Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 677/2005/QĐ-UBND quy định mức thu và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 677/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Bùi Thanh Quyến
Ngày ban hành: 23/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 677/2005/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 23 tháng 02 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ SỬ DỤNG PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Thông tư Liên bộ số 125/2003/TTLB-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2004/NQ-HĐND14 ngày 09/12/2004 của HĐND tỉnh Hải Dương khóa XIV, kỳ họp thứ 3 về quy định mức thu và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

1. Đối tượng chịu phí, nộp phí:

- Đối tượng chịu phí là nước thải sinh hoạt.

- Đối tượng nộp phí:

+ Các Hộ gia đình ở thành phố Hải Dương và các thị trấn trong tỉnh Hải Dương có sử dụng nước sạch của các đơn vị cung cấp nước sạch.

+ Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân (trừ các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp) đóng trên địa bàn tỉnh có sử dụng nước sạch của đơn vị cung cấp nước sạch hoặc tự khai thác nước để sử dụng.

2. Mức thu phí:

- Đối với các Hộ gia đình, tổ chức, đơn vị sử dụng nước sạch của đơn vị cung cấp nước sạch:

+ Hộ gia đình: 200 đồng/m3 nước sử dụng.

+ Các đơn vị, tổ chức: 300 đồng/m3 nước sử dụng.

- Đối với các đơn vị, cá nhân tự khai thác nước để sử dụng: 200 đồng/m3.

3. Tổ chức thu, quản lý và sử dụng phí:

- Tổ chức thu phí:

+ Các đơn vị cung cấp nước sạch chịu trách nhiệm thu phí đồng thời với việc thu tiền sử dụng nước sạch do đơn vị mình cung cấp.

+ UBND xã, phường tổ chức thu phí đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân tự khai thác nước để sử dụng.

- Quản lý và sử dụng phí:

Các đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí được trích lại một phần trong Tổng số phí thu được để chi cho công tác thu hàng năm, cụ thể:

+ Các đơn vị cung cấp nước sạch được trích 7% (Bảy phần trăm)

+ UBND xã, phường được trích 15% (Mười lăm phần trăm)

+ Phần còn lại nộp ngân sách nhà nước, trong đó điều tiết 50% về ngân sách Trung ương, 50% ngân sách tỉnh để lập Quỹ bảo vệ môi trường.

4. Thời gian thực hiện thu phí: từ ngày 01/6/2005.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra và giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu VP; QHải.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 677/2005/QĐ-UBND quy định mức thu và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.241

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0