Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 10/2006/TT-BTC mã số đối tượng nộp thuế hướng dẫn thi hành Quyết định 75/1998/QĐ-TTg

Số hiệu: 10/2006/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 14/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

******

Số: 10/2006/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 02  năm 2006

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 75/1998/QĐ-TTG NGÀY 4 THÁNG 4 NĂM 1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ MÃ SỐ ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ

Căn cứ các Luật thuế và Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí;
Căn cứ Luật Hải quan;
Căn cứ Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc đăng ký cấp mã số của tổ chức, cá nhân nộp thuế (gọi tắt là mã số thuế) và sử dụng mã số thuế như sau:

I- QUY ĐỊNH CHUNG VỀ MÃ SỐ THUẾ

1. Khái niệm mã số thuế: Mã số thuế là một dãy các chữ số được mã hoá theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng tổ chức hoặc cá nhân nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo qui định của Luật, Pháp lệnh thuế, phí và lệ phí (gọi chung là pháp luật về thuế), bao gồm cả thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mã số thuế để nhận biết, xác định từng tổ chức, cá nhân nộp thuế và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc

2. Đối tượng được cấp mã số thuế: tất cả các tổ chức, cá nhân nộp thuế với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật về thuế (trừ các đối tượng chỉ nộp thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, cá nhân nộp lệ phí trước bạ).

3. Cấu trúc mã số thuế: mã số thuế là một dãy số được chia thành các nhóm như sau:

                                  N1N2- N3N4N5N6N7N8N9- N10- N11N12N13

Trong đó:

Hai chữ số đầu N1N2 là số phân khoảng tỉnh được quy định theo Danh mục mã phân khoảng tỉnh kèm theo Thông tư này.

Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được đánh theo số thứ tự từ 0000001 đến 9999999. Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.

Mười số từ N1  đến N10 được cấp cho tổ chức, cá nhân nộp thuế độc lập và đơn vị chính.

Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999 được đánh theo từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh.

4. Nguyên tắc cấp mã số thuế

 Một tổ chức, cá nhân nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi thành lập cho đến khi chấm dứt tồn tại. Mã số thuế được dùng để kê khai nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà đối tượng đó phải nộp, kể cả trường hợp tổ chức, cá nhân nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trên các địa bàn khác nhau.

Mã số thuế gắn với sự tồn tại của tổ chức, cá nhân nộp thuế. Mã số thuế đã được cấp sẽ không được sử dụng lại để cấp cho tổ chức, cá nhân nộp thuế khác. Tổ chức, cá nhân nộp thuế chấm dứt tồn tại thì mã số thuế sẽ không còn giá trị sử dụng. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chấm dứt tồn tại thì mã số thuế bị đóng và không được sử dụng lại. Mã số thuế đã cấp cho một cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân sẽ không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể cả trường hợp cá nhân đã ngừng hoạt động kinh doanh sau đó hoạt động kinh doanh trở lại thì vẫn phải sử dụng lại mã số thuế đã được cấp trước đó. Cơ quan Thuế chỉ cấp mã số thuế duy nhất một lần cho một cá nhân đăng ký thuế.

4.1. Mã số thuế 10 số (N1N2 - N3N4N5N6N7N8N9-N10 ) được cấp cho:

Các tổ chức và cá  nhân nộp thuế đều được cấp mã số thuế 10 số, trừ các trường hợp kể tên tại điểm 4.2 dưới đây được cấp mã số thuế 13 số.

4.2. Mã số thuế 13 số (N1N2- N3N4N5N6N7N8N9 -N10-N11N12N13) được cấp cho:

Các chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh và đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế (trừ các Chi nhánh của Công ty nước ngoài mà trụ sở chính của Công ty đặt tại nước ngoài);

Doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty;

Nhà thầu tham gia hợp đồng tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí (trừ nhà thầu điều hành hợp đồng); nhà thầu, nhà thầu phụ không trực tiếp nộp thuế với cơ quan Thuế.

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng công ty; trực thuộc doanh nghiệp có phát sinh nộp thuế.

Chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân, chủ hộ kinh doanh có các cơ sở, cửa hàng kinh doanh đóng tại các địa bàn quận, huyện, thị xã hoặc tỉnh khác nhau thì ngoài mã số thuế chính 10 số còn được cấp các mã số thuế 13 số để kê khai nộp thuế cho các cơ sở, cửa hàng kinh doanh với cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế cơ sở, cửa hàng này.

Xã viên hợp tác xã, các cá nhân, nhóm cá nhân thuộc các tổ chức  kinh tế kinh doanh theo phương thức nhận khoán, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế.

Các đối tượng quy định tại điểm 4.2 trên được gọi là các "Đơn vị trực thuộc". Đơn vị có các đơn vị trực thuộc được gọi là "Đơn vị chủ quản". Các đơn vị trực thuộc không phân biệt hình thức hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc đều được cấp mã số thuế 13 số.

Các đơn vị trực thuộc chịu sự quản lý của đơn vị chủ quản nhưng đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế thì đơn vị chủ quản (có mã số thuế 10 số) của đơn vị trực thuộc phải thực hiện kê khai các đơn vị này vào "Bản kê các đơn vị trực thuộc" để cơ quan Thuế cấp mã số thuế 13 số. Trường hợp đơn vị chủ quản không kê khai bổ sung đơn vị trực thuộc thì các đơn vị này phải thực hiện kê khai đăng ký mã số thuế trực tiếp với cơ quan Thuế. Cơ quan Thuế cấp Thông báo mã số thuế 10 số để đơn vị sử dụng trong việc kê khai, nộp thuế.

5. Chứng nhận cấp mã số thuế

5.1. Giấy chứng nhận đăng ký thuế: Các tổ chức, cá nhân nộp thuế thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký mã số thuế được cơ quan Thuế chứng nhận cấp mã số thuế bằng “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” theo mẫu số 10-MST (trừ cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao)

5.2. Thẻ mã số thuế cá nhân: Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký mã số thuế được cấp “Thẻ mã số thuế cá nhân” theo mẫu số 12-MST kèm theo Thông tư này.

  5.3. Thông báo mã số thuế: các trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế thì được cơ quan Thuế cấp Thông báo mã số thuế theo mẫu số 11-MST.

6. Đăng ký thuế: Tổ chức, cá nhân nộp thuế phải đăng ký thuế theo mẫu quy định với cơ quan thuế trong  thời hạn 10 ngày kể từ: ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh trong trường hợp không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp thuế là tổ chức, cá nhân không kinh doanh.

7. Thay đổi thông tin đăng ký thuế : Tổ chức, cá nhân nộp thuế nếu có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi thông tin hoặc trước khi chấm dứt toàn bộ các hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế phải thông báo bổ sung với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý thu thuế theo mẫu số 08-MST.

8. Đóng mã số thuế: đóng mã số thuế là việc cơ quan Thuế xác định mã số thuế  không còn giá trị sử dụng. Mã số thuế bị đóng khi các tổ chức, cá nhân kinh doanh giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại, bỏ trốn, cá nhân chết, mất tích, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự và chấm dứt nghĩa vụ thuế, nhà thầu hoặc nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua bên Việt Nam khi kết thúc hợp đồng đơn vị nộp hộ bên Việt Nam phải làm thủ tục đóng mã số thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài. Cơ quan Thuế thông báo công khai danh sách các mã số thuế đã bị đóng. Mã số thuế bị đóng thì Giấy chứng nhận đăng ký thuế sẽ không còn hiệu lực sử dụng. Tổ chức, cá nhân nộp thuế không được sử dụng mã số thuế đã được cơ quan Thuế thông báo đóng mã số thuế.

II- THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ

1. Nơi đăng ký và thời hạn cấp mã số thuế

Các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký để được cấp mã số thuế (gọi tắt là đăng ký mã số thuế) tại Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (dưới đây gọi tắt là tỉnh). Các cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện đăng ký mã số thuế tại Chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Cơ quan Thuế có trách nhiệm cấp mã số thuế chậm nhất không quá 5 ngày đối với các hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại các Cục thuế và 10 ngày đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại các Chi cục thuế, tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp mã số thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do tổ chức, cá nhân nộp thuế kê khai sai sót). Các "ngày" trong Thông tư này là "ngày làm việc" theo quy định của Bộ Luật lao động.

2. Mẫu tờ khai đăng ký thuế: Các mẫu tờ khai đăng ký thuế gồm:

Mẫu số 01-ĐK-TCT: dùng cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá và cung ứng dịch vụ, trừ các đơn vị trực thuộc.

Mẫu số 02-ĐK-TCT: dùng cho các đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá và cung ứng dịch vụ.

Mẫu số 03-ĐK-TCT: dùng cho các cá nhân, nhóm cá nhân  sản xuất, kinh doanh hàng hoá và cung ứng dịch vụ.

Mẫu số 03.1-ĐK-TCT: dùng cho cá nhân kê khai nộp thuế cho các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc khác địa bàn với cơ sở kinh doanh chính.

Mẫu số 04-ĐK-TCT: dùng cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế Việt Nam.

Mẫu số 04.1-ĐK-TCT: dùng cho Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm nộp hộ thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

Mẫu số 04.2-ĐK-TCT: dùng cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, nộp thuế thông qua bên Việt Nam.

Mẫu số 05-ĐK-TCT: dùng cho các cá nhân nộp thuế theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Mẫu số 06-ĐK-TCT: dùng cho các cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (theo mẫu quy định tại Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/01/2003).

Các tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể nhận mẫu tờ khai đăng ký thuế tại các cơ quan Thuế gần nhất hoặc bản sao mẫu kèm Thông tư này hoặc in mẫu tờ khai đăng ký thuế trên trang tin điện tử của Tổng cục Thuế (địa chỉ: www.gdt.gov.vn). Tổ chức cá nhân nộp thuế có nhu cầu có thể đến bất kỳ cơ quan thuế nào để được cơ quan Thuế hướng dẫn việc kê khai các chỉ tiêu đăng ký thuế. Hồ sơ đăng ký thuế được gửi trực tiếp hoặc qua Bưu điện tới cơ quan Thuế theo quy định tại điểm 1 nêu trên.

Các tài liệu, hồ sơ yêu cầu có công chứng trong Thông tư này, nếu không kịp công chứng thì tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể gửi bản sao, nhưng khi nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế phải xuất trình bản gốc. Cán bộ thuế nhận hồ sơ thực hiện đối chiếu trực tiếp bản sao với bản gốc, ký xác nhận đã đối chiếu vào bản sao và hoàn trả bản gốc cho người nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế.

3. Hồ sơ đăng ký mã số thuế

3.1- Hồ sơ đăng ký mã số thuế đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh (trừ các đơn vị trực thuộc) gồm:

Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT và các bảng kê kèm theo đăng ký thuế (nếu có). 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng) hoặc Giấy phép đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (bản sao).

Quyết định thành lập (bản sao) - nếu có.

3.2- Hồ sơ đăng ký mã số thuế đối với các đơn vị trực thuộc: Cơ quan Thuế quản lý đơn vị chủ quản cấp mã số thuế cho đơn vị chủ quản, đồng thời cấp mã số cho từng đơn vị trực thuộc có trong “Bản kê các đơn vị trực thuộc” của đơn vị chủ quản, kể cả trường hợp các đơn vị trực thuộc đóng tại các tỉnh khác. Đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo mã số thuế (13 số) cho các đơn vị trực thuộc.

Các đơn vị trực thuộc thực hiện kê khai với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để được nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế như sau:

Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 02-ĐK-TCTvà các bảng kê kèm theo (nếu có). Trên tờ khai đăng ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13 số đã được đơn vị chủ quản thông báo.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh (bản sao có công chứng) hoặc giấy phép đầu tư nước ngoài  tại Việt Nam  (bản sao).

3.3- Hồ sơ đăng ký mã số thuế đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh gồm:

Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 03-ĐK-TCT, kèm theo bản kê cửa hàng, cửa hiệu khác địa bàn quận, huyện, thị xã hoặc khác tỉnh với cơ sở chính (nếu có).

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).

* Cá nhân có cửa hàng, cửa hiệu đóng khác địa bàn tỉnh, quận, huyện, thị xã với cơ sở chính kê khai đăng ký nộp thuế với cơ quan Thuế nơi có cửa hàng, cửa hiệu thì hồ sơ đăng ký nộp thuế gồm:

Tờ khai đăng ký nộp thuế theo mẫu số 03.1-ĐK-TCT.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh (bản sao có công chứng).

Trường hợp này cơ quan Thuế chỉ Thông báo mã số thuế.

3.4- Hồ sơ đăng ký mã số thuế đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt nam gồm:

Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04-ĐK-TCT kèm theo bản kê nhà thầu phụ (nếu có).

Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt nam. 

3.5-Hồ sơ đăng ký mã số thuế đối với Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài; hợp dồng, hợp tác kinh doanh có trách nhiệm nộp hộ thuế cho các nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài:  Bên Việt Nam ký hợp đồng nộp hộ thuế được cấp một mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc kê khai, nộp hộ thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài. Bên Việt Nam ký hợp đồng nếu là doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế thì không được sử dụng mã số thuế của doanh nghiệp để kê khai, nộp thuế hộ cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

Hồ sơ đăng ký mã số thuế cho Bên Việt Nam ký hợp đồng nộp hộ thuế cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài gồm:

Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04.1-ĐK-TCT kèm theo Bản kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài mà Bên Việt Nam nộp hộ thuế.

Hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài (bản trích lục tiếng Việt). 

Các nhà thầu phụ, nhà thầu phụ nước ngoài trong bảng kê sẽ được cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế nộp hộ của Bên Việt Nam ký hợp đồng. Mã số thuế này được sử dụng để phân biệt số thuế phải nộp, đã nộp của từng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài khi  Bên Việt Nam ký hợp đồng kê khai và nộp hộ thuế với cơ quan Thuế. Bên Việt Nam nộp hộ thuế phải làm thủ tục đóng mã số 13 số của các nhà thầu nước ngoài khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

3.6-  Hồ sơ nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, nộp thuế thông qua bên Việt Nam gồm :

Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04.2-ĐK-TCT.

Hợp đồng ký với bên Việt Nam (bản trích lục tiếng Việt). 

3.7- Hồ sơ đăng ký mã số thuế của cá nhân nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao gồm:

Tờ khai đăng ký thuế theo  mẫu 05-ĐK-TCT.

Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với người nước ngoài (bản sao)

02 ảnh cỡ 2 x 3 của người đăng ký thuế (01 dán vào tờ khai đăng ký thuế, 01 để dán vào thẻ mã số thuế).

Cá nhân kê khai nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao trực tiếp với cơ quan Thuế thì nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế tại cơ quan Thuế để được cấp Thẻ mã số thuế cá nhân.

Cá nhân nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thường xuyên thông qua cơ quan chi trả thu nhập thì nộp tờ khai đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của từng cá nhân để nộp cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý thu thuế. Cơ quan thuế sẽ cấp Thẻ mã số thuế cá nhân để chuyển cho cơ quan chi trả cấp phát tới từng cá nhân. Cơ quan chi trả thu nhập được cấp một mã số thuế để dùng chung cho việc kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân và kê khai nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh (nếu có).

3.8- Hồ sơ đăng ký mã số thuế đối với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (có hoàn thuế giá trị gia tăng):

Tờ khai đăng ký thuế theo  mẫu 06-ĐK-TCT.

3.9- Hồ sơ đăng ký mã số thuế đối với các tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí  và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA; đơn vị khấu trừ thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

Tờ khai đăng ký thuế theo  mẫu 01-ĐK-TCT (chỉ kê khai các chỉ tiêu: 1, 2, 3, 4, 12, 18). Riêng tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nư­ớc lập Tờ khai đăng ký thu phí, lệ phí theo Mẫu số 1 qui định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí. Đơn vị thu phí, lệ phí được cấp một mã số thuế để dùng chung cho việc kê khai nộp phí, lệ phí và kê khai nộp thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có).

4- Quy định khác về hồ sơ đăng ký thuế

Đối với một số ngành, nghề đặc biệt do các đơn vị Bộ, ngành cấp giấy phép hoạt động (như tín dụng, luật sư, dầu khí, bảo hiểm,...) thì sử dụng giấy phép này thay cho Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế nêu trên.

Doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục đăng ký thuế trong thời gian làm thủ tục khắc dấu. Nhưng khi đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế, doanh nghiệp phải nộp bổ sung mẫu dấu của doanh nghiệp kèm theo chữ ký của người ký trong các hồ sơ đăng ký thuế đã nộp cho cơ quan Thuế.

5. Hướng dẫn một số trường hợp cụ thể

5.1- Theo quy định một cá nhân chỉ được làm chủ một doanh nghiệp tư nhân hoặc một hộ kinh doanh duy nhất. Qua đăng ký thuế, nếu phát hiện một cá nhân làm chủ của nhiều doanh nghiệp tư nhân hoặc nhiều hộ kinh doanh thì cơ quan Thuế phối hợp cùng cơ quan cấp đăng ký kinh doanh để xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong khi cơ quan cấp đăng ký kinh doanh chưa thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu các cơ sở này có hoạt động kinh doanh thì cơ quan thuế phải cấp Thông báo mã số thuế 13 số tạm thời cho các cơ sở này để đưa vào quản lý thu thuế (mã số thuế 13 số lấy theo mã số thuế 10 số của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc chủ hộ kinh doanh được cấp khi kê khai đăng ký mã số thuế lần đầu tiên).

5.2- Tổng công ty có các đơn vị trực thuộc theo hệ thống dọc từ tỉnh đến xã mà có số đơn vị trực thuộc lớn hơn 1000 đơn vị thì các đơn vị trực thuộc cấp tỉnh được phép sử dụng mẫu 01-ĐK-TCT để thực hiện kê khai đăng ký thuế và phải kê khai đầy đủ danh sách các đơn vị trực thuộc cấp dưới đóng trên địa bàn tỉnh vào “Bản kê các đơn vị trực thuộc”. Các đơn vị trực thuộc cấp tỉnh này sẽ được cấp mã số thuế 10 số và các đơn vị trực thuộc đơn vị tỉnh được cấp mã số 13 số.

5.3- Hộ kinh doanh buôn chuyến thực hiện kê khai đăng ký thuế để được cấp mã số thuế tại Chi cục thuế quận, huyện, thị xã nơi chủ hộ đăng ký hộ khẩu (sử dụng mẫu 03-ĐK-TCT). Hộ kinh doanh phải sử dụng mã số thuế được cấp để ghi trên các chứng từ nộp thuế và chứng từ liên quan đến hoạt động buôn chuyến.

5.4- Đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp không có chức năng kinh doanh nhưng có phát sinh các hoạt động cần làm thủ tục Hải quan để nhận các hàng viện trợ của nước ngoài  như: Ban quản lý dự án thuộc các cơ quan nhà nước, bệnh viện, trường học và các đơn vị tương tự, trước khi làm thủ tục hải quan phải tiến hành đăng ký mã số thuế tại cơ quan thuế nơi quản lý địa bàn có trụ sở làm việc chính của đơn vị .

5.5- Khi đã được cấp mã số thuế mà tổ chức, cá nhân có phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh sang các tỉnh, thành phố khác (không phải là thành lập chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc) thì phải thực hiện đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế mới theo quy định của các Luật thuế, Pháp lệnh thuế. Việc kê khai thuế này nhằm đăng ký nộp thuế và thông báo mã số thuế với cơ quan thuế mới, không phải đăng ký thuế để xin cấp mã số thuế mới (tổ chức, cá nhân phải tự ghi mã số thuế đã được cấp trên các tờ khai đăng ký thuế này).

6. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế: cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thẻ mã số thuế cá nhân trong các trường hợp sau:

6.1- Cấp lại cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế: Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế, tổ chức, cá nhân nộp thuế phải kê khai với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế gồm:

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ, mã số thuế, nguyên nhân mất, nơi mất, đề nghị cấp lại và cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).

Cơ quan Thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ như quy định.

6.2- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong trường hợp chỉ tiêu trên Giấy chứng nhận thay đổi: khi có nội dung các chỉ tiêu trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế thay đổi, tổ chức, cá nhân nộp thuế phải thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Mục III dưới đây để cơ quan Thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế điều chỉnh.

6.3- Cấp lại cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát: trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát, hỏng, tổ chức, cá nhân nộp thuế làm thủ tục để được cơ quan Thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế gồm:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát.

 Cơ quan Thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế với nội dung như trước trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ như quy định.

6.4- Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân: cá nhân mất Thẻ mã số thuế cá nhân hoặc thẻ bị rách, nát, hỏng, làm đơn đề nghị cơ quan Thuế cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân. Trong đơn phải ghi rõ: mã số thuế, họ tên, số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài), nơi đăng ký cấp thẻ trước đây. Trường hợp đổi thẻ phải nộp lại thẻ cũ cho cơ quan Thuế. Cơ quan Thuế cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị đổi thẻ.

III- THỦ TỤC KÊ KHAI KHI THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ THUẾ

1. Đổi tên cơ sở kinh doanh: cơ sở kinh doanh khi đổi tên phải kê khai bổ sung ngay với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ gồm:

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới (bản sao có công chứng).

Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

Sau 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ kê khai bổ sung của cơ sở kinh doanh, cơ quan Thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh theo tên mới, nhưng với mã số thuế đã được cấp trước đây, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ.

2. Chuyển địa điểm kinh doanh: trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh, tổ chức, cá nhân nộp thuế phải khai báo với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để làm thủ tục chuyển địa điểm. Mọi trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh đều không thay đổi mã số thuế.

2.1- Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh:  tổ chức, cá nhân nộp thuế phải khai báo với cơ quan Thuế nơi chuyển đi và nơi chuyển đến. Hồ sơ gồm:

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-ĐK-TCT, trong đó ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh.

Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa điểm mới (chỉ đối với trường hợp phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới theo quy định).

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp thuế do Cục thuế quản lý thì hồ sơ được gửi đến Cục thuế để thực hiện điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của tổ chức, cá nhân nộp thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp thuế thuộc Chi cục thuế quản lý thì hồ sơ được lập thành 2 bộ để gửi đến Chi cục thuế nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đi và Chi cục thuế nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đến. Chi cục thuế nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đi phải thông báo tình hình nộp thuế và thanh toán hoá đơn của tổ chức, cá nhân nộp thuế theo mẫu số 09-MST cho Chi cục thuế nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đến và Cục thuế trong thời hạn 8 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm.

2.2- Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh:

* Tại nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đi: Hồ sơ kê khai gồm:

Quyết định hoặc đơn báo chuyển địa điểm.

Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ kê khai chuyển địa điểm của tổ chức, cá nhân nộp thuế, cơ quan Thuế nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đi thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký thuế và phải lập Thông báo tình hình nộp thuế của tổ chức, cá nhân nộp thuế theo mẫu 09-MST để gửi 01 bản cho tổ chức, cá nhân nộp thuế và 01 bản cho cơ quan Thuế nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đến.

* Tại nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đến: Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh theo địa chỉ mới, tổ chức, cá nhân nộp thuế phải đến đăng ký thuế tại cơ quan Thuế nơi  chuyển đến. Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

Tờ khai đăng ký thuế (ghi mã số thuế đã được cấp trước đó).

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh nơi chuyển đến cấp (bản sao có công chứng).

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác, cơ quan Thuế phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho tổ chức, cá nhân nộp thuế và giữ nguyên mã số thuế do cơ quan Thuế nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đi đã cấp.

3. Thông báo thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế: khi thay đổi các nội dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế (ngoài việc thay đổi nội dung ghi tại điểm 1,2 Mục III nêu trên), tổ chức, cá nhân nộp thuế phải thực hiện thông báo bổ sung đăng ký thuế theo mẫu điều chỉnh đăng ký thuế 08-MST kèm theo Thông tư này ngay sau khi có sự thay đổi đó. Hồ sơ bổ sung đăng ký thuế gồm:

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung (bản sao có công chứng) đối với các trường hợp thay đổi thông tin phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung.

Cơ quan Thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin đăng ký thuế điều chỉnh vào hệ thống thông tin quản lý thuế. Cơ quan Thuế không cấp lại “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” cho các trường hợp điều chỉnh thông tin này.

IV- ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC, SẮP XẾP LẠI DOANH NGHIỆP

1. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật doanh nghiệp Nhà nước phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với cơ quan Thuế. Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chuyển đổi (bản sao có công chứng).

"Giấy chứng nhận đăng ký thuế" của doanh nghiệp trước chuyển đổi (bản gốc).

Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan Thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế điều chỉnh cho doanh nghiệp sau chuyển đổi. Mã số thuế của doanh nghiệp sau chuyển đổi giữ nguyên là mã số thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.

2. Chia doanh nghiệp: Doanh nghiệp bị chia phải làm thủ tục đóng mã số thuế với cơ quan Thuế khi có Quyết định chia doanh nghiệp. Các doanh nghiệp mới được chia phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với cơ quan Thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ gồm:

2.1- Đối với doanh nghiệp bị chia: hồ sơ kê khai gồm:

Công văn đề nghị đóng mã số thuế.

Quyết định chia doanh nghiệp (đóng dấu sao y bản chính).

"Giấy chứng nhận đăng ký thuế" (bản gốc)

Bản cam kết xác định kế thừa nghĩa vụ thuế của từng doanh nghiệp mới chia (có xác nhận của các doanh nghiệp mới chia), (nếu có).

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang làm thủ tục đóng mã số thuế.

2.2- Đối với doanh nghiệp mới được chia: hồ sơ đăng ký mã số thuế gồm:

Tờ khai đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng)

Bản cam kết xác định kế thừa nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Cơ quan Thuế cấp mã số thuế mới và Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho các doanh nghiệp mới chia như các doanh nghiệp mới thành lập khác.

3. Tách doanh nghiệp: doanh nghiệp bị tách phải thực hiện thủ tục điều chỉnh đăng ký thuế với cơ quan Thuế khi có Quyết định tách doanh nghiệp. Các doanh nghiệp được tách phải thực hiện kê khai với cơ quan Thuế chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

3.1- Đối với doanh nghiệp bị tách:

Quyết định tách doanh nghiệp (bản sao).

Tờ kê khai các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế thay đổi theo mẫu 08-MST. 

Bản cam kết thực hiện tiếp nghĩa vụ thuế (nếu có) giữa doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới tách (có xác nhận của các doanh nghiệp mới tách).

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Thuế phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách trong hệ thống quản lý mã số thuế. Doanh nghiệp bị tách vẫn sử dụng mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã được cấp trước đây để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ về thuế.

3.2- Đối với doanh nghiệp được tách:

Tờ khai đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).

Bản cam kết thực hiện tiếp nghĩa vụ thuế được chia cho doanh nghiệp mới tách (nếu có).

Cơ quan Thuế cấp mã số mới và Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho các doanh nghiệp được tách như các doanh nghiệp mới thành lập khác.

4. Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp: Doanh nghiệp hợp nhất hoặc doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp bị hợp nhất và bị sáp nhập. Các doanh nghiệp bị hợp nhất và các doanh nghiệp bị sáp nhập sẽ bị đóng mã số thuế.

Khi có Hợp đồng hợp nhất hoặc Hợp đồng sáp nhập theo quy định của Luật doanh nghiệp, các doanh nghiệp bị hợp nhất hoặc doanh nghiệp bị sáp nhập phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế với cơ quan Thuế. Hồ sơ gồm:

Công văn đề nghị đóng mã số thuế.

Hợp đồng hợp nhất hoặc Hợp đồng sáp nhập (bản sao).

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục đóng mã số thuế của các doanh nghiệp bị hợp nhất hoặc các doanh nghiệp bị sáp nhập.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp hợp nhất hoặc doanh nghiệp nhận sáp nhập phải làm thủ tục đăng ký thuế để được cấp mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới. Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

4.1. Đối với doanh nghiệp hợp nhất:

Tờ khai đăng ký thuế

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).

Hợp đồng hợp nhất (bản sao).

Bảng kê các nghĩa vụ về thuế của các doanh nghiệp bị hợp nhất (kèm theo danh sách các doanh nghiệp bị hợp nhất với mã số thuế và các khoản thuế còn phải nộp với cơ quan Thuế và cơ quan Hải Quan (nếu có) của từng doanh nghiệp bị hợp nhất chuyển giao sang cho doanh nghiệp hợp nhất).

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác của doanh nghiệp hợp nhất, cơ quan Thuế phải cấp mã số thuế, Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho doanh nghiệp hợp nhất.

4.2. Đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập :

Tờ khai đăng ký thuế điều chỉnh theo mẫu 08-MST.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới của doanh nghiệp nhận sáp nhập (bản sao có công chứng).

Hợp đồng sáp nhập (bản sao).

Bảng kê các nghĩa vụ về thuế của các doanh nghiệp bị sáp nhập (kèm theo danh sách các doanh nghiệp bị sáp nhập với mã số thuế và các khoản thuế còn phải nộp với cơ quan Thuế và cơ quan Hải Quan (nếu có) của từng doanh nghiệp bị sáp nhập chuyển giao sang doanh nghiệp nhận sáp nhập).

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác của doanh nghiệp nhận sáp nhập, cơ quan Thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin đăng ký thuế điều chỉnh vào hệ thống thông tin quản lý thuế. Doanh nghiệp nhận sáp nhập không thay đổi mã số thuế. Nếu thông tin đăng ký thuế thay đổi có ảnh hưởng đến các thông tin ghi trên “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” thì cơ quan Thuế sẽ cấp lại “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” với mã số thuế cũ và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ. Nếu thông tin đăng ký thuế thay đổi không ảnh hưởng đến các thông tin ghi trên “Giấy chứng nhận đăng ký thuế”  thì tổ chức, cá nhân nộp thuế vẫn sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã được cấp trước đây.

5. Bán doanh nghiệp: khi có hợp đồng hoặc thỏa thuận về việc bán doanh nghiệp, doanh nghiệp bán phải thông báo bằng văn bản, kèm theo hợp đồng mua bán doanh nghiệp, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế và quyết toán thuế gửi cho cơ quan Thuế.      

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp mua phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan Thuế. Hồ sơ đăng ký gồm:

Tờ khai đăng ký thuế.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới (bản sao có công chứng).

Hợp đồng mua doanh nghiệp (bản sao).

Bản thỏa thuận chuyển giao số thuế còn nợ giữa doanh nghiệp mua và doanh nghiệp bán (nếu có).

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác của doanh nghiệp, cơ quan Thuế phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho doanh nghiệp mua.

Mã số thuế của doanh nghiệp mua giữ nguyên là mã số của doanh nghiệp bán. Riêng trường hợp doanh nghiệp bán là doanh nghiệp tư nhân thì doanh nghiệp mua được cấp mã số thuế mới.

6. Chuyển doanh nghiệp trực thuộc thành doanh nghiệp độc lập và ngược lại: doanh nghiệp trực thuộc có quyết định chuyển thành doanh nghiệp độc lập hoặc ngược lại phải thực hiện kê khai đăng ký thuế lại để được cơ quan Thuế cấp mã số thuế mới. Trước khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế, quyết toán hoá đơn và làm thủ tục đóng mã số thuế với cơ quan Thuế.

Đơn vị trực thuộc chuyển đổi thành doanh nghiệp độc lập phải thực hiện đăng ký mã số thuế để được cấp mã số thuế 10 số. Hồ sơ đăng ký gồm:

Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới (bản gốc).

Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp (bản sao).

Bản cam kết hoặc thoả thuận thực hiện các nghĩa vụ thuế của đơn vị trước chuyển đổi.

Một doanh nghiệp độc lập chuyển thành đơn vị trực thuộc của một doanh nghiệp độc lập khác thì mã số thuế thay đổi thành mã 13 số, trong đó 10 số đầu là mã số thuế của đơn vị chủ quản mới.  Đơn vị trước khi chuyển đổi làm thủ tục đóng mã số thuế với cơ quan Thuế. Đơn vị chủ quản phải thực hiện bổ sung đăng ký thuế, kê khai thêm đơn vị trực thuộc mới vào bản kê đơn vị trực thuộc để cơ quan Thuế cấp mã số 13 số. Đơn vị trực thuộc mới thực hiện đăng ký thuế với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Một đơn vị trực thuộc một đơn vị độc lập chuyển sang thành đơn vị trực thuộc một đơn vị độc lập khác phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế cũ. Đơn vị chủ quản mới phải bổ sung đăng ký thuế vào bản kê đơn vị trực thuộc để cơ quan Thuế cấp mã số thuế 13 số  cho đơn vị trực thuộc mới. Đơn vị trực thuộc mới thực hiện đăng ký nộp thuế với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

7. Tạm ngừng hoạt động

Các đơn vị, tổ chức kinh doanh tạm ngừng hoạt động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý chậm nhất 5 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian  bắt đầu và kết thúc tạm ngừng hoạt động, lý do tạm ngừng hoạt động. 

8. Chấm dứt tồn tại

8.1- Đối với doanh nghiệp: doanh nghiệp chấm dứt tồn tại như giải thể, phá sản, chấm dứt kinh doanh,... phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế với cơ quan Thuế. Hồ sơ đóng mã số thuế gồm:

Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

Quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc Quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh. 

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục đóng mã số thuế.

8.2- Đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc: đơn vị chủ quản bị đóng mã số thuế thì tất cả các đơn vị trực thuộc sẽ bị đóng mã số thuế. Đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo việc chấm dứt tồn tại của mình cho các đơn vị trực thuộc biết. Đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện thủ tục đóng mã số thuế của mình với cơ quan Thuế quản lý. Hồ sơ gồm:

Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc)

Thông báo chấm dứt tồn tại của đơn vị chủ quản.

Sau khi đóng mã số thuế cho đơn vị chủ quản, Cục thuế quản lý đơn vị chủ quản phải thông báo ngay cho Cục thuế các tỉnh có đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn về việc đóng mã số thuế của đơn vị chủ quan để các Cục thuế này kiểm tra việc thực hiện thủ tục đóng mã số thuế của các đơn vị trực thuộc. Nếu đơn vị trực thuộc chưa đóng mã số thuế thì cơ quan Thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế theo quy định.

Sau khi doanh nghiệp chủ quản giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại, nếu một số đơn vị trực thuộc vẫn tiếp tục hoạt động thì các đơn vị trực thuộc này phải làm thủ tục đóng mã số thuế trực thuộc và thực hiện đăng ký thuế mới với cơ quan Thuế như một đơn vị độc lập. Các trường hợp đơn vị chủ quản đã đóng mã số thuế mà đơn vị trực thuộc vẫn sử dụng mã số thuế 13 số theo mã số thuế của đơn vị chủ quản đều bị coi là sử dụng mã số thuế không hợp pháp.

8.3- Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh ngừng kê khai và nộp thuế nhưng không khai báo với cơ quan Thuế: quá thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế, sau 3 lần gửi thông báo nhắc nhở đối tượng phải kê khai và nộp thuế, nếu không có phản hồi từ phía tổ chức, cá nhân nộp thuế thì cơ quan Thuế liên hệ với chính quyền địa phương để nắm bắt thông tin và điều tra tình hình thực tế về sự tồn tại của tổ chức, cá nhân nộp thuế. Nếu đối t­ượng không còn kinh doanh nhưng vẫn cư trú trên địa bàn thì yêu cầu đối tư­ợng thực hiện thủ tục đóng mã số thuế. Nếu đối tượng không còn hoạt động kinh doanh tại trụ sở đăng ký kinh doanh và không xác định được tung tích thì cơ quan Thuế phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản xác nhận về tình trạng không tồn tại của tổ chức, cá nhân nộp thuế. Cơ quan Thuế thông báo công khai tình trạng không tồn tại của tổ chức, cá nhân nộp thuế

8.4- Đối với cá nhân chết, mất tích, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự: cơ quan Thuế có trách nhiệm liên hệ với chính quyền địa phương để nắm thông tin về những cá nhân nộp thuế nhưng không nộp thuế quá 3 tháng. Nếu xác định cá nhân đã chết, mất tích, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì đề nghị chính quyền địa phương xác nhận để làm căn cứ đóng mã số thuế của cá nhân đó.

9. Một số quy định về mã số thuế cá nhân

 Các cá nhân kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân hay cá nhân nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao được cơ quan Thuế cấp mã số thuế duy nhất một lần. Một cá nhân đã được cấp mã số thuế có trách nhiệm sử dụng mã số thuế duy nhất của mình để kê khai các loại thuế và cho mọi hoạt động có phát sinh nộp thuế.

     Trường hợp quên mã số thuế đã cấp trước đây, cá nhân liên hệ với cơ quan Thuế để được cung cấp thông tin. Khi liên hệ phải thông báo rõ họ tên, địa chỉ thường trú, số chứng minh thư nhân dân.

Cá nhân cùng lúc nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao qua nhiều tổ chức chi trả, cũng chỉ đăng ký thuế tại một đơn vị chi trả để được cấp mã số. Sau đó cá nhân thông báo mã số của mình với các cơ quan chi trả khác để các cơ quan chi trả sử dụng vào việc kê khai nộp thuế. Nếu một cá nhân vừa nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, sau đó có hoạt động kinh doanh thì sử dụng mã số thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao để kê khai nộp thuế cho các hoạt động kinh doanh theo mẫu đăng ký thuế 03-ĐK-TCT (ghi mã số thuế đã được cấp vào ô mã số thuế của tờ khai). Ngược lại, cá nhân hoạt động kinh doanh đã được cấp mã số thuế thì sử dụng mã số thuế này để kê khai nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Cá nhân thực hiện thủ tục kê khai đăng ký nộp thuế với cơ quan Thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT (tự ghi mã số thuế đã được cấp vào ô mã số thuế).

V- TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÃ SỐ THUẾ

1.Đối với tổ chức, cá nhân nộp thuế

1.1.Tổ chức, cá nhân nộp thuế có trách nhiệm kê khai đăng ký mã số thuế, kê khai bổ sung những thông tin thay đổi về đăng ký thuế, phí, lệ phí theo quy định tại thông tư này. Khi chấm dứt, ngừng hoặc nghỉ hoạt động, tổ chức, cá nhân nộp thuế phải khai báo với cơ quan Thuế và chỉ được sử dụng mã số thuế trong các giao dịch để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

1.2.Tổ chức, cá nhân nộp thuế phải sử dụng mã số thuế để thực hiện các thủ tục kê khai và nộp thuế, phí, lệ phí với cơ quan Thuế và thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế với cơ quan Hải quan. Tổ chức, cá nhân nộp thuế có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu phải xuất trình "Giấy chứng nhận đăng ký thuế" khi làm các thủ tục khai báo xuất nhập khẩu với cơ quan Hải quan.

1.3.Tổ chức, cá nhân nộp thuế phải ghi mã số thuế trên các giấy tờ giao dịch như: hoá đơn, chứng từ mua, bán hàng hoá, dịch vụ, sổ sách kế toán, hợp đồng kinh tế và các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế. Tổ chức, cá nhân nộp thuế phải sử dụng mã số thuế khi mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác. Đối với các loại giấy tờ, sổ sách, chứng từ chưa có phần để ghi mã số thuế thì tổ chức, cá nhân nộp thuế phải ghi rõ mã số thuế của mình vào góc trên, bên phải trang đầu của các loại giấy tờ, sổ sách, chứng từ đó. Các đơn vị sử dụng hoá đơn tự in phải in sẵn mã số thuế của mình trên từng tờ hoá đơn.

1.4.Tổ chức, cá nhân nộp thuế có trách nhiệm khai báo các thông tin thay đổi của mình cho cơ quan Thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo đúng quy định. Tổ chức, cá nhân nộp thuế có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan (nếu có hoạt động xuất, nhập khẩu) trước khi đóng cửa, ngừng hoạt động hoặc tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp.

1.5.Nếu quá thời hạn cấp mã số thuế mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế thì tổ chức, cá nhân nộp thuế có quyền khiếu nại đến Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi cấp mã số thuế. Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp đơn khiếu nại mà không nhận được trả lời của Cục thuế thì tổ chức, cá nhân nộp thuế có quyền khiếu nại lên Tổng cục Thuế để giải quyết.

1.6.Nghiêm cấm việc cho mượn, tẩy xoá, huỷ hoại hoặc làm giả Giấy chứng nhận Đăng ký thuế.

2. Đối với cơ quan Thuế

2.1. Cơ quan Thuế cung cấp mẫu tờ khai đăng ký thuế, hướng dẫn các thủ tục, kê khai hồ sơ đăng thuế, cấp mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế đúng thời hạn quy định. Trường hợp khi kiểm tra phát hiện hồ sơ đăng ký thuế của tổ chức, cá nhân nộp thuế chưa đầy đủ, chưa đúng qui định, thông tin kê khai chưa chính xác thì cơ quan Thuế  phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp thuế chậm nhất không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, trong đó nêu rõ các nội dung còn thiếu, sai và yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa.

2.2. Cơ quan Thuế có trách nhiệm sử dụng mã số thuế để quản lý tổ chức, cá nhân nộp thuế và ghi mã số thuế trên mọi giấy tờ giao dịch với tổ chức, cá nhân nộp thuế như: thông báo nộp thuế, thông báo phạt, lệnh thu, các Quyết định phạt hành chính thuế, biên bản kiểm tra về thuế,...

2.3. Cơ quan Thuế có trách nhiệm xử lý, lưu giữ hồ sơ đăng ký thuế, cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế. Cơ quan Thuế xây dựng, quản lý toàn bộ hệ thống mã số thuế của tổ chức, cá nhân nộp thuế và cập nhật thông tin đăng ký thuế thay đổi vào hệ thống quản lý mã số thuế trên mạng máy tính ngành Thuế.

2.4. Cơ quan Thuế có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để tổ chức đưa mã số thuế vào hệ thống thông tin hiện có của các Bộ, ngành có chức năng quản lý liên quan đến tổ chức, cá nhân nộp thuế. Hàng ngày, Tổng cục Thuế có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về các đối tượng được cấp mã số thuế bao gồm các trường hợp cấp mã số thuế mới, thay đổi các thông tin đăng ký thuế và trường hợp ngừng hoạt động, tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp trên toàn quốc cho Tổng cục Hải quan.

3.Đối với cơ quan Hải quan

3.1.Cơ quan Hải quan có trách nhiệm kiểm tra việc ghi mã số thuế của đối tượng làm thủ tục Hải quan. Cơ quan Hải quan sử dụng mã số thuế thống nhất trong các khâu nghiệp vụ hải quan.

3.2.Tổng cục Hải quan có trách nhiệm  tiếp nhận thông tin về tổ chức, cá nhân nộp thuế được cấp mã số thuế từ Tổng cục Thuế để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý hải quan.

4. Đối với các Bộ, ngành quản lý Nhà nước và các cơ quan liên quan

Cơ quan Kho bạc có trách nhiệm cập nhật mã số thuế của từng tổ chức, cá nhân nộp thuế trong việc quản lý số thuế nộp vào Kho bạc và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến công tác thuế như: hoàn thuế, trích chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân nộp thuế vào tài khoản của Ngân sách Nhà nước khi nhận được Lệnh thu thuế,....  Thực hiện trao đổi thông tin về số thuế đã nộp của từng tổ chức, cá nhân nộp thuế giữa cơ quan Kho bạc và cơ quan Thuế cùng cấp.

Kho bạc nhà nước, Ngân hàng và tổ chức tín dụng phải thể hiện mã số thuế trong hồ sơ mở tài khoản của tổ chức, cá nhân nộp thuế và các chứng từ giao dịch qua tài khoản.

Các Bộ, ngành quản lý Nhà nước và các cơ quan chuyên ngành khác có trách nhiệm thông báo thông tin thay đổi của tổ chức, cá nhân nộp thuế (như giải thể, phá sản, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp,...); bổ sung phần ghi mã số thuế trong các biểu khai báo và các chứng từ có liên quan đến các tổ chức, cá nhân nộp thuế thuộc thẩm quyền quản lý và cập nhật thông tin mã số thuế của các tổ chức, cá nhân nộp thuế vào hệ thống thông tin dữ liệu của mình và phối hợp thực hiện trao đổi thông tin với Bộ Tài chính, nhằm tăng cường quản lý và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nộp thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

VI- XỬ LÝ VI PHẠM

1. Đối với tổ chức, cá nhân nộp thuế: Tổ chức, cá nhân nộp thuế vi phạm về đăng ký thuế và sử dụng sai mã số thuế sẽ bị xử phạt đối với các hành vi vi phạm về kê khai đăng ký thuế, kê khai thủ tục hải quan đã quy định tại các Luật thuế, Luật Hải quan và các văn bản pháp quy về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan.

2. Đối với cơ quan Thuế và cán bộ thuế:  Thủ trưởng cơ quan Thuế chịu trách nhiệm  thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về đăng ký cấp mã số thuế. Cán bộ thuế vi phạm quy định về đăng ký thuế như: gây phiền hà cho đối tượng đăng ký thuế, kéo dài thời gian cấp mã số thuế, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, cấp sai quy định về mã số thuế,... sẽ bị xử lý theo quy định của các Luật thuế, Luật Hải quan, các văn bản pháp quy về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan và Pháp lệnh cán bộ, công chức.

VII- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

Các tổ chức, cá nhân nộp thuế đã được cấp mã số thuế theo Thông tư số 79/1998/TT-BTC ngày 12/6/1998 và Thông tư số 68/2003/TT-BTC ngày 17/7/2003 của Bộ Tài chính và Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính thì vẫn được tiếp tục sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký thuế và mã số thuế đã được cấp.

Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đăng ký cấp mã số thuế, cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế và quản lý sử dụng mã số thuế.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.      

Nơi nhận:
- VP TW Đảng.         
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước.
- Viện kiểm sát NDTC, Toà án NDTC
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
 
thuộc Chính phủ
- Cơ quan TW của các đoàn thể.
- Công báo
- UBND, Sở Tài chính, Kho bạc NN, Cục thuế,
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 

- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp)
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện,
  cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính.
- Lưu: VT, TCT (VT, PCCS, THTK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung


 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU SỐ 01-ĐK-TCT

1. Tên chính thức: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên tổ chức theo quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Tên giao dịch: Tên giao dịch hoặc tên viết tắt dùng trong giao dịch kinh doanh.

3. Địa chỉ trụ sở: Địa chỉ trụ sở chính của đơn vị, tổ chức kinh tế. Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại/số Fax.

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế: Nếu doanh nghiệp có địa chỉ nhận các thông báo của cơ quan thuế khác với địa chỉ của trụ sở chính thì ghi rõ địa chỉ nhận thông báo thuế để cơ quan thuế liên hệ; nếu không có thì ghi đúng địa chỉ trụ sở.

5. Quyết định thành lập: Quyết định thành lập của đơn vị cấp trên. Ghi rõ số quyết định, ngày ra quyết định và cơ quan quyết định.

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy phép hoạt động khác do các cơ quan có thẩm quyền cấp  được qui định trong Thông tư.

7. Đăng ký xuất nhập khẩu:  Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì đánh dấu "Có", ngược lại đánh dấu “Không”

8. Ngành nghề kinh doanh chính: Ghi theo giấy phép kinh doanh và ngành nghề thực tế đang kinh doanh chỉ chọn 1 ngành nghề kinh doanh chính

9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: Ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

10. Tổng số lao động: Ghi tổng số lao động (người) thường xuyên tại thời điểm đăng ký, bao gồm cả lao động là người Việt Nam và người nước ngoài.

11. Vốn điều lệ: Ghi theo vốn điều lệ trên quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh, ghi rõ loại tiền. Phân loại nguồn vốn theo chủ sở hữu ghi rõ tỷ trọng của từng loại nguồn vốn trong tổng số vốn.

12. Tài khoản ngân hàng, kho bạc: Ghi rõ số tài khoản, tên ngân hàng, kho bạc nơi doanh nghiệp mở tài khoản.

13. Loại hình kinh tế: Doanh nghiệp tự  Đánh dấu X vào 1 trong những ô  tương ứng.

14. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh: Chỉ đánh dấu X vào một trong hai ô của chỉ tiêu này.

15. Năm tài chính: Ghi rõ từ ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch.

16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn vị cấp trên trực tiếp của doanh nghiệp.

Nếu là doanh nghiệp Nhà nước độc lập thì để trống.

Nếu doanh nghiệp là thành viên của một tổng công ty hoặc công ty nào đó thì ghi tên của tổng công ty hoặc công ty chủ quản đó.

17. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của công ty: nếu doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp phải kê khai thông tin về người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm: Số CMT nhân dân của chủ doanh nghiệp, tên, số điện thoại liên lạc của chủ doanh nghiệp, địa chỉ liên lạc (Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

18. Các loại thuế phải nộp: Đánh dấu X vào những ô tương ứng với những sắc thuế mà doanh nghiệp phải nộp định kỳ.

19. Thông tin về các đơn vị có liên quan:

Đơn vị thành viên: Đơn vị thành viên của doanh nghiệp là các doanh nghiệp do các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ và là thành viên của doanh nghiệp. Nếu có đơn vị thành viên trực thuộc trực tiếp thì đánh dấu X vào ô "Có đơn vị thành viên", sau đó phải kê khai vào phần "Bản kê các đơn vị thành viên".

Đơn vị trực thuộc: Đơn vị trực thuộc do doanh nghiệp tự thành lập, không có tư cách pháp nhân đầy đủ. Nếu có thì đánh dấu X vào ô "Có đơn vị trực thuộc", sau đó phải kê khai vào phần "Bản kê các đơn vị trực thuộc".

Kho hàng trực thuộc: kho hàng do doanh nghiệp trực tiếp quản lý, không có chức năng kinh doanh. Nếu có thì đánh dấu X vào ô "Có kho hàng trực thuộc", sau đó phải kê khai rõ vào phần "Bản kê các kho hàng trực thuộc".

Văn phòng đại diện...: Các văn phòng đại diện, giao dịch, đơn vị sự nghiệp không có chức năng kinh doanh: Nếu có thì đánh dấu X vào ô "Có văn phòng đại diện, giao dịch, đơn vị sự nghiệp trực thuộc", sau đó phải kê khai rõ vào phần "Bản kê các văn phòng đại diện, giao dịch...". Riêng các Văn phòng đại diện, giao dịch , đơn vị sự nghiệp có phát sinh nộp thuế phải kê khai vào “Bản kê các đơn vị trực thuộc”.

Nhà thầu, nhà thầu phụ: Nếu doanh nghiệp có hoạt động nhà thầu, nhà thầu phụ thì đánh dấu vào đây sau đó kê khai rõ vào "Bản kê các nhà thầu phụ"

Đơn vị liên danh, liên kết : Nếu doanh nghiệp có hoạt động liên danh, liên kết thì đánh dấu vào đây sau đó kê khai rõ vào "Bản kê các đơn vị liên danh, liên kết"

20. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,... và kế toán trưởng của doanh nghiệp.

21. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có): Nếu doanh nghiệp đăng ký thuế do tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp trước đó thì đánh dấu vào một trong các  trường hợp: sáp nhập, hợp nhất, chia, tách... và phải rõ mã số thuế đã cấp trước đây  của các doanh nghiệp bị sáp nhập, bị hợp nhất, bị chia bị tách...

****Người ký vào Tờ khai đăng ký thuế là người là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp****

 

 

Mẫu số

 01-ĐK-TCT-BK01

 
 

 

 


BẢN KÊ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)

STT

Mã số thuế

Tên gọi

Số nhà, đường phố (thôn xã)

Tỉnh/thành phố

Quận/huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số

 01-ĐK-TCT-BK02

 

 

 

 

BẢN KÊ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(kể cả các đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện có hoạt động kinh doanh và trực tiếp kê khai nộp thuế với cơ quan thuế)

(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)

STT

Mã số thuế

Tên gọi

Số nhà, đường phố (thôn xã)

Tỉnh/thành phố

Quận/huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số

 01-ĐK-TCT-BK03

 

 

 

BẢN KÊ
CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG GIAO DỊCH, ĐƠN VỊ
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

(Không hoạt động kinh doanh, không kê khai nộp thuế với cơ quan thuế)

(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)

STT

Tên gọi

Số nhà, đường phố (thôn xã)

Tỉnh/thành phố

Quận/huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số

 01-ĐK-TCT-BK04

 

 

 

BẢN KÊ KHO HÀNG TRỰC THUỘC

(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)

STT

Tên gọi

Địa chỉ

Tỉnh/thành phố

Quận/huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số

 01-ĐK-TCT-BK05

 

 

 

BẢN KÊ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DANH, LIÊN KẾT

(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)

STT

Mã số thuế

Tên gọi

Số nhà, đường phố (thôn xã)

Tỉnh/thành phố

Quận/huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số

 01-ĐK-TCT-BK06

 
 

 

 


BẢN KÊ CÁC NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)

S TT

Tên Nhà thầu nước ngoài

Quốc tịch

Mã số ĐTNT tại Việt Nam (nếu có)

Mã số ĐTNT tại nước ngoài (nếu có)

Số hợp đồng

Giá trị hợp đồng

Địa điểm thực hiện

Số lượng lao động

A

Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với bên Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Nhà thầu,  nhà thầu phụ nước ngoài bên Việt Nam nộp hộ thuế

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số

 01-ĐK-TCT-BK07

 
 

 


BẢN KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ

(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)

S TT

Tên Nhà thầu phụ

Quốc tịch

Mã số ĐTNT tại Việt Nam (nếu có)

Mã số ĐTNT tại nước ngoài (nếu có)

Số hợp đồng

Giá trị hợp đồng

Địa điểm thực hiện

Số lượng lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 

MẪU SỐ 02-ĐK-TCT

1. Tên chính thức: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên tổ chức theo quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Tên giao dịch: Tên giao dịch hoặc tên viết tắt dùng trong giao dịch kinh doanh.

3. Địa chỉ trụ sở: Địa chỉ trụ sở chính của đơn vị, tổ chức kinh tế. Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại/số Fax.

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế: Nếu doanh nghiệp có địa chỉ nhận các thông báo của cơ quan thuế khác với địa chỉ của trụ sở chính thì ghi rõ địa chỉ nhận thông báo thuế để cơ quan thuế liên hệ; nếu không có thì ghi đúng địa chỉ trụ sở.

5. Quyết định thành lập: Quyết định thành lập của đơn vị chủ quản.

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy phép hoạt động khác do các cơ quan có thẩm quyền cấp  được qui định trong Thông tư.

7. Đăng ký xuất nhập khẩu:  Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì đánh dấu "Có", ngược lại đánh dấu “Không”.

8. Ngành nghề kinh doanh chính: Ghi theo giấy phép kinh doanh và ngành nghề thực tế đang kinh doanh chỉ chọn 1 ngành nghề kinh doanh chính

9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: Ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

10. Tổng số lao động: Ghi tổng số lao động (người) thường xuyên tại thời điểm đăng ký, bao gồm cả lao động là người Việt Nam và người nước ngoài.

11. Vốn điều lệ: Ghi theo vốn điều lệ trên quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh, ghi rõ loại tiền. Phân loại nguồn vốn theo chủ sở hữu ghi rõ tỷ trọng của từng loại nguồn vốn trong tổng số vốn.

12. Tài khoản ngân hàng, kho bạc: Ghi rõ số tài khoản, tên ngân hàng, kho bạc nơi doanh nghiệp mở tài khoản.

13. Loại hình kinh tế: Doanh nghiệp tự  Đánh dấu X vào 1 trong những ô  tương ứng.

14. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh: Chỉ đánh dấu X vào một trong hai ô của chỉ tiêu này.

15. Năm tài chính: Ghi rõ từ ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch.

16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn vị cấp trên trực tiếp của doanh nghiệp.

17. Thông tin về chủ doanh nghiệp: Nếu doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp phải kê khai thông tin về chủ doanh nghiệp bao gồm: Số CMT nhân dân của chủ doanh nghiệp, tên, số điện thoại liên lạc của chủ doanh nghiệp, địa chỉ liên lạc (Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

18. Các loại thuế phải nộp: Đánh dấu X vào những ô tương ứng với những sắc thuế mà doanh nghiệp phải nộp.

19. Thông tin về các đơn vị có liên quan:

Kho hàng trực thuộc: kho hàng do doanh nghiệp trực tiếp quản lý, không có chức năng kinh doanh. Nếu có thì đánh dấu X vào ô "Có kho hàng trực thuộc", sau đó phải kê khai rõ vào phần "Bản kê các kho hàng trực thuộc".

Văn phòng đại diện...: Các văn phòng đại diện, giao dịch, đơn vị sự nghiệp không có chức năng kinh doanh: Nếu

có thì đánh dấu X vào ô "Có văn phòng đại diện, giao dịch, đơn vị sự nghiệp trực thuộc", sau đó phải kê khai rõ vào phần "Bản kê các văn phòng đại diện, giao dịch...".

Nhà thầu, nhà thầu phụ: Nếu doanh nghiệp có hoạt động nhà thầu, nhà thầu phụ thì đánh dấu vào đây sau đó kê khai rõ vào "Bản kê các nhà thầu phụ"

Đơn vị liên danh, liên kết : Nếu doanh nghiệp có hoạt động liên danh, liên kết thì đánh dấu vào đây sau đó kê khai rõ vào "Bản kê các đơn vị liên danh, liên kết"

20. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của người có quyền điều hành cao nhất (Tổng giám đốc, giám đốc,...) và kế toán trưởng của doanh nghiệp.

21. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có): Nếu doanh nghiệp đăng ký thuế do tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp trước đó thì đánh dấu vào một trong các  trường hợp: sáp nhập, hợp nhất, chia, tách... và phải rõ mã số thuế đã cấp trước đây  của các doanh nghiệp bị sáp nhập, bị hợp nhất, bị chia bị tách.

 

Mẫu số

 02-ĐK-TCT-BK01

 
 

 


BẢN KÊ
CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

(Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)

STT

Tên gọi

Địa chỉ

Tỉnh/thành phố

Quận/huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số

 02-ĐK-TCT-BK02

 

 

 

BẢN KÊ KHO HÀNG TRỰC THUỘC

(Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)

STT

Tên gọi

Địa chỉ

Tỉnh/thành phố

Quận/huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số

 02-ĐK-TCT-BK03

 
 

 


BẢN KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ

(Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)

S TT

Tên Nhà thầu phụ

Quốc tịch

Mã số ĐTNT tại VN (nếu có)

Số hợp đồng

Giá trị hợp đồng

Địa điểm thực hiện

Số lượng lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số

 02-ĐK-TCT-BK04

 
 

 

 


BẢN KÊ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DANH, LIÊN KẾT

(Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)

STT

Mã số thuế

Tên gọi

Số nhà, đường phố (thôn, xã)

Tỉnh/thành phố

Quận/huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

MẪU SỐ 03-ĐK-TCT

1. Tên cơ sở kinh doanh: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên của cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đúng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Địa chỉ kinh doanh: Địa chỉ trụ sở của cơ sở kinh doanh. Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại/số Fax.

3. Thông tin về chủ cơ sở kinh doanh: Họ và tên cá nhân là chủ cơ sở kinh doanh hoặc tên người đại diện nhóm kinh doanh; Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú dài hạn của chủ cơ sở kinh doanh. Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại/số Fax.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5. Số CMT hoặc hộ chiếu: Số chứng minh thư nhân dân do cơ quan Công an cấp, ngày cấp, nơi cấp (chỉ ghi tỉnh, thành phố cấp) của chủ cơ sở kinh doanh. Ghi rõ số hộ khẩu thường trú và nơi cấp nếu có.

6. Vốn kinh doanh: Ghi theo giấy phép kinh doanh, nếu khác với vốn thực tế đang sử dụng thì ghi theo vốn thực tế.

7. Tổng số lao động: Ghi tổng số lao động (số người) thường xuyên tại thời điểm đăng ký.

8. Ngày bắt đầu kinh doanh: Ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

9. Ngành nghề kinh doanh chính: Ghi theo giấy phép kinh doanh và ngành nghề thực tế đang kinh doanh.

10. Đăng kí xuất nhập khẩu: Nếu cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu thì đánh dấu "Có" và ngược lai, đánh dấu “Không”

11. Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc: Ghi rõ số tài khoản, tên Ngân hàng, Kho bạc nơi mở tài khoản.

12. Các loại thuế phải nộp: Đánh dấu X vào những ô tương ứng với những sắc thuế mà cơ sở kinh doanh phải nộp định kỳ.

13. Tình trạng đăng ký thuế:

Nếu cá nhân, hộ kinh doanh lần đầu tiên đăng ký thuế để cấp mã số thuế với cơ quan thuế thì đánh dấu X vào ô Cấp mới.

Nếu cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh từ thì đánh dấu vào ô Chuyển địa điểm và ghi mã số thuế đã được cơ quan thuế cấp vào ô Mã số thuế của tờ khai.

Nếu cá nhân sau một thời gian  nghỉ kinh doanh, hoạt động kinh doanh trở lại thì đánh dấu X vào ô Tái hoạt động và ghi mã số thuế đã đã được cơ quan thuế cấp vào ô Mã số thuế của tờ khai.

14. Có cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc: Đánh dấu X vào ô này nếu có các cửa hàng cửa hiệu trực thuộc đồng thời liệt kê các cửa hàng cửa hiệu trực thuộc đó vào Bản kê cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc.

 

Mẫu số

 03-ĐK-TCT-BK01

 

 

 

BẢN KÊ CÁC CỬA HÀNG, CỬA HIỆU TRỰC THUỘC

(Kèm theo Mẫu số 03-ĐK-TCT)

STT

Mã số thuế

Tên gọi

Địa chỉ

Tỉnh/thành phố

Quận/huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU SỐ 03.1-ĐK-TCT

1. Tên chính thức: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên của cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đúng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Địa chỉ kinh doanh: Địa chỉ trụ sở của cơ sở kinh doanh. Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại/số Fax.

3. Thông tin về chủ cơ sở kinh doanh: Họ và tên cá nhân là chủ cơ sở kinh doanh hoặc tên người đại diện nhóm kinh doanh; Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú dài hạn của chủ cơ sở kinh doanh. Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại/số Fax.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp giấy phép kinh doanh.

5. Số CMTND/ hộ chiếu: Số chứng minh thư nhân dân do cơ quan Công an cấp, ngày cấp, nơi cấp (chỉ ghi tỉnh, thành phố cấp) của chủ cơ sở sản xuất kinh doanh.

Ghi rõ số hộ khẩu thường trú và nơi cấp của chủ cơ sở sản xuất kinh doanh (nếu có ).

6. Vốn kinh doanh: Ghi theo giấy phép kinh doanh, nếu khác với vốn thực tế đang sử dụng thì ghi theo vốn thực tế.

7. Tổng số lao động: Ghi tổng số lao động (số người) thường xuyên tại thời điểm đăng ký.

8. Ngày bắt đầu kinh doanh: Ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

9. Ngành nghề kinh doanh chính: Ghi theo giấy phép kinh doanh và ngành nghề thực tế đang kinh doanh.

10. Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc: Ghi rõ số tài khoản, tên Ngân hàng, Kho bạc nơi mở tài khoản.

11. Các loại thuế phải nộp: Đánh dấu X vào những ô tương ứng với những sắc thuế mà cơ sở kinh doanh phải nộp định kỳ.

12. Tình trạng đăng ký thuế: Nếu lần đầu tiên đăng ký thuế để cấp mã số thuế mới thì đánh dấu X vào ô cấp mới.

Nếu chuyển địa điểm kinh doanh từ tỉnh, thành phố này sang tỉnh thành phố khác hoặc từ quận huyện này sang quận huyện khác thì dánh dấu vào ô Chuyển địa điểm

Nếu sau một thời gian nghỉ kinh doanh, hoạt động kinh doanh trở lại và đã được cơ quan thuế cấp mã số thuế thì đánh dấu vào ô Tái hoạt động. Đồng thời ghi mã số thuế đã cấp vào ô Mã số thuế trên tờ khai.

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU SỐ 04-ĐK-TCT

GUIDANCE FOR DECLARATION

1. Tên nhà thầu (hoặc Nhà thầu phụ): ghi đầy đủ tên (kể cả viết tắt) của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ tham gia các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không theo các hình thức quy định tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Name of contractor/sub-contractor: Write full name (including abbreviated name) of contractor or sub-contractor doing business in Vietnam under the form not stipulated in the Law on Foreign Invesment in Vietnam.

2. Quốc tịch: Ghi rõ quốc tịch của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ.

Nationality: Fill in clearly the nationality of the contractor or sub-contractor.

3. Địa chỉ trụ sở chính: Nếu là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú.

Nếu là tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở chính.

Address of head office:                                                     

    If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of residency.

    If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number of the head office.

4. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam:

Nếu là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú tại Việt Nam để điều hành hoạt động.

Nếu là các tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở văn phòng điều hành tại Việt Nam.

Address of Management office in Vietnam:

   If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of the individual residing in Vietnam to do business.

   If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number of the management office in Vietnam.

5. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam: Căn cứ vào giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp để điền vào các chỉ tiêu tương ứng.

Business license in Vietnam:

   Based on the business license granted by the competent Goverment authority, fill in the relevant items in the form.

6. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ: Căn cứ vào hợp đồng được ký kết mà điền vào các chỉ tiêu cho phù hợp.

Contract for contractor/sub-contractor operation in Vietnam:

   Based on the signed contract, fill in the relevant items in the form.

7. Đăng kí xuất nhập khẩu:  Nếu có hoạt động xuất nhập khẩu thì đánh dấu "Có" và ngược lại đánh dấu “Không”.

   Import- Export  registration: If have import- export activities, please check “Yes”,  vice versa check  “No”.

8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng: Ghi cụ thể từng mục tiêu hoạt động của hợp đồng.

Contract objectives:

Declare each operation objective of the contract concretely.

9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng: Ghi cụ thể các địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng. Trong trường hợp tiến hành công việc tại nhiều địa phương khác nhau thì phải kê khai đầy đủ các địa điểm tiến hành công việc tại địa phương đó.

Location of business according to the contract:

Declare each operation location of the contract concretely. In case of doing business at many different location, contractor/sub-contract has to declare fully the location to do business.

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng từ tháng, năm đến tháng, năm.

Contract duration: Fill inclearly contract duration from month, year to month, year.

11. Tổng số lao động: Ghi tổng số lao động do Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ tuyển dụng.

Number of employees hired:

Declare number of employees hired by the contractor or sub-contractor.

12. Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc: Kê khai các tài khoản Ngân hàng và Kho bạc (kể cả tài khoản mở tại nước ngoài).

Bank and Treasury Accounts:

Declare the bank or treasury accounts (including the bank accounts opened abroad).

13. Nhà thầu phụ: Nếu có các Nhà thầu phụ thực hiện một phần hợp đồng yêu cầu kê khai đầy đủ các Nhà thầu phụ theo bản kê đính kèm tờ khai đăng ký thuế.

Do you have sub-contractor:

If there are sub-contractors taking part in the contract, please declare fully in the Sub-contracor

Declare attached.

14. Tài liệu kèm theo: Ghi các tài liệu gửi cho cơ quan thuế kèm theo tờ khai đăng ký thuế.

Attachments: List all documents attached to the Tax Registration Form


 

Mẫu số

 04-ĐK-TCT-BK01

 
 

 


BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ (SUB-CONTRACTOR DECLARATION)

(Kèm theo mẫu 04-ĐK-TCT)

 

STT

No

Tên nhà thầu phụ

Name of sub-contractor

Quốc tịch

Nationality

Mã số đăng ký ĐTNT tại VN (nếu có)

Taxapayer identification number in Vietnam (if any)

Số hợp đồng

Sub-contract number

Giá trị hợp đồng

Sub-contract value

Địa điểm thực hiện

Location of business according to the sub-contract

Số lượng lao động

Employees hired in the sub-contract

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU SỐ 04.1-ĐK-TCT

 

1. Tên bên Việt Nam ký hợp đồng: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên tổ chức là bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài.

2. Mã số thuế của bên Việt Nam (nếu có):  Ghi rõ mã số thuế đã được cơ quan thuế cấp của tổ chức là bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài (nếu có)

3. Địa chỉ trụ sở: Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức là bên Việt Nam ký hợp đồng. Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại/số Fax.

4. Địa chỉ nhận thư, thông báo  của cơ quan thuế: Nếu có địa chỉ nhận các thông báo của cơ quan thuế khác với địa chỉ của trụ sở chính thì ghi rõ địa chỉ nhận thông báo thuế để cơ quan thuế liên hệ; nếu không có thì ghi đúng địa chỉ trụ sở.

5. Đăng ký xuất nhập khẩu:  Nếu có hoạt động xuất nhập khẩu thì đánh dấu "Có" và ngược lại đánh dấu “Không”

6. Tài khoản ngân hàng, kho bạc: Ghi rõ số tài khoản, tên ngân hàng, kho bạc nơi doanh nghiệp mở tài khoản.

7. Các loại thuế bên Việt Nam có trách nhiệm nộp hộ nhà thầu, nhà thầu phụ: Đánh dấu X vào những ô tương ứng với những sắc thuế phải nộp hộ Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

8. Thông tin về người phụ trách của bên Việt Nam: Tên, địa chỉ, số điện thoại, số Fax, Email của người phụ trách bên Việt Nam.

 

Mẫu số

 04.1-ĐK-TCT-BK01

 
 

 

 

 


BẢN KÊ CÁC NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI

KÝ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH NỘP THUẾ

THÔNG QUA BÊN VIỆT NAM

(Kèm theo Mẫu số 04.1-ĐK-TCT)

STT

Mã số thuế

Tên gọi

Số nhà, đường phố (thôn xã)

Tỉnh/thành phố

Quận/huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU SỐ 04.2-ĐK-TCT

GUIDANCE FOR DECLARATION

1. Tên nhà thầu (hoặc Nhà thầu phụ): ghi đầy đủ tên (kể cả viết tắt) của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ tham gia các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không theo các hình thức quy định tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Name of contractor/sub-contractor: Write full name (including abbreviated name) of contractor or sub-contractor doing business in Vietnam under the form not stipulated in the Law on Foreign Invesment in Vietnam.

2. Quốc tịch: Ghi rõ quốc tịch của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ.

Nationality: Fill in clearly the nationality of the contractor or sub-contractor.

3. Địa chỉ trụ sở chính: Nếu là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú.

Nếu là tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở chính.

Address of head office:

If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of residency.

If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number of the head office.

4. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam:

Nếu là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú tại Việt Nam để điều hành hoạt động.

Nếu là các tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở văn phòng điều hành tại Việt Nam.

Address of Management office in Vietnam:

If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of the individual residing in Vietnam to do business.

If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number of the management office in Vietnam.

5. Đơn vị nộp hộ: Ghi đầy đủ thông tin mã số thuế, tên đơn vị nộp hộ, địa chỉ.

Tax withholding agent:

Fill tax identification number, name, address of tax withholding agent.

6. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ: Căn cứ vào hợp đồng được ký kết mà điền vào các chỉ tiêu cho phù hợp.

Contract for contractor/sub-contractor operation in Vietnam:

Based on the signed contract, fill in the relevant items in the form.

7. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam: Căn cứ vào giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp để điền vào các chỉ tiêu tương ứng.

Business license in Vietnam:

Based on the business license granted by the competent Goverment authority, fill in the relevant items in the form.

8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng: Ghi cụ thể từng mục tiêu hoạt động của hợp đồng.

Contract objectives:

Declare each operation objective of the contract concretely.

9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng: Ghi cụ thể các địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng. Trong trường hợp tiến hành công việc tại nhiều địa phương khác nhau thì phải kê khai đầy đủ các địa điểm tiến hành công việc tại địa phương đó.

Location of business according to the contract:

Declare each operation location of the contract concretely. In case of doing business at many different location, contractor/sub-contract has to declare fully the location to do business.

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng từ tháng, năm đến tháng, năm.

Contract duration: Fill inclearly contract duration from month, year to month, year.

11. Tổng số lao động: Ghi tổng số lao động do Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ tuyển dụng.

Number of employees hired:

Declare number of employees hired by the contractor or sub-contractor.

12. Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc: Kê khai các tài khoản Ngân hàng và Kho bạc (kể cả tài khoản mở tại nước ngoài).

Bank and Treasury Accounts:

Declare the bank or treasury accounts (including the bank accounts opened abroad).

13. Tài liệu kèm theo: Ghi các tài liệu gửi cho cơ quan thuế kèm theo tờ khai đăng ký thuế.

Attachments: List all documents attached to the Tax Registration Form.

MẪU SỐ: 05-ĐK-TCT

FORM NO.: 05-ĐK-TCT

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

INSTRUCTION FOR DECLARING THE REGISTRATION FORM

Chỉ tiêu 

         Norms                                                        Nội dung hướng dẫn

Instruction

1. Họ và tên: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên của cá nhân đăng ký thuế trên chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Nếu là người nước ngoài thì phải phiên âm tên sang tiếng La Tinh.

Name (Full name): Write clearly, sufficiently in capital letter the name of an individual who registers as the name provided in his identity card or passport. If the individual is foreigner, his name should be written in Latin characters.

2. Tên khác (nếu có): Ghi tên thường dùng khác với tên trong chứng minh thư hoặc hộ chiếu nếu có.

Other names (if any): Write the regular name other than the name in identity card or passport, if any.

3. Địa chỉ thường trú: Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, nếu là người nước ngoài ghi rõ nơi cư trú. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại/số Fax.

Address: Write clearly the house’s number, street, village, commune, district, province/city where the permanent residence or temporary residence is registered, in case of foreigner, write clearly the place of residence. If telephone and fax numbers are available, please write region code – telephone/fax number.

4. Cơ quan chi trả thu nhập: Tên cơ quan chi trả thu nhập mà cá nhân thực hiện đăng ký thuế và địa chỉ cơ quan chi trả thu nhập đó (ghi rõ số nhà, đường phố, thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố). Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại/số Fax.

Income paying company: Name of the income paying company with which the individual does the tax registration and also the address (write in full the house’s number, street, village, commune, district, province/city). If telephone and fax numbers are available, please write region code – telephone/fax number.

5. Số CMT hoặc hộ chiếu của cá nhân: ghi rõ ngày sinh, quốc tịch, số chứng minh thư nhân dân do cơ quan Công an cấp hoặc hộ chiếu nếu là người nước ngoài,  ngày cấp, nơi cấp (chỉ ghi tỉnh, thành phố cấp đối với CMT, nước cấp nếu là hộ chiếu).

ID Number or personal passport: write in full the date of birth, nationality, ID issued by Police authorities or passport in case of foreigner, place and date of issuance (write province, city of issuance only for ID, country of issuance only for passport).

6. Nghề nghiệp: Ghi theo giấy phép kinh doanh và ngành nghề thực tế đang kinh doanh.

Profession: Write in accordance with the Business Licence and the present business sectors.

7. Tháng bắt đầu có thu nhập chịu thuế:

First month arising taxable income

8. Tài khoản Ngân hàng: Ghi rõ số tài khoản cá nhân tại Ngân hàng nơi mở tài khoản.

Banking Account: clearly write the personal account number at the Bank where the account is opened.

9. Đăng ký phương pháp nộp thuế thu nhập cá nhân:  Nếu cá nhân nộp thuế qua cơ quan chi ttả thì đánh dấu X vào ô khấu trừ qua cơ quan chi trả thu nhập, nếu cá nhân nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế  thì đánh dấu X vào ô trực tiếp nộp tại cơ quan thuế.

Register the payment method of personal income tax: If an individual pays tax through income paying company, mark X in the box “withheld by income payer”, if an individual directly pays tax at tax offices, then mark X in the box “directly paid to tax office”.

10. Tình trạng đăng ký thuế: nếu cá nhân lần đầu tiên đăng ký thuế để cấp mã số thuế thì đánh dấu X vào ô Cấp mới.

Nếu cá nhân đã được cấp mã số thuế  nhưng  sau một thời gian không kê khai nộp thuế nay tiếp tục đăng ký thuế để kê khai nộp thuế  thì đánh dấu X vào ô đăng ký lại.

Nếu cá nhân chuyển địa điểm từ tỉnh/ thành phố này sang tỉnh thành phố khác và nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế thì đánh dấu X vào ô Chuyển địa điểm.

Status of tax registration: if an individual for the first time does the tax registration for the tax identification number, then mark X in the box “New Registration”.

In case an individual has been provided with tax identification number but after a period of time during which he does not file and pay tax and now desires to re - register to pay tax, then mark X in the box “re-registration”.In case an individual moves to the other province/city and directly pays tax at tax offices, then mark X in the box “relocation”.

11. Nơi đăng ký quyết toán thuế: Cơ quan thuế mà cơ sở nộp tờ khai quyết toán thuế hàng năm.

Tax office of tax finalization: Tax office at which the business entity finalization tax.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mẫu số

 06-ĐK-TCT-BK01

 

 

 

 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO THUỘC ĐỐI TƯỢNG HOÀN THUẾ GTGT

(Kèm theo mẫu số 06-ĐK-TCT)

List of Diplomatic staff entitled to VAT refund

Số TT

No.

Tên

Name

Quốc tịch

Nationality

Chức danh

Position

Hộ chiếu/ CMND số

Passport or Identify number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu: 08-MST

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ

Tên đơn vị/cá nhân:

Mã số thuế:

Địa chỉ trụ sở chính:

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu

 (1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

Ví dụ:

- Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận Thông báo thuế

- .....

 

 

124 Lò Đúc-Hà Nội

 

 

 

 

 

235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội

 

 

Đơn vị/cá nhân cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.

                                                        . . . . . , ngày    tháng    năm

                                                      LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN
                                                        (ký, ghi họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN:

- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế.

- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.

 


Mẫu số 09-MST

TÌNH HÌNH NỘP THUẾ

CỦA ĐƠN VỊ CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

 

        Cục thuế tỉnh/TP . . . .  xin thông báo đối tượng nộp thuế có mã số thuế dưới đây chuyển cơ sở kinh doanh từ tỉnh/TP: . . . . . . . . đến tỉnh/TP: . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tên ĐTNT:                                                                                                              Mã số thuế:        

            Địa chỉ trụ sở cũ

            Địa chỉ trụ sở mới:                                                     

            Số điện thoại liên hệ mới:

 1. Bảng liệt kê tình hình  kê khai nộp thuế năm chuyển đi:

Loại thuế

Kỳ thuế

Số thuế nợ đầu kỳ

Số thuế còn được khấu trừ kỳ trước

Số thuế

phải nộp trong kỳ

Số thuế được hoàn trong kỳ

Số thuế được miễn giảm trong kỳ

Số thuế

 đã nộp trong kỳ

Số thuế

còn nợ cuối kỳ

Số thuế còn khấu trừ chuyển kỳ sau

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Ví dụ:

1-Thuế GTGT

2- Thuế TNDN

3- ...

 

Tháng 1

Quí 1

...

 

 

10.000

 

20.000

 

100.000

 

 

0

 

70.000

 

20.000

 

 

2. Tình hình kiểm tra quyết toán thuế các năm trước: ghi rõ đã kiểm tra quyết toán thuế, số thuế còn nợ, còn thừa.

3. Đã thanh, quyết toán hoá đơn với cơ quan thuế.

 

 

Hướng dẫn:

Cột 3: “Số thuế nợ đầu kỳ” Là số thuế nợ các kỳ trước

Cột 4: “Số thuế còn được khấu trừ kỳ trước” Là số thuế  còn khấu trừ các kỳ trước chuyển sang

Cột 5: “Số thuế phải nộp trong kỳ” Là số thuế phát sinh phải nộp trong kỳ này

Cột 6: “Số thuế được hoàn trong kỳ” Là số thuế được hoàn theo QĐ của cơ quan thuế

Cột 7: “Số thuế được miễn giảm trong kỳ” Là số thuế được miễn giảm theo QĐ của cơ quan thuế

Cột 8: “Số thuế đã nộp trong kỳ” Là số thuế đã nộp của ĐTNT

Cột 9: “Số thuế còn nợ cuối kỳ” Là số thuế nợ kỳ trước và nợ kỳ này

Cột 10: “Số thuế còn khấu trừ chuyển kỳ sau” Là số thuế chưa khấu trừ hết trong kỳ chuyển sang kỳ tiếp theo

 
 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                        . . . . . , ngày    tháng    năm

                                                                                                                LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THUẾ

                                                                                                                (ký, ghi họ tên và đóng dấu)

                       


 

 
 


         BỘ TÀI CHÍNH                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số:

Form No

10- MST

 
 

 

       

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ

   CERTIFICATE OF TAX REGISTRATION

 

MÃ SỐ THUẾ

Tax identification number

 

 

 

 

 

TÊN TỔ CHỨC,CÁ NHÂN NỘP THUẾ

Name of taxpayer

 

 

 

 

SỐ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Number of business licence

 

 

 

 

CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN

Identity card Number

 

 

 

 

NGÀY ĐĂNG KÝ THUẾ

Date of registration

 

 

 

 

Ngày ….…tháng....... năm ....

                                                                                                    THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ       

Lưu ý:     

                                                                                                                                   

1.       Tổ chức và cá nhân nộp thuế có trách nhiệm kê khai đăng ký thuế để cấp mã số thuế và kê khai bổ sung những thông tin đăng ký thuế thay đổi với cơ quan thuế.

2.       Mỗi một tổ chức, cá nhân nộp thuế chỉ được cấp một mã số duy nhất bắt đầu từ khi mới thành lập, sử dụng trong suốt quá trình hoạt động, cho đến khi chấm dứt tồn tại. Một mã số thuế được gắn liền với một pháp nhân hoặc thể nhân nộp thuế. Một pháp nhân nộp thuế chấm dứt tồn tại mã số thuế sẽ không còn giá trị sử dụng. Tổ chức, cá nhân nộp thuế thay đổi tư cách pháp nhân thì pháp nhân mới phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế để được cấp mã số thuế mới. Mã số thuế cho thể nhân sẽ không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, cơ quan thuế không cấp mã số thuế mới cho các cá nhân nộp thuế đã được cấp mã số thuế.

3.       Tổ chức và cá nhân nộp thuế phải sử dụng mã số thuế để thực hiện các thủ tục kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế. Khi chấm dứt hoặc ngừng, nghỉ hoạt động, đối tượng nộp thuế phải kê khai với cơ quan thuế và không được sử dụng mã số thuế trong thời gian ngừng, nghỉ hoạt động kinh doanh.

4.       Tổ chức và cá nhân nộp thuế phải ghi mã số thuế trên mọi giấy tờ giao dịch, hợp đồng kinh tế,  hoá đơn, chứng từ mua, bán hàng hoá, dịch vụ, sổ sách kế toán, tờ khai thuế, chứng từ nộp thuế.

5.       Tổ chức và cá nhân nộp thuế khi chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế và không được phép sử dụng lại mã số thuế đã bị đóng.

6.       Tổ chức và cá nhân nộp thuế vi phạm về đăng ký thuế và sử dụng mã số thuế sẽ bị xử phạt cho các hành vi vi phạm về kê khai đăng ký thuế đã nêu trong các văn bản pháp quy về thuế và xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế.

7.       Khi có thay đổi các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Tổ chức và cá nhân nộp thuế mang giấy chứng nhận này đến cơ quan thuế để được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế mới.

8.       Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký thuế phải báo ngay cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế và làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế theo qui định.          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mẫu: 11-MST

TỔNG CỤC THUẾ (GDT)

CỤC THUẾ (Tax department):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ

NOTICE TAX IDENTIFY NUMBER (TIN)

Cục thuế thông báo mã số thuế của đơn vị/ cá nhân như sau:

Hereby, We would like to inform your TIN as follow:

Mã số thuế                          :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Tax Identify Number     

Tên đơn vị /cá nhân           :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

 Name of Mission

Địa chỉ trụ sở                     :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Address in Vietnam

Ngày cấp mã số thuế         :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Date of  issuing TIN

Yêu cầu đơn vị phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày nhận được

thông báo này.

You are required to use the TIN from  receiving this notice.

                                                                                            Ngày (date):     /       /

                                                                                      CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

                                                                                                Head of  Taxes Department

Mẫu số 12-MST

                       

                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                        Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

                                                                        

ảnhh 3x4

 
                THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN

      

                                     Mã số thuế:                      

                                     Ngày cấp mã số:

                        Nơi cấp:     

Họ, tên:                                                        

Số CMT (hộ chiếu):

Địa chỉ cư trú:

 

 

 

·         Thẻ này ghi mã số thuế (MST) của cá nhân đăng ký nộp thuế thu nhập cá nhân.

·         Ghi chính xác MST của mình trong tất cả các tờ khai hoặc chứng từ  nộp thuế với cơ quan thuế (nếu trực tiếp nộp thuế).

·         Trường hợp mất thẻ, thay đổi tên hoặc địa chỉ phải báo ngay cho cơ quan thuế nơi hiện đang đăng ký nộp thuế và đang cư trú.

·         Mọi trường hợp gian lận hoặc sử dụng quá một MST sẽ bị xử phạt hành chính, mức vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

THE MINISTRY OF FINANCE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 10/2006/TT-BTC

Hanoi, February 14, 2006

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE PRIME MINISTER’S DECISION No. 75/1998/QD-TTg OF APRIL 4, 1998, PROVIDING FOR TAXPAYERS’ IDENTIFICATION NUMBERS

Pursuant to tax laws and ordinances, charge and fee ordinances;
Pursuant to the Customs Law;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 75/1998/QD-TTg of April 4, 1998, providing for taxpayers’ identification numbers;
The Ministry of Finance hereby guides the registration and grant of identification numbers of tax-paying organizations and individuals (called tax identification numbers for short) and the use thereof as follows:

I. GENERAL PROVISIONS ON TAX IDENTIFICATION NUMBERS

1. Definition of tax identification number: A tax identification number is a sequence of numerals encoded according to a unified principle and granted to every organization or individual that pays taxes, charges, fees and other revenues according to the provisions of laws and ordinances on taxes, charges and fees (hereinafter referred to collectively as tax laws), including import tax and export tax. Tax identification numbers are used to identify each tax-paying organization or individual and are managed uniformly throughout the country.

2. Subjects to be granted tax identification numbers: All organizations and individuals that pay taxes to tax offices and customs offices according to the provisions of tax laws (excluding subjects only liable to pay housing tax, agricultural land-use tax, land use levy, tax on transfer of land-use rights, and individuals paying registration fees).

3. Structure of tax identification number: A tax identification number is a sequence of numerals divided into the following groups:

N1N2- N3N4N5N6N7N8N9- N10- N11N12N13

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The first two numerals N1N2 represent the province code according to the list of province codes promulgated together with this Circular (not printed herein).

The seven numerals N3N4N5N6N7N8N9 are ordinal numbers starting from 0000001 to 9999999. N10 is the control numeral.

The ten numerals from N1 to N10 are granted to independent tax-paying organizations and individuals and principal units.

The three numerals N11N12N13 are ordinal numbers starting to 001 to 999 assigned to dependent units or branches.

4. Principles for the grant of tax identification numbers

One tax-paying organization or individual shall be granted a sole tax identification number for use throughout the course of operation from its establishment till the termination of its existence. The taxpayer shall use his/her/its tax identification number for declaration and payment of all kinds of tax payable, including cases where the taxpayers pays taxes for different business lines or for production and business activities carried out in different geographical areas.

A tax identification number is associated with the existence of a tax-paying organization or individual. A granted tax identification number shall not be re-granted to another tax-paying organization or individual. When tax-paying organizations or individuals cease to exist, their tax identification numbers shall be no longer valid for use. For enterprises and business organizations which cease to exist, their tax identification numbers shall be closed and must not be reused. Tax identification numbers already granted to individuals being owners of private enterprises, heads of business households or business individuals shall not change throughout their life. In cases such individuals cease but later resume their business activities, they shall still have to use the previously granted tax identification numbers. Tax offices shall only grant a sole tax identification number once to a tax registrant.

4.1. Ten-numeral tax identification numbers (N1N2-N3N4N5N6N7N8N9-N10) shall be granted to all tax-paying organizations and individuals, except for cases defined at Point 4.2 below where 13-numeral tax identification numbers shall be granted.

4.2. Thirteen-numeral tax identification numbers (N1N2-N3N4N5N6N7N8N9-N10- N11N12N13) shall be granted to:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Dependent cost-accounting member enterprises of corporations;

- Contractors to oil and gas prospecting, exploration and exploitation contracts (except for contract-administering contractors); contracts and sub-contractors that do not directly pay taxes to tax offices.

- Non-business units dependent to corporations and enterprises, which generate taxable revenues;

- Owners of private enterprises, business individuals and heads of business households who have their business establishments or shops located in different districts, provincial capitals or provinces. These individuals shall, apart from the principal ten-numeral tax identification numbers, be also granted 13-numeral tax identification numbers to make tax declaration and payment for their establishments or shops to tax offices that directly manage and collect taxes from such establishments and shops.

- Cooperative members, individuals and groups of individuals belonging to economic organizations, who do business on a contractual basis, take own responsibility for their business results and pay taxes directly to tax offices.

Subjects defined at Point 4.2 above are hereinafter referred to as “dependent units.” Units having dependent units are hereinafter referred to as “managing units.” Dependent units, whether practicing independent or dependent cost-accounting, shall be granted 13-numeral tax identification numbers.

For dependent units which are managed by managing units but register and pay taxes directly with tax offices, their managing units (having ten-numeral tax identification numbers) shall have to declare these units in the list of dependent units so that tax offices shall grant them 13-numeral tax identification numbers. Where the managing units fail to make additional declaration of their dependent units, these units shall have to make declaration and registration directly with tax offices so as to be granted tax identification numbers. Tax offices shall send notices on 10-numeral tax identification numbers to these units for use in tax declaration and payment.

5. Certification of the grant of tax identification numbers

5.1. Tax registration certificates: Tax-paying organizations and individuals that have completed the procedures for tax identification number registration shall be certified by tax offices as having been granted tax identification numbers in the form of tax registration certificate, made according to form No. 10-MST (not printed herein) (except for individuals liable to pay income tax on high-income earners).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5.3. Tax identification number notices: Taxpayers that are ineligible for being granted tax registration certificates shall be issued by tax offices tax identification number notices, made according to form No. 11-MST (not printed herein).

6. Tax registration: Tax-paying organizations and individuals shall have to make tax registration according to a set form with tax offices within 10 days as from: the date of grant of business registration certificates or the date of commencement of business activities which do not require business registration certificates, or the date of arising of tax obligations, in cases where taxpayers are non-business organizations or individuals.

7. Changes in tax registration information: If there is any change in tax registration information, tax-paying organizations and individuals shall have to make additional notification thereof according to form No. 08-MST (not printed herein) to their managing tax offices within 10 days as from the date of change in information or before the termination of all activities that give rise to tax obligations.

8. Closure of tax identification numbers: Closure of tax identification numbers means the determination by tax offices that tax identification numbers are no longer valid for use. Tax identification numbers shall be closed when business organizations dissolve, go bankrupt or cease to exist, business individuals flee, die, are missing or have their civil act capacity restricted or lost, or tax obligations terminate; for foreign contractors or sub-contractors that pay taxes through Vietnamese parties, upon the termination of contracts, Vietnamese parties shall have to carry out procedures for closing tax identification numbers of such foreign contractors or sub-contractors. Tax offices shall make public the lists of closed tax identification numbers. Closure of tax identification numbers is followed by invalidation of tax registration certificates. Tax-paying organizations and individuals must not use the closed tax identification numbers notified by tax offices.

II. PROCEDURES FOR REGISTRATION OF TAX IDENTIFICATION NUMBERS

1. Places of registration and time limit for the grant of tax identification numbers

Enterprises, units and organizations engaged in production, business or service provision shall carry out registration procedures for the grant of tax identification numbers (hereinafter called tax identification number registration for short) at Tax Departments of provinces and centrally-run cities (hereinafter called provinces for short). Business individuals and households shall make tax identification number registration at Tax Sub-Departments of districts, provincial capitals or cities.

Tax offices shall have to grant tax identification numbers within 5 days, for tax registration dossiers submitted directly to Tax Departments, and within 10 days, for dossiers submitted directly to Tax Sub-Departments, after receiving complete dossiers of application for tax identification numbers (excluding the time for revision or supplementation of information wrongly or inadequately declared by tax-paying organizations or individuals in their dossiers). Days referred to in this Circular are working days specified in the Labor Code.

2. Tax registration declaration forms: Tax registration declaration forms include:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Form No. 02-DK-TCT: For use by dependent units of organizations that produce and trade in goods and/or provide services.

Form No. 03-DK-TCT: For use by individuals or groups of individuals that produce and trade in goods and/or provide services.

Form No. 03.1-DK-TCT: For use by individuals who declare and pay taxes for their shops based outside the localities where their principal business units are located.

Form No. 04-DK-TCT: For use by foreign contractors or sub-contractors registering and paying taxes directly with Vietnamese tax offices.

Form No. 04.1-DK-TCT: For use by Vietnamese parties signing contracts with foreign contractors and having the responsibility to pay taxes for foreign contractors or sub-contractors.

Form No. 04.2-DK-TCT: For use by foreign contractors and sub-contractors and foreign parties to business cooperation contracts paying taxes through Vietnamese parties.

Form No. 05-DK-TCT: For use by individuals paying taxes under the Ordinance on Income Tax on High-Income Earners.

Form No. 06-DK-TCT: For use by diplomatic missions and representative offices of international organizations in Vietnam (according to the form defined in Circular No. 08/2003/TT-BTC of January 15, 2003).

Tax-paying organizations and individuals may receive tax registration declarations forms at the nearest tax office, get copies of forms enclosed with this Circular, or print the forms from the General Department of Tax’s website (at www.gdt.gov.vn). Tax-paying organizations and individuals may come to any tax office to ask for guidance on the declaration of tax registration. Tax registration dossiers shall be submitted directly or sent via mail to tax offices defined at Point 1 above.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Dossiers of tax identification number registration

3.1. For business organizations (except dependent units), a dossier of tax identification number registration comprises:

- The tax registration declaration, made according to Form No. 01-DK-TCT and lists enclosed therewith (if any).

- The business registration certificate (notarized copy) or the license for foreign investment in Vietnam (copy).

- The establishment decision (copy), if any.

3.2. Dossiers of tax identification number registration for dependent units: Tax offices which manage the managing units shall grant tax identification numbers to the managing units and concurrently to every dependent unit on the list of dependent units, including those located in other provinces. The managing units shall have to notify their dependent units of their tax identification numbers (13-numeral numbers).

The dependent units shall make declaration with the tax offices which directly manage them so as to be granted tax registration certificates by submitting the following papers:

- The tax registration declaration, made according to form No. 02-DK-TCT and lists enclosed therewith (if any). On the tax registration declaration, the 13-numeral tax identification number notified by their managing unit must be written.

- The business registration certificate of the branch (notarized copy) or the license for foreign investment in Vietnam (copy).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The tax registration declaration, made according to form No. 03-DK-TCT, enclosed with a list of stores and shops located outside districts, provincial capitals or provinces where the main establishments are located (if any).

- The business registration certificate (notarized copy).

* For individuals having stores or shops located outside provinces, districts or provincial capitals where the main establishments are located and declaring and registering tax payment with the tax offices of localities where their stores or shops are located, a tax payment registration dossier comprises:

- The declaration on tax payment registration, made according to form No. 03.1-DK-TCT.

- The business registration certificate of the branch (notarized copy).

In this case, tax offices shall only issue the tax identification number notices.

3.4. For foreign contractors and sub-contractors that directly pay taxes in Vietnam, a dossier of tax identification number registration comprises:

- The tax registration declaration, made according to form No. 04-DK-TCT, enclosed with a list of sub-contractors (if any).

- The license for business operation in Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.A dossier of tax identification number registration to be submitted by a Vietnamese party signing contracts and paying taxes for foreign contractors or sub-contractors comprises:

- The tax registration declaration, made according to form No. 04.1-DK-TCT, enclosed with a list of foreign contractors and sub-contractors for whom the Vietnamese party pays taxes.

- The contract signed with the foreign contractor (the Vietnamese extract).

Foreign contractors and sub-contractors on the list shall be granted 13-numeral tax identification numbers based on the tax identification numbers used by contractual Vietnamese parties to pay tax for such foreign contractors and sub-contractors. These 13-numeral tax identification numbers shall be used to identify payable and paid tax amounts of each foreign contractor or sub-contractor when the contractual Vietnamese parties declare and pay taxes for them to tax offices. The Vietnamese parties shall have to carry out procedures to close 13-numeral tax identification numbers of foreign contractors upon the termination of contracts signed with foreign contractors or sub-contractors.

3.6. For foreign contractors, sub-contractors and foreign parties to business cooperation contracts that pay taxes through Vietnamese parties, a dossier comprises:

- The tax registration declaration, made according to form No. 04.2-DK-TCT.

- The contract signed with the Vietnamese party (the Vietnamese extract).

3.7. A dossier of tax identification number registration for individuals paying income tax on high-income earners comprises:

- The tax registration declaration, made according to form No. 05-DK-TCT.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Two 2 cm x 3 cm-sized photos of the tax registrant (one to be stuck on the tax registration declaration and the other to be stuck on the tax identification number card).

Individuals who directly declare and pay income tax on high-income earners to tax offices shall submit dossiers of tax identification number registration to such tax offices so as to be granted personal tax identification number cards.

Individuals who regularly pay income tax on high-income earners through income-paying agencies shall submit tax registration declarations to such agencies. The income-paying agencies shall receive tax registration declarations of individuals for submission to tax offices directly managing tax collection. Tax offices shall grant personal tax identification number cards through the income-paying agencies to each individual. Each income-paying agency shall be granted a tax identification number for use for declaration and payment of income tax as well as taxes for its business activities (if any).

3.8. For diplomatic missions, consulates and representative offices of foreign organizations in Vietnam (eligible for VAT refund), a dossier of tax identification number registration comprises:

- The tax registration declaration, made according to form No. 06-DK-TCT.

3.9. For organizations authorized to collect taxes, charges, fees and other revenues according to the provisions of law; project owners, principal foreign contractors of ODA projects; and non-business units withholding income tax on high-income earners, a dossier of tax identification number registration comprises:

- The tax registration declaration, made according form No. 01-DK-TCT (filling in elements 1, 2, 3, 4, 12 and 18 only). Particularly for organizations and individuals collecting charges and fees belonging to the state budget, they shall make charge and fee collection registration declarations according to form No. 1 issued together with the Finance Ministry’s Circular No. 63/2002/TT-BTC of July 24, 2002, providing guidance on charges and fees. Each charge- and fee-collecting unit shall be granted a tax identification number for use for declaration and payment of charges and fees as well as taxes for its production, business or service provision (if any).

4. Other provisions on tax registration dossiers

For a number of special business lines and professions licensed by ministries or branches (such as credit, law practice, petroleum, insurance…), such licenses shall be used instead of business registration certificates in the above-said tax identification number registration dossiers.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. Guidance on some specific cases:

5.1. According to regulations, an individual can own only one private enterprise or one business household. Through tax registration, if an individual is detected to own many private enterprises or business households, he/she shall be handled by the tax office and the business registration certificate-granting agency according to the provisions of law. If such establishment conducts business activities, pending the withdrawal of its business registration certificate by the granting agency, the tax office shall have to issue to it a temporary 13-numeral tax identification number notice (this 13-numeral tax identification number is made based on the 10-numeral tax identification number of the owner of the private enterprise or business household granted upon the first declaration for tax identification number registration).

5.2. For corporations having more than 1,000 dependent units hierarchically organized from the provincial to commune level, provincial-level dependent units shall be allowed to use form No. 01-DK-TCT to make tax registration declaration and must fully declare their subordinate units located in the same province in the “list of dependent units.” These provincial-level dependent units shall be granted 10-numeral tax identification numbers and their subordinate units shall be granted 13-numeral ones.

5.3. Consignment business households shall make tax registration declarations at Tax Sub-Departments of districts or provincial capitals where their heads’ permanent residence is registered (according to form 03-DK-TCT) so as to be granted tax identification numbers. They shall have to write the granted tax identification numbers on tax payment vouchers and vouchers related to their consignment business.

5.4. For administrative and non-business units which have no business function but are engaged in activities for which custom procedures must be carried out such as for the receipt of foreign aid goods, including project management boards under state agencies, hospitals, schools and the like, before carrying out customs procedures, they must make tax identification number registration at tax offices of the localities where the units are headquartered.

5.5. After being granted tax identification numbers, if organizations or individuals conduct new production or business activities in or expand their business to other provinces and cities (without establishment of branches or dependent units), they shall have to make tax payment registration with the tax offices of such new localities according to the provisions of tax laws and ordinances. This tax declaration aims to register tax payment and notify tax identification numbers to the new tax offices, not for being granted new tax identification numbers (the granted tax identification numbers must be written on these tax registration declarations).

6. Re-grant of tax registration certificates: Tax offices shall re-grant tax registration certificates and personal tax identification number cards in the following cases:

6.1. Loss of tax registration certificates: When losing their tax registration certificates, tax-paying organizations and individuals must declare the tax offices that directly manage them so as to be re-granted tax registration certificates. A dossier of application for re-grant of tax registration certificate comprises:

- An application for re-grant of tax registration certificate, clearly stating the name, address, tax identification number, reasons for loss, the place where the certificate was lost, the request for re-grant and commitment to bear responsibility for the declaration and the use of the tax identification number.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Tax offices shall re-grant tax registration certificates within 5 days after receiving complete dossiers as prescribed.

6.2. Change of contents of tax registration certificates: When contents of tax registration certificates are changed, tax-paying organizations or individuals must carry out the procedures as guided in Section III below so as to be granted by tax offices adjusted tax registration certificates.

6.3. Torn or worn-out tax registration certificates: If their tax registration certificates are torn or worn-out, tax-paying organizations or individuals shall carry out procedures so as to be re-granted tax registration certificates. A dossier of application for re-grant of tax registration certificate comprises:

- An application for re-grant of tax registration certificate.

- The torn or worn-out original tax registration certificate.

Tax agencies shall re-grant tax registration certificates with the same contents within 5 days after receiving complete dossiers as prescribed.

6.4. Re-grant of personal tax identification cards: Individuals who lost their personal tax identification cards or have torn or worn-out cards should file their applications to tax offices for the re-grant thereof. Such an application should clearly state the applicant’s tax identification number, full name, number of the identity card or passport (for foreigners) and the place where the card was granted. In case of renewal of cards, the old cards must be handed over to tax offices. Tax offices shall re-grant personal tax identification number cards within 5 days after receiving applications for card renewal.

III. PROCEDURES FOR DECLARATION UPON CHANGES IN TAX REGISTRATION

1. Change of business establishments’ names: When changing their names, business establishments must make additional declarations to tax offices directly managing them. A dossier comprises:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The adjusted business registration certificate with the new name (notarized copy).

- The tax registration certificate (the original).

Within 05 days after receiving complete additional declaration dossiers of business establishments, tax offices shall re-grant new tax registration certificates to such business establishments with new names and the same tax identification numbers already granted and concurrently withdraw the old ones.

2. Change of business locations: When changing their business locations, tax-paying organizations and individuals must declare such to their managing tax offices so as to carry out procedures for relocation. All cases of changing business locations shall not result in change of tax identification numbers.

2.1. Cases of changing business locations within the same province: Tax-paying organizations and individuals must declare to tax offices the place from which they leave and the place they move to. A dossier comprises:

- The declaration on the adjustment of tax registration, made according to form No. 08-DK-TCT, clearly indicating the change of the business location.

- The notarize copy of the business registration certificate for the new location (only for cases subject to application for new business registration certificates as prescribed).

Tax-paying organizations or individuals that are managed by Tax Departments shall send the dossiers to Tax Departments for adjustment of information on their new locations.

Tax-paying organizations or individuals that are managed by Tax Sub-Departments shall compile dossiers in two sets, send one to the Tax Sub-Department of the place from which they leave and the other to the Tax Sub-Department of the place they move to. The Tax Sub-Department of the place from which tax-paying organizations or individuals leave must notify the tax payment and invoice settlement by tax-paying organizations and individuals to the Tax Sub-Departments of the place which tax-paying organizations or individuals move to and the concerned Tax Department according to form No. 09-MST within 8 days after receiving dossiers of application for relocation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.* In the place from which tax-paying organizations or individuals leave: A declaration dossier comprises:

- The relocation decision or notice.

- The tax registration certificate (the original).

Within 5 days after receiving relocation declara-tion dossiers of tax-paying organizations or individuals, the tax office of the place from which tax-paying organizations or individuals leave shall withdraw their tax registration certificates and issue notices on tax payment by tax-paying organizations or individuals according to form No. 09-MST and send 01 copy to tax-paying organizations or indivi-duals and 01 copy to the tax office of the place which tax-paying organizations or individuals move to.

* In the place which tax-paying organizations or individuals move to: Within 5 days after being granted new business licenses for their new addresses, tax-paying organizations or individuals shall have to make tax registration at the tax office of the place which they move to. A dossier of tax registration comprises:

- The tax registration declaration (written with the previously granted tax identification number).

- The business registration certificate granted by the business registration office of the place which the tax-paying organization or individual moves to (notarized copy).

Within 5 days after receiving complete and accurate tax registration dossiers, tax offices shall have to re-grant tax registration certificates to tax-paying organizations or individuals which bear the tax identification numbers granted by the tax office of the place from which tax-paying organizations or individuals leave.

3. Declaration of changes in other elements in tax registration declarations: When changing any information declared in the tax registration declarations (other than changes stated at Points 1 and 2, Section III above), tax-paying organizations or individuals shall have to make additional tax registration declarations according to form No. 08-MST right after such changes are made. A dossier of additional tax registration declaration comprises:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The additional business registration certificate (notarized copy), for changes subject to the grant of additional business registration certificates.

Tax offices shall have to update the adjusted tax registration information in the tax administration information system. Tax offices shall not re-grant tax registration certificates to these cases of information adjustment.

IV. TAX REGISTRATION FOR CASES OF ENTERPRISE REORGANIZATION AND REARRANGEMENT

1. Transformation of enterprises: Enterprises (except private enterprises) which are transformed from one enterprise type to another under the provisions of the Enterprise Law or the State Enterprise Law shall have to make tax registration declaration with tax offices. A tax registration dossier comprises:

- The declaration on the adjustment of tax registration, made according to form No. 08-MST.

- The business registration certificate of the new enterprise (notarized copy).

- The tax registration certificate of the transformed enterprise (the original).

- The enterprise transformation decision.

Within 5 days after receiving complete dossiers as prescribed, tax offices shall re-grant the adjusted tax registration certificates to the new enterprises. Tax identification numbers of new enterprises shall be the same as those of transformed enterprises.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.1. For divided enterprises: A declaration dossier comprises:

- The written request for closure of the tax identification number.

- The decision on enterprise division (a copy certified as a true copy)

- The tax registration certificate (the original)

- The written commitment on the continued performance of tax obligations (if any) of each dividing enterprise (certified by dividing enterprises).

Within 5 days after receiving the complete dossiers, tax offices shall have to announce that enterprises have terminated their operation and are carrying out procedures for closing their tax identification numbers.

2.2. For dividing enterprises: A dossier of tax identification number registration comprises:

- The enterprise’s tax registration declaration.

- The business registration certificate (notarized copy).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Tax offices shall grant new tax identification numbers and tax registration certificates to dividing enterprises like other newly established enterprises.

3. Separation of enterprises: After enterprise separation decisions are issued, separated enterprises must carry out procedures for adjustment of tax registration with tax offices. Separating enterprises must make declarations with tax offices within 10 days after receiving business registration certificates. A tax registration dossier comprises:

3.1. For separated enterprises:

- The enterprise separation decision (copy).

- The declaration of changed tax registration information, made according to form No. 08-MST.

- The written commitment on the continued performance of tax obligations (if any) made between the separated enterprises and separating enterprises (certified by separating enterprises).

Within 5 days after receiving complete dossiers, tax offices shall carry out procedures for adjusting tax registration information of separated enterprises in the tax identification number management system. Separated enterprises shall continue using the previously granted tax identification numbers and tax registration certificates for the continued performance of their tax obligations.

3.2. For separating enterprises:

- The enterprise’s tax registration declaration.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The written commitment on the continued performance of tax obligations divided to the separating enterprise (if any).

Tax offices shall grant new tax identification numbers and tax registration certificates to separating enterprises like other newly-established enterprises.

4. Merger and consolidation of enterprises: Consolidating or merging enterprises shall have to take over all tax obligations of consolidated or merged enterprises. The tax identification numbers of consolidated or merged enterprises shall be closed.

When the consolidation or merger contracts are signed under the provisions of the Enterprise Law, the consolidated or merged enterprises shall have to carry out procedures for closing their tax identification numbers with tax offices. A dossier comprises:

- The written request for closure of the tax identification number.

- The consolidation or merger contract (copy).

Within 5 days after receiving complete dossiers, tax offices shall have to announce that consolidated or merged enterprises have terminated their operation and are carrying out procedures for closing their tax identification with tax offices.

Within 10 days after being granted business registration certificates, consolidating or merging enterprises shall have to carry out tax registration procedures so as to be granted new tax identification numbers and tax registration certificates. A tax registration dossier comprises:

4.1. For consolidating enterprises:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The business registration certificates (notarized copy).

- The consolidation contract (copy).

- The list of tax obligations of consolidated enterprises (enclosed with the list of consolidated enterprises and their tax identification numbers and tax amounts payable to tax offices and customs offices (if any) to be transferred to the consolidating enterprise).

Within 5 days after receiving complete and accurate tax registration dossiers of consolidating enterprises, tax offices shall have to grant tax identification numbers and tax registration certificates to consolidating enterprises.

4.2. For merging enterprises:

- The declaration on the adjustment of tax registration, made according to form No. 08-MST.

- The new business registration certificate of the merging enterprise (notarized copy).

- The merger contract (if any).

- The list of tax obligations of merged enterprises (enclosed with a list of merged enterprises and their tax identification numbers and tax amounts payable to tax offices and customs offices (if any) to be transferred to the merging enterprise).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. Sale of enterprises: When contracts or agreements on the sale of enterprises are made, the sold enterprises must send to tax offices written notices thereon together with the contracts on the sale and purchase of enterprises, the original tax registration certificates and tax settlement reports.

Within 10 days after being granted business registration certificates, the purchasing enterprises shall have to carry out tax registration procedures with tax offices. A registration dossier comprises:

- The tax registration declaration.

- The new business registration certificate (notarized copy).

- The contract on the purchase of enterprise (copy).

- The written agreement on the transfer of outstanding tax debts between the purchasing enterprise and the sold enterprise (if any).

Within 5 days after receiving complete and accurate tax registration dossiers of enterprises, tax offices shall have to grant tax registration certificates to purchasing enterprises.

Tax identification numbers of purchasing enterprises shall be those of sold enterprises. Particularly for cases where sold enterprises are private enterprises, purchasing enterprises shall be granted new tax identification numbers.

6. Transformation of dependent enterprises into independent ones and vice versa: Upon the issuance of decisions on the transformation of dependent enterprises into independent ones or vice versa, the enterprises concerned must re-declare their tax registration so as to be granted by tax offices new tax identification numbers. Before transformation, enterprises must settle taxes and invoices and carry out procedures for closing tax identification numbers with tax offices.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The tax registration declaration, made according to form No. 01-DK-TCT.

- The new business registration certificate (the original).

- The decision on enterprise transformation (copy).

- The written commitment or agreement on the continued performance of tax obligations of the transformed unit.

When an independent enterprise is transformed into a dependent unit of another independent enterprise, its tax identification number shall be changed into a 13-numeral one, with the first 10 numerals being the tax identification number of the new managing unit. The to-be-transformed unit shall carry out procedures for closing its tax identification number with the tax office. The managing unit shall have to make additional tax registration, declaring the new dependent unit in the list of dependent units so as to be granted the 13-numeral tax identification number by the tax office. The new dependent unit shall make tax registration with the tax office directly managing it so as to be granted a tax registration certificate.

When a dependent unit of an independent unit is transformed into a dependent unit of another independent unit, it must carry out procedures for closing its old tax identification number. The new managing unit shall have to make additional tax registration, declaring the new dependent unit in the list of its dependent units so that the new dependent unit shall be granted a 13-numeral tax identification number by the tax office. The new dependent unit shall make tax registration with the tax office directly managing it so as to be granted a tax registration certificate.

7. Temporary cessation of operation

Business units and organizations that temporarily cease their operation must notify tax offices thereof in writing at least 5 days in advance. Such a notice must clearly state the time when the operation temporarily ceases and the time the operation resumes, and the reasons therefor.

8. Termination of existence:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The tax registration certificate (the original).

- The decision on dissolution of the enterprise or the decision on the opening of the procedures for settling the request for enterprise bankruptcy declaration or the notice on termination of business activities of the business individual or household.

Within 5 days after receiving dossiers, tax offices must announce that enterprises have ceased their operation and are carrying out procedures for closing their tax identification numbers.

8.2. For units having dependent units: When the managing units have their tax identification numbers closed, all of their dependent units shall also have their tax identification numbers closed. The managing units shall have to notify the termination of their existence to their dependent units. Dependent units shall have to carry out the procedures for closing their tax identification numbers at the managing tax offices. A dossier comprises:

- The tax registration certificate (the original).

- The managing unit’s notice in the termination of its existence.

After closing the tax identification numbers of managing units under its management, the provincial/municipal Tax Department must immediately notify such to the Tax Departments of the locality where dependent units are located so that the latter shall oversee the dependent units in carrying out procedures for closing their tax identification numbers. If dependent units do not close their tax identification numbers, tax offices shall ask them to carry out procedures for closing tax identification numbers according to regulations.

After the managing units are dissolved, go bankrupt or terminate their existence, if some of their dependent units continue operation, these dependent units must carry out procedures for closing their tax identification numbers and make new tax registration with tax offices like independent units. All cases where the dependent units of a managing unit which has closed its tax identification number still use the 13-numeral tax identification numbers containing the managing unit’s tax identification number shall be regarded as using illegal tax identification numbers.

8.3. For enterprises and business organizations which cease their tax declaration and payment but fail to declare such to tax offices: Past the time limits for submitting declarations and paying taxes and after sending the third notice urging taxpayers to make tax declaration and payment, if receiving no response from such tax-paying organizations or individuals, tax offices shall contact local administrations to obtain information and look into the actual existence of such tax-paying organizations or individuals. If the taxpayers have stopped business activities and still reside in the localities, they shall be required to carry out procedures for closing their tax identification numbers. If the taxpayers have stopped business activities in their registered business offices and their whereabouts is unknown, tax offices shall, together with local administrations, make a written certification of the non-existence of tax-paying organizations or individuals. Tax offices shall then publicly announce the non-existence of tax-paying organizations or individuals.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9. Several provisions on personal tax identification numbers:

Business individuals, owners of private enterprises, or individuals paying income tax on high-income earners shall be granted a sole tax identification number once. An individual who has been granted a tax identification number shall have to use his/her sole tax identification number for declaration of all taxes and all taxable activities.

If forgetting the previously granted tax identification numbers, individuals shall contact tax offices for information thereon. When contacting tax offices, they should state their full names, permanent addresses and numbers of their people’s identity cards.

Individuals who pay income tax on high-income earners through different income-paying agencies shall make tax registration only with one income-paying agency so as to be granted tax identification numbers. They shall then notify their tax identification numbers to the remaining income-paying agencies for use in tax declaration and payment. If an individual has been granted a tax identification numbers for paying income tax on high-income earners before starting business activities, he/she shall use such number for declaring and paying taxes for business activities according form No. 03-DK-TCT (writing the granted tax identification number in the tax identification number box of the form). On the contrary, business individuals who have been granted tax identification numbers shall use such numbers for declaring and paying income tax on high-income earners. They shall carry out procedures for declaration and registration of tax payment at tax offices according to form No. 05-DK-TCT (writing the granted tax identification numbers in the tax identification number box).

V. RESPONSIBILITY FOR MANAGEMENT AND USE OF TAX IDENTIFICATION NUMBERS

1. For tax-paying organizations and individuals

1.1. Tax-paying organizations and individuals shall have to make tax identification number declaration and registration and make additional declarations of changes in information on tax, charge and fee registration according to the provisions of this Circular. When terminating or suspending their operation, tax-paying organizations and individuals must declare such to tax offices and shall be allowed to use tax identification numbers only in transactions for the fulfillment of their tax obligations.

1.2. Tax-paying organizations and individuals must use tax identification numbers to carry out procedures for declaration and payment of taxes, charges and fees with tax offices and procedures for tax declaration and payment with customs offices. Tax-paying organizations and individuals engaged in import and/or export activities must produce tax registration certificates to customs offices when carrying out procedures for import and export declaration.

1.3. Tax-paying organizations and individuals shall have to write their tax identification numbers in all transaction papers such as invoices, vouchers on the purchase and sale of goods and services, accounting books, economic contracts and papers and documents related to the determination of tax obligations. Tax-paying organizations and individuals must use their tax identification numbers when opening deposit accounts at banks or other credit institutions. For papers, books and vouchers without the section for writing tax identification numbers, tax-paying organizations and individuals must write their tax identification numbers at the upper right corner of front pages of these papers, books and vouchers. Units using self-printed invoices must print their tax identification numbers on every invoice.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.5. Past the time limit for granting tax identification numbers, if tax-paying organizations or individuals have not yet received tax registration certificates or tax identification number notices, they may lodge their complaints to provincial/municipal Tax Departments which grant tax identification numbers. Past 15 days after the date of lodging their complaints, if they receive no reply from the Tax Departments, they may lodge their complaints to the General Department of Tax for settlement.

1.6. Lending, erasing, destroying or falsifying tax registration certificates are strictly prohibited.

2. For tax offices

2.1 Tax offices shall have to supply tax registration declaration forms, guide the procedures for declaration of tax registration dossiers, and grant tax identification numbers and tax registration certificates within the prescribed time limits. Where tax offices inspect and detect that tax-paying organizations’ or individuals’ tax registration dossiers are incomplete or incompliant with regulations, or declared information are inaccurate, they shall notify such to tax-paying organizations or individuals within 3 days after receiving dossiers, clearly stating incomplete or inaccurate contents and requesting supplementation or modification thereof.

2.2. Tax offices shall have to use tax identification numbers to manage tax-paying organizations and individuals and write tax identification numbers in all papers on transactions with tax-paying organizations and individuals such as tax payment notices, fine notices, collection orders, decisions on tax-related administrative sanctions, reports of tax-related inspection, etc.

2.3. Tax offices shall have to process and keep tax registration dossiers, grant tax registration certificates or tax identification number notices. Tax offices shall build and manage the whole system of tax identification numbers of tax-paying organizations and individuals and update adjusted tax registration information in the computer network of the tax service.

2.4. Tax offices shall have to coordinate with concerned ministries and branches in loading tax identification numbers into the existing information systems of ministries and branches involved in managing tax-paying organizations and individuals. Daily, the General Department of Tax shall have to promptly and fully supply information on taxpayers that are granted tax identification numbers, including the grant of new tax identification numbers, change of tax registration information, operation cessation or re-organization or rearrangement of enterprises throughout the country to the General Department of Customs.

3. For customs offices

3.1. Customs offices shall have to check the writing of tax identification numbers by subjects carrying out customs procedures. Customs offices shall use tax identification numbers consistently in all professional customs operations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. For ministries, state management branches and concerned agencies

Treasuries shall have to update the tax identification numbers of all tax-paying organizations and individuals for use in the management of tax revenues remitted into the treasuries and conduct professional operations related to tax work such as tax refund, transfer of part of deposit accounts of tax-paying organizations or individual into the state budget account upon receiving tax collection orders. To exchange information on tax amounts already paid by each tax-paying organization and individuals with tax offices of the same level.

State treasuries, banks and credit institutions shall have to reflect tax identification numbers in account-opening dossiers of tax-paying organizations and individuals and vouchers on via-account transactions.

Ministries, state management agencies and other specialized agencies shall have to notify information on changes related to tax-paying organizations and individuals (such as dissolution, bankruptcy, withdrawal of business registration certificates, re-organization and rearrangement of enterprises, etc.); add a section for writing tax identification number in declaration forms and vouchers related to tax-paying organizations and individuals under their management and update information on tax identification numbers of tax-paying organizations and individuals in their data systems, and exchange information with the Ministry of Finance in order to enhance the management and create favorable conditions for tax-paying organizations and individuals in their production, business and service activities.

VI. HANDLING OF VIOLATIONS

1. For tax-paying organizations and individuals: Tax-paying organizations and individuals that commit violations in tax registration and improperly use tax identification numbers shall be sanctioned for acts of violation related to tax declaration and registration, customs declaration as prescribed in tax laws, the Customs Law and legal documents on handling of administrative violations in the tax and customs domains.

2. For tax offices and tax officers: Heads of tax offices shall be responsible for strictly implementing the regulations on registration and grant of tax identification numbers. Tax officers who violate the regulations on tax registration, such as troubling tax registrants, delaying the grant of tax identification numbers and tax registration certificates, granting tax identification numbers in contravention of regulations, shall be handled according to the provisions of tax laws, the Customs Law and legal documents on handling of administrative violations in the tax and customs domains and the Ordinance on Public Employees.

VII. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

This Circular takes effect 15 days after its publication in “CONG BAO” and replaces the Finance Ministry’s Circular No. 80/2004/TT-BTC of August 13, 2004.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The General Department of Tax shall have to organize the registration for granting of tax identification numbers, grant tax registration certificates and manage the use of tax identification numbers.

If meeting any problems in the course of implementation, organizations and individuals should report them promptly to the Finance Ministry for consideration and solution.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Truong Chi Trung

 

 

ATTACHED FILE

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 hướng dẫn thi hành Quyết định 75/1998/QĐ-TTg quy định về mã số đối tượng nộp thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.614