Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4803/QĐ-UB-KT về quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và hàng hóa tài sản tạm giữ kê biên để cưỡng chế của Cục Thuế thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4803/QĐ-UB-KT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Chí
Ngày ban hành: 15/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4803/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI CHẾ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ HÀNG HOÁ, TÀI SẢN TỊCH THU SUNG CÔNG QUỸ NHÀ NƯỚC VÀ HÀNG HOÁ, TÀI SẢN TẠM GIỮ, KÊ BIÊN ĐỂ CƯỠNG CHẾ CỦA CỤC THUẾ THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế đấu giá tài sản, quyết định số 100/TC.QLCS ngày 23/01/1997 của Bộ Tài chánh về việc xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ và văn bản số 1986/UB-KT ngày 09/6/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn thi hành các văn bản nêu trên;
- Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 17/04/1996 của Chính phủ và Thông tư số 45 TC/TCT ngày 01/8/1996 của Bộ Tài chính về xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực thuế;
- Xét đề nghị của Sở Tài Chánh -Vật Giá (văn bản số 809/TC-VG-QLCS ngày 18 tháng 8 năm 1998);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này qui chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và hàng hóa tài sản tạm giữ kê biên để cưỡng chế của Cục Thuế thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài Chánh-Vật Giá thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Cục Trưởng Cục Thuế thành phố và các ông, bà có tên trong Hội đồng Định giá và bán đấu giá hàng hóa tài sản tịch thu sung công và hàng hóa tài sản tạm giữ kê biên để cưỡng chế của Cục Thuế thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Bộ Tài chính         
- TTUB : CT, PCT/TT, KT, UV/TC
- Viện Kiểm sát nhân dân TP
- VPUB : CVP, PVP/KT
- TM, TH, NC
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chí

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ HÀNG HÓA TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC VÀ HÀNG HÓA TÀI SẢN TẠM GIỮ KÊ BIÊN ĐỂ CƯỠNG CHẾ CỦA CỤC THUẾ THÀNH PHỐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4803 /QĐ-UB-KT ngày 15/ 9/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Quy chế này qui định cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức bán đấu giá công khai hàng hoá tài sản đã xử lý tịch thu xác lập quyền sở hữu nhà nước, hàng hoá tài sản tạm giữ kê biên để cưỡng chế của Cục Thuế thành phố.

Phần I

TRÌNH TỰ TỔ CHỨC CUỘC BÁN ĐẤU GIÁ

Hội Đồng định giá và Bán đấu giá hàng hoá tài sản tịch thu sung công quỹ và hàng hoá tài sản tạm giữ kê biên để cưỡng chế của Cục Thuế (gọi tắt là Hội đồng định giá và bán đấu giá).

A. Lập danh mục hàng hoá tài sản đã xử lý tịch thu, đã xác lập quyền sở hữu nhà nước, hàng hoá tài sản tạm giữ kê biên để cưỡng chế (mẫu 4a và 1A), tổ chức kiểm tra đánh giá xác định tỷ lệ chất lượng còn lại của hàng hoá tài sản sung công quỹ Nhà nước, của hàng hoá tài sản tạm giữ kê biên để cưỡng chế (mẫu 4b) và dự kiến mức giá khởi điểm.

B. Thống nhất định mức giá khởi điểm cho các lô hàng bán đấu giá (mẫu 4) theo điều 16.1 của quyết định số 100-TC/QLCS của Bộ Tài chính, qui định đối tượng tham gia đấu giá (tùy thuộc tính chất, đặc điểm của từng loại hàng hoá) (theo điểm 5 công văn 36 của Bộ Tài chính) và thống nhất lịch tổ chức cuộc bán đấu giá để thông báo và niêm yết. Cần thiết có thể đăng báo Sài Gòn Giải Phóng 03 kỳ liên tiếp, về việc tổ chức bán đấu giá.

C. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm :

1. Quyết định thành lập doanh nghiệp (bản sao y).

2. Giấy phép kinh doanh ngành nghề, mặt hàng (bản sao y).

3. Công văn xin tham gia đấu giá.

4. Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức, cá nhân xin tham gia đấu giá.

Hồ sơ xin tham gia đấu giá phải được thông qua Chủ Tịch Hội đồng định giá và bán đấu giá.

- Người tham gia đấu giá được chọn phải đăng ký tham gia đấu giá tại Phòng Quản Lý Công Sản - Sở Tài Chánh-Vật Giá thành phố Hồ Chí Minh hoặc tại Phòng Thanh Tra - Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Thu lệ phí tham gia đấu giá 100.000 đồng. Khoản thu này không hoàn trả cho người nộp, dùng để chi phí cho việc tổ chức các buổi họp đấu giá và quyết toán định kỳ.

- Thu tiền đặt trước : người tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước bằng 01% trị giá mức khởi điểm của từng lô hàng mà mình muốn tham gia đấu giá. Trong trường hợp người muốn tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng sau đó không tham gia đấu giá thì khoản tiền đặt trước đó sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Lệ phí và tiền đặt trước được nộp chậm nhất là 02 ngày trước khi tổ chức đấu giá.

D. Việc quản lý, bảo quản hàng hoá, tài sản bán đấu giá và theo dõi người tham gia đấu giá như sau :

- Cơ quan kiểm tra phát hiện có trách nhiệm trực tiếp quản lý, bảo quản toàn bộ hàng hoá tài sản tịch thu hoặc hàng hoá, tài sản tạm giữ, kê biên.

- Hội đồng bán đấu giá lập danh sách theo dõi số lượng người tham gia bán đấu giá theo từng lô hàng, niêm yết giá khởi điểm, niêm yết lịch tổ chức bán đấu giá tại Phòng Quản lý công sản - Sở Tài chánh-Vật giá và tại Phòng Thanh tra Cục Thuế thành phố.

- Hội đồng bán đấu giá kết hợp cơ quan kiểm tra phát hiện tổ chức hướng dẫn cho người tham gia đấu giá đến xem hàng tại địa điểm bảo quản hoặc tại địa điểm trưng bày hàng hoá.

Phần II

THỂ THỨC CUỘC BÁN ĐẤU GIÁ

A. Nội dung cuộc bán đấu giá :

Tổ bán đấu giá (do Hội Đồng định giá và Bán đấu giá xét thành lập) sẽ trực tiếp điều hành buổi bán đấu giá. Cơ cấu Tổ bán đấu giá gồm có : Tổ Trưởng (đại diện ngành Tài Chánh-Vật Giá), Tổ Phó (đại diện Cục Thuế). Tổ Bán Đấu giá sẽ phân công:

- Thư ký ghi biên bản cuộc bán đấu giá (do ngành Tài Chánh-Vật Giá đảm trách).

- Người điều hành cuộc bán đấu giá (do Tổ Trưởng hay Tổ Phó thay phiên nhau đảm nhiệm).

Tổ Bán Đấu giá sẽ tiến hành :

1. Giới thiệu các thành phần trong Hội đồng định giá và bán đấu giá, Tổ bán đấu giá tham dự phiên đấu giá.

2. Điểm danh những người tham gia đấu giá theo từng lô hàng (những người đã đăng ký và đã nộp khoản tiền đặt trước đối với lô hàng). Thư ký phát số thứ tự.

3. Giới thiệu tên tài sản bán đấu giá.

4. Phổ biến nội dung bán đấu giá, thể thức nộp tiền sau khi khách hàng trúng đấu giá, thời gian thanh toán tiền và bàn giao tài sản.

5. Giải đáp thắc mắc của khách hàng (nếu có).

B. Nội qui buổi đấu giá :

- Mỗi đối tượng tham gia đấu giá được tham dự tại cuộc bán đấu giá tối đa không quá 02 người. Người cùng đơn vị chỉ được trao đổi nội bộ, không được trao đổi với đơn vị khác, không được sử dụng điện thoại di động để trao đổi trong phòng bán đấu giá.

+ Người điều hành nhắc lại giá khởi điểm của lô hàng trước khi đấu giá, mức chênh lệch cho mỗi lần trả giá (tối thiểu phải bằng 01% giá khởi điểm của lô hàng) và mời những người tham gia đấu giá bắt đầu trả giá.

- Người tham gia đấu giá trước khi trả giá phải giơ số và trả giá mình muốn mua bằng miệng.

+ Người điều hành nhắc lại số của người tham gia đấu giá và giá của người vừa trả giá.

- Giá trả sau phải cao hơn giá trả trước kế đó tối thiểu phải bằng 01% giá khởi điểm của lô hàng (lấy tròn số).

- Người điều hành bán đấu giá chỉ được công bố người mua được tài sản bán đấu giá là người trả giá cao nhất tại cuộc bán đấu giá.

- Thời gian tham gia trả giá cho mỗi vòng thi đấu là 3 phút.

- Đối với mỗi lô hàng, khách hàng phải tham gia đấu ngay từ đầu. Trường hợp bỏ 1 vòng thì mất quyền tham gia đấu ở các vòng sau.

- Trường hợp giá khởi điểm đã được nhắc lại 03 lần nhưng không có người nào tham gia trả giá thì xem như cuộc bán đấu giá không thành. Nếu ngay vòng đầu tất cả các đơn vị tham gia đấu giá không phát giá thì sẽ bị tịch thu tiền đặt trước (vì các đơn vị đã đóng lệ phí và tiền đặt trước xem như đã công nhận giá khởi điểm của lô hàng và chấp nhận phát giá ở vòng đầu). Tổ Bán Đấu giá sẽ lập biên bản tịch thu tiền đặt trước báo cáo lại Hội đồng để giảm giá lô hàng để tổ chức tái đấu giá.

- Tại cuộc bán đấu giá nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả, thì việc bán đấu giá được tổ chức lại ngay, và bắt đầu từ giá trả trước đó. Người rút lại giá đã trả không được tham gia trả giá. Trong trường hợp giá bán tài sản đấu giá thấp hơn giá mà người rút lại đã trả thì người rút lại phải trả khoản tiền chênh lệch cho Hội Đồng bán đấu giá tính vào tiền đặt trước. Nếu cuộc bán đấu giá không thành thì người rút lại giá đã trả không được hoàn trả khoản tiền đặt trước.

Tổ Trưởng có quyền tạm ngưng buổi đấu giá, lập biên bản xử lý và sau đó tiến hành đấu giá lại trong các trường hợp sau :

1- Khách hàng có ý định cản trở, ngăn cản, phá rối quyền đấu giá của khách hàng khác sẽ được nhắc nhở, nếu tiếp tục vi phạm, sẽ bị truất quyền tham dự đấu giá và tiền đặt trước sẽ bị tịch thu.

2- Khách hàng có hành vi mua chuộc, hối lộ, cấu kết với nhân viên trong Tổ bán đấu giá để loại trừ khách hàng khác, dìm giá, sẽ bị lập biên bản tại chỗ, truất quyền tham gia đấu giá và tiền đặt trước bị tịch thu.

3- Trường hợp rút lại giá đã trả, xử lý như đã nêu ở phần trên (theo Điều 18 của Nghị Định 86/CP).

4- Khách hàng trúng đấu giá, sau đó từ chối mua, sẽ bị tịch thu tiền đặt trước sung công quỹ.

5- Nếu phát hiện có hiện tượng cấu kết giữa các khách hàng để dìm giá trong buổi đấu giá, Hội Đồng có quyền ngưng đấu giá lô hàng đó để lại xem xét xử lý sau.

Phần III

THỦ TỤC SAU KHI CÓ KẾT QUẢ CUỘC BÁN ĐẤU GIÁ

A. Mời người mua được lô hàng ký tên vào biên bản bán đấu giá với sự chứng kiến của ít nhất một khách hàng khác (mẫu số 03).

B. Hoàn trả tiền đặt trước cho những người có tham gia đấu giá nhưng không mua được lô hàng. Tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá sẽ được trừ vào trị giá lô hàng.

C. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày tổ chức cuộc bán đấu giá, người mua được lô hàng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với Hội Đồng định giá và Bán Đấu giá để ký kết hợp đồng mua bán, nộp tiền nhận hàng theo quy định (mẫu số 05) (theo điều 17 của Quyết định số 100).

- Nếu quá 20 ngày kể từ ngày tổ chức cuộc bán đấu giá mà khách hàng trúng đấu giá vẫn chưa nộp tiền nhận hàng theo quy định thì Tổ Bán Đấu giá sẽ trình Hội Đồng tịch thu tiền đặt trước, thông báo cho khách hàng biết và định ngày để tái đấu giá lô hàng đã bán (mục 2, điều 19 của Nghị Định 86/CP).

- Thanh lý hợp đồng mua bán tài sản, lập thủ tục chuyển quyền sở hữu (đối với phương tiện vận chuyển) ( mẫu số 06) do Sở Tài chánh-Vật giá thực hiện.

Phần IV

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU VỀ BÁN HÀNG HÓA TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ HÀNG HÓA TÀI SẢN TẠM GIỮ KÊ BIÊN ĐỂ CƯỠNG CHẾ ĐÚNG THEO ĐIỀU 18 TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 100 VÀ MỤC IV CỦA THÔNG TƯ 45 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Trong khi chờ đợi hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với các khoản thu chi có liên quan đến việc bán đấu giá, việc mở, theo dõi và quyết toán đối với tài khoản tạm giữ (qui định ở điểm 07 của công văn 36 của Bộ Tài chính).

Định kỳ hằng quý, hai ngành Tài chánh - Vật giá và Cục Thuế phối hợp báo cáo kết quả quản lý và xử lý tài sản sung quỹ Nhà nước và hàng hóa tài sản tạm giữ để cưỡng chế (mẫu số 06) để báo cáo với ngành dọc cấp trên.

Trước mắt :

- Đối với hàng hoá tài sản tịch thu sung quỹ theo điều 18 của Quyết định số 100, sau khi Hội đồng xác định tính hợp lý, hợp lệ của bảy loại chi phí phát sinh được qui định, số tiền còn lại được chuyển vào ngân sách thành phố (tài khoản 741.01.02.9999) theo chương, loại, khoản, hạng, mục, tiểu mục tương ứng theo mục lục ngân sách nhà nước (ban hành ngày 15/4/1997 theo Quyết định số 280/TC/QĐ/NSNN của Bộ Tài chính).

Đối với hàng hoá tài sản tạm giữ kê biên để cưỡng chế theo mục IV của Thông tư 45, sau khi Hội đồng xác định tính hợp lý, hợp lệ của các loại chi phí, số tiền còn lại được chuyển vào tài khoản tạm giữ của Cục Thuế để thực hiện việc cưỡng chế.

Phần V

MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC

a/ Hội Đồng Định giá và Bán đấu giá làm việc theo tính chất kiêm nhiệm và có trách nhiệm tổ chức bán đấu giá tài sản theo đúng thời gian qui định tại điều 11 của Quyết định số 100/TC-QLCS (thời gian xử lý hàng hoá từ 30 - 60 ngày tùy loại hàng).

b/ Việc giao nhận tài sản hoặc ủy quyền bảo quản tài sản (Mẫu số 01 & 02) tùy tình hình thực tế mà Hội Đồng xem xét thực hiện hoặc không thực hiện. Việc này sẽ được ghi vào biên bản họp Hội Đồng định kỳ (theo điều 9 và điều 10 của Quyết định số 100/TC-QLCS).

c/ Để giảm bớt thủ tục hành chính, sau khi có khách hàng trúng đấu giá chuyển trực tiếp sang bước lập Hợp đồng mua bán tài sản (mẫu 05) mà không cần qua bước hình thành Quyết định bán lô hàng (mẫu 5A). Đối với các loại hàng hoá thông thường không phải đăng ký quyền sở hữu./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

PHỤ LỤC

TÓM TẮT QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN TỪ LÚC NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ CHO ĐẾN KHI TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ.

(Kèm theo Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hoá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và hàng hóa, tài sản tạm giữ kê biên để cưỡng chế).

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐVTH

THỜI GIAN

 

01. Căn cứ số lượng hàng hoá cần xử lý để lập danh mục bán đấu giá theo biểu qui định của Bộ Tài chính. Phân chia thành nhiều lô hàng cho mỗi đợt bán hàng (lưu ý trị giá và cơ cấu hàng hoá phân bổ hợp lý để bán).

 

02. Báo cáo danh mục hàng cho Sở Tài chánh -Vật giá để triển khai kế hoạch tổ chức bán đấu giá.

 

03. Tổ chuyên viên kỹ thuật kiểm tra toàn bộ lô hàng để đánh giá chất lượng, tỷ lệ sử dụng còn lại và xây dựng giá khởi điểm (giá sàn).

 

04. Niêm yết giá khởi điểm và lịch tổ chức bán đấu giá tại kho. Sở Tài chánh-Vật giá và Phòng Thanh tra Cục Thuế hoặc đăng báo công khai 3 kỳ liên tiếp. Qui định thời hạn chót tiếp nhận hồ sơ đấu giá.

 

a/ Nhận hồ sơ xin tham gia đấu giá của các đối tượng (thu lệ phí đấu giá : 100.000đ/đợt).

 

b/ Phát hồ sơ cho các doanh nghiệp đến liên hệ gồm : Qui chế đấu giá, danh mục hàng hoá bán đấu giá, kế hoạch bán đấu giá.

 

- Tiếp nhận hồ sơ xin đăng ký tham gia đấu giá của các doanh nghiệp.

 

05. Hội Đồng họp xét duyệt hồ sơ, thống nhất lịch tổ chức bán đấu giá (đăng ký lịch công tác cho lãnh đạo, đăng ký hội trường)

 

06. Thông báo kết quả cho các đối tượng được chọn tham gia đấu giá

 


07. Tổ chức cho các đối tượng xem hàng tại kho.

 

 

 

08. a/ Lập danh sách theo dõi đơn vị tham gia đấu giá cho từng lô hàng.

 

b/ Thu lệ phí và tiền đặt trước 1% cho mỗi lô hàng, phát thư mời tham gia đấu giá (Tài chánh thu tiền lệ phí, Thuế thu tiền đặt trước 1%).

 

c/ Phát thư mời để mời các đối tượng tham gia đấu giá.

 

09. Chuẩn bị hội trường, thông báo cho tổ cán bộ giúp việc chuẩn bị, chuẩn bị các biểu mẫu cần thiết phục vụ cho buổi đấu giá.v.v... Tổ chức bán đấu giá (theo Qui chế), lập biên bản tổ chức bán đấu giá.

 

10. Trả lại tiền đặt trước 1% cho các doanh nghiệp không trúng đấu giá.

 

11. Ký Quyết định bán các lô hàng cho các doanh nghiệp trúng đấu giá theo kết quả tổ chức bán đấu giá.

 

12. Ký hợp đồng mua bán đối với những doanh nghiệp trúng đấu giá (theo biểu mẫu của Bộ Tài chính).

Hoàn tất thủ tục thu tiền.

Lập chứng từ xuất kho.

Giao hàng.

Thanh lý hợp đồng.

 

 

C.Thuế

 

 

 

C.Thuế

 

 

TC-VG-Thuế

 

Sở TC-VG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC-VG-Thuế

 

TC-VG-Thuế

 

 

Thuế

 

 

 

TC-VG-Thuế

 

 

 

 

 

 

TC-VG-Thuế

 

 

 

Thuế

 

Sở TC-VG

 

 

Thuế

 

 

 

 

 

02 đến 03 ngày

 

 

 

 

 

 

02 đến 03 ngày tùy thuộc khối lượng hàng.

06 ngày.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 buổi

 

 

1 ngày

 

 

Tối đa 2 ngày. Tùy thuộc số lượng (mỗi đơn vị bình quân một buổi).

 

1 đến 2 ngày.

 

 

 

 

 

 

 

1 ngày.

 

 

 


1 ngày

 

1-2 ngày

 

 

Trong vòng 10 ngày (theo qui chế)

 

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4803/QĐ-UB-KT về quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và hàng hóa tài sản tạm giữ kê biên để cưỡng chế của Cục Thuế thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.483
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57