Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2017 thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 679/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 08/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 679/QĐ-UBND

Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐÔN ĐỐC THU HỒI NỢ ĐỌNG THUẾ VÀ NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1025/TTg-KTTH ngày 16/7/2013;

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về nhng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của Thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội 2017;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 3681/TTr-CT ngày 24/01/2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuế đất trên địa bàn thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội (gọi tắt là Ban chỉ đạo Thành phố), với thành phần như sau:

1. Ông Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Thế Mạnh - Cục trưởng Cục Thuế Thành phố làm Phó Trưởng ban trường trực.

3. y viên Ban chỉ đạo gồm:

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Công an thành phố Hà Nội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư; Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội, Văn phòng UBND Thành phố.

- Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã.

Điều 2. Tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo Thành phố và cơ quan Thường trực:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố chỉ đạo thực hiện, phân công nhiệm vụ đối với Phó Trưởng ban và các Ủy viên của Ban Chỉ đạo.

2. Các Thành viên của Ban Chỉ đạo Thành phố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng ban.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố sử dụng con dấu của UBND Thành phố; Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu của Cục Thuế thành phố Hà Nội

4. Cục Thuế thành phố Hà Nội là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Thành phố, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban chỉ đạo Thành phố phân công.

5. Ban Chỉ đạo Thành phố thành lập tổ giúp việc, xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Ban chỉ đạo Thành phố tự giải thể khi kết thúc năm ngân sách 2017.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, các Thành viên Ban chỉ đạo Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- TT HĐND Thành phố; (để báo cáo)
- Bộ Tài chính; (để báo cáo)
- Như Điều 3;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các PCVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, KT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2017 thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.632

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226