Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 119/1999/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 05/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 119/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 119/1999/TT-BTC NGÀY 5 THÁNG 10 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) ĐỐI VỚI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ VÀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

Để tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu công tác, sinh hoạt của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ theo quy định của Pháp luật Việt Nam và phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.
Căn cứ Nghị định số 28/1998/NĐ/CP ngày 1/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miến thuế;
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi miễn trừ về thuế giá trị gia tăng như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG MIẾN TRỪ THUẾ GTGT

1- Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc đóng tại Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Cơ quan đại diện) và người đứng đầu các cơ quan đại diện này được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ về thuế GTGT đối với các hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu hoặc mua tại thi trường Việt Nam, bao gồm:

- Dịch vụ cho thuê nhà làm trụ sở Cơ quan đại diện và nhà ở của người đứng đầu Cơ quan đại diện.

- Điện, nước sinh hoạt dùng cho trụ sở Cơ quan đại diện và nhà ở của người đứng đầu Cơ quan đại diện.

- Điện thoại, Fax và dịch vụ lắp đặt (kể cả điện thoại di động).

Xăng hoặc dầu diezel cho xe ô tô của Cơ quan đại diện mang biển số ngoại giao (NG), không quá 400 lít/01 tháng/01 xe.

- Hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho việc xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhà là tài sản của nước cử được dùng làm trụ sở Cơ quan đại diện hoặc nhà ở của người đứng đầu Cơ quan đaị diện.

- Trang thiết bị văn phòng và trang thiết bị cho trụ sở Cơ quan đại diện và nhà ở cho người đứng đầu Cơ quan đại diện.

- Hàng nhập khẩu hoặc mua trong nước theo quy định tại Thông tư số 04/TTLB ngày 12/2/1996.

- Một số hàng hoá thiết yếu khác mua tại các cửa hàng được phép bán miễn thuế..

2- Các viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, viên chức của tổ chức quốc tế và nhân viên hành chính kỹ thuật của các Cơ quan đại diện được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ về thuế GTGT đối với các hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu hoặc mua tại thị trường Việt Nam, bao gồm:

- Các mặt hàng nhập khẩu hoặc mua trong nước theo định lượng quy định tại Thông tư số 04/TT-LB ngày 12/2/1996 của Liên Bộ Thương mại - Ngoại giao - Tài chính -Tổng cục Hải quan.

- Xăng hoặc dầu diezel dùng cho xe ô tô mang biển số ngoại giao (NG), không qua 300 lít/01 tháng/01 xe.

- Một số hàng hoá thiết yếu khác mua tại các cửa hàng được phép bán miễn thuế.

3- Cơ quan đại diện của Tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống Liên hợp quốc và thành viên cơ quan, cũng như thành viên gia đình cùng chung sống với họ thành một hộ được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ về thuế GTGT theo điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết với tổ chức quốc tế đó.

Cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ và thành viên cơ quan, cũng như thành viên gia đình cùng chung sống với họ thành một hộ được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ về thuế GTGT theo thoả thuận của Chính phủ Việt Nam đã ký kết với tổ chức đó.

4- Các trường hợp được phép chuyển nhượng tài sản là nhà ở, xe ô tô, xe gắn máy giữa các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và các thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự không thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT,

II. THỦ TỤC THỰC HIỆN MIỄN TRỪ THUẾ GTGT

Hàng hoá và dịch vụ thuộc danh mục quy định trên đây do tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài được phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam cung cấp cho các đối tượng nêu tại điểm 1, 2, 3 nêu trên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Cơ quan đại diện, cá nhân nêu tại điểm 1. 2. 3 trên không phải trả thuế GTGT khi mua sắm các hàng hoá và dịch vụ này.

Khi xuất hoá đơn cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ thuế GTGT, cơ sở kinh doanh sử dụng hoá đơn nhưng không ghi thuế mà ghi rõ trên hoá đơn: đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ thuế GTGT.

Cơ quan, cá nhân nêu tại các điểm 1, 2, 3 nêu trên khi mua hàng hoá và dịch vụ phải cung cấp cho người bán hàng hoá hoặc dịch vụ Giấy chứng nhận đối tượng thuộc diện hưởng ưu đãi miễn trừ thuế GTGT đối với hàng hoá và dịch vụ đó do Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao cấp (bản chính hặc bản sao có đóng dấu và chữ ký của người có thẩm quyền của cơ quan thuộc đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao).

Giấy chứng nhận đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ thuế GTGT bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây;

Tên, địa chỉ tại Việt Nam của đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ thuế GTGT;

Tên hàng hoá, dịch vụ được miễn trừ thuế GTGT;

- Tên tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp hàng hoá, dịch vụ. Trường hợp hàng hoá nhập khẩu thì ghi là hàng nhập khẩu;

- Số, ngày của hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ ký giữa người cung cấp và đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ thuế GTGT.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH:

Các quy định tại Thông tư này áp dụng với các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao trên nguyên tắc có đi có lại.

Thông tư này thay thế Thông tư số 43/1999/TT-BTC ngày 20/4/1999 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định khác về thuế áp dụng cho các đối tượng hưởng quyền ưu đãi miễn trừ mà không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định của pháp luật thuế hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư số 04/TTLB ngày 12/2/1996 của liên Bộ Ngoại giao - Thương mại - Tài chính - Tổng cục Hải quan.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 119/1999/TT-BTC

Hanoi, October 5, 1999

 

CIRCULAR

GUIDING THE APPLICATION OF THE LAW ON VALUE ADDED TAX (VAT) TO DIPLOMATIC MISSIONS, CONSULAR OFFICES AND REPRESENTATIVE OFFICES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN VIETNAM

In order to create favorable conditions for and meet the needs of the work and daily life of subjects enjoying the privileges and immunities under Vietnamese laws and in compliance with the international conventions which Vietnam has signed or acceded to;
Pursuant to the Government
s Decree No. 28/1998/ND-CP of May 11, 1998 detailing the implementation of the Law on Value Added Tax;
Pursuant to the Government
s Decree No. 73/CP of July 30, 1994 detailing the implementation of the Ordinance on the privileges and immunities for foreign diplomatic missions, consular offices and representative offices of international organizations in Vietnam;
Pursuant to the Prime Minister
s Decision No. 205/1998/QD-TTg of October 19, 1998 promulgating the Regulation on duty-free shops;
After consulting the Ministry for Foreign Affairs, the Ministry of Trade and the General Department of Customs, the Ministry of Finance hereby guides the implementation of the value added tax privileges and immunity as follows:

I. SUBJECTS ENTITLED TO VAT IMMUNITY

1. Foreign diplomatic missions and consular offices, and representative offices of international organizations in the United Nations system, which are based in Vietnam (hereafter collectively referred to as the representative offices) and heads of such representative offices shall enjoy the VAT privileges and immunity for commodities and services imported or purchased on the Vietnamese market, including:

- Services of leasing houses for use as headquarters of the representative offices and residences of the heads of such representative offices.

- Electricity and water for daily use by headquarters of the representative offices and residences of the heads of such representative offices.

- Telephone, facsimile and services of installation thereof (including mobile phone).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Commodities and services used for the construction, renovation, maintenance and/or repair of houses being the sending countries assets which are used as headquarters of the representative offices or residences of the heads of such representative offices.

- Office facilities and equipment for head-quarters of the representative offices and residences of the heads of such representative offices.

- Commodities imported or purchased in the country as specified in Circular No. 04/TTLB of February 12, 1996.

- Some other essential commodities purchased at licensed duty-free shops.

2. Diplomatic and consular officials, officials of international organizations, and administrative and technical personnel of the representative offices shall enjoy VAT privileges and immunity for commodities and services imported or purchased on the Vietnamese market, including:

- Commodity items imported or purchased in the country within the quantity limits prescribed in Joint Circular No. 04/TT-LB of February 12, 1996 of the Ministry of Trade, the Ministry for Foreign Affairs, the Ministry of Finance and the General Department of Customs.

- Petrol or diesel for the representative offices cars which bear diplomatic number plates (NG), not more than 300 liters/01 month/01 car.

- A number of other essential commodities purchased at licensed duty-free shops.

3. The representative offices of inter-governmental organizations outside the United Nations system and staff members thereof, as well as their family members living together with them in households shall also enjoy the VAT privileges and immunity under the international conventions which Vietnam has signed with such international organizations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Cases where such assets as residential houses, automobiles and motorcycles are allowed to be assigned among diplomatic missions, consular offices and/or their staff members shall not be subject to VAT.

II. THE PROCEDURES FOR EFFECTING VAT IMMUNITY

Commodities and services on the above-specified list which are supplied by Vietnamese or foreign organizations and/or individuals licensed to conduct business activities in Vietnam to subjects mentioned at Points 1, 2 and 3 above shall not be subject to VAT. Representative offices and individuals mentioned at Points 1, 2 and 3 above shall not have to pay VAT when procuring such commodities and services.

When issuing invoices to subjects enjoying VAT privileges and immunity, business establishments shall use invoices which shall not state such tax but only the subjects eligible for VAT privileges and immunity.

Offices and individuals mentioned at Points 1, 2 and 3 above, when purchasing commodities and services, shall have to produce to the commodity sellers or service providers the certificates of subjects eligible for VAT privileges and immunity for such commodities and services, granted by the Protocol Department of the Ministry for Foreign Affairs (the originals or their copies with seals and signatures of the competent persons of the agencies entitled to diplomatic privileges and immunities).

A certificate of subject eligible for VAT privileges and immunity shall contain the following principal details:

- Name and address in Vietnam of the subject eligible for VAT privileges and immunity;

- Appellations of commodities and/or services immune from VAT;

- Names of business organizations and/or individuals supplying such commodities and/or services. In cases of imported commodities, such must be clearly stated;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.III. IMPLEMENTATION EFFECT

The provisions of this Circular shall apply to the subjects enjoying the diplomatic privileges and immunities on the principle of mutual benefits.

This Circular replaces Circular No. 43/1999/TT-BTC of April 20, 1999 and takes effect 15 days after its signing. Other regulations on taxation applicable to subjects enjoying the privileges and immunity which are not mentioned in this Circular shall still comply with the provisions of the current tax legislation and the guidance in Joint Circular No. 04/TTLB of February 12, 1996 of the Ministry for Foreign Affairs, the Ministry of Trade, the Ministry of Finance and the General Department of Customs.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Pham Van Trong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 119/1999/TT-BTC ngày 05/10/1999 hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.679

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149