Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 202/2016/TT-BTC phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm

Số hiệu: 202/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 09/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định về phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, phí cấp mã số cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm bao gồm chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng và mức thu phí do Bộ Tài Chính ban hành ngày 09/11/2016

 

Người nộp phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảo theo Thông tư số 202 của Bộ Tài Chính bao gồm người yêu cầu:
 
+ Đăng ký giao dịch bảo đảm.
 
+ Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.
 
- Cấp bản sao chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm.
 
- Cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.
 
Ngoài ra, Thông tư 202/2016/BTC còn quy định về tổ chức thu phí bao gồm: Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải; Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
 
Về mức thu phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm, Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định như sau:
 
- Phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển là 80 nghìn đồng; trường hợp thay đổi đăng ký là 60 nghìn đồng; Phí xóa đăng ký giao dịch bảo đảm là 20 nghìn đồng.
 
Phí đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm là 70 nghìn và phí cấp bản sao chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm là 30 nghìn.
 
- Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển là 30 nghìn đồng.
 
- Phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm đăng ký trước ngày 01/7 hàng năm là 300 nghìn đồng/năm; trường hợp đăng ký từ ngày 01/7 hàng năm thì phí là 150 nghìn đồng/năm.
 
Theo Thông tư 202, miễn phí trong lĩnh vực giao dịch đảm bảo đối với cá nhân, hộ gia đình vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; cung cấp thông tin phục vụ hoạt động tố tụng, tài sản kê biên; thay đổi thông tin sau khi được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch đảm bảo; Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án; sửa chữa do sai sót của cán bộ đăng ký.
 
Tổ chức thu phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm phải nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, theo Thông tư 202, đối với tổ chức thu phí được khoán hoạt động thì được trích lại 80% (đối với Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản), 85% (đối với các Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải).
 
Thông tư 202/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư liên tịch 69/2011/TTLT-BTC-BTP. Thông tư 202 năm 2016 còn có các quy định về việc kê khai và quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch đảm bảo .

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ TRONG LĨNH VỰC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm, như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm.

2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, miễn, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.

Điều 2. Người nộp phí

Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp phí theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thu phí

1. Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải thuộc Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu biển.

2. Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp) thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển.

3. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp) thu phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm tại Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Điều 4. Mức thu phí

Mức thu phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm như sau:

Số TT

Nội dung

Mức thu

1

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển

a

Đăng ký giao dịch bảo đảm lần đầu bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển

80.000 đồng/hồ sơ

b

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

60.000 đồng/hồ sơ

c

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

70.000 đồng/hồ sơ

d

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

20.000 đồng/hồ sơ

đ

Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm

30.000 đồng/trường hợp

2

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển

30.000 đồng/hồ sơ

3

Phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm

a

Trường hợp đăng ký sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm trước ngày 01/7 hàng năm

300.000 đồng/khách hàng/năm

b

Trường hợp đăng ký sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm từ ngày 01/7 hàng năm

150.000 đồng/khách hàng/năm

Điều 5. Miễn phí

Các trường hợp sau đây được miễn phí:

1. Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng thuộc một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định tại Điều 4, Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

2. Yêu cầu sửa chữa sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng do lỗi của cán bộ đăng ký.

3. Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, xoá thông báo việc kê biên của Chấp hành viên theo quy định của pháp luật thi hành án.

4. Thay đổi thông tin của tổ chức, cá nhân sau khi được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.

5. Chấp hành viên yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kê biên.

6. Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng.

Điều 6. Kê khai, nộp phí

1. Người nộp phí phải nộp số tiền phí khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc quy định thu phí kèm theo Thông tư này.

2. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

3. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm, theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Điều 7. Quản lý, sử dụng phí

1. Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

2. Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước thì thực hiện quản lý, sử dụng tiền phí như sau:

a) Đối với Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản: Số tiền phí thu được được quản lý, sử dụng như sau:

- Trích 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ.

- Chuyển 05% số tiền phí thu được vào tài khoản của Cục Đăng ký quốc gia về giao dịch để trang trải chi phí cho việc vận hành, duy trì hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm trực tuyến.

- Nộp 15% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

b) Đối với các Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải: Số tiền phí thu được được quản lý, sử dụng như sau:

Trích lại 85% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ, nộp 15% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website chính ph
ủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
TH
Ứ TRƯỞNG
Vũ Th
ị Mai

MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 202/2016/TT-BTC

Hanoi, November 9, 2016

 

CIRCULAR

ON THE RATE, COLLECTION, SUBMISSION, ADMINISTRATION AND USE OF THE FEES ON SECURED TRANSACTION

Pursuant to the Law of fees and charges dated November 25, 2015;

Pursuant to the Law of State budget dated June 25, 2015;

Pursuant to the Government’s Decree No. 120/2016/ND-CP dated August 23, 2016 on details and guidelines for the implementation of certain articles of the Law of fees and charges;

Pursuant to the Government’s Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 23, 2013 on the functions, missions, authority and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the request of the Head of the Department of Tax policy,

Minister of Finance promulgates the following Circular on the rate, collection, submission, administration and use of the fees on secured transaction:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular stipulates the rate, collection, submission, administration and use of the fees on secured transaction.

2. This Circular applies to the persons paying and the agency collecting the fees for registration of secured transactions, disclosure of information on secured transactions, issuance of codes of access to the database on secured transactions. It also applies to other organizations and individuals concerning the collection, submission, exemption, administration and use of the fees thereof.

Article 2. Payer

The organizations and individuals shall incur the regulated fees upon applying to competent government authorities for registration of a secured transaction, disclosure of information on a secured transaction, issuance of a copy of the certificate of registration of a secured transaction, issuance of a code of access to the database on secured transactions.

Article 3. Fee collection

1. The branches of Vietnam Maritime Administration (Ministry of Transport) shall collect the fees for registration and disclosure of information on transactions secured by maritime vessels.

2. Centers for registration of transactions and assets under the National Registration Agency for Secured Transactions (Ministry of Justice) shall collect the fees for registration of secured transactions and relevant contracts and for disclosure of information on transactions secured by movable assets (except aircrafts) and maritime vessels.

3. National Registration Agency for Secured Transactions (Ministry of Justice) shall collect the fee for issuance of codes of access to the secured transaction database in the National Registration Agency for Secured Transaction.

Article 4. Rate of fee

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Entry

Rate

1

Fee for registration of transactions secured by movable assets (except aircrafts) or maritime vessels

 

a

Initial registration of transactions secured by movable assets (except aircrafts) or maritime vessels

VND 80,000/application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Registration of revision to a registered secured transaction

VND 60,000/application

c

Registration of the notice of collateral settlement

VND 70,000/application

d

Removal of secured transaction registration

VND 20,000/application

dd

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VND 30,000/case

2

Fee for provision of information on transactions secured by movable assets (except aircrafts) or maritime vessels

VND 30,000/application

3

Fee for issuance of codes of access to the database on secured transactions

 

a

Date of application for access to the secured transaction database before July 01st in the year

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b

Date of application for access to the secured transaction database on or after July 01st in the year

VND 150,000/client/year

Article 5. Fee waiver

The fees are exempted in the following circumstances:

1. Individuals and households taking out loans from credit institutions for agricultural and rural development as defined in Article 4 and Article 9 of the Government's Decree No. 55/2015/ND-CP dated June 09, 2015 on the policy on credit for agricultural and rural development.

2. Request for revision to errors, at the registrar’s fault, in the registration of the secured transaction or contract.

3. Notification of the distrainment of assets for sentence enforcement, request for revision to or removal of the enforcement officer's notification as per the laws.

4. Revision to the information of the organization or individual given the code of access to the secured transaction database.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Request by an investigator, procurator or judge for information concerning procedural activities.

Article 6. Fee declaration and submission

1. Payers shall pay the fees upon filing the applications to the competent government authorities providing services defined in fee schedule in this Circular.

2. On no later than the fifth of each month, the fee collector shall deposit the fee amount collected in the previous month into the budgetary contribution account at the State Treasury.

3. The fee collector shall declare and finalize the fee amount collected on monthly and annual basis, respectively, according to the guidelines in Section 3, Article 19 and Section 2, Article 26 of the Circular No. 156/2013/TT-BTC dated November 06, 2013 by the Minister of Finance on guidelines for the implementation of certain articles of the Law of tax administration; the Law on amendments to certain articles of the Law of tax administration and the Government’s Decree No. 83/2013/ND-CP dated July 22, 2013.

Article 7. Fee administration and use

1. The collection agency shall submit all fee amount collected to the state budget. The expenditure for assessment and fee collection shall be sourced from the state budget apportioned in the fee collector’s financial estimate pursuant to the regime and norm of state budget spending as per regulations.

2. If the fee collector receives fixed operating subsidies according to the regulations of the government or Prime Minister on autonomy and self-responsibility for the disposition of tenure and administrative expenditure in government agencies, the agency shall manage and use the fees in the following manner:

a) Centers for registration of transactions and assets: The fee amount collected shall be managed and used as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 5% of the fee amount collected shall be transferred to the account of the National Registration Agency for Secured Transaction for the operation and maintenance of the system for online registration of secured transactions.

- 15% of the fee amount collected shall be submitted into the state budget by chapter and sub-section of the current state budget index.

b) Maritime administration branches: The fee amount collected shall be managed and used as follows:

85% of the fee amount collected shall be retained for the spending defined in Section 2, Article 5 of the Government’s Decree No. 120/2016/ND-CP dated August 23, 2016 while 15% of the fee amount collected shall be submitted into the state budget by chapter and sub-section of the current state budget index.

Article 8. Implementation

1. This Circular takes effect as of January 01, 2017. It replaces the Joint Circular No. 69/2011/TTLT-BTC-BTP dated May 18, 2011 by the Ministry of Finance and Ministry of Justice on guidelines for the collection, submission, administration and use of the fees for registration and information of secured transactions.

2. Other matters related to the collection, submission, administration, use, receipt and disclosure of the fees, if not defined in this Circular, shall be governed by the Law of fees and charges; the Government's Decree No. 120/2016/ND-CP dated August 23, 2016 on details and guidelines for the implementation of certain articles the Law of charges and fees; the Circular No. 156/2013/TT-BTC dated November 06, 2013 by the Minister of Finance on guidelines for the implementation of certain articles of the Law of tax administration; the Law on amendments to certain articles of the Law of tax administration, the Government's Decree No. 83/2013/ND-CP dated July 22, 2013 and the Circular by the Minister of Finance on the printing, issuance, administration and use of the receipts for collection of fees and charges for the state budget and the written amendments thereof (if available).

3. Difficulties that arise during the progress of implementation shall be reported to the Ministry of Finance for review, guidance and amendment./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

p.p. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Vu Thi Mai

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.338

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!