Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 153/2016/TT-BTC sửa đổi 31/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính quản lý giá lệ phí hóa đơn

Số hiệu: 153/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 20/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 153/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo Nghị định 109/2013/NĐ-CP với các quy định về đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ, đào tạo thẩm định giá.

 

Theo đó, Thông tư số 153/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 31/2014 ở các quy định sau:
 
- Lãi đối với số dư quỹ bình ổn vi phạm về đăng ký để bình ổn giá thì Thông tư số 153 xác định theo mức lãi suất ngắn hạn dành cho doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản tiền gửi quỹ bình ổn giá.
 
- Bên cạnh đó, Thông tư 153/2016 quy định tiền chênh lệch do bán với giá cao hơn mức giá quy định và mọi chi phí phát sinh là số tiền mà có được do bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ cao hơn mức giá tại văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định hoặc thông báo.
 
- Các hành vi vi phạm về đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ tại Nghị định 49/2016 được Thông tư số 153/BTC hướng dẫn như sau:
 
+ Không kê khai giá là hành vi không gửi văn bản thông báo mức giá kê khai đến cơ quan có thẩm quyền trước khi định giá, điều chỉnh giá.
 
+ Thông tư 153 quy định không đăng ký giá là hành vi không lập phân tích việc hình thành giá và gửi biểu mẫu đăng ký đến cơ quan có thẩm quyền hoặc không gửi văn bản giải trình đăng ký giá theo yêu cầu trước khi điều chỉnh giá, định giá.
 
- Ngoài ra, Thông tư số 153/TT-BTC sửa đổi thời hạn đình chỉ hoạt động đối với các tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá như sau:
 
+ Đối với vi phạm tại điểm a khoản 5 Điều 21 Nghị định 109/2013 thì thời hạn đình chỉ đào tạo thẩm định giá là 60 ngày, trường hợp có tình tiết tăng nặng là 90 ngày và giảm nhẹ là 30 ngày.
 
+ Đối với vi phạm tại điểm b khoản 5 Điều 21 Nghị định 109/2013 thì thời hạn đình chỉ đào tạo, bồi dưỡng thẩm định giá là 135 ngày, trường hợp có tình tiết tăng nặng là 180 ngày và giảm nhẹ là 90 ngày.
 
+ Đối với vi phạm tại điểm c khoản 5 Điều 21 Nghị định 109/2013 đã được sửa đổi bởi Nghị định 49/2016 thì thời hạn đình chỉ 225 ngày, trường hợp có tình tiết tăng nặng là 270 ngày và giảm nhẹ là 180 ngày.
 
Nếu vừa có tình tiết tăng nặng vừa có tình tiết giảm nhẹ thì bù trừ cho nhau.
 
Thông tư 153/2016/TT-BTC sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá có hiệu lực ngày 05/12/2016.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 31/2014/TT-BTC NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2013/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ, HÓA ĐƠN

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

Căn cứ Nghị định s 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

Căn cứ Nghị định s 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn (sau đây gọi tt là Thông tư số 31/2014/TT-BTC).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BTC

1. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 3 như sau:

“đ) Việc trích lập, sử dụng, kết chuyển số dư hoặc hạch toán quỹ bình ổn giá (đối với các loại hàng hóa được lập quỹ bình n giá);”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau:

“2. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký giá để bình ổn giá được xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP và khoản 4 Điều 1 Thông tư này.”

3. Bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau:

“3. Khoản lãi tính trên số dư quỹ bình ổn giá phát sinh (nếu có) quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP được tính theo mức lãi suất cho vay ngắn hạn dành cho doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại nơi thương nhân đầu mối mở tài khoản tiền gửi quỹ bình ổn giá trong cùng thời kỳ.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Hướng dẫn khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP

Tiền chênh lệch quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP là số tiền mà tổ chức, cá nhân có được do bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ cao hơn mức giá đã được cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định hoặc Thông báo; tiền chênh lệch được tính bằng chênh lệch giá do bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ cao hơn mức giá cụ thể hoặc mức giá tối đa của khung giá đã được cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền quy định được tính cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ nhân (x) với số lượng hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân đã bán, cung ứng.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Hành vi vi phạm về đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP

1. Hành vi không kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP là hành vi không gửi văn bản thông báo mức giá kê khai đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi định giá, điều chỉnh giá theo quy định.

2. Hành vi không đăng ký giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP là hành vi không lập, phân tích việc hình thành mức giá và gửi Biểu mẫu đăng ký giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc không gửi văn bản giải trình đăng ký giá theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận (nếu có) trước khi định giá, điều chỉnh giá trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá theo quy định.”

6. Bổ sung khoản 1a Điều 7 như sau:

“5. Bổ sung khoản 1a Điều 7 như sau:

1a. Tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ cao hơn mức giá đã hoặc phải kê khai hoặc đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP.”

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

“Điều 11. Hành vi vi phạm đối với tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

1. Các hành vi vi phạm được xác định căn cứ trên báo cáo của đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá hoặc kết quả kiểm tra đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thm định giá của cơ quan có thẩm quyền.

2. Hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đình chỉ hoạt động tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá có thời hạn 60 (sáu mươi) ngày đối với các hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều 21 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng, thời hạn đình chỉ như sau:

- Nếu có một tình tiết giảm nhẹ trở lên, thời hạn đỉnh chỉ là: 30 (ba mươi) ngày;

- Nếu có một tình tiết tăng nặng trở lên, thời hạn đình chỉ là: 90 (chín mươi) ngày.

b) Đình chỉ hoạt động tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá có thời hạn 135 (một trăm ba mươi lăm) ngày đối với các hành vi được quy định tại điểm b khoản 5 Điều 21 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng, thời hạn đình chỉ như sau:

- Nếu có một tình tiết giảm nhẹ trở lên, thời hạn đình chỉ là: 90 (chín mươi) ngày;

- Nếu có một tình tiết tăng nặng trở lên, thời hạn đình chỉ là: 180 (một trăm tám mươi) ngày.

c) Đình chỉ hoạt động tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá có thời hạn 225 (hai trăm hai mươi lăm) ngày đi với các hành vi được quy định tại điểm c khoản 5 Điều 21 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng, thời hạn đình chỉ như sau:

- Nếu có một tình tiết giảm nhẹ trở lên, thời hạn đình chỉ là: 180 (một trăm tám mươi) ngày;

- Nếu có một tình tiết tăng nặng trở lên, thời hạn đình chỉ là: 270 (hai trăm bảy mươi) ngày.

d) Trường hợp vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ thì xem xét giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng.

8. Bãi bỏ Điều 12 Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành giá, Chánh Thanh tra Sở Tài chính, Thanh tra viên, Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang bộ và các chức danh tương đương, người có thẩm quyền của cơ quan quản lý thị trường quy định tại Điều 45 Luật Xử lý vi phạm hành chính chịu trách nhiệm tchức và trin khai thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Các doanh nghiệp thẩm định giá;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT; QLG (VT,CSG).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần
Văn Hiếu

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 153/2016/TT-BTC

Hanoi, October 20, 2016

 

CIRCULAR

ON AMENDMENTS TO CIRCULAR No. 31/2014/TT-BTC DATED MARCH 7, 2014 OF THE MINISTER OF FINANCE ON GUIDANCE ON PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON PRICE MANAGEMENT PRESCRIBED IN THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 109/2013/ND-CP DATED SEPTEMBER 24, 2013 ON PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON MANAGEMENT OF PRICES, FEES, CHARGES, AND INVOICES

Pursuant to the Government's Decree No. 81/2013/ND-CP dated July 19, 2013 on guidelines for the Law on handling administrative violations;

Pursuant to the Government's Decree No. 109/2013/ND-CP dated September 24, 2013 on penalties for administrative violations against regulations on management of prices, fees, charges, and invoices;

Pursuant to the Government's Decree No. 49/2016/ND-CP dated May 27, 2016 on amendments to the Government's Decree No. 109/2013/ND-CP dated September 24, 2013 on penalties for administrative violations against regulations on management of prices, fees, charges, and invoices;

Pursuant to the Government's Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 12, 2013 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the request of the Director of Department of Price management,

The Minister of Finance promulgates a Circular on amendments to Circular No. 31/2014/TT-BTC dated March 7, 2014 of the Minister of Finance on guidance on penalties for administrative violations against regulations on price management prescribed in the Government's Decree No. 109/2013/ND-CP dated September 24, 2013 on penalties for administrative violations against regulations on management of prices, fees and charges, invoices (hereinafter referred to as Circular No. 31/2014/TT-BTC).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Point dd Clause 1 of Article 3 shall be amended as follows:

"dd) Review of setting-aside, use, carrying forward, or accounting of Price stabilization fund (applicable to covered goods);”

2. Clause 2 of Article 3 shall be amended as follows:

“2. Any violation against regulations on price registration that serves price stabilization purposes shall be handled under provisions of Clause 4 Article 1 of the Decree No. 49/2016/ND-CP and Clause 4 Article 1 hereof.”

3. Clause 3 shall be added to Article 3 as follows:

“3.  Interests accrued from the balance of Price stabilization fund prescribed in Clause 2 Article 1 of Decree No. 49/2016/ND-CP shall be determined according to short-term loaning interest rates applicable to enterprises of commercial banks in the place where central traders opened deposit accounts of Price stabilization fund in the same period.”

4. Article 4 shall be amended as follows:

“Article 4. Guidance on Clause 3 Article 1 of Decree No. 49/2016/ND-CP

Remedial measures: compulsory return of the excess over the prescribed price to the customers earned from the violations in Clause 1, Clause 2, Clause 3 and Clause 4 of this Article. The excess shall be remitted to government budget if the customers are not identifiable.
The amount of excess prescribed in Clause 5 Article 8 of Decree No. 109/2013/ND-CP is an mount earned from selling goods and services at higher prices than that decided by competent authorities or persons prescribed in legislative documents, decisions or notifications; the amount of excess equals the difference between the prices that are above the prescribed prices or maximum prices in the bracket decided by competent authorities or persons (equivalent to a unit of goods or services) multiply by quantity of goods or services sold/supplied.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Article 6. Violations against price registration, price declaration of goods or services prescribed in Clause 4 Article 1 of Decree No. 49/2016/ND-CP

1. Failure to submit price declaration form to competent authorities prescribed in Clause 4 Article 1 of the Decree No. 49/2016/ND-CP means failure to submit a price declaration form to competent authorities prior to the price valuation, and price adjustments as prescribed.

2. Failure to carry out price registration with competent authorities prescribed in Clause 4 Article 1 of the Decree No. 49/2016/ND-CP means failure prepare, analyze the price forming and submit a price registration from to competent authorities or failure to submit a description of price registration as prescribed by receiving authorities (if any) before the price valuation or adjustments during the period in which the State applies price registration for stabilization purposes as prescribed."

6. Clause 1a shall be added  to Article 7 as follows:

“5. Clause 1a shall be added to Article 7 as follows:

1a. Increase the price which has been registered/has to be registered with and declared to a competent authority as prescribed in Point a Clause 1 Article 13 of Decree No. 109/2013/ND-CP.”

7. Article 11 shall be amended as follows:

“Article 11. Violations against regulations on valuation training and improvement institutions

1. Violations shall be determined according to reports of valuation training and improvement institutions as prescribed by the Ministry of Finance in terms of valuation training and improvement or determination of valuation training and improvement institutions issued by competent authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Mandatory suspension of valuation training and certification institution that has the enforcement period of 60 (sixty) days in respect of violations defined in Clause 5 (a) Article 21 of the Decree No. 109/2013/ND-CP that is amended by Clause 10 Article 1 of Decree No. 49/2016/ND-CP in case of without mitigating or aggravating circumstances. In the event that there is any mitigating or aggravating circumstance, the enforcement period of such mandatory suspension shall be prescribed as follows:

- If at least one mitigating circumstance exists, the enforcement period of such mandatory suspension is 30 (thirty) days;

- If at least one aggravating circumstance exists, the enforcement period of such mandatory suspension is 90 (ninety) days.

b) Mandatory suspension of valuation training and certification institution that has the enforcement period of 135 (one hundred and thirty five) days in respect of violations defined in Clause 5 (b) Article 21 of the Decree No. 109/2013/ND-CP that is amended by Clause 10 Article 1 of Decree No. 49/2016/ND-CP in case of without mitigating or aggravating circumstances. In the event that there is any mitigating or aggravating circumstance, the enforcement period of such mandatory suspension shall be prescribed as follows:

- If at least one mitigating circumstance exists, the enforcement period of such mandatory suspension is 90 (ninety) days;

- If at least one aggravating circumstance exists, the enforcement period of such mandatory suspension is 180 (one hundred and eighty) days.

c) Mandatory suspension of valuation training and certification institution that has the enforcement period of 225 (two hundred and twenty five) days in respect of violations defined in Clause 5 (c) Article 21 of the Decree No. 109/2013/ND-CP that is amended by Clause 10 Article 1 of Decree No. 49/2016/ND-CP in case of without mitigating or aggravating circumstances. In the event that there is any mitigating or aggravating circumstance, the enforcement period of such mandatory suspension shall be prescribed as follows:

- If at least one mitigating circumstance exists, the enforcement period of such mandatory suspension is 180 (one hundred and eighty) days;

- If at least one aggravating circumstance exists, the enforcement period of such mandatory suspension is 270 (two hundred and seventy) days.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Article 12 of Circular No. 31/2014/TT-BTC dated March 7, 2014 of the Minister of Finance on guidance on penalties for administrative violations against regulations on price management prescribed in the Government's Decree No. 109/2013/ND-CP dated September 24, 2013 on penalties for administrative violations against regulations on management of prices, fees and charges, invoices shall be annulled.

Article 2. Effect

This Circular comes into force December 5, 2016.

Article 3. Implementation

1. Presidents of the People’s Committees, the Chief Inspector of the Ministry of Finance, Head of Inspectorates, Chief Inspector of Service of Finance, inspectors, Chief Inspectors of Ministries, ministerial-level agencies and equivalent positions, competent persons of market management authorities prescribed in Article 45 of the Law on handling administrative violations shall initiate the handling of administrative violations in the field of price management in accordance with regulations of law.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Finance for consideration./.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 153/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 sửa đổi Thông tư 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.832

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!