Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 37/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài áp dụng tại các Ban Quản lý lao động ngoài nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 37/2006/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 09/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/2006/TT-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2006 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ, TÀI LIỆU VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI ÁP DỤNG TẠI CÁC BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu về người lao động Việt Nam (gọi chung là phí xác minh giấy tờ) áp dụng tại các Ban quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG NỘP PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ

Các Công ty, tổ chức và cá nhân của nước ngoài có yêu cầu Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài (trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) xác minh giấy tờ, tài liệu về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài thì phải nộp phí xác minh giấy tờ quy định tại Thông tư này.

II- MỨC THU PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ

1. Mức thu phí xác minh giấy tờ áp dụng tại các Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.

2. Phí xác minh giấy tờ thu bằng đô la Mỹ (USD) hoặc bằng tiền nước sở tại trên cơ sở quy đổi từ đô la Mỹ theo tỷ giá ngân hàng nơi Ban Quản lý lao động Việt Nam mờ tài khoản tại thời điểm thu phí.

III- CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ

1. Cơ quan thu phí xác minh giấy tờ là các Ban quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài, có trách nhiệm:

- Tổ chức thu, nộp phí xác minh giấy tờ theo đúng quy định tại Thông tư này. Niêm yết công khai mức thu phí xác minh giấy tờ tại địa điểm thu phí. Biên lai thu phí xác minh giấy tờ do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội in và phát hành (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 kèm theo Thông tư này) sau khi thống nhất với Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

- Thực hiện mở sổ sách kế toán theo dõi, phản ảnh việc thu, số nộp ngân sách, quản lý và sử dụng tiền phí xác minh giấy tờ theo đúng chế độ quy định.

2. Thủ tục thu, nộp Ngân sách nhà nước.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được trích 30% trên tổng số thu phí xác minh giấy tờ thực thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi theo nội dung quy định tại Mục 3 dưới đây, số thu còn lại (70%) định kỳ hàng tháng (chậm nhất là ngày 25 của tháng), cơ quan thu phải nộp vào Quỹ tạm giữ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành về quản lý Quỹ tạm giữ của ngân sách nhà nước tại các cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

3. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được sử dụng 30% số thu phí xác minh giấy tờ (là nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và không phản ảnh vào ngân sách nhà nước) để chi cho các nội dung sau đây:

a. Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí: sinh hoạt phí, bồi dưỡng làm thêm giờ (kể cả làm nhanh), bảo hiểm y tế, tiền công theo hợp đồng (trừ chi phí tiền lương cho cán bộ, công chức đã hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định);

b. Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí như: văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, điện, nước, công tác phí (chi phí đi lại, tiền thuê chỗ ở, tiền lưu trú…) theo chế độ quản lý tài chính hiện hành áp dụng đối với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

c. Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho công việc, dịch vụ, thu phí; Khấu hao tài sản cố định để thực hiện công việc, dịch vụ, thu phí;

d. Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công việc, dịch vụ thu phí xác minh giấy tờ;

đ. Chi khen thưởng, phúc lợi trên nguyên tắc bình quân một năm, một người tối đa không quá 03 (ba) tháng lương hoặc sinh hoạt phí thực hiện nếu số thu năm nay cao hơn năm trước và bằng 02 tháng lương hoặc sinh hoạt phí thực tế thực hiện nếu số thu năm nay thấp hơn hoặc bằng năm trước, sau khi đảm bảo các chi phí quy định tại tiết a, b, c và d của điểm này.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm quản lý, sử dụng số tiền phí được để lại đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp. Trường hợp có những khoản chi (như điện, nước…) được sử dụng cho cả hoạt động khác ngoài hoạt động thu phí thì chi phí này phải được phân bổ theo tỷ lệ tương ứng với công việc, dịch vụ, thu phí. Hàng năm phải quyết toán thu chi theo thực tế. Sau khi quyết toán đúng chế độ, số tiền phí xác minh giấy tờ chưa chi hết trong năm được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

IV. QUYẾT TOÁN THU, CHI PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ

1. Các Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm mở sổ sách kế toán để ghi chép, hạch toán số thu, chi phí xác minh giấy tờ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

2. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra xác nhận quyết toán thu, chi phí xác minh giấy tờ của các Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài (Phụ lục số 2) và tổng hợp vào báo cáo quyết toán năm gửi Bộ Tài chính thẩm định (Phụ lục số 3 và Phụ lục số 4) và ra thông báo duyệt quyết toán cùng với quyết toán kinh phí các Ban quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định tại Thông tư số 10/2004/TT-BTC ngày 19/02/2004 của Bộ Tài chính.

3. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính, tổ chức kiểm tra định kỳ các Ban quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài để đảm bảo thu, chi đúng chế độ quy định.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và bãi bỏ công văn số 7585 TC/TCĐN ngày 23 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính.

2. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn các Ban Quản lý lao động Việt Nam tại nước ngoài thực hiện thu, nộp và sử dụng phí xác minh giấy tờ theo quy định tại Thông tư này.

3. Các công ty, tổ chức và cá nhân thuộc đối tượng nộp phí xác minh giấy tờ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP CTN;
- VPCP;
- Tòa án NDTC;
- Viện KSND TC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Vụ Pháp chế;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCĐN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Vũ Văn Ninh

 

PHỤ LỤC 1

BIỂU MỨC THU PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2006/TT-BTC ngày 09/5/2006 của Bộ Tài chính)

Số TT

DANH MỤC

Mức thu
(USD)

1

2

3

1

Phí thẩm định hồ sơ lao động tại Đài Loan

31 USD/hồ sơ

2

Phí thẩm định hồ sơ lao động tại Malaysia

26 USD/hồ sơ

Ghi chú

Tiền phí thẩm định không được hoàn trả lại nếu sau đó đương sự từ chối không nhận hồ sơ đã được hoàn tất.

 

 

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính)

BỘ LAO ĐỘNG TB&XH
-------------
Số: /LĐTBXH-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2006

Nội dung

USD

Tiền địa phương

Tiền ĐP quy ra USD

Tổng
5=(2+4)

1

2

3

4

5

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

Quỹ TGNSNNN

 

 

 

 

Phần để lại cho Bộ Lao động TBXH, trong đó:

 

 

 

 

Chi thanh toán cá nhân (hợp đồng) trực tiếp thực hiện thu phí;

 

 

 

 

Chi VPP, vật tư văn phòng, điện, nước, công tác phí…;

 

 

 

 

Chi trang thiết bị, tài sản và khấu hao TSCĐ;

 

 

 

 

Chi phụ cấp và bồi dưỡng làm thêm giờ (kể cả làm gấp, làm nhanh);

 

 

 

 

Quỹ phúc lợi, khen thưởng.

 

 

 

 

Số thu trong kỳ

 

 

 

 

Quỹ TGNSNN (70% tổng số thu phí XMGT)

 

 

 

 

Phần (30% tổng số thu phí XMGT) Bộ Lao động TBXH được trích lại:

 

 

 

 

Chi thanh toán cá nhân (hợp đồng) trực tiếp thực hiện thu phí;

 

 

 

 

Chi VPP, vật tư văn phòng, điện, nước, công tác phí…;

 

 

 

 

Chi trang thiết bị, tài sản và khấu hao TSCĐ;

 

 

 

 

Chi phụ cấp và bồi dưỡng làm thêm giờ (kể cả làm gấp, làm nhanh);

 

 

 

 

Quỹ phúc lợi, khen thưởng.

 

 

 

 

Tổng số thu trong kỳ (1+2)

 

 

 

 

Quỹ TGNSNN (70% tổng số thu phí XMGT)

 

 

 

 

Phần (30% tổng số thu phí XMGT) Bộ Lao động TBXH được trích lại:

 

 

 

 

Chi thanh toán cá nhân (hợp đồng) trực tiếp thực hiện thu phí;

 

 

 

 

Chi VPP, vật tư văn phòng, điện, nước, công tác phí…;

 

 

 

 

Chi trang thiết bị, tài sản và khấu hao TSCĐ;

 

 

 

 

Chi phụ cấp và bồi dưỡng làm thêm giờ (kể cả làm gấp, làm nhanh);

 

 

 

 

Quỹ phúc lợi, khen thưởng.

 

 

 

 

Tổng số chi trong kỳ

 

 

 

 

Quỹ TGNSNN (các lệnh của BTC)

 

 

 

 

Phần (30% tổng số thu phí XMGT) Bộ Lao động TBXH được trích lại:

 

 

 

 

Chi thanh toán cá nhân (hợp đồng) trực tiếp thực hiện thu phí;

 

 

 

 

Chi VPP, vật tư văn phòng, điện, nước, công tác phí…;

 

 

 

 

Chi trang thiết bị, tài sản và khấu hao TSCĐ;

 

 

 

 

Chi phụ cấp và bồi dưỡng làm thêm giờ (kể cả làm gấp, làm nhanh);

 

 

 

 

Quỹ phúc lợi, khen thưởng.

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ ngày 31/12 (3-4)

 

 

 

 

Quỹ TGNSNN

 

 

 

 

Phần (30% tổng số thu phí XMGT) Bộ Lao động TBXH được trích lại:

 

 

 

 

Chi thanh toán cá nhân (hợp đồng) trực tiếp thực hiện thu phí;

 

 

 

 

Chi VPP, vật tư văn phòng, điện, nước, công tác phí…;

 

 

 

 

Chi trang thiết bị, tài sản và khấu hao TSCĐ;

 

 

 

 

Chi phụ cấp và bồi dưỡng làm thêm giờ (kể cả làm gấp, làm nhanh);

 

 

 

 

Quỹ phúc lợi, khen thưởng.

 

 

 

 

 

Nhận xét:

Thẩm kế

Trưởng phòng

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ LĐTBXH
Vụ trưởng Vụ KHTC
(ký tên và đóng dấu)

 


 

PHỤ LỤC 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính)

BỘ LAO ĐỘNG TB&XH
Vụ Kế hoạch Tài chính

BÁO CÁO

TỔNG HỢP THU PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ NĂM ……

 

 

Mã số

Ban Quản lý lao động ngoài nước

Loại ngoại tệ

SỐ THU

PHÂN PHỐI

Tiền địa phương

Tỷ giá

Quy ra đôla Mỹ

Tiền đôla Mỹ

Tổng cộng thu (USD)

NSNN 70%

Phần Bộ Lao động TBXH được trích (30%)

Tổng số

Thanh toán CB hợp đồng

VPP, TTLL, điện, nước…

Mua sắm, sửa chữa khấu hao TSCĐ

Phụ cấp, làm thêm giờ

Khen thưởng phúc lợi

 

 

 

1

2

3

4

5=3+4

6=5x(70%)

7=5-6

8

9

10

11

12

1

Malaysia

Rigit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đài Loan

Đài tệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

NGƯỜI LẬP BẢNG

TRƯỞNG PHÒNG

Hà Nội, ngày tháng năm 200…
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHTC
(ký tên và đóng dấu)

 

Ghi chú: Phụ lục 3 để báo cáo Bộ Tài chính

PHỤ LỤC 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2006/TT-BTC ngày 09/5/2006 của Bộ Tài chính)

 

QUYẾT TOÁN CHI TIẾT SỬ DỤNG 30% PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ ĐỂ LẠI CHO BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Năm ………….

(Quy ra USD)

Đơn vị tính: USD

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

I/ TỔNG SỐ THU ĐỂ LẠI (1+2):

 

1- Số dư đầu kỳ (theo từng Quỹ, nếu có):

 

,- Quỹ thanh toán cá nhân (hợp đồng) trực tiếp thực hiện thu phí;

 

,- Quỹ VPP, vật tư văn phòng, điện, nước, công tác phí…;

 

,- Quỹ trang thiết bị, tài sản và khấu hao TSCĐ;

 

,- Quỹ phụ cấp và bồi dưỡng làm thêm giờ (kể cả làm gấp, làm nhanh);

 

,- Quỹ phúc lợi, khen thưởng.

 

2- Số 30% để lại ngành phân phối:

 

,- Quỹ thanh toán cá nhân (hợp đồng) trực tiếp thực hiện thu phí;

 

,- Quỹ VPP, vật tư văn phòng, điện, nước, công tác phí…;

 

,- Quỹ trang thiết bị, tài sản và khấu hao TSCĐ;

 

,- Quỹ phụ cấp và bồi dưỡng làm thêm giờ (kể cả làm gấp, làm nhanh);

 

,- Quỹ phúc lợi, khen thưởng.

 

II/ TỔNG SỐ CHI THỰC TẾ:

 

,- Chi thanh toán cá nhân (hợp đồng) trực tiếp thực hiện thu phí;

 

,- Chi VPP, vật tư văn phòng, điện, nước, công tác phí…;

 

,- Chi trang thiết bị, tài sản và khấu hao TSCĐ;

 

,- Chi phụ cấp và bồi dưỡng làm thêm giờ (kể cả làm gấp, làm nhanh);

 

,- Quỹ phúc lợi, khen thưởng, điều hòa.

 

III/ SỐ DƯ CHUYỂN NĂM SAU:

 

,- Quỹ thanh toán cá nhân (hợp đồng) trực tiếp thực hiện thu phí;

 

,- Quỹ VPP, vật tư văn phòng, điện, nước, công tác phí…;

 

,- Quỹ trang thiết bị, tài sản và khấu hao TSCĐ;

 

,- Quỹ phụ cấp và bồi dưỡng làm thêm giờ (kể cả làm gấp, làm nhanh);

 

,- Quỹ phúc lợi, khen thưởng.

 

 

Ghi chú: Phụ lục 4 để báo cáo Bộ Tài chính.

Ngày…….. tháng……. năm……

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

VỤ TRƯỞNG VỤ KHTC
(ký tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 5
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính)

BỘ LAO ĐỘNG TB&XH
Ban Quản lý lao động

Tại……………

(Đóng dấu Quốc huy của CQĐD)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN LAI THU PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ
(Liên 1: Lưu tại đơn vị thu)

 

Ký hiệu:………….

Số ……………….

 

Tên đơn vị hoặc người nộp tiền:.................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Lý do nộp:................................................................................................................................

Số tiền phải nộp (viết bằng số)...................................................................................................

(viết bằng chữ).........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Hình thức thanh toán................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Người thu tiền
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(Tp, Tỉnh), ngày tháng năm 200…
Người viết biên lai
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

BỘ LAO ĐỘNG TB&XH
Ban Quản lý lao động

Tại……………

(Đóng dấu Quốc huy của CQĐD)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN LAI THU PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ
(Liên 2: Giao cho người nộp tiền)

 

Ký hiệu:………….

Số ……………….

 

Tên đơn vị hoặc người nộp tiền:.................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Lý do nộp:................................................................................................................................

Số tiền phải nộp (viết bằng số)...................................................................................................

(viết bằng chữ).........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Hình thức thanh toán................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Người thu tiền
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(Tp, Tỉnh), ngày tháng năm 200…
Người viết biên lai
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 6
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính)

BỘ LAO ĐỘNG TB&XH
Ban Quản lý lao động

Tại……………

(Đóng dấu Quốc huy của CQĐD)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN LAI THU PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ
(Liên 3: Lưu tại Bộ Lao động TB-XH)

 

Ký hiệu:………….

Số ……………….

Tên đơn vị hoặc người nộp tiền:.................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Lý do nộp:................................................................................................................................

Số tiền phải nộp (viết bằng số)...................................................................................................

(viết bằng chữ).........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Hình thức thanh toán................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Người thu tiền
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(Tp, Tỉnh), ngày tháng năm 200…
Người viết biên lai
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 37/2006/TT-BTC

Hanoi, May 09, 2006

 

CIRCULAR

GUIDING THE REGIME OF COLLECTION, REMITTANCE, MANAGEMENT AND USE OF THE CHARGE FOR VERIFICATION OF PAPERS AND DOCUMENTS ON VIETNAMESE LABORERS WORKING OVERSEAS APPLICABLE TO OVERSEAS LABOR MANAGEMENT BOARDS

Pursuant to the Government’s Decree No. 60/2003/ND-CP of June 6, 2003, detailing and guiding the implementation of the State Budget Law;
Pursuant to the Government’s Decree No. 81/2003/ND-CP of July 17, 2003, detailing and guiding the implementation of the Labor Code regarding Vietnamese laborers working overseas;
Pursuant to the Government’s Decree No. 24/2006/ND-CP of March 6, 2006, amending and supplementing a number of points in the Government’s Decree No. 57/2002/ND-CP of June 3, 2002, detailing the implementation of the Ordinance on Charges and Fees.
The Finance Ministry hereby guides the regime of collection, remittance, management and use of the fee for verification of papers and documents on Vietnamese laborers (hereinafter referred to as paper verification charge) applicable to boards for management of Vietnamese laborers working overseas as follows:

I. PAPER VERIFICATION CHARGE PAYERS

Foreign companies, organizations and individuals that request boards for management of Vietnamese laborers working overseas (under the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs) to verify papers and documents on Vietnamese laborers working overseas shall pay the paper verification charge prescribed in this Circular.

II. PAPER VERIFICATION CHARGE RATES

1. Paper verification charge rates applied by boards for management of Vietnamese laborers working overseas are specified in Appendix 1 to this Circular.

2. Paper verification charge shall be collected in US dollar (USD) or in currencies of host countries on the basis of conversion from USD at exchange rates between these currencies and USD applied by banks where Vietnamese labor management boards open their accounts at the time of charge collection.

III. REGIME OF COLLECTION, REMITTANCE, MANAGEMENT AND USE OF PAPER VERIFICATION CHARGE
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 37/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài áp dụng tại các Ban Quản lý lao động ngoài nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.749

DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255