quan cung cấp đã được kiểm chứng mức độ tin cậy.

4. Cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên được sử dụng để:

a) Xây dựng khung giá tính thuế tài nguyên, Bảng giá tính thuế tài nguyên;

b) Phục vụ công tác quản lý rủi ro, thanh tra, kiểm tra về giá tính thuế tài nguyên.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với loại tài nguyên trong Bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và đang có hiệu lực thi hành, phù hợp với Khung giá tính thuế tài nguyên ban hành theo Thông tư này thì tiếp tục áp dụng theo Bảng giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành.

2. Đối với loại tài nguyên trong Bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành không còn phù hợp với Khung giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Thông tư này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản điều chỉnh cho phù hợp, chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Tổng cục Thuế:

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên, quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên.

b) Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về giá tính thuế tài nguyên trên cơ sở các nguồn thông tin hình thành cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chi tiết quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên.

c) Trình Bộ Tài chính ban hành văn bản điều chỉnh, bổ sung Khung giá tính thuế tài nguyên đối với các trường hợp quy định tại Điều 6 Thông tư này.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

a) Căn cứ Khung giá tính thuế tài nguyên tại Thông tư này, thực hiện rà soát, xác định mức giá tính thuế tài nguyên của mỗi loại tài nguyên.

b) Đối với tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến thành sản phẩm công nghiệp mới bán ra, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan tài nguyên môi trường và cơ quan chuyên môn liên quan của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng giá tính thuế tài nguyên theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

2. Trường hợp các văn bản liên quan trích dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để được nghiên cứu giải quyết./.


Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát NDTC;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT,CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

PHỤ LỤC I

KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính)

ĐVT: đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên/ Sản phẩm tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Ghi chú

Cấp 1

Cấp
2

Cấp
3

Cấp
4

Cấp
5

Cấp
6

Giá tối thiểu

Giá tối đa

I

Khoáng sản kim loại

I1

Sắt

I101

Sắt kim loại

tấn

8,000,000

10,000,000

I102

Quặng Manhetit (có từ tính)

I10201

Quặng Manhetit có hàm lượng Fe<30%

tấn

250,000

350,000

I10202

Quặng Manhetit có hàm lượng 30%≤Fe<40%

tấn

350,000

450,000

I10203

Quặng Manhetit có hàm lượng 40%≤Fe<50%

tấn

450,000

600,000

I10204

Quặng Manhetit có hàm lượng 50%≤Fe<60%

tấn

700,000

1,000,000

I10205

Quặng Manhetit có hàm lượng Fe≥60%

tấn

850,000

1,200,000

I103

Quặng Limonit (không từ tính)

I10301

Quặng limonit có hàm lượng Fe≤30%

tấn

150,000

210,000

I10302

Quặng limonit có hàm lượng 30%<Fe≤40%

tấn

210,000

280,000

I10303

Quặng limonit có hàm lượng 40%<Fe≤50%

tấn

280,000

340,000

I10304

Quặng limonit có hàm lượng 50%<Fe≤60%

tấn

340,000

420,000

I10305

Quặng limonit có hàm lượng Fe>60%

tấn

420,000

600,000

I104

Quặng sắt Deluvi

tấn

150,000

180,000

I2

Mangan (Măng-gan)

I201

Quặng mangan có hàm lượng Mn≤20%

tấn

490,000

700,000

I202

Quặng mangan có hàm lượng 20%<Mn≤25%

tân

700,000

1,000,000

I203

Quặng mangan có hàm lượng 25%<Mn≤30%

tấn

1,000,000

1,300,000

I204

Quặng mangan có hàm lượng 30<Mn≤35%

tấn

1,300,000

1,600,000

I205

Quặng mangan có hàm lượng 35%<Mn≤40%

tấn

1,600,000

2,100,000

I206

Quặng mangan có hàm lượng Mn>40%

tấn

2,100,000

3,000,000

I3

Titan

I301

Quặng titan gốc (ilmenit)

I30101

Quặng gốc titan có hàm lượng TiO2≤10%

tấn

110,000

150,000

I30102

Quặng gốc titan có hàm lượng 10%<TiO2≤15%

tấn

150,000

210,000

I30103

Quặng gốc titan có hàm lượng 15%<TiO2≤20%

tấn

210,000

300,000

I30104

Quặng gốc titan có hàm lượng TiO2>20%

tấn

385,000

550,000

I302

Quặng titan sa khoáng

I30201

Quặng Titan sa khoáng chưa qua tuyển tách

tấn

1,000,000

1,300.000

I30202

Titan sa khoáng đã qua tuyển tách (tinh quặng Titan)

I3020201

Ilmenit

tấn

1,950,000

2,600,000

I3020202

Quặng Zircon có hàm lượng ZrO2<65%

tấn

6,600,000

7,000,000

I3020203

Quặng Zircon có hàm lượng ZrO2≥65%

tấn

15,000,000

18,000,000

I3020204

Rutil

tấn

7,700,000

11,000,000

I3020205

Monazite

tấn

24,500,000

35,000,000

I3020206

Manhectic

tấn

700,000

850,000

I3020207

Xi titan

tấn

10,500,000

15,000,000

I3020208

Các sản phẩm còn lại

tấn

3,000,000

4,000,000

I4

Vàng

I401

Quặng vàng gốc

I40101

Quặng vàng có hàm lượng Au<2 gram/tấn

tấn

910,000

1,300,000

I40102

Quặng vàng có hàm lượng 2≤Au<3 gram/tấn

tấn

1,330,000

1,900,000

I40103

Quặng vàng có hàm lượng 3≤Au<4 gram/tấn

tấn

1,900,000

2,500,000

I40104

Quặng vàng có hàm lượng 4≤Au<5 gram/tấn

tấn

2,500,000

3,200,000

I40105

Quặng vàng có hàm lượng 5≤Au<6 gram/tấn

tấn

3,200,000

3,800,000

I40106

Quặng vàng có hàm lượng 6≤Au<7 gram/tẩn

tấn

3,800,000

4,500,000

I40107

Quặng vàng có hàm lượng 7≤Au<8 gram/tấn

tấn

4,500,000

5,100,000

I40108

Quặng vàng có hàm lượng Au≥8 gram/tấn

tấn

5,100,000

6,200,000

I402

Vàng kim loại (vàng cốm);
vàng sa khoáng

kg

750,000,000

1,000,000,000

I403

Tinh quặng vàng

I40301

Tinh quặng vàng có hàm lượng 82<Au≤240 gram/tấn

tấn

154,000,000

220,000,000

I40302

Tinh quặng vàng có hàm lượng Au>240 gram/tấn

tấn

175,000,000

250,000,000

I5

Đất hiếm

I501

Quặng đất hiếm về hàm lượng TR203≤1%

tấn

84,000

120,000

I502

Quặng đất hiếm có hàm lượng 1%<TR203≤2%

tấn

133,000

190,000

I503

Quặng đất hiếm có hàm lượng 2%<TR203≤3%

tấn

190,000

270,000

I504

Quặng đất hiểm có hàm lượng 3%<TR203≤4%

tấn

270,000

350,000

I505

Quặng đất hiếm có hàm tượng 4%<TR203≤5%

tấn

350,000

430,000

I506

Quặng đất hiếm có hàm lượng 5%<TR203≤10%

tấn

490,000

700,000

1507

Quặng đất hiểm có hàm lượng >10% TR203

tấn

1,050,000

1,500,000

I6

Bạch kim, bạc, thiếc

I601

Bạch kim

Bảng giá tính thuế tài nguyên của 63 tỉnh/thành phố không quy định giá tính thuế tài nguyên của bạch kim

I602

Bạc kim loại

kg

16,000,000

19,200,000

I603

Thiếc

I60301

Quặng thiếc gốc

I60301

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,2%<SnO2≤0,4%

tấn

896,000

1,280,000

I60302

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,4%<SnO2<0,6%

tấn

1,280,000

1,790,000

I60303

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,6%<SnO2≤0,8%

tấn

1,790,000

2,300,000

I60304

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,8%<SnO2≤1%

tấn

2,300,000

2,810,000

I60305

Quặng thiếc gốc có hàm lượng SnO2>1%

tấn

2,810,000

3,372,000

I60302

Tinh quặng thiếc có hàm lượng SnO2≥70% (sa khoáng, quặng gốc)

tấn

170,000,000

204,000,000

I60303

Thiếc kim loại

tấn

255,000,000

320,000,000

I7

Wolfram, Antimoan

I701

Wolfram

I70101

Quặng wolfram có hàm lượng 0,1%<WO3≤0,3%

tấn

1,295,000

1,850,000

I70102

Quặng wolfram có hàm lượng 0,3%<WO3≤0,5%

tấn

1,939,000

2,770,000

I70103

Quặng wolfram có hàm lượng 0,5%<WO3≤0,7%

tấn

2,905,000

4,150,000

I70104

Quặng wolfram có hàm lượng 0,7%<WO3≤1%

tấn

4,150,000

5,070,000

I70105

Quặng wolfram có hàm lượng WO3>1%

tấn

5,070,000

6,084,000

I702

Antimoan

I70201

Antimoan kim loại

tấn

100,000,000

120,000,000

I70202

Quặng Antimoan

I7020201

Quặng antimon có hàm lượng Sb<5%

tấn

6,041,000

8,630,000

I7020202

Quặng antimon có hàm lượng 5≤Sb<10%

tấn

10,080,000

14,400,000

I7020203

Quặng antimon có hàm lượng 10%<Sb≤15%

tấn

14,400,000

20,130,000

I7020204

Quăng antimon có hàm lượng 15%<Sb≤0%

tấn

20,130,000

28,750,000

I7020205

Quăng antimon có hàm lượng Sb>20%

tấn

28,750,000

34,500,000

I8

Chì, kẽm

I801

Chì, kẽm kim loại

tấn

37,000,000

45,000,000

I802

Tinh quặng chì, kẽm

I80201

Tinh quặng chì

I8020101

Tinh quặng chì có hàm lượng Pb<50%

tấn

11,550,000

16,500,000

I8020102

Tinh quặng chì có hàm lượng Pb≥50%

tấn

16,500,000

23,571,000

I80202

Tinh quặng kẽm

I8020201

Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn<50%

tấn

4,000,000

5,000,000

I8020202

Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn≥50%

tấn

5,000,000

7,000,000

I803

Quặng chì, kẽm

I80301

Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb+Zn<5%

Tấn

560,000

800,000

I80302

Quặng chì + kẽm hàm lượng 5%<Pb+Zn<10%

Tấn

931,000

1,330,000

I80303

Quặng chì + kẽm hàm lượng 10%<Pb+Zn<15%

Tấn

1,330,000

1,870,000

I80304

Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb+Zn>15%

Tấn

1,870,000

2,244,000

I9

Nhôm, Bauxit

I901

Quặng bauxit trầm tích

tấn

52,500

75,000

I902

Quặng bauxit laterit

tấn

260,000

390,000

I10

Đồng

I1001

Quặng đồng

I100101

Quặng đồng có hàm lượng Cu<0,5%

tấn

483,000

690,000

I100102

Quặng đồng có hàm lượng 0,5%≤Cu <1%

tấn

959,000

1,370,000

I100103

Quặng đồng có hàm lượng 1%≤Cu<2%

tấn

1,603,000

2,290,000

I100104

Quặng đồng có hàm lượng 2%≤Cu<3%

tấn

2,290,000

3,210,000

I100105

Quặng đồng có hàm lượng 3%≤Cu<4%

tấn

3,210,000

4,120,000

I100106

Quặng đồng có hàm lượng 4%≤Cu<5%

tấn

4,120,000

5,500,000

I100107

Quặng đồng có hàm lượng Cu≥5%

tấn

5,500,000

6,600,000

I1002

Tinh quặng đồng có hàm lượng 18%≤Cu<20%

tấn

16,500,000

19,800,000

I11

Nikel (Quặng Nikel)

tấn

2,240,000

3,200,000

I12

Cô-ban (coban), mô-Iip-đen (molipden), thủy ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi)

I1201

Molipden

tấn

2,800,000

3,500,000

I1202

Cô-ban (coban), thủy ngân, va-na-đi (vanadi)

Bảng giá tính thuế tài nguyên của 63 tỉnh/thành phố không quy định giá tính thuế tài nguyên của Cô-ban (coban), thủy ngân, va-na-đi (vanadi)

I13

Khoáng sản kim loại khác

I1301

Tinh quặng Bismuth hàm lượng 10%≤Bi<20%

tấn

11,400,000

13,700,000

I1302

Quặng Crôm hàm lượng Cr≥40%

tấn

3,000,000

3,600,000

PHỤ LỤC II

KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI
Ban hành kèm theo Thông tư số 44
/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính)

ĐVT: đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Ghi chú

Cấp 1

Cấp
2

Cấp
3

Cấp
4

Cấp
5

Cấp
6

Giá tối thiểu

Giá tối đa

II

Khoáng sản không kim loại

II1

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

m3

49,000

70,000

II2

Đá, sỏi

II201

Sỏi

II20101

Sạn trắng

m3

400,000

480,000

II20102

Các loại cuội, sỏi, sạn khác

m3

168,000

240,000

II202

Đá xây dựng

II20201

Đá khối để x3 (trừ đá hoa trắng, granit và dolomit)

II2020101

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1 m2

m3

700,000

1,000,000

II2020102

Đá khối đế xẻ có diện tích bề rnặt từ 0,1m2 đến dưới 0,3m2

m3

1,400,000

2,000,000

II2020103

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,3 đến dưới 0,6 m2

m3

4,200,000

6,000,000

II2020104

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,6 đến dưới 01 m2

m3

6,000,000

8,000,000

II2020105

Đá khối để xẻ có diện tích bề mật từ 01 m2 trở lên

m3

8,000,000

10,000,000

II20202

Đá mỹ nghệ (bao gồm tất cả các loại đá làm mỹ nghệ)

II2020201

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối dưới 0,4 m3

m3

700,000

1,000,000

II2020202

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối đến từ 0,4 m3 đến dưới 1 m3

m3

1,400,000

2,000,000

II2020203

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 1 m3 đến dưới 3 m3

m3

2,100,000

3,000,000

II2020204

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối trên 3m3

m3

3,000,000

4,000,000

II20203

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

II2020301

Đá sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác)

m3

70,000

100,000

II2020302

Đá hộc và đá base

m3

77,000

110,000

II2020303

Đá cấp phối

m3

140,000

200,000

II2020304

Đá dăm các loại

m3

168,000

240,000

II2020305

Đá lô ca

m3

140,000

200,000

II2020306

Đá chẻ, đá bazan dạng cột

m3

280,000

400,000

II3

Đá nung vôi và sản xuất xi măng

II301

Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác)

m3

161,000

230,000

II302

Đá sản xuất xi măng

II30201

Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác)

m3

105,000

150,000

II30202

Đá sét sản xuất XI măng (khoáng sản khai thác)

m3

63,000

90,000

II30203

Đá làm phụ gia sản xuất xi măng

II3020301

Đá puzolan (khoáng sản khai thác)

m3

100,000

120,000

II3020302

Đá cát kết silic (khoáng sản khai thác)

m3

45,000

60,000

II3020303

Đá cát kết đen (khoáng sản khai thác)

m3

45,000

60,000

II3020304

Quặng laterit sốt (khoáng sản khai thác)

tấn

105,000

150,000

III4

Đá hoa trắng

II401

Đá hoa trắng (không phân loại màu sắc, chất lượng) kích thước ≥0,4 m3 sau khai thác

m3

700,000

1,000,000

II402

Đá hoa trắng dạng khối (≥ 0,4m3) để xẻ làm ốp lát

II40201

Loại 1 - trắng đều

m3

15,000,000

18,000,000

II40202

Loại 2 - vân vệt

m3

10,500,000

15,000,000

II40203

Loại 3 - màu xám hoặc màu khác

m3

7,000,000

10,000,000

II403

Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat

m3

280,000

400,000

II5

Cát

II501

Cát san tấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn)

m3

56,000

80,000

II502

Cát xây dựng

II50201

Cát đen dùng trong xây dựng

m3

70,000

100,000

II50202

Cát vàng dùng trong xây dựng

m3

245,000

350,000

II503

Cát vàng sản xuất công nghiệp (khoáng sản khai thác)

m3

105,000

150,000

II6

Cát làm thủy tinh (cát trắng)

m3

245,000

350,000

II7

Đất làm gạch (sét làm gạch, ngói)

m3

119,000

170,000

II8

Đá Granite

II801

Đá Granite màu ruby

m3

6,000,000

8,000,000

II802

Đá Granite màu đỏ

m3

4,200,000

6,000,000

II803

Đá Granite màu tím, trắng

m3

1,750,000

2,500,000

II804

Đá Graniíe màu khác

m3

2,800,000

4,000,000

II805

Đá gabro và diorit

m3

3,500,000

5,000,000

II806

Đá granite, gabro, diorit khai thác (không đồng nhất về màu sắc, độ hạt, độ thu hồi)

m3

800,000

1,000,000

II9

Sét chịu lửa

II901

Sét chịu lửa màu trắng, xám, xám trắng

tấn

266,000

380,000

0902

Sét chịu lửa các màu còn lợi

tấn

126,000

180,000

II10

Dolomit, quartzite

II1001

Dolomit

II100101

Đá Dolomit sau nổ mìn (khoáng sản khai thác)

m3

84,000

120,000

II100102

Đá Dolomit có kich thước ≥0,4 m3 sau khai thác (không phân loại màu sắc, chất lượng)

m3

315,000

450,000

II100103

Đá khối Dolomit dùng để xẻ

II10010301

Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt dưới 0,3m2

m3

2,800,000

4,000,000

II10010302

Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,3 m2 đến dưới 0,6 m2

m3

5,600,000

8,000,000

II10010303

Đà khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,6 m2 đến dưới 1 m2

m3

8,000,000

10,000,000

II10010304

Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tich bề mặt từ 1 m2 trở lên

m3

10,000,000

12,000,000

II100104

Đá Dolomit sử dụng làm nguyên liệu sản xuất công nghiệp

m3

140,000

200,000

II1002

Quarzit

II100201

Quặng Quarzit thường

tấn

112,000

160,000

II100202

Quăng Quarzit (thạch anh tinh thể)

tấn

210,000

300,000

II100203

Đá Quarzit (sử dụng áp điện)

tấn

1,500,000

1,800,000

II1003

Pyrophylit

II100301

Pyrophylit (khoáng sản khai thác)

tấn

100,000

136,000

II100302

Pyrophilit có hàm lượng 25%<AL203≤30%

tấn

152,600

218,000

II100303

Pyrophilit có hàm lượng 30%<AL203≤33%

tấn

329,700

471,000

II100304

Pyrophilit có hàm lượng AL203>33%

tấn

471,000

565,000

II11

Cao lanh (Kaolin/đất sét trắng/đất sét trầm tích; Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ)

II1101

Cao lanh (khoáng sản khai thác, chưa rây)

tấn

210,000

300,000

II1102

Cao tanh dưới rây

tấn

560,000

800,000

II1103

Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ (khoáng sản khai thác)

tấn

245,000

350,000

II12

Mica, thạch anh kỹ thuật

II1201

Mica

tấn

1,200,000

1,600,000

II1202

Thạch anh kỹ thuật

II120201

Thạch anh kỹ thuật

tấn

250,000

300,000

II120202

Thạch anh bột

tấn

1,050,000

1,500,000

II120203

Thạch anh hạt

tấn

1,500,000

1,800,000

II13

Pirite, phosphorite

tấn

II1301

Quặng Pirite

Bảng giá tính thuế tài nguyên của 63 tỉnh, thành phố không có giá tính thuế của các tài nguyên này

II1302

Quặng phosphorit

II130201

Quặng Phosphorite có hàm lượng P2O5<20%

tấn

350,000

500,000

II130202

Quặng Phosphorite có hàm lượng 20%≤P2O5<30%

tấn

500,000

600,000

II130203

Quặng Phosphorite có hàm lượng P2O5≥30%

tấn

600,000

800,000

II14

Apatit

II1401

Apatit loại I

tấn

1,400,000

1,700,000

II1402

Apatit loại II

tấn

850,000

1,100,000

II1403

Apatit loại III

tấn

350,000

500,000

II1404

Apatit loại tuyển

tấn

1,100,000

1,400,000

II15

Secpentin (Quặng secpentin)

tấn

125,000

150,000

II16

Than antraxit hầm lò

II1601

Than sạch trong than khai thác (cám 0-15, cục -15)

tấn

1,306,000

1,567,200

II1602

Than cục

II160201

Than cục 1a, 1b,1c

tấn

2,784,600

3,978,000

II160202

Than cục 2a, 2b

tấn

3,281,000

4,202,400

II160203

Than cục 3a, 3b

tấn

3,438,000

4,149,600

II160204

Than cục 4a, 4b

tấn

3,404,520

4,863,600

II160205

Than cục 5a, 5b

tấn

3,050,880

4,358,400

II160206

Than cục don 6a, 6b, 6c

tấn

2,747,000

3,296,000

II160207

Than cục don 7a, 7b, 7c

tấn

1,351,560

1,930,800

II160208

Than cục don 8a, 8b, 8c

tấn

828,000

1,112,400

II1603

Than cám

II160301

Than cám 1

tấn

2,606,000

3,127,200

III60302

Than cám 2

tấn

2,713,000

3,255,600

II160303

Than cám 3a, 3b, 3c

tấn

2,237,760

3,196,800

II160304

Than cám 4a, 4b

tấn

1,706,880

2,438,400

II160305

Than cám 5a, 5b

tấn

1,349,040

1,927,200

II160306

Than cám 6a, 6b

tấn

1,065,120

1,521,600

III60307

Than cám 7a, 7b, 7c

tấn

803,040

1,147,200

II1604

Than bùn

-

II160401

Than bùn tuyển 1a, 1b

tấn

805,000

966,000

II160402

Than bùn tuyển 2a, 2b

tấn

715,000

886,800

II160403

Than bùn tuyển 3a, 3b, 3c

tấn

568,000

741,600

II160404

Than bùn tuyển 4a, 4b, 4c

tấn

464,520

663,600

II17

Than antraxit lộ thiên

II1701

Than sạch trong than khai thác (cám 0-15, cục -15)

tấn

1,306,000

1,567,200

II1702

Than cục

II170201

Than cục 1a, 1b, 1c

tấn

2,784,600

3,978,000

II170202

Than cục 2a, 2b

tấn

3,281,000

4,202,400

II170203

Than cục 3a, 3b

tấn

3,438,000

4,149,600

II170204

Than cục 4a, 4b

tấn

3,404,520

4,863,600

II170205

Than cục 5a, 5b

tấn

3,050,880

4,358,400

II170206

Than cục don 6a, 6b, 6c

tấn

2,747,000

3,296,000

II170207

Than cục don 7a, 7b, 7c

tấn

1,351,560

1,930,800

II170208

Than cục don 8a, 8b, 8c

tấn

828,000

1,112,400

II1703

Than cám

II170301

Than cám 1

tấn

2,606,000

3,127,200

II170302

Than cám 2

tấn

2,713,000

3,255,600

II170303

Than cám 3a, 3b, 3c

tấn

2,237,760

3,196,800

II170304

Than cám 4a, 4b

tấn

1,706,880

2,438,400

II170305

Than cám 5a, 5b

tấn

1,349,040

1,927,200

II170306

Than cám 6a, 6b

tấn

1,065,120

1,521,600

II170307