Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 08/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật

Số hiệu: 08/2004/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 09/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2004/TT-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2004

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/8/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ MỨC THU PHÍ:

1. Đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật khi đề nghị cấp "giấy phép công diễn chương trình, vở diễn" theo Quy chế hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 32/1999/QĐ-BVHTT ngày 29/4/1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin, phải nộp phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn quy định của Thông tư này.

2. Không thu phí thẩm định đối với các chương trình, vở diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị do các cơ quan chức năng quản lý nghệ thuật cho phép.

3. Mức thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn được quy định cụ thể tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

II. TỔ CHỨC THU, NỘP PHÍ:

1. Việc tổ chức thu, nộp phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn phải tuân theo các quy định pháp luật hiện hành về phí thuộc ngân sách nhà nước.

2. Cơ quan thu phí là các cơ quan có trách nhiệm tổ chức việc thẩm định và xét duyệt các chương trình nghệ thuật biểu diễn, bao gồm:

- Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá Thông tin);

- Sở Văn hoá Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Cơ quan thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn có trách nhiệm:

a. Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn theo đúng quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật về phí.

b. Đăng ký, kê khai thu, nộp, quyết toán phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn theo các quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

III. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT:

1. Cơ quan thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn được trích 90% số thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn để chi phí cho việc tổ chức thẩm định và thu phí.

Phần tiền thu phí còn lại (10% trên tổng số thu phí) nộp vào NSNN các cấp (cơ quan thu là Cục Nghệ thuật biểu diễn thì nộp vào Ngân sách Trung ương, cơ quan thu là Sở Văn hoá-Thông tin thì nộp vào ngân sách tỉnh) và ghi thu ngân sách tại tiểu mục 09: phí thẩm định văn hoá phẩm, mục 039: phí thuộc lĩnh vực văn hoá, xã hội.

2. Cơ quan thu phí được sử dụng phần thu phí trích để lại đơn vị quy định tại điểm 1, mục III của Thông tư này để chi cho các nội dung sau:

- Chi trả thù lao cho các thành viên và thư ký Hội đồng thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn;

- Chi phí cho công tác quản lý thu, nộp phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn;

- Bổ sung kinh phí chi thường xuyên và mua sắm, sửa chữa nhỏ của đơn vị.

3. Cơ quan thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn có trách nhiệm lập kế hoạch thu phí để chi cho các mục đích nêu tại điểm 2, mục III của Thông tư này và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị; quản lý chặt chẽ khoản phí trích để lại nhằm sử dụng chi cho các mục đích chi trên; thực hiện công tác kế toán, quyết toán các khoản thu-chi có liên quan đến thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn theo quy định pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Những quy định đã ban hành về phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn mà trái với Thông tư này đều hết hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2004/TT-BTC ngày 9/2/2004 của Bộ Tài chính)

STT

Độ dài thời gian của một chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật

Mức thu phí

(đ/chương trình, vở diễn)

1

đến 50 phút

300.000

2

51 - 100 phút

600.000

3

101 - 150 phút

900.000

4

trên 150 phút

900.000 + Mức phí tăng thêm

Trong đó:

- Mức phí tăng thêm được xác định như sau: từ phút 151 trở đi cứ 25 phút tăng thêm (nếu không đủ thì làm tròn) thời lượng của chương trình, vở diễn thì cộng thêm 150.000đ.

- Mức thu phí thẩm định chương trình nhạc không lời, múa, bằng 50% mức phí quy định theo độ dài thời gian chương trình, vở diễn nêu tại biểu trên.

- Mức thu phí thẩm định các chương trình, vở diễn có mục đích từ thiện, nhân đạo bằng 50% mức phí quy định theo độ dài thời gian chương trình, vở diễn nêu tại biểu trên.

- Các chương trình, vở diễn có những vấn đề cần phải sửa chữa, thẩm định lại thì mức thu phí thẩm định chương trình, vở diễn lần sau bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu.

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 08/2004/TT-BTC

Hanoi, February 9, 2004

 

CIRCULAR

GUIDING THE REGIME OF COLLECTION, PAYMENT, MANAGEMENT AND USE OF CHARGE FOR EVALUATION OF ART PERFORMANCE PROGRAMS

Pursuant to August 28, 2001 Ordinance No. 38/2001/PL-UBTVQH on Charges and Fees;
Pursuant to the Governments Decree No. 57/2002/ND-CP of June 3, 2002 detailing the implementation of the Ordinance on Charges and Fees;
Pursuant to the Governments Decree No. 77/2003/ND-CP of August 1, 2003 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance,
The Ministry of Finance hereby guides the regime of collection, payment, management and use of charge for evaluation of art performance programs as follows:

I. APPLICATION SUBJECTS AND OBJECTS AS WELL AS CHARGE RATES

1. Units functioning to organize art performances, when applying for the granting of "permits for public performance of programs or plays" under the Regulation on professional art-performance activities, promulgated together with the Culture and Information Ministers Decision No. 32/1999/QD-BVHTT of April 29, 1999, must pay charge for evaluation of art performance programs according to the provisions of this Circular.

2. No charge shall be collected for evaluation of programs or plays in service of political tasks, which are permitted by the art-managing functional agencies.

3. The rates of charge for evaluation of art performance programs are specified in the Charge Rates Table attached to this Circular.

II. ORGANIZATION OF CHARGE COLLECTION AND PAYMENT

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The charge-collecting agencies are agencies which have the responsibility to organize the evaluation and approval of art performance programs, including:

- The Department for Art Performance (the Ministry of Culture and Information);

- The Culture and Information Services of the provinces or centrally-run cities.

3. The agencies collecting the charge for evaluation of art performance programs shall have the responsibilities:

a/ To organize the collection, payment, management and use of the charge for evaluation of art performance programs strictly according to the provisions of this Circular and other law provisions on charges.

b/ To register and declare the collection, payment and settlement of the charge for evaluation of art performance programs according to the provisions of the Finance Ministrys Circular No. 63/2002/TT-BTC of July 24, 2002 guiding the implementation of the law provisions on charges and fees.

III. MANAGEMENT AND USE OF THE CHARGE FOR EVALUATION OF ART PERFORMANCE PROGRAMS

1. The agencies collecting the charge for evaluation of art performance programs may deduct 90% of the collected amounts of the charge for evaluation of art performance programs to cover expenses for the organization of evaluation and charge collection.

The remaining collected charge amount (10% of the total collected charge amount) shall be remitted into the State budget of various levels (the amount collected by the Department for Art Performance shall be remitted into the central budget, and those amounts collected by the provincial/municipal Services of Culture and Information shall be remitted into the provincial budgets) and recorded as budget revenue into Sub-Item 09: Charge for evaluation of cultural products, of Section 039: Charges belonging to the socio-cultural domain.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Payment of remuneration to members and secretary of the Council for evaluation of art performance programs;

- Expense for the work of management of collection and payment of the charge for evaluation of art performance programs;

- Addition to the units regular expenditure funding and expenses for procurement and small repair.

3. The agencies collecting the charge for evaluation of art performance programs shall have to draw up plans on collection of the charge to cover the expenses mentioned at Point 2, Section III of this Circular and include them into the units annual budget estimates; closely manage the deducted charge amounts to cover the above-said expenses; make book-keeping and settlement of revenues and expenditures related to the collection of the charge for evaluation of art performance programs according to current law provisions.

IV. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

This Circular takes implementation effect 15 days after its publication in the Official Gazette. The promulgated regulations on the charge for evaluation of art performance programs, which are contrary to this Circular, cease to be effective.

In the course of implementation, if any problems arise, organizations and individuals should promptly report them to the Ministry of Finance for study and settlement.

 

FOR THE FINANCE MINISTER
VICE MINISTER
Truong Chi Trung

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.TABLE OF CHARGE RATES FOR EVALUATION OF ART PERFORMANCE PROGRAMS

(Issued together with the Finance Ministrys Circular No. 08/2004/TT-BTC of February 9, 2004)

Ordinal number

Time volume of an art performance program (or play)

Charge rates
(VND/program or play)

1

Up to 50 minutes

300,000

2

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.600,000

3

Between 101 and 150 minutes

900,000

4

Over 150 minutes

900,000 + a surcharge

Of which:

- The surcharge is determined as follows: As from the 151st minute on, for every additional 25 minutes (the time volume under 25 minutes shall be counted as 25 minutes) of the time volume of a program or play, VND 150,000 shall be added.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The rates of the charge for evaluation of programs and plays organized for charity and humanitarian purposes shall be equal to 50% of the prescribed charge rates based on the time volumes of programs and plays mentioned in the above-said Table.

- For programs and plays involving matters in need of revision or re-evaluation, the rates of the charge for re-evaluation of programs and plays shall be equal to 50% of the rates of the charge for the first evaluation.-

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.324

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!