Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 70/2004/QĐ-UB về phí chợ do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 70/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 15/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 70/2004/QĐ-UB

Pleiku, ngày 15 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUI ĐỊNH VỀ PHÍ CHỢ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

+ Căn cứ Điều 10 Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
+ Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị địn.li số 57/2002/NĐ-CP, ngày 03/6/2002, của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
+ Căn cứ Nghị quyết số 09/2003/NQ-HĐ, ngày 11/12/2003, của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2003 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2004 ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay qui định về phí chợ cụ thể như sau:

1) Phí chợ là khoản thu về sử dụng diện tích bán hàng đối với người buôn bán trong chợ nhằm bù đắp chi phí đầu tư, quản lý chợ của các đơn vị có chức năng quản lý chợ.

2).Đơn vị thu phí là đơn vị có chức năng quản lý chợ.

3) Mức phí chợ được qui định tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

4).Tỷ lệ trích để lại cho đơn vị thu phí:

-Các đơn vị sự nghiệp có thu được trích 10% số phí thu được đề trang trải cho hoạt động quản lý chợ, 90% còn lại nộp vào NSNN; riêng các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động theo cơ chế lấy thu, bù chi theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP, ngân sách không cấp bù, UBND tỉnh sẽ qui định tỷ lệ(%) trích để lại cho từng đơn vị theo phương án thu chi tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo đề nghị của Sở Tài chính.

-Đơn vị quản lý chợ là UBND xã, phường, thị trấn nộp 100% số phí thu được vào NSNN; trường hợp thực hiện việc thu phí thông qua việc ủy nhiệm thu thì tổ chức, cá nhân nhận ủy nhiệm thu được trích để lại 15%, phần 85% còn lại phải nộp NSNN.

Việc quản lý và sử dụng số phí để lại được thực hiện theo qui định tại điểm 4 mục C phần III Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính.

Điều 2: Căn cứ vào yếu tố thuận lợi của từng vị trí bố trí sạp trong hoạt động mua bán đơn vị quản lý chợ có trách nhiệm phân loại hộ trình UBND huyện, thị xã thành phố phê duyệt làm cơ sở cho việc thu phí.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch, Cục trưởng Cục Thuế và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; những quyết định trước đây về phí chợ trái với qui định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ/.

 

 

Nơi nhận
+ Như điều 3
+ VPChính phủ
+ TT Tỉnh uỷ
+ TT HĐND tỉnh
+ Lưu VT - TH

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/2004/QĐ-UB về phí chợ do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.447

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77