Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 732/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 732/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020” với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mức động viên hợp lý nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước và là một trong những công cụ quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả, hiệu lực của Đảng và Nhà nước. Xây dựng ngành thuế Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện dựa trên ba nền tảng cơ bản: thể chế chính sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành chính thuế đơn giản, khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế; nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính; ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỤ THỂ CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

1. Về cải cách chính sách thuế:

a) Xây dựng và thực hiện chính sách huy động từ thuế, phí và lệ phí hợp lý nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước, khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích đầu tư nhất là đầu tư ứng dụng công nghệ cao, vào vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng cao, bền vững, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo nhu cầu chi tiêu cần thiết hợp lý của ngân sách nhà nước.

b) Hệ thống chính sách thuế, phí và lệ phí được sửa đổi bổ sung phù hợp với định hướng phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; góp phần chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia; khuyến khích thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; bảo hộ hợp lý, có chọn lọc, có thời hạn các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước phù hợp với các cam kết, thông lệ quốc tế.

c) Hệ thống chính sách thuế được xây dựng, hoàn thiện bảo đảm minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện; mở rộng cơ sở thuế để phát triển nguồn thu, bao quát các nguồn thu mới phát sinh và cơ cấu lại theo hướng tăng nguồn thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) đến năm 2015 đạt trên 70% tổng thu ngân sách nhà nước và đến năm 2020 đạt trên 80% tổng thu ngân sách nhà nước.

Tỷ lệ huy động thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 23 - 24% GDP, trong đó tỷ lệ động viên từ thuế, phí và lệ phí khoảng 22 - 23% GDP; tốc độ tăng trưởng số thu thuế, phí và lệ phí bình quân hàng năm từ 16% - 18%/năm.

Giai đoạn 2016 - 2020: Tỷ lệ huy động thu ngân sách nhà nước và tỷ lệ động viên từ thuế, phí và lệ phí trên GDP ở mức hợp lý theo hướng giảm mức động viên về thuế trên một đơn vị hàng hóa, dịch vụ để khuyến khích cạnh tranh, tích tụ vốn cho sản xuất kinh doanh.

d) Hệ thống chính sách thuế trong giai đoạn 2011 - 2020 bao gồm các sắc thuế, phí và lệ phí chủ yếu sau đây:

(1) Thuế giá trị gia tăng;

(2) Thuế tiêu thụ đặc biệt;

(3) Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

(4) Thuế thu nhập doanh nghiệp;

(5) Thuế thu nhập cá nhân;

(6) Thuế tài nguyên;

(7) Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

(8) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

(9) Thuế bảo vệ môi trường;

(10) Các khoản phí và lệ phí.

Chuyển thuế môn bài thành một khoản thu lệ phí quản lý hoạt động kinh doanh hàng năm; hoàn thiện các chế độ, chính sách thu ngân sách nhà nước từ tài nguyên, khoáng sản quốc gia như: thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thu đấu giá quyền khai thác khoáng sản và thu từ dầu khí.

2. Về cải cách quản lý thuế:

a) Hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính theo định hướng chuẩn mực quốc tế; nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ; kiện toàn, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế; nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật của người nộp thuế; ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng thuế điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm các nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế vào năm 2020.

b) Một số chỉ tiêu cụ thể về quản lý thuế:

- Giai đoạn 2011 - 2015:

+ Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế để phấn đấu đến năm 2015 là một trong năm nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á được xếp hạng có mức độ thuận lợi về thuế;

+ Đến năm 2015 tối thiểu có: 60% doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ thuế điện tử; 50% doanh nghiệp đăng ký thuế, khai thuế qua mạng internet; 70% số người nộp thuế hài lòng với các dịch vụ mà cơ quan thuế cung cấp;

+ Tỷ lệ tờ khai thuế đã nộp trên tổng số tờ khai thuế phải nộp tối thiểu là 90%; tỷ lệ tờ khai thuế đúng hạn đạt tối thiểu là 85%; tỷ lệ tờ khai thuế được kiểm tra tự động qua phần mềm ứng dụng của cơ quan thuế đạt tối thiểu là 95%.

- Giai đoạn 2016 - 2020:

+ Thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế đến năm 2020 là một trong bốn nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á được xếp hạng có mức độ thuận lợi về thuế;

+ Đến năm 2020 tối thiểu có: 90% doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ thuế điện tử; 65% doanh nghiệp đăng ký thuế, khai thuế qua mạng internet; 80% số người nộp thuế hài lòng với các dịch vụ mà cơ quan thuế cung cấp;

+ Tỷ lệ tờ khai thuế đã nộp trên tổng số tờ khai thuế phải nộp tối thiểu là 95%; tỷ lệ tờ khai thuế đúng hạn đạt tối thiểu là 95%; tỷ lệ tờ khai thuế được kiểm tra tự động qua phần mềm ứng dụng của cơ quan thuế là 100%.

III. NỘI DUNG CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

1. Về chính sách thuế:

a) Đối với thuế giá trị gia tăng: Sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm bớt số lượng nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng; giảm bớt nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5%; bổ sung quy định để xác định đúng cơ chế thu đối với một số loại hàng hóa, dịch vụ mới phát sinh theo sự phát triển của kinh tế thị trường; nghiên cứu đến năm 2020 áp dụng cơ bản một mức thuế suất (không kể mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu); hoàn thiện phương pháp tính thuế, tiến tới cơ bản thực hiện phương pháp khấu trừ thuế; quy định về ngưỡng doanh thu để áp dụng hình thức kê khai thuế giá trị gia tăng phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và thông lệ quốc tế.

b) Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt: Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để hướng dẫn điều tiết tiêu dùng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội; xây dựng lộ trình điều chỉnh thuế đối với các mặt hàng thuốc lá, bia, rượu, ôtô… để điều tiết tiêu dùng và thực hiện các cam kết quốc tế; nghiên cứu, bổ sung quy định về giá tính thuế đối với một số trường hợp hợp tác, phân công giữa các nước trong chuỗi sản xuất toàn cầu, bảo đảm điều tiết công bằng giữa hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước và hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu; nghiên cứu áp dụng kết hợp giữa thuế suất theo tỷ lệ và thuế suất tuyệt đối đối với một số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế.

c) Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu nhằm khuyến khích sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, hạn chế xuất khẩu khoáng sản tài nguyên chưa qua chế biến, giảm hàng hóa gia công giá trị gia tăng thấp; sửa đổi, bổ sung thuế nhập khẩu nhằm bảo hộ hợp lý, có thời hạn, phù hợp với thông lệ quốc tế đối với một số hàng hóa sản xuất trong nước; thu gọn số lượng mức thuế suất, từng bước đơn giản biểu thuế, mã số hàng hóa; sửa đổi quy định về phương pháp tính thuế (bao gồm cả phương pháp tính thuế hỗn hợp, kết hợp thuế suất theo tỷ lệ phần trăm và thuế tuyệt đối); thực hiện lộ trình điều chỉnh các mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia.

d) Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp: Điều chỉnh giảm mức thuế suất chung theo lộ trình phù hợp để thu hút đầu tư tạo điều kiện để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính, tăng tích lũy để đẩy mạnh đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh; đơn giản hóa chính sách ưu đãi thuế theo hướng hẹp về lĩnh vực, tiếp tục khuyến khích đầu tư vào các ngành sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, các ngành công nghiệp hỗ trợ, sử dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, dịch vụ chất lượng cao, lĩnh vực xã hội hóa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; bổ sung quy định về các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; bổ sung các quy định để bao quát được các hoạt động kinh tế mới phát sinh trong kinh tế thị trường hội nhập và phù hợp với thông lệ quốc tế như: Hoạt động bán hàng đa cấp, thương mại điện tử, sự phát triển của các tập đoàn kinh tế, hiện tượng “vốn mỏng” khi xác định chi phí, đặc biệt là chi phí lãi vay, điều chuyển hoặc đánh giá lại tài sản khi tái cơ cấu doanh nghiệp, thỏa thuận trước về giá của các doanh nghiệp liên kết.

đ) Đối với thuế thu nhập cá nhân: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng cơ sở thuế và xác định rõ thu nhập chịu thuế; sửa đổi, bổ sung phương pháp tính thuế đối với từng khoản thu nhập theo hướng đơn giản, phù hợp với thông lệ quốc tế để nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế và tạo thuận lợi cho công tác chịu thuế; điều chỉnh số lượng thuế suất phù họp với thu nhập chịu thuế và đối tượng nộp thuế; cơ bản thống nhất mức thuế suất đối với thu nhập cùng loại hoạt động hoặc hoạt động tương tự đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế giữa thể nhân và pháp nhân (doanh nghiệp); điều chỉnh mức thuế suất hợp lý nhằm động viên, khuyến khích cá nhân làm giàu hợp pháp.

e) Đối với thuế tài nguyên: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng thuế tài nguyên là công cụ hữu hiệu để góp phần quản lý, bảo vệ và thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia, nhất là đối với tài nguyên không tái tạo; thúc đẩy khai thác tài nguyên gắn liền với chế biến sâu và góp phần hạn chế tối đa xuất khẩu tài nguyên chưa qua chế biến; sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính thuế, thuế suất và thực hiện phương pháp quản lý thu cho phù hợp với thực tiễn hoạt động khai thác tài nguyên theo từng giai đoạn.

g) Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

- Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2020.

- Tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mới được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012; kịp thời có những hướng dẫn, điều chỉnh nhằm khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, ưu đãi đối với những vùng khó khăn, vùng nông thôn; điều tiết đối với những trường hợp sử dụng đất diện tích lớn không hợp lý, những trường hợp có tính chất đầu cơ, nghiên cứu xây dựng chính sách thuế điều tiết với nhà, tài sản có giá trị lớn vào thời điểm thích hợp; thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản, đảm bảo động viên nguồn thu hợp lý cho ngân sách nhà nước.

h) Đối với thuế bảo vệ môi trường: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 nhằm khuyến khích doanh nghiệp, người dân chuyển đổi hành vi sử dụng, tiêu dùng sản phẩm góp phần bảo vệ môi trường, qua đó động viên nguồn thu cho ngân sách nhà nước; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung đối tượng thu, điều chỉnh mức điều tiết nhằm góp phần hạn chế sử dụng những hàng hóa gây tác động xấu đến môi trường sinh thái.

i) Đối với các khoản thu từ đất: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách thu từ đất đảm bảo thống nhất, phù hợp với sửa đổi, bổ sung của Luật Đất đai theo hướng: Mức thu theo mục đích sử dụng của đất; góp phần hình thành thị trường bất động sản có tổ chức, quản lý hiệu quả; đồng thời mở rộng việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá; góp phần thực hiện chính sách quy hoạch của Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khuyến khích đầu tư vào các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực xã hội hóa.

k) Đối với các khoản thu từ thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên: Nghiên cứu ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách thu ngân sách nhà nước liên quan đến hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên đảm bảo thống nhất, phù hợp với sửa đổi, bổ sung của Luật Dầu khí, Luật Khai thác tài nguyên nước, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng…với mục đích khuyến khích sử dụng tài nguyên có khả năng tái tạo, hạn chế, điều tiết hợp lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo; khuyến khích sử dụng sản phẩm thay thế tài nguyên thiên nhiên nhằm góp phần bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác tài nguyên.

l) Đối với phí, lệ phí: Ban hành mới Luật phí, lệ phí thay thế cho Pháp lệnh phí, lệ phí hiện hành; chuyển thuế môn bài thành lệ phí quản lý hoạt động kinh doanh hàng năm.

2. Về quản lý thuế:

a) Đẩy mạnh, thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục hành chính thuế; thực hiện cơ chế liên thông giữa thủ tục hành chính thuế với một số thủ tục hành chính khác có liên quan, nhằm tạo thuận lợi và giảm thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký khai thuế của doanh nghiệp và người dân.

b) Sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, trong đó nghiên cứu, sửa đổi quy định về thời gian khai thuế, nộp thuế để giảm tần suất kê khai, nộp thuế, chi phí của người nộp thuế, mở rộng diện doanh nghiệp đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế điện tử, qua mạng internet; thay đổi phương pháp tính thuế, mức thuế theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho người nộp thuế kinh doanh dưới “ngưỡng tính thuế giá trị gia tăng” và hộ gia đình, cá nhân thuộc diện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các khoản phí, lệ phí; chuẩn hóa quy trình quản lý thuế trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo thống nhất, có tính liên kết cao; nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ điều tra về thuế cho cơ quan thuế; xây dựng và áp dụng chế độ kế toán thuế đảm bảo ghi chép đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

c) Phân loại người nộp thuế để áp dụng các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ thực thi pháp luật thuế phù hợp với từng nhóm người nộp thuế; xây dựng, triển khai đa dạng các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính thuế, chú trọng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ qua hình thức điện tử; cung cấp các dịch vụ tra cứu hoặc trao đổi thông tin điện tử về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế; khuyến khích, hỗ trợ phát triển các tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

d) Xây dựng, ban hành chế độ quy định về quản lý thanh tra, kiểm tra thuế đối với người nộp thuế trên cơ sở quản lý rủi ro; xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế, trên cơ sở đó thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro, phân loại người nộp thuế tại tất cả các khâu đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế.

đ) Tăng cường đổi mới áp dụng các biện pháp, kỹ năng để giám sát quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chí rủi ro để phục vụ công tác quản lý nợ thuế và đánh giá kết quả của hoạt động quản lý nợ thuế; giải quyết chính xác, kịp thời các trường hợp khiếu nại tố cáo về thuế.

e) Xây dựng và tổ chức bộ máy quản lý thuế hiện đại, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với yêu cầu thực thi nhiệm vụ của cơ quan thuế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại theo nguyên tắc tập trung thống nhất; cơ cấu nguồn nhân lực phù hợp với nhiệm vụ quản lý thuế, đẩy mạnh phân cấp quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thuế chuyên nghiệp, chuyên sâu, trung thực, trong sạch; tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi công vụ của cán bộ, công chức thuế; nghiên cứu, xây dựng bộ phận điều tra thuế và mối quan hệ giữa bộ phận điều tra thuế với cơ quan điều tra của các Bộ liên quan và cơ quan tư pháp; kiện toàn hệ thống pháp chế chuyên trách để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác pháp chế của ngành thuế và đại diện cho cơ quan thuế khi giải quyết khiếu nại, khởi kiện liên quan đến việc thực thi công vụ của công chức thuế; nghiên cứu việc xã hội hóa trong hoạt động cấp phép đối với đại lý thuế, chứng chỉ hành nghề dịch vụ về thuế; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đại lý thuế, Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn. Xây dựng trường Nghiệp vụ thuế thành Trường thuế Việt Nam chuyên sâu, chuyên nghiệp, hiện đại và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, hệ thống giáo trình… tạo tiền đề thực hiện đào tạo chuyên ngành thuế bậc cao đẳng, đại học ở giai đoạn tiếp theo.

g) Xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế đầy đủ, chính xác, tập trung thống nhất trên phạm vi cả nước; phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý thuế có tính liên kết, tự động hóa cao, gắn chặt với quá trình cải cách thủ tục hành chính thuế và áp dụng thuế điện tử; xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, trụ sở làm việc, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, đồng bộ; triển khai thực hiện cơ chế quản lý tài chính gắn với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước tạo điều kiện để hiện đại hóa ngành thuế nhằm quản lý thu có hiệu quả.

h) Tăng cường hợp tác, phối hợp với các cơ quan thuế các nước, các tổ chức quốc tế trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và tìm kiếm nguồn vốn vay, vốn tài trợ cải cách và hiện đại hóa công tác thuế. Quản lý chặt chẽ và khai thác tối đa, hiệu quả nguồn vốn vay, vốn tài trợ với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế vào công tác cải cách và hiện đại hóa ngành thuế.

i) Hiện đại hóa, tự động hóa và tích hợp trong quản lý đăng ký kinh doanh và quản lý cấp mã số thuế, mã số Hải quan thống nhất; nghiên cứu, triển khai mô hình quản lý thu thuế thu nhập cá nhân kết hợp với quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chia sẻ thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội; nghiên cứu kết nối thông tin, từng bước tích hợp giữa cơ sở dữ liệu quản lý thu thuế, quản lý sử dụng đất phi nông nghiệp và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của cơ quan quản lý tài nguyên môi trường; nghiên cứu, áp dụng các phương pháp dự báo thu hiện đại, tiên tiến trên thế giới để nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo thu ngân sách; nghiên cứu thành lập bộ phận chuyên nghiệp quản lý sự thay đổi để nắm bắt, đánh giá những thay đổi của môi trường bên trong và bên ngoài có tác động đến hệ thống thuế, theo dõi và đề xuất xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung cải các hệ thống thuế.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức, thực hiện chiến lược.

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện chiến lược này; phê duyệt và chỉ đạo việc xây dựng, thực hiện các nội dung chiến lược theo từng giai đoạn;

b) Hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, nội dung có liên quan đến chiến lược;

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương liên quan kiểm tra việc thực hiện chiến lược; hàng năm và định kỳ 5 năm tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện chiến lược;

d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh mục tiêu, nội dung chiến lược trong trường hợp cần thiết.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn đầu tư hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện chiến lược.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm chỉ đạo, tham gia thực hiện các nội dung có liên quan của Chiến lược này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 732/QD-TTg

Hanoi, May 17, 2011

 

DECISION

APPROVING THE TAX SYSTEM REFORM STRATEGY FOR THE 2011-2020 PERIOD

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the Government's Decree No. 118/2008/ND-CP of November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the proposal of the Minister of Finance,

DECIDES:

Article 1. To approve the tax system reform strategy for the 2011-2020 period, with the following principal contents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To build a synchronous, consistent, fair and effective tax policy system suitable to socialist-oriented market economy institutions, setting reasonable mobilization levels to facilitate domestic production and serving as an effective tool of macro economic management of the Party and State. To build the Vietnamese tax system to be modern, effective and efficient; to make tax, charge and fee administration work uniform, transparent, simple and easy to understand and implement on the three fundamental bases: transparent tax policy institutions, simple and scientific tax-related administrative processes and procedures conformable with international standards, quality and incorruptible human resources; and application of modem information technologies which are highly interconnected, integrated and automated.

II. SPECIFIC OBJECTIVES AND REQUIREMENTS OF THE TAX SYSTEM REFORM FOR THE 2011-2020 PERIOD

1. Tax policy reform:

a/ To formulate and implement the policy on reasonable mobilization from taxes, charges and fees in order to promote production, increase the competitiveness of domestically made goods and services, encourage export and investment, especially investment in hi-tech application and in areas with difficult and extremely difficult socio-economic conditions; to step up economic restructuring, creation of jobs, assurance of high and sustainable economic growth, contributing to stabilizing and improving the people's living conditions, and meeting necessary and reasonable spending needs of the state budget.

b/ To revise and supplement the tax, charge and fee policy system in line with orientations on developing a market economy under the state management; to contribute to proactively participating in international economic integration and protecting national interests; to encourage attraction of investment of all economic sectors and foreign investment in Vietnam; to rationally and selectively protect domestically made products and goods for given periods in line with international commitments and practices.

c/ To build and perfect the tax policy system to be transparent, clear, and easy to understand and implement; to expand tax bases for developing revenue sources, covering newly arising revenue sources and restructuring toward increasing domestic ones (excluding revenues from crude oil) to over 70% of total state budget revenues by 2015 and over 80% by 2020.

The rate of state budget revenue mobilization will be 23-24% of GDP during 2011-2015. with the rate of mobilization from taxes, charges and fees reaching 22-23% of GDP; and the average annual growth rate of tax, charge and fee revenues will be 16-18%.

During 2016-2020: The rate of state budget revenue mobilization and the rate of mobilization from taxes, charges and fees to GDP will be reasonable in the direction of reducing the level of mobilization from tax per unit of goods or service in order to encourage competitiveness and capital accumulation for production and business.

d/ The tax policy system during the 2011-2020 period will consist of the following major taxes, charges and fees:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2). Special consumption tax;

(3). Import and export duties;

(4). Enterprise income tax:

(5). Personal income tax;

(6). Royalty;

(7). Agricultural land use tax;

(8). Non-agricultural land use tax:

(9). Environmental protection tax;

(10). Charges and fees.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Tax administrative reforms:

a/ To comprehensively modernize tax administration work in both administration methods and administrative procedures to reach international standards; to increase the effectiveness and effect of organizational apparatus and personnel; to consolidate physical foundations and procure adequate equipment; to step up taxpayer propaganda, support and services; to enhance the capacity of inspection, examination and supervision of taxpayers' law observance; to apply information technology and apply e-taxation in order to increase the effect and effectiveness of tax administration work, striving to lift Vietnam to the group of leading countries of Southeast Asia in the ranking of tax facilitation by 2020.

b/ Specific tax administration targets:

- 2011-15 period:

+ To reduce the time of administrative procedure performance so that by 2015 Vietnam will be among the five leading countries of Southeast Asia in the ranking of tax facilitation;

+ By 2015. to have at least 60% of enterprises using e-tax services; 50% of enterprises making tax registration and declaration via the Internet; and 70% of taxpayers being satisfied with services provided by tax offices;

+ Submitted tax declarations will account for at least 90% of total submittable ones; the number of tax declarations submitted on time will account for at least 85%; and tax declarations automatically checked via software applications of tax offices will account for at least 95%.

- 2016-2020 period:

+ Vietnam's time of administrative procedure performance by 2020 will be among the four leading countries of Southeast Asia in the ranking of tax facilitation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Submitted tax declarations will account for at least 95% of total submittable ones; the number of tax. declarations submitted on lime will account for at least 95%; and tax declarations automatically checked via software applications of tax offices will account for 100%.

III. CONTENTS OF TAX SYSTEM REFORM DURING THE 2011- 2020 PERIOD

1. Regarding tax policies:

a/For value-added tax: To make amendments and additions toward reducing the groups of goods and services not subject to value added tax; to reduce the group of goods and services liable to the 5% tax rate; to add regulations to correctly determine the collection regime applicable to goods and services emerging in the developing market economy; to study and basically apply by 2020 a single tax rate (excluding the 0% tax rate applicable to exported goods and services); to further improve tax calculation methods, striving to basically apply the credit method; to set a turnover threshold for applying forms of value-added tax declarations suitable to the market economy mechanism under the state management and in line with international practices;

b/ For special consumption tax: To study, adjust and add taxable objects in order to guide and regulate consumption suitable to the socio-economic development; to work out a roadmap for adjusting tax rates applicable to cigarettes, beer, alcohol and cars, in order to regulate consumption and implement international commitments; to study and add regulations on taxable prices in a number of cases of cooperation and division of labor between countries in the global production chain, ensuring equitable taxation of domestically made and imported goods and services; to study combined application of pro rata and specific rates to a number of taxable goods and services;

c/ For import and export duties: To amend and supplement the export tariffs in order to encourage production and export of products of high added value, restrict export of unprocessed minerals, reduce processed goods of low added value; to amend and supplement import duties to reasonably protect a number of domestically made goods for given periods in line with international practices; to reduce the number of duty rates and step by step simplify the duty tariffs and commodity headings; to revise regulations on duty calculation methods (including mixed duty calculation methods combining pro rata rates and specific duties); to implement the roadmap of adjusting import and export duty rates according to Vietnam's international commitments;

d/ For enterprise income tax: To reduce the common tax rate according to a suitable roadmap in order to attract investment and create conditions for enterprises to increase financial resources and savings for stepping up development investment and raising their competitiveness; to simplify preferential tax policies toward reducing preferential fields and further encouraging investment in industries manufacturing products of high added value, support industries, industries applying high technology and biotechnology, high-quality services, sectors opened for socialization and geographical areas with difficult and extremely difficult socio-economic conditions; to add regulations on deductible and non-deductible expenses for determining taxable incomes; to add regulations to embrace newly arising economic activities in an integrating market economy and in line with international practices, such as multi­level sale, e-commerce, development of business groups, the "thin capital" issue when determining expenses, especially loan expense, transfer or revaluation of assets upon enterprise restructuring, and advance price agreements of associated enterprises;

e/ For personal income tax: To study and make amendments and supplements toward expanding tax bases and clearly determining taxable incomes; to amend and supplement tax calculation methods applicable to each income item in the direction of simplification and compliance with international practices in order to increase taxpayers' law observance and facilitate tax collection work; to adjust the number of tax rates suitable to taxable incomes and taxpayers; to basically apply a single tax rate to incomes from activities of same or similar types to ensure fair tax liabilities between natural persons and legal entities (enterprises); to reasonably adjust tax rates to encourage individuals to get rich lawfully;

f/ For royalties: To study and make adjustments and supplements toward using royalties as an effective tool for managing and protecting, and promoting effective utilization of, national resources, especially non-renewable ones; to promote exploitation of natural resources associated with deep processing and contribute to restricting to the utmost export of unprocessed natural resources; to amend and supplement regulations on taxable prices and rates and apply revenue management methods suitable to practical natural resource exploitation activities in each period;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To properly implement the National Assembly's Resolution No. 55/2010/QH12 of November 24, 2010, on exemption from and reduction of agricultural land use tax during 2011-2020.

- To organize and guide the implementation from January 1, 2012. of the Law on Non-agricultural Land Use Tax recently passed by the National Assembly; to promptly give guidance and make adjustments to encourage economical and effective utilization of land resources, giving incentives to disadvantaged and rural areas; to tax cases of unreasonable use of large land areas and of speculation cases, study and develop policies on taxation of houses and assets of large value at an appropriate time; to promote the healthy development of the real estate market to mobilize reasonable revenue sources for the state budget;

h/ For environmental protection tax: To effectively implement the Law on Environmental Protection Tax from January 1, 2012, in order to encourage enterprises and people to change their behaviors of using and consuming products, contributing to environmental protection, thereby mobilizing revenue sources for the state budget; to continue studying and adding taxable objects and adjusting tax rates to limit the use of goods that harm the eco-environment;

i/ For revenues from land: To study, adjust and supplement the policy on revenues from land to ensure consistency and conformity with amendments and supplements to the Land Law in the direction of basing revenue levels on land use purposes; contributing to forming an organized real estate market under effective management; at the same time to expand the allocation and lease of land through auction; contributing to implementing the State's planning policy, speeding up the grant of land use right certificates and encouraging investment in areas with difficult and extremely difficult socio-economic conditions, sectors in which investment is encouraged and sectors opened for socialization;

j/ For revenues from exploration, exploitation and utilization of natural resources: To study promulgation or revision and supplementation of state budget revenue policies related to the exploration, exploitation and utilization of natural resources to ensure consistency and conformity with amendments and supplements to the Petroleum Law, the Water Resource Exploitation Law, the Mineral Law, the Forest Protection and Development Law, etc., for the purpose of encouraging use of renewable resources, limit and reasonably tax the exploitation and utilization of non-renewable resources; to encourage the use of products to replace natural resources, contributing to the protection, exploitation and conservation of natural resources and environmental protection in mining activities;

k/ For charges and fees: To promulgate a law on charges and fees to supersede the current Ordinance on Charges and Fees; to transform license tax into an annual business management fee.

2. Regarding tax administration:

a/ To step up strict implementation of the Government's resolutions on simplification of administrative procedures, including tax-related ones; to implement the inter-agency mechanism between tax-related and other related administrative procedures, aiming to facilitate and reduce the time of business registration and tax declaration registration for enterprises and people;

b/ To amend and supplement the Tax Administration Law and guiding documents, studying and revising provisions on tax declaration and payment time toward incrementally reducing tax declaration and payment frequencies and cutting expenses incurred by taxpayers; to expand the group of enterprises making tax registration, declaration and payment electronically or via the Internet; to simplify tax calculation methods and tax rates in favor of taxpayers doing business under the added-value tax calculation threshold and households and individuals liable to pay non-agricultural land use tax, charges and fees; to standardize the process of tax administration on the basis of applying information technology to ensure high uniformity and connectivity; to study and add the tax-related investigation task to tax offices; to develop and apply a tax accounting regime to ensure full and timely recording of taxpayers' tax liabilities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ To formulate and issue regulations on tax inspection and examination of taxpayers on the basis of risk management; to build a database on taxpayers, serving as a basis for analyzing and assessing risks and classifying taxpayers at all stages of tax registration, declaration, payment and refund; to strictly handle violations of tax laws;

e/ To further renovate the application of measures and skills to supervise and manage tax debts and coerce payment of tax debts toward developing and improving the system of risk criteria to serve tax debt management and assess results of tax debt management: to accurately and promptly settle tax-related complaints and denunciations;

f/ To build and organize a modern, effective and efficient tax administration apparatus suitable to the work of tax offices and the country's socio-economic development orientations and meeting requirements of modern tax administration on the principle of centralization and uniformity, with a structure of human resources suitable to tax administration tasks; to step up personnel management decentralization, build a contingent of tax officers who are professional, specialized, honest and clean; to intensify examination and supervision of tax officers' performance of duties; to study and set up tax investigation divisions and determine their relationships with investigation agencies of related ministries and justice agencies; to strengthen the full-time legal affairs system to increase the effect and effectiveness of legal affairs work of the tax sector, which will represent tax offices in settling complaints and denunciations related to tax officers' performance of duties; to study socialization of the licensing of tax agents and grant of certificates of tax-related service practice; to enhance the roles and responsibilities of tax agency organizations and tax counseling councils of communes, wards and townships. To build the professional tax school into a specialized, professional and modern tax school of Vietnam and prepare its physical foundations, lecturing staff and course books for providing collegial and tertiary tax training in subsequent periods;

g/ To build a complete, accurate, centralized and uniform database on taxpayers nationwide; to further apply information technology to tax administration activities which are connected, automated and closely associated with the process of reform of tax-related administrative procedures and c-taxation; to build advanced, modern and synchronous information technology infrastructure, working offices and equipment; to implement a financial management mechanism associated with the state budget collection task that facilitates the tax sector modernization for more effective revenue collection;

h/ To promote cooperation and coordination with tax authorities of other countries and international organizations in the sharing of information and experience, technical assistance and seeking of loans and aid for reforming and modernizing taxation work. To closely manage and exploit to the utmost and effectively loans and aid sources together with the support of international organizations in the tax sector reform and modernization;

i/ To modernize, automate and integrate in the management of business registration and management of the grant of tax and customs identification numbers as single ones; to study and implement the model of personal income tax administration combined with administration of the collection of social insurance, health insurance and unemployment insurance premiums and sharing of information between tax offices and social insurance agencies; to study information connection, step by step integrating tax collection administration and non-agricultural land use administration databases and land administration databases of natural resources and environment management agencies; to study and apply modern and advanced revenue forecast methods in the world to improve the quality of budget revenue analysis and forecast work; to study the formation of a professional change management division to closely follow and assess changes in the internal and external environments that impact the tax system, and monitor and propose timely solutions to problems arising in the course of implementing tax system reform contents.

Article 2. Responsibilities for organizing implementation of the Strategy

1. The Ministry of Finance shall:

a/ Assume the prime responsibility for organizing implementation of the Strategy; approve and direct the formulation and implementation of the Strategy's contents in each period;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Assume the prime responsibility for. and coordinate with related ministries and localities in, examining the implementation of the Strategy; annually and every five years review, evaluate and draw experiences on implementation of the Strategy;

d/ Assume the prime responsibility for. and coordinate with related agencies in proposing and submitting to the Prime Minister for decision adjustments to the Strategy's contents and objectives when necessary.

2. The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for. and coordinate with the Ministry of Finance in, balancing and arranging annual investment funds for the strategy implementation in accordance with the State Budget Law.

3. Provincial-level People's Committees shall coordinate with the Ministry of Finance and related agencies, based on their law- prescribed state management functions and tasks in their respective localities, in directing and participating in the implementation of the Strategy's related contents.

Article 3. This Decision takes effect on the date of its signing.

Article 4. Ministers, heads of ministerial -level agencies, heads of government-attached agencies and chairpersons of provincial-level People's Committees shall implement this Decision.-

 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 732/QĐ-TTg ngày 17/05/2011 về phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


25.620

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!