Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 900/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 04/2009/QĐ-UBND và 04/2010/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu: 900/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Nguyễn Bốn
Ngày ban hành: 24/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH ĐK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 900/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 24 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

vỀ viỆc bãi bỎ QuyẾt đỊnh sỐ 04/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 và QuyẾt đỊnh sỐ 04/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 cỦa UBND tỈnh ĐẮk Nông

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/03/2013 của Chính phủ về việc rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 của HĐND tỉnh về việc miễn, sửa đổi và ban hành các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 của HĐND tỉnh về việc miễn, sửa đổi và ban hành các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 02/06/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 146/TTr-STC ngày 08 tháng 6 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định về khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

2. Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

* Lý do bãi bỏ:

- Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 22/12/2008 của HĐND tỉnh về việc ban hành các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, ngày 31/5/2012, HĐND tỉnh đủ ban hành Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về việc miễn, sửa đổi và ban hành các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (thay thế Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND) và ngày 19/12/2013, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 của HĐND tỉnh về việc miễn, sửa đổi và ban hành các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Do đó, Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh đã hết hiệu lực thi hành; các nội dung về phí, lệ phí được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND và Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

- Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND ngày 25/12/2009 của HĐND tỉnh Đắk Nông về việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, ngày 18/12/2014, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (trong đó, có thay thế Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND). Do đó, Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh đã hết hiệu lực thi hành. Việc thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Việc thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Đắk Nông;
- Chi cục Văn thư Lưu trữ;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KHTH, KTTC(S).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 900/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 04/2009/QĐ-UBND và 04/2010/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.903

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228