Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 983/QĐ-TCT năm 2007 về việc kiện toàn tổ tiếp nhận, khai thác thông tin tại cơ quan Tổng cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 983/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Văn Ninh
Ngày ban hành: 30/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
*******

Số: 983/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ TIẾP NHẬN, KHAI THÁC THÔNG TIN TẠI CƠ QUAN TỔNG CỤC THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 48/2007/QĐ-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế;
Căn cứ chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/09/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp;
Căn cứ công văn số 13567/BTC-TCCB ngày 01/11/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 7/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Tổ tiếp nhận, khai thác thông tin tại cơ quan Tổng cục Thuế (sau đây gọi là Tổ tiếp nhận thông tin), gồm các ông, bà có tên sau đây:

Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Ban

Kiểm tra nội bộ- Tổ trưởng

Nguyễn Thị Kim Phượng-Chuyên viên

Ban Kiểm tra nội bộ- Tổ viên chuyên trách

Phạm Văn Trọng-Chuyên viên

Ban Tổ chức cán bộ- Tổ viên

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Tổ:

- Giúp Tổng cục trưởng tiếp nhận, khai thác, ghi chép đầy đủ, chính xác thông tin từ đường dây nóng, hòm thư góp ý, thư điện tử (E-mail) và các phương tiện thông tin đại chúng khác phản ảnh về các quy trình, thủ tục hành chính và những tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng của cán bộ, công chức Thuế trong cả nước;

- Tổng hợp, đánh giá, phân loại thông tin và báo cáo kịp thời theo quy chế hoạt động của Tổ;

- Hàng ngày vào cuối giờ làm việc, Tổ phải tổng hợp, đánh giá, phân loại các thông tin đã thu thập, khai thác báo cáo cho Tổng cục trưởng hoặc người được Tổng cục trưởng uỷ quyền. Trong trường hợp thông tin xét thấy là nghiêm trọng thì Tổ tiếp nhận thông tin phải báo cáo ngay cho Tổng cục trưởng hoặc người được Tổng cục trưởng uỷ quyền xem xét, xử lý.

Tổ được quyền:

- Yêu cầu người cung cấp thông tin cho biết rõ quý danh, địa chỉ và đầy đủ những nội dung, chứng cứ để có căn cứ xem xét, xử lý và trả lời;

- Được trang bị máy điện thoại, máy tính và một số báo viết để tiếp nhận và khai thác thông tin phản ánh về các quy trình, thủ tục hành chính Thuế và những tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong ngành Thuế.

Tổ có trách nhiệm:

- Tiếp nhận, khai thác các thông tin phản ánh của cá nhân và tổ chức thường xuyên, đầy đủ, chính xác, có sổ ghi chép theo dõi riêng và báo cáo kịp thời cho Tổng cục trưởng hoặc người được Tổng cục trưởng uỷ quyền;

- Tuyệt đối không được tiết lộ thông tin đã thu thập được khi chưa được Tổng cục trưởng đồng ý;

- Không được tự ý trả lời các thắc mắc của cá nhân và tổ chức khi chưa có ý kiến chỉ đạo của người có thẩm quyền;

- Không được sử dụng các trang thiết bị của Tổ (điện thoại đường dây nóng, máy tính ...) vào mục đích cá nhân và các mục đích khác.

Điều 3. Tổ trưởng Tổ tiếp nhận thông tin chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về toàn bộ hoạt động của Tổ. Các Tổ viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công và quản lý của Tổ trưởng.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3354/QĐ-TCT ngày 08/12/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Tổ tiếp nhận, khai thác thông tin tại cơ quan Tổng cục Thuế. Các đồng chí Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Vụ TCCB (để BC);
- Các Ban, đơn vị thuộc TCT;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCCB.Loan

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ninh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 983/QĐ-TCT năm 2007 về việc kiện toàn tổ tiếp nhận, khai thác thông tin tại cơ quan Tổng cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.948
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.237