Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 53/2004/QĐ-UBND về định mức sử dụng phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 53/2004/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Bùi Viết Bính
Ngày ban hành: 17/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2004/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 17 tháng 08 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Căn cứ Thông tư số 63/2003/TT-BTC ngày 26/6/2003 của Bộ Tài chính V/v quy định chế độ thu, sử dụng phí dự thi dự tuyển vào các cơ sở dạy nghề công lập và bán công;

Căn cứ Thông tư số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003 của Liên Bộ Tài chính - Giáo dục & Đào tạo Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (Lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 2 V/v Ban hành danh mục, mức thu một số loại phí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Định mức sử dụng phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn tỉnh Điện Biên (có Định mức chi kèm theo)

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc quản lý, thu nộp, sử dụng tiền phí của các đơn vị có thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2004; các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông (B ): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị có tổ chức thu phí và sử dụng phí dự thi, dự tuyển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Viết Bính

 

ĐỊNH MỨC

SỬ DỤNG PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2004/QĐ-UB ngày 17/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên)

1. Định mức chi tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi và phục vụ công tác chuẩn bị thi:

- Tổ chức hội nghị triển khai, tổng kết, tập huấn cán bộ tuyển sinh, tổ chức kiểm tra, thanh tra tuyển sinh nội bộ trường: 800 đồng/hồ sơ/thí sinh.

- Giao nhận hồ sơ và lệ phí ĐKDT với các cơ sở, kiểm tra phân loại hồ sơ theo khối, ngành; tổ chức nhận hồ sơ và lệ phí ĐKDT do thí sinh nộp trực tiếp cho trường, mức chi: 2.200 đồng/hồ sơ/thí sinh

- Xử lý dữ liệu ĐKDT trên máy tính: 800 đồng/hồ sơ/thí sinh

- Chạy thử nghiệm phần mềm từ khâu nhập số liệu, lập phòng thi, giấy báo thi, báo điểm...: 500 đồng/hồ sơ/thí sinh

- Làm đề thi, sao in đề thi, đóng gói đề thi theo phòng thi: 4.000 đồng/hồ sơ/thí sinh (riêng trường Cao đẳng mức chi 2.000 đồng/hồ sơ/thí sinh)

- Thuê nơi làm đề thi (nếu có); tổ chức bảo mật và an ninh nơi làm đề, tại các điểm thi, phòng thi; áp tải đề thi; thuê phương tiện vận chuyển, thuê phòng thi; bảo đảm y tế, nước uống: 6.000 đồng/hồ sơ/thí sinh.

- Mua sắm, bổ sung trang thiết bị cho công tác làm đề, in ấn tài liệu, mua biên lai, tổ chức truyền thông công tác quản lý của hội đồng tuyển sinh và các ban trực thuộc hội đồng tuyển sinh, văn phòng phẩm: 1.200 đồng/hồ sơ/thí sinh.

- In giấy báo thi, danh sách phòng thi, mua giấy nháp, giấy thi phù hiệu, tài liệu đọc tại phòng thi, quy chế những điều cần biết về tuyển sinh: 3.500 đồng/hồ sơ/thí sinh.

2. Định mức chi phục vụ công tác thi tuyển:

- Tổ chức trông thi, giám sát: 2.500 đồng/hồ sơ/thí sinh.

- Chấm thi, chấm kiểm tra, chấm thẩm tra: 15.000 đồng/hồ sơ/thí sinh.

- Chi công tác nghiệp vụ cho ban thư ký (dồn túi, dọc phách, vào điểm, phương án xét tuyển, giao nhận bài thi...): 800 đồng/hồ sơ/thí sinh.

- In số điểm, giấy chứng nhận kết quả thi, giấy báo trúng tuyển: 800 đồng/hồ sơ/thí sinh.

- Kiểm tra kết quả thi của thí sinh trúng tuyển: 200 đồng/hồ sơ/thí sinh.

- Chi khác có liên quan đến tuyển sinh: 2.000 đồng/hồ sơ/chí sinh. (Riêng trường Cao đẳng mức chi: 4.000 đồng/hồ sơ/thí sinh)

Mức chi quy định trên đây là định mức chung cho các trường, trong quá trình thực hiện, căn cứ vào điều kiện thực tế, các trường có thể được điều chỉnh mức chi giữa các nội dung chi cho phù hợp nhưng không vượt quá tổng mức chi đã quy định.

Các trường được tự cân đối nguồn thu để chi phí cho các hoạt động có liên quan tới công tác tuyển sinh. Trường hợp thu không đủ chi thì các trường được sử dụng từ nguồn kinh phí hiện có của trường để chi phí cho công tác tuyển sinh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53/2004/QĐ-UBND về định mức sử dụng phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.478

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108