Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 65/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 65/2000/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ĐƯỜNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997;
Để giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất đường trong thời gian trước mắt;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép các doanh nghiệp sản xuất đường được giảm thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với sản phẩm đường, các phụ phẩm, phế liệu thu hồi (mật rỉ, bã mía, bã bùn) trong quá trình sản xuất đường như sau :

1. Năm 1999 được giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp tương ứng với số lỗ, nhưng tối đa không vượt quá số thuế giá trị gia tăng phải nộp trong năm.

2. Năm 2000, tạm thời giảm 50% số thuế giá trị gia tăng phải nộp hàng tháng.

Khi quyết toán năm 2000, nếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp đã tạm giảm hàng tháng lớn hơn số thực lỗ thì chỉ được giảm bằng với số lỗ, chênh lệnh giữa số thuế tạm giảm và số thực lỗ, doanh nghiệp phải nộp đủ vào ngân sách nhà nước trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán thuế. Trường hợp, nếu đã giảm 50% số thuế giá trị gia tăng phải nộp mà kết quả sản xuất kinh doanh cả năm của doanh nghiệp vẫn còn bị lỗ thì cho phép giảm thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng với số thực lỗ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số thuế giá trị gia tăng phải nộp trong năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 65/2000/QD-TTg

Hanoi, June 07, 2000

 

DECISION

REDUCING THE PAYABLE VALUE ADDED TAX FOR SUGAR-PRODUCING ENTERPRISES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Value Added Tax Law No. 02/1997/QH9 of May 10, 1997;
In order to settle the difficulties for sugar-producing enterprises in the immediate future;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECIDES:

Article 1.- To permit the sugar-producing enterprises enjoy the payable value added tax reduction for the sugar products, by-products and discarded materials (leaked molasses, cane residues, sludge residues) retrieved from sugar production process, as follows:

1. In 1999, the payable value added tax amount shall be reduced corresponding to the loss amount, but the maximum reduction amount must not exceeds the payable value added tax amount of the year.

2. In 2000, to temporarily reduce by 50% monthly payable value added tax amount.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- This Decision takes effect after its signing.

Article 3.- The Minister of Finance shall have to guide the implementation of this Decision.

The ministers, the heads of ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/2000/QĐ-TTg ngày 07/06/2000 về việc giảm thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với các doanh nghiệp sản xuất đường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.086

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149