Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 95/2002/QĐ-BTC thực hiện Thông báo nộp thuế một lần theo mức ổn định trong một thời gian đối với hộ kinh doanh vừa và nhỏ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 95/2002/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 15/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/2002/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 95/2002/QĐ-BTC NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG BÁO NỘP THUẾ MỘT LẦN THEO MỨC ỔN ĐỊNH TRONG MỘT THỜI GIAN ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH VỪA VÀ NHỎ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Điều 13 Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.
Căn cứ Điều 17 Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Để thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao trách nhiệm của các hộ kinh doanh nộp thuế vừa và nhỏ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cơ quan thuế thực hiện thông báo nộp thuế một lần theo mức ổn định trong một thời gian đối với các đối tượng là hộ kinh doanh vừa và nhỏ chưa thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn (mẫu thông báo nộp thuế kèm theo)

Điều 2: Giao cho Tổng cục thuế hướng dẫn, thực hiện việc in ấn, quản lý và hướng dẫn sử dụng thông báo nộp thuế theo mức ổn định trong một thời gian cho các đối tượng nêu tại Điều 1.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)


CỤC THUẾ

CHI CỤC THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành theo QĐ số 95/2002/QĐ-BTC ngày 15/8/2002 của Bộ Tài chính

Thông báo nộp thuế

(áp dụng đối với hộ kinh doanh vừa và nhỏ nộp thuế theo mức
ổn định trong một thời gian)

Từ tháng đến tháng năm 200

(Thông báo lần......)

Tên chủ hộ kinh doanh:....................................... ............. ............. ......

Ngành, nghề (mặt hàng):............................... ............. ............. .............

Mã số thuế:

Địa chỉ:

Chương:.......... Loại:............. Khoản:.........

Căn cứ vào doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh, tỷ lệ (%) giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp tính trên doanh thu do Cục thuế quy định và thuế suất quy định của Luật thuế. Chi cục thuế thông báo số tiền thuế hộ kinh doanh phải nộp từ tháng ... đến tháng ... năm ... như sau:

STT

(1)

Chỉ tiêu

(2)

Tổng số

(3=4+5+ 6+7)

Thuế

Tài nguyên

Mục: 012

Tiểu mục:

(4)

Thuế

GTGT

Mục: 014

Tiểu mục:

(5)

Thuế

TNDN

Mục: 002

Tiểu mục:

(6)

Thuế

TTĐB

Mục:015

Tiểu mục:

(7)

1

Số thuế nợ kỳ trước

 

 

 

 

 

2

Số thuế phải nộp một tháng

 

 

 

 

 

3

Số thuế phải nộp của cả kỳ (số thuế phải nộp 1 tháng x số tháng ổn định)

 

 

 

 

 

4

Tổng số tiền thuế phải nộp (4= 1+3)

 

 

 

 

 

Tổng số tiền thuế phải nộp ghi bằng chữ:

Yêu cầu Ông (Bà) nộp số thuế nợ kỳ trước(nếu có) và số thuế hàng tháng vào Kho bạc Nhà nước.... .... .... ... , Tài khoản số:.......... .... .... ...

Hạn nộp thuế từng tháng trước ngày ... ... ... ... ...của tháng nộp thuế.

Nếu (Ông, Bà)không nộp đúng thời hạn, sẽ bị phạt nộp chậm theo quy định của các Luật thuế.

Ngày... tháng... năm...

Chi cục trưởng chi cục thuế

(Ký tên, đóng dấu)

THE MINISTRY OF FINANCE
----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 95/2002/QD-BTC

Hanoi, August 15, 2002

 

DECISION

ON IMPLEMENTATION OF NOTICES ON LUMP-SUM PAYMENT OF TAX AT A FIXED LEVEL FOR A DEFINITE PERIOD OF TIME BY MEDIUM- AND SMALL-SIZED BUSINESS HOUSEHOLDS

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to Article 13 of the Government’s Decree No. 79/2000/ND-CP of December 29, 2000 detailing the implementation of the Value Added Tax (VAT) Law;
Pursuant to Article 17 of the Government’s Decree No. 30/1998/ND-CP of May 13, 1998 detailing the implementation of the Enterprise Income Tax (EIT) Law;
In order to carry out the administrative reforms, practice thrift, create favorable conditions for, and raise the sense of responsibility of, tax-paying medium- and small-sized business households;
At the proposal of the General Director of Tax,

DECIDES:

Article 1.- The tax offices shall make notices on lump-sum payment of tax at a fixed level for a definite period of time by subjects being medium- and small-sized business households that have not yet implemented the accounting or invoice regime (the tax payment notice form is enclosed herewith).

Article 2.- To assign the General Department of Tax to guide, print, manage, and guide the use of, the notices on payment of tax at a fixed level for a definite period of time by the subjects mentioned in Article 1.

Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 95/2002/QĐ-BTC thực hiện Thông báo nộp thuế một lần theo mức ổn định trong một thời gian đối với hộ kinh doanh vừa và nhỏ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.772

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116