Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4226/QĐ-UBND 2019 thu thuế Sử dụng đất nông nghiệp Hải Dương

Số hiệu: 4226/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 02/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4226/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 02 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật thuế Sử dụng đất nông nghiệp ngày 10/7/1993;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hải Dương tại tờ trình số 6352/TTr-CT ngày 30 tháng 10 năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1.1 Phê duyệt giá thóc để tính thuế Sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 là 5.500 đồng/kg (Năm nghìn năm trăm đồng một ki lô gam) áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh.

1.2 Giao nhiệm vụ thu thuế Sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 cho các huyện, thị xã, thành phố như sau:

STT

Đơn vị

Thuế ghi thu (kg)

Số thuế được miễn (kg)

Số thuế được giảm (kg)

Số thuế còn phải nộp

Lượng (kg)

Tiền (đồng)

1

Hải Dương

783.856,0

783.856,0

 

0,0

 

2

Nam Sách

2.401.600,0

2.401.600,0

 

0,0

 

3

Thanh Hà

3.578.388,0

3.578.388,0

 

0,0

 

4

Kim Thành

2.379.676,0

2.379.676,0

 

0,0

 

5

Kinh Môn

2.657.224,1

2.657.224,1

 

0,0

 

6

Chí Linh

2.354.766,9

2.324.739,3

 

30.027,6

165.151.800

7

Cẩm Giàng

2.181.611,0

2.181.611,0

 

0,0

 

8

Bình Giang

2.600.763,0

2.600.763,0

 

0,0

 

9

Thanh Miện

3.109.373,6

3.109.373,6

 

0,0

 

10

Ninh Giang

3.236.362,9

3.236.362,9

 

0,0

 

11

Gia Lộc

2.473.283,0

2.473.283,0

 

0,0

 

12

Tứ Kỳ

3.779.898,8

3.779.898,8

 

0,0

 

 

Tổng cộng

31.536.803,2

31.506.775,6

 

30.027,6

165.151.800

(Số thuế còn phải nộp năm 2019 đã trừ đi số thuế miễn, giảm theo quy định của pháp luật).

Điều 2. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện miễn, giảm và tổ chức thu nộp thuế SDĐNN trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện miễn, giảm và tổ chức thu thuế trên địa bàn quản lý đến 20/12/2019 kết thúc thu nộp, thanh toán thuế năm 2019.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Tổng Cục thuế;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP, Thư (30b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4226/QĐ-UBND về thuế Sử dụng đất nông nghiệp ngày 02/12/2019 do tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


454

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!