Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 26/2000/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 31/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 26/2000/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH ngày 10/5/1997;
Căn cứ Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi. bổ sung một số điều của Nghị định 28/1998/NĐ-CP;
Căn cứ quy định tại Luật xuất bản và các vản bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 2607/VHTT-QĐXBI ngày 26/8/1997 của Bộ trưởng Bộ VH-TT ban hành "Quy chế về tổ chức và hoạt động in"; Quyết định số 2501/QĐ-CXB ngày 15/8/1997 của Bộ trưởng Bộ VH-TT ban hành" Quy chế về tổ chức và hoạt động phát hành xuất bản phẩm". Quyết định số 75/1999/QĐ/BVHTT ngày 8/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá thông tin ban hành qui chế liên doanh về in và phát hành xuất bản phẩm.
Để thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT đối với các hoạt động trong ngành xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm như sau:

I- PHẠM VI ÁP DỤNG THUẾ GTGT

1. Đối tượng chịu thuế GTGT:

Đối tượng chịu thuế GTGT là hoạt động xuất bản, in, xuất khẩu, nhập khẩu và phát hành các loại xuất bản phẩm gồm:

- Sách; tài liệu; tranh; ảnh; lịch; bản đồ; át lát; bản nhạc; câu đối, cuốn thư và áp phích. catalo, tờ rời, tờ gấp quảng cáo.

- Sách xuất bản trên vật liệu khác hoặc băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình có nội dung kèm theo sách.

- Các loại xuất bản phẩm khác

2. Đối tượng không chịu thế GTGT:

Đối tượng không chịu thuế GTGT là hoạt động xuất bản, in, nhập khẩu và phát hành các xuất bản phẩm gồm:

- Báo in (kể cả hoạt động truyền trang báo), tạp chí, bản tin chuyên ngành.

- Sách chính trị là sách tuyên truyền đường lối chính trị tư tưởng của Đảng và Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị theo chuyên đề, chủ đề, phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của các tổ chức, các cấp, các ngành, địa phương; các loại sách tổng kết phong trào người tốt, việc tốt, sách kinh điển của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

- Sách giáo khoa là sách dùng để giảng dạy và học tập trong tất cả các cấp từ mầm non đến phổ thông trung học.

- Giáo trình là sách dùng để giảng dạy và học tập trong các trường đại học, cao đằng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Sách văn bản pháp luật là sách tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật như Chỉ thị, Thông tư, Nghị định, Pháp lệnh, Luật, các Nghị quyết, văn kiện của Đảng.

- Sách in bằng chữ dân tộc thiểu số Việt Nam là sách phục vụ yêu cầu nâng cao dân trí của các dân tộc thiểu số gồm: sách in bằng chữ dân tộc thiểu số, sách in song ngữ chữ phổ thông và chữ dân tộc thiểu số.

- Tranh, ảnh, áp phích, các loại tờ rời, tờ gấp phục vụ cho mục đích tuyên truyền, cổ động, khẩu hiệu, ảnh lãnh tụ, cờ Đảng CSVN, cờ Đoàn TNCSHCM, cờ Đội TNTPHCM, cờ Tổ quốc.

- Băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình thay các loại sách hoặc có nội dung kèm theo các loại sách thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

3. Đối tượng nộp thuế GTGT:

Đối tượng nộp thuế GTGT là các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất bản, in, xuất khẩu, nhập khẩu và phát hành xuất bản phẩm thuộc diện chịu thuế GTGT được quy định tại Điểm 1 mục I của Thông tư này.

II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ

Thuế GTGT phải nộp được tính theo phương pháp khấu trừ

Thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra - thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

A. ĐỐI VỚI THUẾ GTGT ĐẦU RA:

Thuế GTGT đầu ra được xác định trên cơ sở giá tính thuế GTGT nhân (x) thuế xuất thuế GTGT:

- Giá tính thuế GTGT là giá chưa có thuế GTGT.

- Thuế suất thuế GTGT được quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành và được áp dụng thống nhất trong tất cả các khâu xuất bản, in, phát hành. Cụ thể:

a. Thuế suất 5% đối với các loại sách (kể cả băng đĩa có nội dung kèm theo sách), trừ sách thuộc đối tượng không chịu thuế quy định tại điểm 2, Mục I Thông tư này.

b. Thuế suất 10% đối với tất cả các xuất bản phẩm khác trừ các xuất bản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế quy định tại điểm 2, Mục I và các xuất bản phẩm chịu thuế quy định tại tiết a, Phần A, Mục II Thông tư này.

Căn cứ đặc thù từng hoạt động, Bộ Tài chính hướng dẫn kê khai tính thuế GTGT cụ thể như sau:

1. Đối với hoạt động xuất bản

Hoạt động xuất bản là quá trình xuất bản các ấn phẩm được tiến hành từ khâu bản thảo đến khâu phát hành xuất bản phẩm cho các đối tượng người tiêu dùng.

a. Nhà xuất bản tự xuất bản:

- Thuế GTGT đầu ra được xác định trên cơ sở giá tính thuế GTGT x thuế suất. Giá bìa xuất bản phẩm là giá đã có thuế GTGT. Khi tính thuế GTGT đối với xuất bản phẩm phải thực hiện quy đổi ra giá tính thuế GTGT theo công thức

Giá bìa (hoặc giá thanh toán)

Giá tính thuế GTGT =

1 + thuế suất

- Trường hợp Nhà xuất bản phát hành qua tổ chức phát hành, giá tính thuế GTGT của xuất bản phẩm được xác định theo công thức:

Giá bìa - phí phát hành

Giá tính thuế GTGT =

1 + thuế suất

- Trường hợp Nhà xuất bản bán xuất bản phẩm cho người sử dụng trực tiếp, giá tính thuế GTGT của hoạt động xuất bản được xác định theo công thức:

Giá bìa (hoặc giá thanh toán)

Giá tính thuế GTGT =

1 + thuế suất

Đối với xuất bản phẩm đem đi ký gửi, Nhà xuất bản sử dụng mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Mẫu số 04/XKĐL-8LL ban hành kèm theo Thông tư số 140/1999/TT-BTC ngày 2/12/1999 của Bộ Tài chính). Phiếu xuất kho này dùng để theo dõi việc ký gửi sách. Khi xuất bản phẩm được thanh toán, Nhà xuất bản xuất hoá đơn GTGT ghi rõ theo phiếu xuất kho số.... ngày... tháng.... năm... Nhà xuất bản căn cứ mẫu này có thể bổ sung một số chỉ tiêu phù hợp với đặc thù quản lý và có đăng ký với cơ quan thuế.

- Trường hợp hàng đổi hàng được coi như hình thức mua bán nên phải xuất hoá đơn.

b. Nhà xuất bản liên doanh xuất bản:

Nhà xuất bản có xuất bản phẩm liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong nước thực hiện theo đúng quy định của Luật xuất bản và các văn bản hướng dẫn. Đối với mọi hình thức liên doanh xuất bản, Nhà xuất bản có trách nhiệm nộp thuế GTGT theo quy định sau:

b.1- Nhà xuất bản liên doanh xuất bản với các tổ chức, cá nhân kinh doanh:

- Nhà xuất bản thực hiện các dịch vụ trong khâu xuất bản như chịu trách nhiệm biên tập, duyệt bản thảo, tổ chức chế bản in, làm thủ tục đăng ký kế hoạch xuất bản... mà thu một khoản phí quản lý thì Nhà xuất bản thực hiện kê khai, tính thuế GTGT đối với phần phí quản lý thu được. Doanh thu này là doanh thu chưa có thuế GTGT.

Ví dụ: Nhà xuất bản A ký hợp đồng liên doanh xuất bản với Tổ chức B xuất bản một cuốn sách văn học với số lượng 10.000 cuốn, giá bìa là 6.300 đồng/cuốn Nhà xuất bản A thu quản lý phí là 7% trên giá bìa, giả sử phí quản lý chưa có thuế GTGT. Khi xuất bản phẩm được phát hành, Nhà xuất bản xuất hoá đơn GTGT đối với doanh thu phí quản lý như sau:

Phí quản lý: 10.000 cuốn x 6.300 đ/quyển x7% = 4.410.000 đồng

Thuế GTGT đầu ra = 4.410.000 đồng x 10% = 441.000 đồng

- Trường hợp xuất bản phẩm được bên đối tác phát hành toàn bộ thì Nhà xuất bản ngoài việc kê khai tính thuế GTGT đối với phí quản lý còn có trách nhiệm kê khai tính thuế GTGT đầu ra trên toàn bộ xuất bản phẩm. Bên đối tác có trách nhiệm thanh toán tiền thuế GTGT cho Nhà xuất bản. Nhà xuất bản phải theo dõi riêng phần doanh số xuất bản phẩn liên doanh và không được tính vào doanh thu của Nhà xuất bản. Giá tính thuế GTGT được xác định theo công thức:

Giá bìa - phí phát hành

Giá tính thuế GTGT =

1 + thuế suất

Trong đó: giá bìa trừ phí phát hành không được thấp hơn giá thành trang tiêu chuẩn.

Sau khi xuất bản phẩm được Giám đốc Nhà xuất bản ký duyệt cho phát hành, Nhà xuất bản có trách nhiệm xuất hoá đơn GTGT cho đối tác để đối tác có cơ sở hạch toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ đối với đối tác là đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và hạch toán chi phí đối với đơn vị nộp thế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Các chứng từ chi phí cho hoạt động xuất bản, Nhà xuất bản hay bên đối tác trực tiếp chi được kê khai tính thuế GTGT đầu vào cho từng bên.

Ví dụ:

Trong tháng 5/1999, Nhà xuất bản A ký hợp đồng liên kết xuất bản với Tổ chức B xuất bản một cuốn sách văn học với số lượng 10.000 cuốn:

Giá in bìa: 6.000 đ/quyển

Phí phát hành (30%): 6.000 x 30% = 1.800 đ/quyền

Khi Nhà xuất bản A xuất sách cho tổ chức B, thực hiện tính thuế GTGT như sau:

6.000 - 1.800

Giá tính thuế GTGT = = 4.000 đ/quyển

1 + 5%

Thuế GTGT đầu ra: 4.000 x 5% = 200 đ/quyển

Nhà xuất bản A xuất hoá đơn GTGT cho tổ chức B số lượng 10.000 cuốn, số thuế GTGT là 2.000.000 đồng.

Trường hợp tổ chức B là đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 2.000.000 đồng. Đến tháng 6, Tổ chức B tự phát hành 2000 cuốn sách và xác định thuế GTGT đầu ra.

6.000

Giá tính thuế GTGT = --------------- = 5.714 đ/quyển

1 + 5%

Thuế GTGT đầu ra = 5.714 x 2.000 x 5% = 571.400 đồng

Giả sử thuế GTGT đầu vào là 57.000 đồng

Số thuế GTGT phải nộp trong tháng 6 của Tổ chức B = 571.400 đồng - 57.000 đồng - 2.000.000 = -1.485.600 đồng. Như vậy, tháng này tổ chức B chưa phải nộp thuế GTGT. Từ tháng 7 trở đi đối với số sách này sẽ không phát sinh thuế GTGT đầu vào mà chỉ phát sinh thuế GTGT đầu ra. Đối với số thuế GTGT đầu vào phát sinh chưa được hoàn thành trong tháng 6 (-1.485.600), đơn vị sẽ được trừ vào số thuế GTGT phải nộp khi thực hiện kê khai, tính thuế GTGT của thời gian sau.

Trường hợp tổ chức B là đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, căn cứ hoá đơn GTGT của Nhà xuất bản A, Tổ chức B hạch toán chi phí giá vốn hàng mua để tính thu nhập chịu thuế TNDN.

b.2. Nhà xuất bản liên doanh xuất bản với tổ chức, cá nhân kinh doanh và phát hành toàn bộ xuất bản phẩm liên doanh thì Nhà xuất bản thực hiện kê khai thuế GTGT như đối với trường hợp Nhà xuất bản tự xuất bản.

b3/ Đối với trường hợp Nhà xuất bản liên doanh với tổ chức như các đơn vị sự nghiệp, cá nhân như tác giả không đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Nhà xuất bản có trách nhiệm tính và nộp thuế GTGT đầu ra như quy định đối với trường hợp liên doanh xuất bản, nộp thuế GTGT cho cá nhân và khấu trừ thuế TNDN theo tỷ lệ trên thu nhập chịu thuế do cơ quan thuế địa phương ấn định.

2. Đối với các đơn vị hoạt động in

a. Đối với hoạt động in (có cả giấy in trong đơn giá in):

- Thuế GTGT đầu ra được xác định trên cơ sở giá tính thuế GTGT nhân (x) thuế suất thuế GTGT của hoạt động in. Giá tính thuế GTGT của hoạt động in là giá chưa có thuế GTGT.

b. Đối với hoạt động in không bao gồm giấy in:

- Thuế GTGT đầu ra được xác định bằng giá tính thuế GTGT nhân với thuế suất. Giá tính thuế GTGT là giá chưa có thuế bao gồm tiền công in, tiền nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và các chi phí khác (trừ tiền giấy).

- Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động này tính theo thuế suất tương ứng với sản phẩm in.

3. Đối với dịch vụ phát hành xuất bản phẩm:

- Giá bìa xuất bản phẩm là giá đã có thuế GTGT. Vì vậy giá tính thuế GTGT của hoạt động phát hành được xác định theo công thức:

Giá bìa - phí phát hành ở khâu sau (nếu có)

Giá tính thuế GTGT =

1 + thuế suất

- Đối với các trường hợp bán lẻ hàng hoá có giá trị dưới 100.000 đồng hoặc khách hàng không yêu cầu hoá đơn, đơn vị phát hành tiến hành lập bảng kê bán lẻ theo quy định hiện hành.

- Đối với hàng hoá ký gửi: đơn vị phải hạch toán riêng theo phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Mẫu số 04/XKĐL-8LL ban hành kèm theo Thông tư số 140/1999/TT-BTC ngày 2/12/1999 của Bộ Tài chính) để xác định thuế GTGT đầu vào tương ứng với thuế GTGT đầu ra đã bán.

b. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ được xác định theo nguyên tắc:

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là số thuế GTGT đầu vào trên hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào và 3% trên hoá đơn bán hàng đối với tất cả các loại hàng hoá khác mua của người kinh doanh.

Đối với hoạt động in các loại ấn phẩm thuộc diện chịu thuế GTGT chỉ sử dụng nguyên liệu giấy đặc chủng nhập khẩu, nếu hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào của nguyên liệu giấy đặc chủng này thì được phép kê khai toàn bộ thuế đầu vào khi tính thuế GTGT.

Các đơn vị có cả hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT phải thực hiện hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT để xác định thuế đầu vào được khấu trừ, thuế đầu vào không được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào thì áp dụng phương pháp tính phân bổ theo tỷ lệ (%) doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu để xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Về hoá đơn chứng từ: Đơn vị trực tiếp xuất hoá đơn cho khách hàng theo từng trường hợp cụ thể: Nếu đơn vị thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp kháu trừ thì xuất hoá đơn GTGT, trong đó hoạt động không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì dòng thuế suất và thuế GTGT gạch chéo. Nếu đối tượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì xuất hoá đơn bán hàng thông thường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác không hướng dẫn tại Thông tư này vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998, Thông tư số 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 và Thông tư số 106/1999/TT-BTC ngày 30/8/1999 của Bộ Tài chính. Các văn bản hướng dẫn thực hiện thuế GTGT đã ban hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 26/2000/TT-BTC

Hanoi, May 31, 2000

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON VALUE ADDED TAX TO ACTIVITIES OF PUBLISHING, PRINTING AND DISTRIBUTING PUBLICATIONS

Pursuant to Law No.02/1997/QH on Value Added Tax of May 10, 1997;
Pursuant to the Government
s Decree No.28/1998/ND-CP of May 11, 1998 detailing the implementation of the Value Added Tax Law and the Governments Decree No.102/1998/ND-CP of December 12, 1998 amending and supplementing a number of articles of Decree No.28/1998/ND-CP;
Pursuant to the provisions of the Publication Law and the documents guiding the implementation thereof; the Culture and Information Minister
s Decisions No.2607/VHTT-QDXB1 of August 26, 1997 promulgating the "Regulation on organization and conducting of printing activities"; No.2051/QD-CXB of August 15, 1997 promulgating the "Regulation on organization and conducting of publications distributing activities"; and No.75/1999/QD/BVHTT of November 8, 1999 promulgating the Regulation on joint ventures for publications printing and distribution.
In order to make the implementation of the VAT Law suitable to the production and business activities of the publications publishing, printing and distribution branch, the Ministry of Finance hereby guides the implementation of the VAT Law to activities in the publication publishing, printing and distribution branch, as follows:

I. VAT APPLICATION SCOPE

1. Activities subject to VAT:

Subject to VAT are activities of publishing, printing, exporting, importing and distributing publications of various kinds, including:

- Books; documents; paintings; photos; calendars; maps; atlas; musical compositions; parallel sentences, scrolls and posters, catalogues, leaflets, advertising folders.

- Books published on other materials or audio tapes and disks, visual tapes and disks enclosed to the books.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Activities not subject to VAT:

Not subject to VAT are activities of publishing, printing, exporting, importing and distributing publications of various kinds, including:

- Printed newspapers (including activities of transmitting news pages), magazines, journals, specialized bulletins.

- Political books being those propagating the political and ideological lines of the Party and the State in service of the political tasks, according to special subjects or themes, in service of anniversaries, traditional days of organizations, levels, branches and localities; books reviewing the "good people, good deeds" movement, books containing classic works of Party and State leaders.

- Text books being those for teaching and studying activities at all educational grades from pre-school classes to secondary education classes.

- Teaching materials being books for lecturing and studying activities at the universities, colleges, vocational intermediate schools and job-training schools.

- Legal document books being collections of legal documents, such as: directives, circulars, decrees, ordinances, laws and the Partys resolutions and documents.

- Books printed in languages of ethnic minority groups in Vietnam, which are those in service of raising the intellectual standards of ethnic minority people, including: books printed in ethnic minority languages and bilingual books printed in both Vietnamese language and an ethnic minority language.

- Paintings, photos, leaflets and folders of all kinds for propaganda and campaigning purposes; mottoes, pictures of top leaders, the Vietnam Communist Partys flag, the Ho Chi Minh Communist Youth Unions flag, the Ho Chi Minh Pioneers Organizations flag and the national flag.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. VAT payers:

Liable to pay VAT are organizations and individuals engaged in activities of publishing, printing, exporting, importing and distributing publications subject to VAT specified at Point 1, Section I of this Circular.

II. TAX CALCULATION METHOD

Payable VAT shall be calculated according to the deduction method

Payable VAT = Output VAT - deductible input VAT.

A. REGARDING OUTPUT VAT:

Output VAT shall be determined on the basis of VAT calculation prices multiplied by (x) VAT rates:

- VAT calculation prices are those having not yet included VAT.

- VAT rates are prescribed in the current guiding documents and shall be uniformly applied in all processes of publishing, printing and distribution. More concretely:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ The 10% tax rate shall be applicable to all other publications other than those not subject to VAT as specified at Point 2, Section I, and taxable publications specified in Paragraph a, Part A, Section II of this Circular.

Basing itself on the peculiarities of each activity, the Ministry of Finance guides the VAT declaration and calculation as follows:

1. Regarding the publishing activities:

Publishing activities are the process of publishing printed matters conducted from the stage of reading manuscripts to the stage of distributing publications to consumers.

a/ For publishing houses that conduct publishing activities by themselves:

- The output VAT shall be determined on the basis of VAT calculation prices (x) tax rates. The publications cover prices are those having included VAT. Upon calculating VAT on publications, such prices shall have to be converted into VAT calculation prices according to the following formula:

Calculation

=

VAT Cover price (or payment price)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.
- In cases where a publishing house distributes its publications through a distributing organization, VAT calculation prices of such publications shall be determined according to the following formula:

Calculation

=

VAT Cover price - distribution fee

price 1 + tax rate

- In cases where a publishing house sells its publications directly to consumers, VAT calculation price of publishing activities shall be determined according to the following formula:

Calculation

=

VAT Cover price (or payment price)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- For its publications consigned for sale, a publishing house shall use the form of ex-warehouse bills of goods consigned to agents for sale (Form No.04/XKDL-8LL issued together with the Finance Ministrys Circular No.140/1999/TT-BTC of December 2, 1999). Such ex-warehouse bills shall be used to monitor the publication sale consignment. When a publication is paid for, the publishing house shall issue an added value invoice clearly inscribing that such invoice is made together with ex-warehouse bill No., date...; then the publishing house can base itself on such form to add some appropriate criteria conformable to the managerial requirements and register them with the tax agency.

- For case of barter which is considered a sale-purchase mode, invoices are also required.

b/ For publishing houses that enter into publishing joint ventures:

Publishing houses that enter into publishing joint venture with domestic organizations and/or individuals shall have to comply with the provisions of the Publication Law and the guiding documents. For all forms of publishing joint venture, the involved publishing houses shall have to pay VAT according to the following stipulations:

b1/ For publishing houses that enter into publishing joint venture with business organizations and/or individuals:

- Publishing houses that perform services in the publishing process such as editing and finalizing manuscripts, organizing the printing-plate making, carrying out the procedures for registering publishing plans... for which they collect managerial fees, shall declare and calculate VAT on the collected managerial fee amounts. Such turnover shall be considered having not included VAT.

For example: Publishing House A signs a contract on publishing joint venture with organization B to publish a literary book with a quantity of 10,000 copies and a cover price of 6,300 dong/copy, 7% of which is collected as managerial fee by Publishing House A. Assuming that such managerial fee has not included VAT, when the publication is distributed, the publishing house shall issue added value invoice for the turnover of managerial fee as follows:

Managerial fee: 10,000 copies x 6,300 dong/copy x 7% = 4,410,000 dong

Output VAT = 4,410,000 dong x 10% = 441,000 dong.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Calculation

=

VAT Cover price - distribution fee

price 1 + tax rate

In which: The cover price minus the distribution fee must not be lower than the cost price of the standardized page.

After the publishing houses director signs and approves the distribution of publications, the publishing house shall have to issue added value invoices to its partner to serve as basis for accounting deductible input VAT, for partners being units that pay VAT by the deduction method, or accounting costs, for units that pay VAT by the direct method. Vouchers of expenses for publishing activities shall be declared by the publishing house or its partner that directly pay the expenses for calculation of input VAT for each party.

For example:

In May 1999, Publishing House A signed a joint publishing contract with Organization B to publish a literary book with a quantity of 10,000 copies:

Price printed on the cover: 6,000 dong/copy

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.When Publishing House A delivers books to Organization B, VAT shall be calculated as follows:

Calculation

=

VAT 6,000 - 1,800

= 4,000 dong/copy

price 1 + 5%

 

Output VAT: 4,000 x 5% = 200 dong/copy

Publishing House A shall issue added value invoices to Organization B for 10,000 copies, inscribing a VAT amount of 2,000,000 dong.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Calculation

=

VAT 6,000

= 5,714 dong/copy

price 1 + 5%

 

The output VAT = 5,714 x 2,000 x 5% = 571,400 dong

Assuming that the input VAT amount is 57,000 dong

Organization Bs payable VAT amount in June shall be 571,400 dong - 57,000 dong - 2,000,000 = - 1,485,600 dong. It means that Organization B shall still not have to pay VAT in this month. From July on, such quantity of books shall be subject to output VAT rather than input VAT. The unit shall have the input VAT that arises but is not yet reimbursed in June (-1,485.600 dong) cleared against the next periods payable VAT amount when such VAT is declared and calculated.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b2/ Publishing houses that enter into publishing joint venture with business organizations and/or individuals and distribute all joint-venture publications shall declare VAT as for cases where they conduct publishing activities by themselves.

b3/ In cases where publishing houses enter into joint ventures with organizations being public-service units or individuals being authors without business and tax registrations, such publishing houses shall have to calculate and pay the output VAT as prescribed for cases of publishing joint ventures, pay VAT on such individuals behalf and have VAT deducted according to the rate prescribed by the local tax agency on taxable income.

2. For the units engaged in printing activities

a/ For printing activities (where printing papers price is included in the printing unit price):

- The output VAT shall be determined on the basis of VAT calculation price multiplied (x) by VAT rate applicable to printing activities. VAT calculation price of printing activities is the one having not yet included VAT.

b/ For printing activities where printing papers price is not included in the printing unit price:

- The output VAT shall be determined on the basis of VAT calculation price multiplied (x) by tax rate. VAT calculation price is the one having not yet included tax and including printing cost, fuels, power and auxiliary materials costs and other expenses (excluding paper cost).

- VAT rate(s) applicable to such activities shall be those prescribed for corresponding printed products.

3. For publication distribution services:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Calculation

=

Cover price - distribution fee VAT in subsequent process (if any)

price 1 + tax rate

 

- For retail sales of goods valued at less than 100,000 dong each or where customers do not request invoices, the distributing units shall make retail sale lists according to the current regulations.

- For goods consigned for sale: The consigning units shall have to separately account such goods according to ex-warehouse bills of goods consigned to agents for sale (Form No.04/XKDL-8LL issued together with the Finance Ministrys Circular No.140/1999/TT-BTC of December 2, 1999) to determine input VAT corresponding to output VAT of the sold goods.

B. DEDUCTIBLE INPUT VAT

The deductible input VAT shall be determined according to the following principle:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.For activities of printing publications subject to VAT that use only imported raw material paper of special categories, if printing units can separately account input VAT of such special-category raw material paper, they shall be allowed to declare the whole amount of input tax upon calculating VAT.

Those units having both goods and services subject and not subject to VAT shall have to account input VAT of goods and services subject to VAT in separation from those not subject to VAT, in order to determine deductible input VAT, non-deductible input VAT and payable VAT. In cases where a business unit cannot separately account input VAT, the method of portioning by percentage (%) the turnover subject to VAT on the total turnover in order to determine the deductible input VAT shall be applied.

III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Regarding invoices and vouchers: Units shall issue invoices directly to their customers upon each specific case. If such units pay VAT by the deduction method, they shall issue added value invoices, on which the lines inscribing VAT rate and amount of activities not liable to VAT shall be crossed. If such units pay VAT by the direct method, they shall issue ordinary goods sale invoices.

This Circular takes effect 15 days after its signing. Other contents not guided herein shall still be implemented according to provisions of the Finance Ministrys Circulars No. 89/1998/TT-BTC of June 27, 1998, No. 175/1998/TT-BTC of December 24, 1998 and No. 106/1999/TT-BTC of August 30, 1999. The already promulgated documents guiding the implementation of VAT which are contrary to this Circulars guidance are now annulled.

The concerned organizations and individuals are requested to report any problems arising in the course of implementation to the Finance Ministry for study and solution.

 

FOR THE FINANCE MINISTER
VICE MINISTER
Pham Van Trong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 26/2000/TT-BTC ngày 31/03/2000 hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.273

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27