Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND quy định tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ ngồi do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Số hiệu: 70/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Phạm Xuân Đương
Ngày ban hành: 24/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

U BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2008/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ DƯỚI 10 CHỖ NGỒI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân n và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTV-QH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thưng vụ Quốc hội khoá X về phí l phí;
Căn cứ Ngh định s 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính ph quy định chi tiết thi hành pháp lnh phí, l phí; Nghđnh s24/2006/-CP ngày 06/3/2006 ca Chính phsa đi, b sung mt s điu ca Nghđnh s 57/2002/-CP ngày 03/6/2002 ca Chính ph quy định chi tiết thi hành Pháp lnh phí và l phí;
n c Ngh đnh s 80/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008 ca Chính ph vsửa đi b sung mt s điu ca Ngh định s 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 Ngh định s 47/2003/ NĐ-CP ngày 12/05/2003 về l phí tc b;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hưng dẫn về phí lệ phí thuộc thm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;
n cThông tư s79/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 của Bi chính hướng dn Ngh định s 80/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008 ca Chính ph vsửa đi b sung mt s điu ca Ngh định s 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 Ngh định s 47/2003/NĐ-CP ngày 12/05/2003 về L phí trưc b;
Căn cứ Nghị Quyết số 24/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XI, k họp thứ 11, về việc quy định điều chnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí bãi bỏ khoản thu trong các trưng hc thuc ngành Giáo dục và Đào to trên địa bàn tnh Thái Nguyên;
t đề nghị của S Tài chính tại Tờ trình s 2285/TTr-STC ngày 18/12/2008 về quy đnh tỷ lệ phần trăm (%) thu lệ phí trưc bạ đối với ô tô dưi 10 chỗ ngồi, (kèm theo Biên bản hp liên ngành ngày 17/12/2008 gia Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Sở Tư pháp, S Tài nguyên Môi trưng, Sở Công Thương về việc thống nhất triển khai Nghị Quyết số 24/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 của Hội đng nhân dân tỉnh Thái Nguyên),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy đnh tỷ l (%) thu lệ phí trưc bạ ô dưi 10 ch ngồi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 10% trên giá trị tài sản đăng ký.

Giá tr ôtô làm căn cứ xác định mức thu lệ phí trưc bạ g tr đưc ghi trên hoá đơn mua ô tô, nhưng không thấp hơn giá tr tối thiểu của các loi pơng tiện đưc Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo từng thi k phù hợp với giá c thị trưng tại thi đim.

Điều 2. Đối ng chịu tỷ lệ phần trăm (%) thu lệ phí trưc bạ ô dưi 10 chỗ ngồi.

- Tất cả các phương tiện là ôtô dưi 10 chỗ ngi, kể cả khung, tổng thành máy ô thay thế phải đăng lại quyền sở hữu tài sản đu là đối ng xác định tỷ lệ phần trăm (%) thu lệ phí trưc bạ;

- Tổ chức, nhân trong nưc t chc nhân nưc ngoài kể c các doanh nghip vốn đầu nưc ngoài hoạt động theo Luật Đầu c ngoài tại Vit Nam hoc không theo Luật Đầu nưc ngoài tại Việt Nam ô i 10 chỗ ngồi trưc khi đăng quyền sở hữu, quyền sử dụng tại tnh Thái Nguyên phải thực hiện nộp lệ phí trưc bạ theo tlệ quy định trên;

- Trưng hợp điều ưc quốc tế Việt Nam ký kết, tham gia hoặc tho thuận quy định khác thì thực hiện theo quy đnh tại điu ưc quốc tế đó;

Điều 3. Khiếu ni, t cáo và xử lý vi phm.

- Các tổ chc, nhân thu, np, quản lệ phí trưc bạ vi phm quy đnh của pháp luật về thu, nộp, quản lý l p trưc bạ thì tu mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử pht vi phm hành chính hoặc truy cu trách nhim hình s theo quy định của pháp lut;

- T chc, nhân quyền khiếu nại, t cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về thu, nộp, quản lý lệ phí trưc bạ. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đưc thc hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và pháp luật về phí, lệ phí;

Điều 4. Giao Cục Thuế tỉnh ch đạo, ng dẫn các Chi cục Thuế thực hiện thu, np l phí trưc bạ đối với ôtô i 10 chỗ ngồi theo cơ chế chính sách hiện hành;

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho Bạc Nhà c tnh, Ch tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị các đơn vị liên quan, các đối ng thu, nộp lệ phí trưc bạ chịu trách nhim thi hành Quyết định này.

Quyết đnh này hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TNH
CH TỊCH

Phạm Xuân Đương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/2008/QĐ-UBND quy định tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ ngồi do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.288

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155