Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 227/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Thước
Ngày ban hành: 27/02/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 227/QĐ-UB

Hưng Yên, ngày 27 tháng 02 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ VIỆC THU VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH VỊ TRÍ XÂY DỰNG, CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH, CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
Căn cứ quyết định số 501/BXD-VKT ngày 18/9/1996 của Bộ trưởng bộ Xây dựng về chi phí thẩm định và tư vấn đầu tư, xây dựng;
Xét đề nghị tại tờ trình liên ngành số 05/TT-LN ngày 06/01/1998 của sở: Xây dựng – Tài chính vật giá – Cục Thuế tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời quy định mức thu phí thẩm định vị trí xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng như sau:

- Thu thông báo vị trí xây dựng:

mức thu 100.000đ/1 bộ hồ sơ

- Thu cấp chứng chỉ quy hoạch:

mức thu 200.000đ/1 bộ hồ sơ

- Thu cấp giấy phép xây dựng:

mức thu 300.000đ/1 bộ hồ sơ

Điều 2. Sở Xây dựng được sử dụng 40% số tiền thu được của mỗi loại để:

- Khảo sát thực địa

- Soạn thảo in ấn tài liệu và hồ sơ, chứng chỉ, giấy phép

- Chi phí cho tính toán kỹ thuật để tiến hành cấp chứng chỉ quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng.

Điều 3. Việc thu, chi nói tại điều 1 và điều 2 thực hiện thông qua Kho bạc nhà nước theo đúng luật ngân sách nhà nước và các quy định nhà nước hiện hành.

Điều 4. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các Giám đốc: sở Xây dựng, sở Tài chính vật giá, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Đ/c Tuấn;
- Lưu VP.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thước

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định tạm thời 227/QĐ-UB ngày 27/02/1998 về thu và sử dụng phí thẩm định vị trí xây dựng, chứng chỉ quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.540

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159