Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 52/2006/QĐ-UBND quy định mức thu phí vệ sinh địa bàn thị xã Hà Tĩnh khi tham gia dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung

Số hiệu: 52/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Trần Minh Kỳ
Ngày ban hành: 22/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2006/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 09 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ VỆ SINH ĐỊA BÀN THỊ XÃ HÀ TĨNH KHI THAM GIA DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ MIỀN TRUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Hiệp định Vay và Hiệp định Dự án thực hiện dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung tại địa bàn thị xã Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết của HĐND khóa XV kỳ họp thứ 8, số 29/2006/NQ-HĐND ngày 24/8/2006 về điều chỉnh, bổ sung mức thu phí vệ sinh tại địa bàn thị xã Hà Tĩnh khi tham gia thực hiện dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung;

Xét đề nghị của UBND thị xã Hà Tĩnh tại Công văn số 359/UBND ngày 02/8/2006, của Sở Tài chính tại Công văn số 1183/TC-NS ngày 01/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung mức thu phí vệ sinh địa bàn thị xã Hà Tĩnh khi tham gia dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung ban hành tại Điều 1 Quyết định số 171 QĐ/UB-TM1 ngày 04/02/2004 của UBND tỉnh như sau:

TT

Đối tượng thu

Thu theo QĐ 171

Mức thu mới

I

Hộ gia đình (Nơi có tổ chức thu gom)

 

 

1

Không kinh doanh:

- Hộ thuộc phường

- Hộ thuộc xã

5.000 đ/hộ/tháng

 

8.000 đ/hộ/tháng

6.000 đ/hộ/tháng

2

Có SX kinh doanh, buôn bán nhỏ:

- Có khối lượng rác ≤ 1 m3/tháng

- Có khối lượng rác > 1 m3/tháng

20.000 đ/hộ/tháng

 

25.000 đ/hộ/tháng

80.000 đ/m3

3

Kinh doanh nhà nghỉ, nhà trọ.

 

5.000 đ/phòng/tháng

4

Kinh doanh ăn uống

100.000 đ/hộ/tháng

80.000 đ/m3

II

Cơ quan, đơn vị, tổ chức KT-XH

 

 

1

Các trường: Tiểu học, Trung học cơ sở, Mẫu giáo, Mầm non

50.000 đ/đvị/tháng

60.000 đ/đơn vị/tháng

2

Trường Trung học phổ thông

50.000 đ/đvị/tháng

80.000 đ/đvị/tháng

3

Trường Cao đẳng, THCN, Dạy nghề

50.000 đ/đvị/tháng

80.000 đ/m3

4

Cơ quan HCSN; Văn phòng doanh nghiệp, trụ sở HTX (Không sử dụng để kinh doanh):

- Có số người ≤ 40 người

- Có số người từ 41 đến 100 người

- Có trên 100 người

50.000 đ/đvị/tháng

 60.000 đ/đvị/tháng

80.000 đ/đvị/tháng

100.000 đ/đvị/tháng

5

Bệnh viện, Trung tâm Y tế, Khách sạn, Nhà hàng ăn uống

100.000 đ/đvị/tháng

80.000 đ/m3

6

Cơ sở SXKD, bến xe

80.000 đ/đvị/tháng

80.000 đ/m3

7

- Rác tại các chợ trên địa bàn thị xã Hà Tĩnh (BQL chợ tổ chức thu gom, hợp đồng vận chuyển, xử lý với đơn vị chuyên ngành xử lý chất thải rắn)

- Phí thu gom rác thải đối với hộ KD trong đình chợ

- Phí thu gom rác thải đối với hộ KD ngoài đình chợ

 

 

 

17.000 đ/hộ/tháng


10.000 đ/hộ/tháng

 

80.000 đ/m3

 

20.000 đ/hộ/tháng


15.000 đ/hộ/tháng

8

Rác thải các công trình xây dựng; cơ sở XS nhôm kính, dày da, nệm mút; sửa chữa điện máy, ô tô; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm…

80.000 đ/đvị/tháng

120.000 đ/m3

III

Rác thải rắn nguy hại:

Rác thải nguy hại thuộc ngành Công nghiệp, Y dược và các ngành khác (Tùy theo từng loại hợp đồng vận chuyển với đơn vị chuyên ngành)

 

200.000 đ/m3

2. Thời gian thực hiện: Từ 01/10/2006.

Các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 171 QĐ/UB-TM1 ngày 04/02/2004 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2006;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND thị xã Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- TT tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu VT, TH, TM1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2006/QĐ-UBND quy định mức thu phí vệ sinh địa bàn thị xã Hà Tĩnh khi tham gia dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.741
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123