Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 21/2002/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế tài nguyên vật liệu khai thác sử dụng xây dựng đường Hồ Chí Minh (Giai đoạn I)

Số hiệu: 21/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 01/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2002

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 21/ 2002/TT-BTC NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN VIỆC MIỄN THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI VẬT LIỆU KHAI THÁC SỬ DỤNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH (GIAI ĐOẠN I)

Căn cứ Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) ngày 16/8/1998;
Căn cứ Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi);
Căn cứ Quyết định số 18/2000/QĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I);
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế tài nguyên đối với vật liệu khai thác sử dụng xây dựng đường Hồ Chí Minh như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ TÀI NGUYÊN

1- Các tổ chức và cá nhân là đối tượng nộp thuế tài nguyên, trực tiếp khai thác tài nguyên thuộc diện chịu thuế tài nguyên từ các mỏ như: mỏ đá, đất, cát, sỏi, mỏ nước ngầm... để cung cấp, sử dụng xây dựng đường Hồ Chí Minh thì không phải nộp thuế tài nguyên đối với số tài nguyên này. Các tổ chức và cá nhân khi bán sản phẩm khai thác không được kết cấu thuế tài nguyên đã được miễn vào giá bán.

2- Việc miễn thuế tài nguyên chỉ áp dụng cho số lượng tài nguyên do tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác sử dụng xây dựng đường Hồ Chí Minh, hoặc đối tượng khai thác, cung cấp trực tiếp cho đơn vị sử dụng để xây dựng đường Hồ Chí Minh.

II- KÊ KHAI VÀ XÁC ĐỊNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐƯỢC MIỄN

Đối tượng được miễn thuế tài nguyên theo hướng dẫn tại Thông tư này phải thực hiện:

1- Đăng ký, kê khai nộp thuế tài nguyên với cơ quan thuế quản lý thu thuế tài nguyên theo quy định tại Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính;

2- Hạch toán riêng số lượng và giá trị tài nguyên thuộc diện chịu thuế tài nguyên sử dụng xây dựng đường Hồ Chí Minh được miễn theo Quyết định số 18/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ.

3- Giá bán tài nguyên và kê khai thuế tài nguyên được miễn xác định như sau:

a) Đối với loại tài nguyên do tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác và sử dụng vào xây dựng công trình:

Để có cơ sở xác định tài nguyên khai thác sử dụng xây dựng công trình được miễn thuế tài nguyên, đối tượng khai thác tài nguyên phải gửi tới cơ quan thuế địa phương trực tiếp quản lý thu thuế tài nguyên hợp đồng giao nhận thầu, bản dự toán, thiết kế xây dựng công trình, hạng mục công trình đường Hồ Chí Minh mà đơn vị đảm nhận thi công đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp đối tượng khai thác sử dụng tài nguyên không hạch toán giá bán tài nguyên sử dụng vào xây dựng công trình thì không phải kê khai nộp thuế tài nguyên đối với số lượng tài nguyên đã khai thác để sử dụng. Trường hợp đơn vị có hạch toán nội bộ riêng đơn vị khai thác tài nguyên và đơn vị sử dụng tài nguyên thì đơn vị khai thác phải kê khai số lượng và giá trị tài nguyên đã bán được miễn thuế tài nguyên, lập bảng kê khai thuế tài nguyên của tháng trước gửi cho cơ quan thuế đối với số lượng tài nguyên được miễn thuế tài nguyên trong 10 ngày đầu của tháng sau. Khi quyết toán năm phải kê khai quyết toán toàn bộ số thuế tài nguyên được miễn, số thuế tài nguyên phải nộp (nếu có).

Cơ quan thuế căn cứ tờ khai thuế tài nguyên khai thác của đơn vị xác định số thuế tài nguyên được miễn hàng tháng, số phải nộp nếu có, thông báo cho đơn vị nộp số phải nộp. Khi hết năm hoặc kết thúc hợp đồng khai thác tài nguyên, đơn vị phải quyết toán thuế với cơ quan quản lý thu thuế trong thời hạn 30 ngày, phải nộp đủ số thuế còn thiếu, được hoàn trả số thuế tài nguyên đã nộp thừa hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ tiếp sau theo quy định.

b) Đối với loại tài nguyên đơn vị khai thác để cung cấp trực tiếp cho các đơn vị xây dựng đường Hồ Chí Minh, để được miễn thuế tài nguyên, đơn vị khai thác tài nguyên phải:

- Gửi cho cơ quan thuế nơi đăng ký kê khai nộp thuế tài nguyên hợp đồng mua bán tài nguyên ký kết với đơn vị xây dựng đường Hồ Chí Minh (bản sao đóng dấu của đơn vị).

- Hàng tháng, đơn vị khai thác tài nguyên phải kê khai thuế tài nguyên gửi cơ quan thuế, trong 10 ngày đầu của tháng sau về số lượng và doanh số tài nguyên đã bán, trong đó chi tiết số tài nguyên đã bán cho các đơn vị xây dựng đường Hồ Chí Minh được miễn thuế tài nguyên (kèm theo bản kê hoá đơn bán hàng cho các đối tượng này).

Khi kết thúc năm hoặc kết thúc hợp đồng cung cấp tài nguyên, đơn vị khai thác tài nguyên phải quyết toán thuế với cơ quan quản lý thu thuế trong thời hạn 30 ngày, phải nộp đủ số thuế còn thiếu, được hoàn trả số thuế tài nguyên đã nộp thừa hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ tiếp sau theo quy định.

Cơ quan thuế quản lý thu thuế tài nguyên căn cứ vào tờ khai thuế tài nguyên hàng tháng của đơn vị xác định số thuế tài nguyên đơn vị được miễn, số thuế tài nguyên phải nộp, thông báo cho đơn vị nộp thuế theo quy định.

c) Giá bán tài nguyên được miễn thuế tài nguyên trong các trường hợp nêu trên đây là giá bán không có thuế tài nguyên. Giá bán không có thuế tài nguyên được xác định tương ứng với giá bán có thuế tài nguyên trừ thuế tài nguyên. Trường hợp đơn vị bán tài nguyên thuộc đối tượng được miễn thuế tài nguyên nhưng đã bán theo giá bán có thuế tài nguyên thì không được miễn thuế tài nguyên đối với số tài nguyên này.

Các đối tượng có hành vi gian dối để hưởng miễn thuế tài nguyên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng miễn thuế tài nguyên đối với các đối tượng khai thác tài nguyên, sử dụng, cung ứng dùng xây dựng đường Hồ Chí Minh kể từ ngày Quyết định số 18/2000/QĐ-TTg ngày 03/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra, xác định số tài nguyên các đơn vị khai thác đã bán được miễn thuế tài nguyên. Đối với tài nguyên đã bán cho các đơn vị sử dụng xây dựng trước ngày 01/1/2002 nếu đã tính, kê khai nộp thuế và quyết toán thuế tài nguyên thì không tính lại thuế tài nguyên.

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 21/2002/TT-BTC

Hanoi, March 01, 2002

 

CIRCULAR

GUIDING THE NATURAL RESOURCES TAX EXEMPTION FOR MATERIALS EXPLOITED AND USED IN THE CONSTRUCTION OF HO CHI MINH ROAD (PHASE I)

Pursuant to the Natural Resources Tax Ordinance (amended) of August 16, 1998;
Pursuant to the Government’s Decree No.68/1998/ND-CP of September 3, 1998 detailing the implementation of the Natural Resources Tax Ordinance (amended);
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No.18/2000/QD-CP of February 3, 2000 on investment in the project on the construction of Ho Chi Minh road (phase I);
The Ministry of Finance hereby guides the exemption of natural resources tax for materials exploited and used for construction of Ho Chi Minh road:

I. SUBJECTS ELIGIBLE FOR NATURAL RESOURCES TAX EXEMPTION

1. Organizations and individuals that are liable to natural resources tax, directly exploit natural resources subject to natural resources tax from various mines of stone, earth, sand, gravel, underground water, etc., for supply and use in the construction of Ho Chi Minh road, shall not have to pay natural resources tax for such natural resources. Organizations and individuals, when selling their exploited products, must not incorporate the exempted natural resources tax in the selling prices.

2. The exemption of natural resources tax shall apply only to the volume of natural resources directly exploited by organizations and individuals for use in the construction of Ho Chi Minh road, or directly

II. DECLARATION AND DETERMINATION OF TO BE-EXEMPTED NATURAL RESOURCES TAX

Subjects entitled to natural resources tax exemption as guided by this Circular shall have to:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Separately account the volume and value of natural resources subject to natural resources tax but exempt therefrom according to the Prime Minister’s Decision No.18/2000/QD-TTg of February 3, 2000 since they are used for the construction of Ho Chi Minh road.

3. The selling prices of natural resources and declaration of to be-exempted natural resources tax shall be determined as follows:

To constitute bases for determining natural resources exploited and used for the project construction and therefore exempt from natural resources tax, the natural resources exploiters shall have to send to the local tax agencies directly managing the natural resources tax collection the contracts on project construction, cost estimates, construction designs of the project and project items of Ho Chi Minh road, which they undertake to construct and have been approved by the competent agency(ies).

In cases where the natural resources exploiters and users do not account selling prices of natural resources used for the project construction, they shall not have to make natural resources tax payment declaration for the volume of natural resources already exploited for use. In cases where internal accounting is made separately for natural resources-exploiting units and natural resources-using unit, the exploiting units shall have to declare the volume and value of the already sold and natural resources tax-free natural resources, draw up and send within the first 10 days of each month a list of natural resources tax declarations of the previous month to the tax agency for the tax-free natural resources volume. Upon making annual settlement, they shall have to declare and settle all exempted natural resources tax amounts and payable ones (if any).

Tax agencies shall base themselves on written natural resources tax declarations of units to determine the natural resources tax amounts to be monthly exempted and payable amounts, if any, and notify such units of the payable amounts. At the end of each year or upon the termination of natural resources exploitation contracts, the units shall have to make tax settlement with the tax collection-managing agencies within 30 days, fully pay the outstanding tax amounts, get overpaid tax amounts reimbursed or cleared against the payable natural resources tax amounts of the subsequent period according to regulations.

b/ For natural resources exploited and directly supplied by the exploiting units to the units engaged in the construction of Ho Chi Minh road, to enjoy the natural resources tax exemption, the natural resources-exploiting units shall have to:

- Send to the tax agencies, where natural resources tax payment registration and declaration are made, the natural resources purchase and sale contracts signed with the units engaged in the construction of Ho Chi Minh road (copies stamped with units seals).

- Monthly, the natural resources-exploiting units shall have to make natural resources tax declarations with the tax agencies within the first 10 days of the following month, regarding the volume of and turnover from the already sold natural resources, in which the volume of tax-free natural resources sold to the units engaged in the construction of Ho Chi Minh road is detailed (together with the list of sale invoices of goods sold to these subjects).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The natural resources tax collection-managing agencies shall base themselves on monthly written natural resources tax declarations of units to determine the to be-exempted and payable natural resources tax amounts and notify such units thereof according to regulations.

Subjects committing fraudulent acts to enjoy natural resources tax exemption shall be handled according to the provisions of law.

III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

This Circular takes effect after its signing and the natural resources tax exemption shall apply to subjects engaged in the exploitation, use and/or supply of natural resources for the construction of Ho Chi Minh road as from the effective date of the Prime Minister’s Decision No.18/2000/QD-TTg of February 3, 2000.

Tax agencies shall have to inspect and determine the volume of natural resources sold by the exploiting units and exempt from natural resources tax. If for natural resources sold to the construction units for use before January 1, 2002, the natural resources tax calculation, payment declaration and settlement have already been

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Vu Van Ninh

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 21/2002/TT-BTC ngày 01/03/2002 hướng dẫn miễn thuế tài nguyên đối với vật liệu khai thác sử dụng xây dựng đường Hồ Chí Minh (Giai đoạn I) do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.644

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!