Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 77/2002/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 10/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77/2002/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 77/2002/QĐ-BTC NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC TẠM THỜI THỰC HIỆN THU VÀ MIỄN, GIẢM PHÍ SỬ DỤNG CẦU, ĐƯỜNG BỘ, ĐÒ, PHÀ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Để ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện thu và miễn, giảm phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà theo các quy định hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Điều 2. Đối với các đối tượng được miễn, giảm theo quy định tại Điều 1 Quyết định này, các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết cấp thẻ miễn phí theo thủ tục và quy định hiện hành. Đối với những trường hợp đã cấp thẻ miễn phí nhưng hết thời gian thực hiện, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền có trách nhiệm cấp tiếp cho đến khi có quy định mới.

Các thẻ miễn phí đã cấp đúng đối tượng quy định tiếp tục có hiệu lực.

Điều 3. Việc thu và miễn, giảm phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà quy định tại Quyết định này được thực hiện cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu, các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cho phép thu phí sử dụng cầu, đường bộ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 77/2002/QD-BTC

Hanoi, June 10, 2002

 

DECISION

ON THE TEMPORARY COLLECTION, EXEMPTION AND/OR REDUCTION OF BRIDGE, LAND ROAD AND FERRY TOLLS

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Governments Decree No. 15/CP of March 2, 1993 on the tasks, powers and State management responsibility of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government
s Decree No. 178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Government
s Decree No. 57/2002/ND-CP of June 3, 2002 detailing the implementation of the Ordinance on Charges and Fees;
In order to promulgate and organize the synchronous implementation of, documents guiding the implementation of the Government
s Decree No. 57/2002/ND-CP, which details the implementation of the Ordinance on Charges and Fees;
At the proposal of the Director of the Financial Policy Department,

DECIDES:

Article 1.- To continue the collection, exemption and/or reduction of bridge, land road and ferry tolls according to the current regulations issued by the competent State agencies.

Article 2.- For subject eligible for exemption and/or reduction under Article 1 of this Decision, the competent agencies shall have to grant them toll-free cards according to the current procedures and regulations. For cases where toll-free cards have been already granted but are no longer valid, the competent agencies shall have to continue granting them until new regulations are issued.

Toll-free cards already granted to the prescribed subjects shall still be valid.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- The Director of the Financial Policy Department, the General Director of Tax, the heads of the units attached to the Ministry of Finance, and the units assigned by the Ministry of Communications and Transport to organize the collection, organizations and individuals permitted by competent agencies to collect bridge, land road and ferry tolls and the concerned agencies shall have to implement this Decision.

 

 

MINISTER OF FINANCE
Nguyen Sinh Hung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 77/2002/QĐ-BTC ngày 10/06/2002 về việc tạm thời thực hiện thu và miễn, giảm phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.181

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.5