Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 02/2000/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 05/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 02/2000/TT-BTC NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 2000 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ DO CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC MUA BẰNG TIỀN VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO CỦA NƯỚC NGOÀI

Căn cứ quy định của Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT);
Căn cứ quy định tại Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT;
Căn cứ Quyết định số 28/1999/QĐ-TTg ngày 23/2/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài;
Căn cứ vào ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4065/VPCP-KTTH ngày 06/9/1999 của Văn phòng Chính phủ.
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ do các tổ chức trong nước mua từ nguồn tiền viện trợ của tổ chức phi Chính phủ nước ngoài viện trợ nhân đạo như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HOÀN THUẾ GTGT

Các tổ chức trong nước được giao trách nhiệm trực tiếp tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tiền viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài cho các mục đích nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp, để mua hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tại thị trường Việt Nam, đã trả thuế GTGT ghi trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của người cung cấp, sẽ được cơ quan thuế hoàn trả lại số thuế GTGT đã trả đó.

II. THỦ TỤC HOÀN THUẾ GTGT

Hàng tháng, đối với các trường hợp tổ chức trong nước sử dụng nguồn tiền viện trợ để mua hàng hoá, dịch vụ thường xuyên, trong nhiều tháng; hoặc:

Sau khi kết thúc việc mua hàng hoá, dịch vụ, đối với các trường hợp tổ chức trong nước mua hàng hoá, dịch vụ từng lô, từng chuyến, thời gian không liên tục hàng tháng.

Tổ chức trong nước gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT tới cơ quan thuế địa phương (Cục thuế) nơi tổ chức đó đóng trụ sở. Hồ sơ gồm:

+ Công văn đề nghị hoàn thuế GTGT đã trả đối với hàng hoá, dịch vụ mua bằng nguồn tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. Nêu rõ tên của tổ chức và tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng của tổ chức trong nước;

+ Bảng kê hoá đơn của hàng hoá, dịch vụ đã mua bằng nguồn tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (theo mẫu số 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính);

+ Bản sao Quyết định phê duyệt các khoản viện trợ của cấp có thẩm quyền (Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thủ trưởng các tổ chức đoàn thể) theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 28/1999/QĐ-TTg;

+ Văn bản xác nhận của Ban quản lý tiếp nhận viện trợ của Bộ Tài chính về khoản viện trợ của tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, trong đó nêu rõ tên của tổ chức viện trợ, giá trị khoản viện trợ, cơ quan tiếp nhận, quản lý tiền viện trợ, tên người bán hàng hoá, dịch vụ cho tổ chức trong nước tiếp nhận, quản lý tiền viện trợ;

Trong phạm vi 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của tổ chức trong nước, cơ quan thuế có trách nhiệm xem xét hồ sơ và giải quyết hoàn thuế của đơn vị gửi đến. Trường hợp phải kiểm tra, xác minh, bổ sung hồ sơ... thì thời gian tối đa là 30 ngày. Sau khi kiểm tra, nếu đủ thủ tục, điều kiện và xác định số thuế GTGT hoàn trả, Cục trưởng Cục thuế ra quyết định hoàn thuế.

Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thực hiện thủ tục hoàn trả tiền thuế cho các tổ chức trong nước trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoàn thuế và uỷ nhiệm chi hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế gửi đến.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Khoản thuế GTGT được hoàn từ Qũy hoàn thuế GTGT. Tổ chức trong nước được hoàn thuế phải sử dụng tiền hoàn thuế vào đúng mục đích viện trợ nhân đạo, viện trợ khẩn cấp của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài viện trợ cho Việt Nam.

Tổ chức trong nước đề nghị hoàn thuế phải chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu kê khai liên quan đến việc xác định số thuế được hoàn, phải lưu giữ các hoá đơn chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ thuộc diện được hoàn thuế theo chế độ quy định. Mọi trường hợp sai sót hoặc sử dụng tiền hoàn thuế sai mục đích nếu cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện được đều bị xử lý truy thu về thuế và tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm còn bị xử phạt vi phạm hành cính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Việc hoàn thuế GTGT hướng dẫn tại văn bản này được áp dụng cho các trường hợp đã mua sắm hàng hoá, dịch vụ bằng nguồn tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức trong nước kể từ ngày 1/1/1999.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 02/2000/TT-BTC

Hanoi, January 5, 2000

 

CIRCULAR

GUIDING THE REIMBURSEMENT OF VAT ON GOODS AND SERVICES PURCHASED BY DOMESTIC ORGANIZATIONS WITH FOREIGN HUMANITARIAN AID MONEY

Pursuant to the Value Added Tax (VAT) Law;
Pursuant to the Government
s Decree No. 28/1998/ND-CP of May 11, 1998 detailing the implementation of the VAT Law;
Pursuant to the Prime Minister
s Decision No. 28/1999/QD-TTg of February 23, 1999 issuing the Regulation on the management and use of aid of foreign non-governmental organizations;
On the basis of the Prime Minister
s opinion in Document No. 4065/VPCP-KTTH of September 6, 1999 of the Government Office;
The Ministry of Finance hereby guides the reimbursement of VAT on goods and services purchased by domestic organizations with humanitarian aid money of foreign governments as follows:

I. SUBJECTS ENTITLED TO VAT REIMBURSEMENT

Domestic organizations assigned to directly receive, manage and use humanitarian and emergency relief aid money donated by foreign non-governmental organizations to purchase of goods and services subject to VAT on the Vietnamese market, that have paid VAT recorded in the suppliers goods or service sale invoices, shall be reimbursed the paid VAT amounts by the tax agency.

II. PROCEDURES FOR VAT REIMBURSEMENT

Every month, for cases where a domestic organization uses the aid money source to purchase goods and/or services regularly in many months; or

After each purchase of goods and/or services, for cases where a domestic organization purchases goods and/or services in batch or shipment not regularly every month;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ An official dispatch requesting the reimbursement of the VAT amount already paid for goods and/or services purchased with the humanitarian aid money of a foreign non-governmental organization(s), clearly stating the name of the domestic organization and its bank deposit account;

+ The list of invoices of goods and/or services purchased with the foreign non-governmental organizations humanitarian aid money (according to form No. 03/GTGT issued together with the Finance Ministrys Circular No. 89/1998/TT-BTC OF June 27, 1998);

+ The copy of the aid approval decision of the competent authority (the Prime Minister, a minister, a Peoples Committee president, the head of a ministerial-level agency or an agency attached to the Government, the head of a mass organization) as prescribed in Article 5, Decision No. 28/1998/QD-TTg.

+ The written certification of the Finance Ministrys Committee for Management of Aid Reception regarding the aid of the foreign non-governmental organization, clearly stating the name of the donating organization, the aid value, the agency receiving and managing the aid money, the name of the seller that sells the goods and/or services to the domestic organization that receives and manages the aid money;

Within 15 days from the date of receipt of the domestic organizations dossier requesting the VAT reimbursement, the tax agency shall have to examine the dossier and reimburse VAT to the domestic organization. Where it is necessary to examine, verify and/or supplement... the dossier, the maximum time limit is 30 days. After the examination, if the procedures have been completed and necessary conditions met, and the determination of the VAT amount to be reimbursed, the director of the Tax Department shall make a decision on tax reimbursement.

The State Treasury shall have to carry out the procedures for reimbursing tax amount to the domestic organization within three days after receiving the tax reimbursement decision and the VAT payment authorization letter sent by the tax agency.

III. IMPLEMENTATION PROVISIONS

The VAT amounts shall be reimbursed from the VAT reimbursement fund. Domestic organizations that are reimbursed tax amounts must use such tax amounts for the right humanitarian and emergency relief purposes

Tax reimbursement-requesting domestic organizations shall be responsible for the accuracy of the declared data related to the determination of the reimbursed tax amounts, must keep invoices and vouchers on the purchase of goods and/or services eligible for tax reimbursement according to the regulations. All cases of mistakes or use of the reimbursed tax amounts for wrong purposes, if detected through examination by the tax agency, shall be handled and all tax arrears must be paid and, depending on the nature and seriousness of the violations, shall be also administratively sanctioned or examined for penal liability as prescribed by law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Pham Van Trong

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 02/2000/TT-BTC ngày 05/01/2000 hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ do các tổ chức trong nước mua bằng tiền viện trợ nhân đạo của nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.784

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.228.219