Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 65/2007/QĐ-UBND bãi bỏ phí, lệ phí và quỹ xây dựng trường học; miễn thu lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 65/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Võ Trọng Nghĩa
Ngày ban hành: 27/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2007/QĐ-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 27 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ PHÍ, LỆ PHÍ VÀ QUỸ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC; MIỄN THU MỘT SỐ NỘI DUNG LỆ PHÍ HỘ TỊCH, HỘ KHẨU, CHỨNG MINH NHÂN DÂN VÀ LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐND.K7 ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa VII về việc thông qua khung mức thu, chế độ thu nộp đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân Tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 86/2007/NQ.HĐND.K7 ngày 19 tháng 6 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa VII về việc quy định mức thu Học phí và Quỹ xây dựng trường học ở các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết số 93/2007/NQ-HĐND.KVII ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa VII, Kỳ họp thứ 9 về việc thông qua khung mức thu, chế độ thu nộp đối với lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; bãi bỏ một số phí, lệ phí, Quỹ xây dựng trường học; miễn thu một số nội dung Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số phí, lệ phí và Quỹ xây dựng trường học; miễn thu một số nội dung Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ Quyết định số 105/2004/QĐ.UB ngày 27 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định về thu phí phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 107/2004/QĐ.UB ngày 27 tháng 12 năm 2004 Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định về thu phí an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định mức thu học phí và quỹ xây dựng trường học ở các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tình Đồng Tháp từ năm học 2007-2008.

2. Miễn một số nội dung thu đối với các loại phí, lệ phí:

a) Miễn thu Lệ phí hộ tịch đối với trường hợp đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: khai sinh, kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định về thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

b) Miễn thu Lệ phí cấp chứng minh nhân dân, Lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu đối với trường hợp đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: cấp sổ hộ khẩu gia đình; cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể; cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn; cấp chứng minh nhân dân theo quy định tại Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định về thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân, lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

c) Miễn thu Lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh, doanh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc Tỉnh theo quy định tại Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007 Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định về thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008. Giao Sở Tài chính triển khai nội dung bãi bỏ và miễn một số nội dung thu nêu tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Trọng Nghĩa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/2007/QĐ-UBND bãi bỏ phí, lệ phí và quỹ xây dựng trường học; miễn thu lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.718

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19