Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 90/2000/QĐ-BTC về biểu mức thu lệ phí về quản lý chất lượng, an toàn và vệ sinh thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 90/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 01/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 90/2000/QĐ-BTC NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2000 BAN HÀNH BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VÀ VỆ SINH THUỶ SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Khoản 3, Điều 4 và Khoản 2 Điều 7 Nghị định 86/CP ngày 8/12/1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá;
Căn cứ Khoản 6 và Khoản 7, Điều 2 của Nghị định 50/CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;
Sau khi có ý kiến của Bộ Thuỷ sản và theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu lệ phí về quản lý chất lượng, an toàn và vệ sinh thuỷ sản.

Đối tượng nộp lệ phí quản lý chất lượng, an toàn và vệ sinh thuỷ sản theo mức thu quy định tại Điều này là các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuỷ sản được cơ quan nhà nước kiểm định chất lượng, an toàn và vệ sinh thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Cơ quan được nhà nước giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn và vệ sinh thuỷ sản quy định tại Nghị định số 86/CP ngày 8/12/1995 của Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thu lệ phí trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình (gọi chung là cơ quan thu). Cơ quan thu lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thuỷ sản được tạm trích 90% (chín mươi phần trăm) số tiền lệ phí thực thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho việc quản lý chất lượng, an toàn, vệ sinh thuỷ sản và việc tổ chức thu lệ phí; thực hiện đăng ký kê khai, nộp lệ phí vào ngân sách nhà nước với cơ quan Thuế địa phương nơi đơn vị thu lệ phí đóng trụ sở theo đúng quy định của Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định trên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định thu, nộp và quản lý phí, lệ phí về công tác quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thuỷ sản trái với Quyết định này.

Điều 4: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp lệ phí quản lý chất lượng, an toàn, vệ sinh thuỷ sản; các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thu lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC 1:

MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
(Ban hành theo Quyết định số: 90 /2000/QĐ/BTC ngày 01 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

Nội dung khoản thu

Đơn vị tính

Mức thu (1000đồng)

Ghi chú

1

Giấy chứng nhận áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP.

1lần cấp

50

 

2

Giấy chứng nhận chất lượng và chứng thư vệ sinh cho lô hàng thủy sản

1lần cấp

30

 

3

Giấy chứng nhận kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu đơn lẻ

1 lần cấp

10

Theo yêu cầu riêng của khách hàng

Chú thích: HACCP là chương trình kiểm soát chất lượng dựa vào phân tích mối nguy và kiểm soát tại điểm tới hạn.

PHỤ LỤC 2:

MỨC THU LỆ PHÍ KIỂM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2000/QĐ-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

Nội dung khoản thu

Đơn vị

Mức thu (1000đồng)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Kiểm định tàu khai thác thủy sản có công suất máy chính từ 90 CV trở lên:

Lần/tàu

 

Chỉ áp dụng đối với tàu thực hiện sơ chế và bảo quản dài ngày

1.1

Tàu có công suất lớn hơn 250 CV

 

200

 

1.2

Tàu có công suất từ 90 CV đến 250 CV

 

150

 

2

Kiểm định cơ sở nuôi thuỷ sản thương phẩm:

Lần/Cơ sở

 

 

2.1

Cơ sở nuôi theo phương thức công nghiệp

 

200

 

2.2

Cơ sở nuôi theo phương thâm canh

 

150

 

2.3

Cơ sở nuôi theo phương thức bán thâm canh

 

100

 

3

Kiểm định cảng cá:

lần/cảng

 

 

3.1

Cảng lớn, có chợ cá, kho bảo quản nguyên liệu và hệ thống cung cấp dịch vụ cho chế biến, bảo quản trên tàu

 

200

 

3.2

Cảng có hệ thống cung cấp dịch vụ cho chế biến, bảo quản trên tàu

 

150

 

4

Kiểm định cơ sở chuyên thu mua, bảo quản nguyên liệu thuỷ sản:

Lần/Cơ sở

 

Cơ sở sản xuất, chế biến tự tổ chức thu

4.1

Cơ sở có sản lượng từ 10 tấn/ngày trở lên

 

200

mua tại doanh nghiệp sẽ tự thực hiện,

4.2

Cơ sở có sản lượng từ 5 đến dưới 10 tấn/ngày

 

150

nên không thu phí theo mục này.

4.3

Cơ sở có sản lượng dưới 5 tấn/ngày

 

100

 

5

Kiểm định cơ sở chế biến thủy sản theo phương thức thủ công

Lần/Cơ sở

200

 

6*

Kiểm định cơ sở bảo quản sản phẩm thủy sản (bao gồm cả xe lạnh):

Lần/Cơ sở

 

 

6.1

Cơ sở có công suất bảo quản từ 2.000 tấn trở lên

 

600

 

6.2

Cơ sở có công suất bảo quản từ 1.000 đến dưới 2.000 tấn

 

500

 

6.3

Cơ sở có công suất bảo quản dưới 1.000 tấn

 

400

 

7

Kiểm định cơ sở chế biến thuỷ sản theo phương thức công nghiệp:

Lần/Cơ sở

1.200

Áp dụng cho kiểm định lần đầu

8

Kiểm định cơ sở chế biến thuỷ sản xuất khẩu vào thị trường EU, Mỹ và thị trường có yêu cầu tương đương

Lần/Cơ sở

1.600

Áp dụng cho kiểm định lần đầu

9

Kiểm định đánh giá áp dụng chương trình quản lý chất lượng HACCP

Lần/Cơ sở

Thu theo mục 1 đến mục 8 và cộng thêm 100.000đồng

10

Kiểm định định kỳ; Kiểm định lại

Lần/Cơ sở

Thu bằng 50% mức tương ứng từ mục 1 đến mục 8

Chú thích: Khái niệm về kiểm định lần đầu, kiểm định lại, kiểm định định kỳ theo quy định tại Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

PHỤ LỤC 3:

MỨC THU LỆ PHÍ KIỂM ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VỆ SINH SẢN PHẨM THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2000/QĐ-BTC ngày 01tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

Nội dung khoản thu

Đơn vị tính

mức thu

(1)

(2)

(3)

(4)

A

Kiểm định chất lượng lô hàng

 

 

1

Lô hàng thủy sản xuất khẩu

đ/tấn

50.000 nhưng số thu tối thiểu một lần kiểm định không dưới 300.000 đồng và tối đa thu không quá 10.000.000 đồng/lô hàng.

2

Các lô hàng cần kiểm định thêm các chỉ tiêu hoá học đặc biệt

Được thu thêm phí kiểm định quy định tại mục B4

B

Kiểm định mẫu hoặc chỉ tiêu đơn lẻ:

 

 

B.1

Kiểm định các chỉ tiêu cảm quan và vật lý:

 

 

1.1

Xác định màu sắc, mùi, vị

đ/chỉ tiêu

15.000

1.2

Trạng thái (mặt băng, khuyết tật, trạng thái cơ thịt)

nt

10.000

1.3

Kích cỡ

nt

7000

1.4

Tạp chất

nt

5000

1.5

Khối lượng tịnh

nt

5000

1.6

Nhiệt độ trung tâm sản phẩm

nt

3000

1.7

Độ chân không

nt

10.000

1.8

Độ kín của hộp

nt

20.000

1.9

Trạng thái bên trong vỏ hộp

nt

10.000

1.10

Khối lượng cái

nt

10.000

1.11

Tỷ lệ cái và nước

nt

10.000

1.12

Độ mịn

nt

20.000

1.13

Đánh giá điều kiện bao gói, ghi nhãn vận chuyển và bảo quản

nt

5000

1.14

Ký sinh trùng

nt

15.000

B. 2

Kiểm định các chỉ tiêu vi sinh:

 

 

2.1

Chuẩn bị mẫu

nt

10.000

2.2

Tổng vi khuẩn hiếu khí

nt

15.000

2.3

Coliform:

 

 

 

- Phương pháp MPN

nt

30.000

 

- Phương pháp đếm đĩa

nt

15.000

2.4

E. Coli

nt

35.000

2.5

Clostridium Perfringens

nt

40.000

2.6

Staphylococcus aureus

nt

40.000

2.7

Streptococcus faccalis

nt

30.000

2.8

Nấm men

nt

10.000

2.9

Nấm mốc

nt

10.000

2.10

Bacillus sp.

nt

15.000

2.11

Vibrio Parahaemolyticus

nt

40.000

2.12

Salmonella sp.

nt

40.000

2.13

Shigella

nt

40.000

2.14

Tổng vi sinh vật kỵ khí sinh H2S

nt

10.000

2.15

Coliform phân:

Phương pháp MPN

Phương pháp đếm đĩa

nt

nt

30.000

15.000

2.16

V.cholera

nt

50.000

2.17

2.18

2.19

2.20

Xác định vi sinh vật chịu nhiệt

Tổng số Lactobacillus

Listeria monocytogenes

Bào tử kỵ khí trong đồ hộp

nt

nt

nt

nt

30.000

50.000

150.000

10.000

B.3

Kiểm định các chỉ tiêu hoá học thông thường:

 

 

3.1

Chuẩn bị mẫu

nt

10.000

3.2

Xác định Sunfuahydro (H2S)

nt

10.000

3.3

Xác định Nitơ amoniac (NH3)

nt

20.000

3.4

Xác định độ cứng của nước

nt

15.000

3.5

Xác định Clorin trong nước

nt

18.000

3.6

Xác định độ pH

nt

15.000

3.7

Xác định hàm lượng nước

nt

25.000

3.8

Xác định hàm lượng muối ăn (NaCl)

nt

35.000

3.9

Xác định hàm lượng axít

nt

15.000

3.10

Xác định hàm lượng mỡ

nt

40.000

3.11

Xác định hàm lượng tro

nt

25.000

3.12

Xác định hàm lượng nitơ tổng số và Protein thô

nt

35.000

3.13

Xác định hàm lượng nitơ formon hoặc nitơ amin

nt

20.000

3.14

Borat

nt

40.000

3.15

Cyclamate

nt

40.000

3.16

Natri benzoat

nt

40.000

3.17

Sacarine

nt

80.000

3.18

Định tính Urê

nt

60.000

3.19

Canxi

nt

45.000

3.20

Phốt phát

nt

60.000

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

Sạn cát

Hàm lượng Nitơ bazơ bay hơi

Hàm lượng SO2

Hàm lượng NO2

Hàm lượng NO3

nt

nt

nt

nt

nt

45.000

20.000

35.000

30.000

30.000

B.4

Kiểm định các chỉ tiêu hoá học đặc biệt:

 

 

4.1

Xác định kim loại nặng ( Cd, As, Hg, Pb...)

đ/1 nguyên tố

70.000

4.2

Độc tố vi nấm

đ/ 1nhóm

200.000

4.3

Dư lượng thuốc trừ sâu

đ/ 1chỉ tiêu

200.000

 

- Chỉ tiêu tiếp theo thu thêm

đ/chỉ tiêu

50.000

4.4

Sắt

nt

50.000

4.5

Histamin

Kiểm bằng sắc ký bản mỏng

Kiểm bằng sắc ký lỏng cao áp

nt

350.000

500.000

4.6

Xác định PSP, DSP bằng phương pháp sinh hoá trên chuột

nt

400.000

4.7

Kiểm chứng PSP, DSP, ASP bằng HPLC

nt

400.000

4.8

Dư lượng thuốc kháng sinh

nt

300.000

4.9

Phẩm màu thực phẩm

 

 

 

+ Định tính:

đ/1màu

40.000

 

+ Định lượng HPLC

đ/1màu

100.000

 

 

 

 

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 90/2000/QD-BTC

Hanoi, June 01, 2000

 

DECISION

PROMULGATING THE TABLES OF FEE LEVELS FOR AQUATIC PRODUCT QUALITY, SAFETY AND HYGIENE CONTROL

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government’s Decree No.15/CP of March 2, 1993 on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government’s Decree No.178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational structure of the Finance Ministry;
Pursuant to Clause 3 of Article 4 and Clause 2 of Article 7 of the Government’s Decree No.86/CP of December 8, 1995 on the division of responsibilities for State management over goods quality;
Pursuant to Clauses 6 and 7, Article 2 of the Government’s Decree No.50/CP of June 21, 1994 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Aquatic Resources;
Pursuant to the Government’s Decree No.04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging to the State budget;
After consulting the Ministry of Aquatic Resources and at the proposal of the General Director of Tax,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Tables of fee levels for aquatic product quality, safety and hygiene control.

Payers of fees for aquatic product quality, safety and hygiene control at the levels prescribed in this Article are domestic and foreign organizations and individuals engaged in the production and trading of aquatic products, that are provided with aquatic product quality, safety and hygiene inspection by the State agencies according to the provisions of law.

Article 2.- The agencies assigned by the State the tasks of State management over aquatic product quality, safety and hygiene as stipulated in the Government’s Decree No.86/CP of December 8, 1995 shall have to organize the fee collection in the process of performing their functions and tasks (referred collectively to as collecting agencies). The agencies collecting fees for aquatic product quality, safety and hygiene control are allowed to temporarily deduct 90% (ninety percent) of the actually collected fee amounts before remitting them to the State budget to cover the expenses for aquatic product quality, safety and hygiene control as well as on fee collection. They shall make registration and declaration for fee remittance into the State budget with the tax agencies of the localities where they are headquartered in strict compliance with the Government’s Decree No.04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging to the State budget and the Finance Ministry’s Circular No.54/1999/TT-BTC of May 10, 1999 guiding the implementation of the said Decree.

Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing. To annul the regulations on collection, remittance and management of charges and fees for aquatic product quality, safety and hygiene control, which are contrary to this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 90/2000/QĐ-BTC về biểu mức thu lệ phí về quản lý chất lượng, an toàn và vệ sinh thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.496

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150