Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 73/2005/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh ban hành kèm theo Quyết định số 132/2004/QĐ-UB ngày 28/5/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 73/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày ban hành: 23/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2005/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 23 tháng 9 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐINH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VỆ SINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐINH SỐ 132/2004/QĐ-UB NGÀY 28/5/2004 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/1 1/2003 ;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2003/NQ-HĐND3 ngày23/12/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa III - kỳ họp thứ 9 về thu phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản tại Bản Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh ban hành kèm theo Quyết định số 1 32/2004/QĐ-UB ngày 28/5/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa như sau :

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 và Khoản 7 của Điều 2 :

+ Khoản 6 Điều 2 :

6. Các nhà máy, bệnh viện, chợ, nhà ga, bến tàu, bến xe, các cơ sở sản

xuất thuộc các thành phần kinh tế (không bao gồm các cơ sở chế biến thủy sản, cơ sở giết mổ gia súc, cơ sở sản xuất hóa chất)

+ Khoản 7 Điều 2 :

7. Các cở sở chế biến thủy sản, cơ sở giết mổ, cơ sở sản xuất hóa chất, các công trình xây dựng trên địa bàn và các đơn vị tổ chức hội chợ trên địa bàn.

2. Sửa đổi, bổ sung mức thu phí vệ sinh tại Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5 của Điều 3 theo biểu sau:

Đối tượng thu phí vệ sinh

Đơn vị tính

Mức thu phí vệ sinh

2. Đối với các đối tượng theo khoản 2, Điều 2:

 

 

a) Hộ kinh doanh buôn bán nhỏ: bao gồm các hộ chưa quản lý thuế môn bài hoặc có mức thuế môn bài ở các bậc 6,5,4 kể cả các hộ kinh doanh (HKD) trong các chợ loại 1 và chợ loại 2:

 

 

- Buôn bán nhỏ hàng ăn uống(chưa quản lý thu thuế môn bài )

Đồng/hộ/tháng

8.000

- HKD hàng ăn uống có thuế môn bài bậc 6

Đồng/hộ/tháng

10.000

- HKD hàng ăn uống cóthuế môn bài bậc 5

Đồng/hộ/tháng

15.000

- HKD hàng ăn uống cóthuế môn bài bậc 4

Đồng/hộ/tháng

20.000

- Kinh doanh các ngành hàng khác

Đồng/hộ/tháng

8.000

- Hộ buôn bán không có lô sạp cố định, không phải bán hàng ăn uống

Đồng/hộ/tháng

4.000

b) Hộ kinh doanh trong các chợ loại 3 :

 

 

- kinh doanh hàng ăn uống

Đồng/hộ/tháng

6.000

- Kinh doanh ngành hàng khác

Đồng/hộ/tháng

4.000

- Hộ buôn bán không có lô sạp cố định, không phair buôn bán hàng ăn uống

Đồng/hộ/tháng

3.000

4. Đối với các đối tượng theo Khoản 4, Điều 2:

 

 

a) Cửa hàng, kho hàng của các doanh nghiệp, công ty thuộc các thành phần kinh tế có mức thuế môn bài từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng

Đồng/cửahàng, Kho hàng/tháng

100.000

b) Hộ kinh doanh buôn bán lớn (có mức thuế môn bài ở các bậc 3,2,1)Không phải kinh doanh ngành hàng ăn uống

 

 

- Kinh doanh trên địa bàn thành phố nha trang

Đồng/hộ/tháng

40.000

- Kinh doanh trên địa bàn Thị xã Cam Ranh

Đồng/hộ/tháng

30.000

- Kinh doanh trên địa bàn các huyện Diên Khánh, Ninh Hoà, Vạn Ninh

Đồng/hộ/tháng

20.000

- Kinh doanh trên địa bàn các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh

Đồng/hộ/tháng

10.000

5. Đối với các đối tượng theo khoản 5, Điều 2 :

 

 

a) Khách sạn không có kinh doanh ăn uống (kể cả nhà nghỉ, nhà trọ, phòng trọ)

 

 

* Trên địa bàn thành phố Nha Trang :

 

 

- Có dưới 10 phòng

Đồng/KS/tháng

30.000

- Có từ 10 phòng đến dưới 20 phòng

Đồng/KS/tháng

50.000

- Có từ 20 phòng đến 30 phòng

Đồng/KS/tháng

80.000

- Có từ 30 phòng trở lên

Đồng/KS/tháng

100.000

* Trên địa bàn Thị Xã Cam Ranh

 

 

- Có dưới 10 phòng

Đồng/KS/tháng

20.000

- Có từ 10 phòng đến 20 phòng

Đồng/KS/tháng

40.000

- Có từ 20 phòng đến 30 phòng

Đồng/KS/tháng

60.000

- Có từ 30 phòng trở lên

Đồng/KS/tháng

80.000

*Trên địa bàn các huyện :

 

 

- Có dưới 10 phòng

Đồng/KS/tháng

10.000

- Có từ 10 phòng đến 20 phòng

Đồng/KS/tháng

30.000

- Có từ 20 phòng đến 30 phòng

Đồng/KS/tháng

50.000

- Có từ 30 phòng trở lên

Đồng/KS/tháng

70.000

b) Khách sạn có kinh doanh ăn uống :

 

 

- Khách sạn có dưới 20 phòng

( Hoặc thu theo khối lượng rác thải, mức thu là 120.000đồng/tấn rác thải )

Đồng/KS/tháng

100.000

- Khách sạn có từ 20 phòng trở lên

( Hoặc thu theo khối lượng rác thải, mức thu là 120.000 đồng/tấn rác thải )

Đồng/KS/tháng

200.000

c) Cửa hàng, nhà hàng kinh doanh ăn uống :

 

 

- Hộ kinh doanh ăn uống, cửa hàng kinh doanh ăn uống có thuế môn bài ở các bậc 3,2,1

Đồng/hộ/tháng

100.000

- Nhà hàng kinh doanh ăn uống

( Hoặc thu theo khối lượng rác thải, mức thu là 120.000 đồng/tấn rác thải)

Đồng/nhà hàng/tháng

200.000

d) Đối với các đối tượng thu phí vệ sinh quy định tại khoản 5 Điều 2, trong trường hợp cơ quan thu phí vệ sinh hoặ đối tượng thu phí vệ sinh có điều kiện cân do khối lượng rác thải thì cơ quan thu phí có thể Không thu phí như mức phí quy định tại điển b, điểm c khoản 5 trên đây mà thực hiện thu phí theo khối lượng rác thải với mức thu 120.000 đồng/tấn rác thải .

 

 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7:

1. Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang; các Công ty cổ phần Công trình Đô thị thuộc thị xã Cam Ranh, các huyện Ninh Hòa, Vạn Ninh; và các đơn vị khác thuộc các huyện Diễn Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vinh, UBND các xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ thu phí vệ sinh có trách nhiệm: Xếp loại mức thu phí vệ sinh của từng nhóm hộ kinh doanh, cửa hàng, đơn vị kinh doanh theo đúng quy định tại quyết định này, công khai mức thu phí và thống kê danh sách thu phí theo các mức phí, báo cáo UBND huyện, thị, thành phố và cơ quan tài chính cùng cấp khi thực hiện thu phí.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cơ quan thu phí vệ sinh trên địa bàn phối họp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương bàn biện pháp tuyên truyền, phổ biến và xây dựng phương án thu phí vệ sinh đạt kết quả, đảm bảo thu đúng, thu đủ; Tổ chức kiểm tra và đề xuất cho cơ quan thẩm quyền xử lý đối với các đối tượng không chấp hành nộp phí vệ sinh, vi phạm công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký .

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 73/2005/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh ban hành kèm theo Quyết định số 132/2004/QĐ-UB ngày 28/5/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.975
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116