Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 140/1999/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 02/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 140/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 140/1999/TT-BTC NGÀY 2 THÁNG 12 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG THÔNG TƯ SỐ 73 TC/TCT NGÀY 20/10/1997 VÀ THÔNG TƯ SỐ 17/1999/TT-BTC NGÀY 5/2/1999 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Thực hiện Thông tư số 73 TC/TCT ngày 20/10/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường, Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đẩy mạnh lưu thông hàng hoá, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm như sau:

1/ Về hàng điều động nội bộ:

Bãi bỏ một đoạn tại điểm 3 Thông tư số 17/1999/TT-BTC :

"Hàng hoá điều động nội bộ từ cơ sở sản xuất, kinh doanh đến các chi nhánh, cửa hàng phụ thuộc để bán ở cùng địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) phải có lệnh điều động nội bộ và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Nếu điều động đến các chi nhánh, cửa hàng ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán thì phải lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hoá đơn bán hàng."

Thay thế bằng quy định như sau:

Hàng hoá điều động nội bộ từ cơ sở sản xuất, kinh doanh đến các chi nhánh, cửa hàng hạch toán báo sổ, hạch toán phụ thuộc và ngược lại hoặc điều động giữa các chi nhánh, cửa hàng hạch toán báo sổ, hạch toán phụ thuộc với nhau phải có lệnh điều động nội bộ của cơ sở sản xuất, kinh doanh kèm theo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Nếu điều động đến các chi nhánh hạch toán độc lập phải lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng.

2/ Về xuất hàng giao cho đại lý:

Bãi bỏ cụm từ "giao cho đại lý"quy định tại điểm 1 Mục A Phần II Thông tư số 73 TC/TCT và thay bằng quy định mới như sau:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất hàng giao cho đại lý bán đúng giá do cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định, hưởng hoa hồng phải có hợp đồng đại lý kèm theo phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý do Bộ Tài chính thống nhất phát hành (theo mẫu đính kèm).

Các trường hợp xuất hàng giao cho đại lý bán không thuộc trường hợp quy định trên phải lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng.

3/ Về hàng hoá tịch thu:

Bãi bỏ quy định tại gạch đầu dòng thứ hai điểm 1b Thông tư số 17/1999/TT-BTC, thay bằng quy định sau:

Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá tịch thu phải có:

- Hoá đơn bán hàng tịch thu.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh mua hàng tịch thu không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2000. Các quy định tại Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999, Thông tư số 73 TC/TCT ngày 20/10/1997 trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Đơn vị:.........................
Địa chỉ:.........................

Mẫu số: 04/XKĐL - 3LL
Ban hành theo TT số:... ngày... tháng... năm của Bộ Tài chính

PHIẾU XUẤT KHO HÀNG GỬI BÁN ĐẠI LÝ

Ngày.... tháng..... năm...
Liên 1 lưu

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: ............... ngày....... tháng...... năm................

của ................ với (tổ chức, cá nhân).................. về việc............................

Họ tên người vận chuyển: ........................ Hợp đồng số (nếu có)...............

Phương tiện vận chuyển...............................................................................

Xuất tại kho:.................................................................................................

Nhập tại kho:................................................................................................

Số TT

Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hoá)

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

D

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

Xuất, ngày.... tháng... năm... Nhập, ngày... tháng... năm...

Người nhận hàng
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Thủ kho xuất
(Ký, họ tên)

Người vận chuyển
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 140/1999/TT-BTC

Hanoi, December 2, 1999

 

CIRCULAR

GUIDING THE SUPPLEMENTS AND AMENDMENTS TO A NUMBER OF POINTS IN CIRCULAR No. 73-TC/TCT OF OCTOBER 20, 1997 AND CIRCULAR No. 17/1999/TT-BTC OF FEBRUARY 5, 1999 OF THE MINISTRY OF FINANCE, WHICH GUIDE THE INVOICES AND VOUCHERS REGIME FOR GOODS CIRCULATED ON THE MARKET

In furtherance of the Ministry of Finances Circular No. 73-TC/TCT of October 20, 1997 guiding the invoices and vouchers regime for goods circulated on the market and Circular No. 17/1999/TT-BTC of February 5, 1999 guiding the supplements and amendments to a number of points regarding the invoices and vouchers regime for goods circulated on the market;
In order to create conditions for production and/or business enterprises to boost goods circulation, the Ministry of Finance hereby guides a number of supplements and amendments as follows:

1. Regarding goods internally transferred:

To cross out one paragraph of Point 3 of Circular No. 17/1999/TT-BTC:

"For goods transferred internally from a production and/or business establishment to its dependent branches and/or outlets for sale in the same locality (province or centrally-run city), an internal transfer order and a delivery bill-cum-internal transport paper are required. For goods transferred to branches and/or outlets in other localities (provinces or centrally-run cities) for sale, an added value invoice or sale invoice is required".

And replace it with the following:

For goods transferred internally from a production and/or business establishment to its branches, subsidiary cost-accounting outlets, dependent cost-accounting shops and vice versa or transferred among branches, subsidiary cost-accounting outlets and dependent cost-accounting outlets, an internal transfer order enclosed with delivery bill-cum-internal transport paper of such production and/or business establishment are required. For goods transferred to independent cost-accounting branches, an added value invoice or sale invoice is required.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To annul phrase "for delivery to agents" as prescribed at Point 1, Section A, Part II of Circular No. 73-TC/TCT and replace it with the new regulation as follows:

For production and/or business establishments which produce goods for delivery to agents for sale agency at the prices stipulated by such production and/or business establishments, and enjoying commission; the contracts enclosed with delivery bill of goods on bailment for sale at agents, issued uniformly by the Ministry of Finance (according to the enclosed form), are required.

For goods delivered to sale agents which do not fall under the above-mentioned cases, added value invoices or sale invoices are required.

3. Regarding confiscated goods:

To annul the provision at the second line mark (-) of Point 1b in Circular No. 17/1999/TT-BTC and replace it with the following provision:

Business establishments, which purchase confiscated goods, must acquire:

- Sale invoice of confiscated goods.

Business organizations or individuals, that purchase confiscated goods, shall not be entitled to input value added tax deduction.

This Circular takes effect as from January 1st, 2000. The earlier provisions in Circular No. 17/1999/TT-BTC of February 5, 1999 and Circular No. 73-TC/TCT of October 20, 1997, which are contrary to those in this Circular, are now annulled.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Pham Van Trong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 140/1999/TT-BTC ngày 02/12/1999 sửa đổi Thông tư 73-TC/TCT và Thông tư 17/1999/TT-BTC hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.653

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209