Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 920/QĐ-TCHQ năm 2009 về mẫu Biên lai thu hộ lệ phí do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 920/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 13/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 920/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU BIÊN LAI THU HỘ LỆ PHÍ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tng cục Hải quan;

Căn cứ Thông tư liên bộ số 15/TTLB/TCHQ-TC ngày 28/01/1997 của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính hướng dẫn việc in ấn, cấp phát, quản lý và sử dụng ấn chỉ ngành Hải quan;

Căn cứ ý kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại tờ trình ngày 04/12/2008 và ngày 05/03/2009 của Tổng cục Hải quan về việc in mẫu “Biên lai thu hộ lệ phí”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kim tra thu thuế xuất nhập khẩu và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành mẫu “Biên lai thu hộ lệ phí” để phù hợp với việc thu hộ lệ phí cho: Hiệp hội Cà phê-Ca cao, Hiệp hội Hồ tiêu và Hiệp hội Điều Việt Nam (Kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Mẫu “Biên lai thu hộ lệ phí” có kích thước 19cm x 11cm, được đóng thành quyển, mỗi quyển có 50 số, mỗi số 03 liên, được in số nhẩy số, gồm:

- Liên 1: Báo soát (chứng từ kế toán thu hộ lệ phí lưu);

- Liên 2: Giao cho người nộp tiền;

- Liên 3: Lưu tại cuống biên lai (đơn vị thu hộ lệ phí lưu)

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009.

Mu biên lai thu hộ lệ phí ban hành kèm theo Quyết định này có ký hiệu 01-LPTH, được sử dụng thay thế biên lai thu lệ phí Hải quan có ký hiệu 01- LPHQ do Tổng cục Thuế phát hành.

Về hướng dẫn thu được thực hiện theo công văn s673/TCHQ-KTTT ngày 01/03/1997 về việc thu lệ phí cà phê xuất khẩu; công văn số 1429/TCHQ-KTTT ngày 14/04/2005 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện thu phí hồ tiêu xuất khẩu; công văn số 11360/BTC-TCHQ ngày 25/09/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu 1,0 USD/tấn điều xuất khẩu và các văn bản quy định khác hiện hành;

Việc in ấn, cấp phát, quản lý và sử dụng loại biên lai thu hộ lệ phí được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên bộ số 15/TTLB/TCHQ-TC ngày 28/01/1997 của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính.

Điu 4. Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố, Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Hải và những tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
-
Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
-
Trang Website Hải quan;
-
Lưu VT, Vụ KHTC (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

CỤC HẢI QUAN:…..

Chi cục Hải quan:….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu: 01 – LPTH
Ký hiệu: BL/2009

 

BIÊN LAI THU HỘ LỆ PHÍ

(Liên 1: Báo soát)

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..

Thu loại lệ phí:…………………………………………………………………………………………….

Theo tờ khai xuất khẩu số:…………………………….. Ngày……… tháng………năm 20…………

Hình thức thanh toán:…………………………………………………………………………………….

Số tiền (ghi bằng số):…………………………………………………………………………………….

(ghi bằng chữ):…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

 

Người thu tiền
(Ký, đóng dấu thu tiền
Viết rõ họ tên)

Ngày …… tháng ….. năm 20…..
Người viết biên lai

 

 

 

 

 

 

 


CỤC HẢI QUAN:…..

Chi cục Hải quan:….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu: 01 – LPTH
Ký hiệu: BL/2009

 

BIÊN LAI THU HỘ LỆ PHÍ

(Liên 2: Giao cho người nộp)

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..

Thu loại lệ phí:…………………………………………………………………………………………….

Theo tờ khai xuất khẩu số:…………………………….. Ngày……… tháng………năm 20…………

Hình thức thanh toán:…………………………………………………………………………………….

Số tiền (ghi bằng số):…………………………………………………………………………………….

(ghi bằng chữ):…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

 

Người thu tiền
(Ký, đóng dấu thu tiền
Viết rõ họ tên)

Ngày …… tháng ….. năm 20…..
Người viết biên lai

 

 

 

 

 

 

 

CỤC HẢI QUAN:…..

Chi cục Hải quan:….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu: 01 – LPTH
Ký hiệu: BL/2009

 

BIÊN LAI THU HỘ LỆ PHÍ

(Liên 3: Lưu tại cuống biên lai)

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..

Thu loại lệ phí:…………………………………………………………………………………………….

Theo tờ khai xuất khẩu số:…………………………….. Ngày……… tháng………năm 20…………

Hình thức thanh toán:…………………………………………………………………………………….

Số tiền (ghi bằng số):…………………………………………………………………………………….

(ghi bằng chữ):…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

 

Người thu tiền
(Ký, đóng dấu thu tiền
Viết rõ họ tên)

Ngày …… tháng ….. năm 20…..
Người viết biên lai

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 920/QĐ-TCHQ năm 2009 về mẫu Biên lai thu hộ lệ phí do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.578
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144