Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 40/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 22/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2002

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 8/3/1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 24/8/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ ban hành quy chế về thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão địa phương;
Xét Tờ trình số 11/TTr.PCLB ngày 11/4/2002 của Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố về giao chỉ tiêu thu-nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão năm 2002 đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão (quận-huyện và thành phố) năm 2002 đối với các tổ chức kinh tế trong nước và các tổ chức kinh tế nước ngoài có trụ sở đóng trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh (kèm theo danh mục các doanh nghiệp, giao Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố phát hành).

Điều 2.- Các doanh nghiệp nêu tại Điều 1 có trách nhiệm mỗi năm nộp hai phần vạn (2/10.000) trên tổng số vốn sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp nhưng không quá 5.000.000 (năm triệu) đồng và được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông để nộp vào Quỹ phòng, chống lụt, bão quận-huyện và thành phố (theo mục 2, Điều 9, Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 50/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ).

Điều 3.- Các trường hợp được miễn, tạm hoãn đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão thực hiện theo quy định tại mục g, Khoản 1 và mục b, khoản 2 Điều 7, Chương II, quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 50 ngày 10/5/1997 của Chính phủ và của thành phố (tại Điều 4) như sau:

3.1- Các đối tượng được miễn đóng góp: các doanh nghiệp công ích và các hợp tác xã nông nghiệp;

3.2- Đối tượng được tạm hoãn đóng góp: các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế được miễn, giảm thuế doanh thu nay là thuế giá trị gia tăng.

Điều 4.- Các trường hợp doanh nghiệp xin điều chỉnh mức thu và tạm hoãn đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão (theo danh mục ở Điều 1) do bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, doanh nghiệp được cấp bù vốn hoạt động từ ngân sách, doanh nghiệp đã điều chỉnh (tăng-giảm) tổng vốn sản xuất -kinh doanh và các doanh nghiệp khác phân công trách nhiệm và Ủy quyền như sau:

4.1- Đối với doanh nghiệp do Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão thành phố (Chi Cục Quản lý nước và phòng, chống lụt, bão) phụ trách thu; giao Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố chủ trì phối hợp với Cục Thuế thành phố và Sở Tài chánh-Vật giá thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

4.2- Đối với doanh nghiệp do quận-huyện phụ trách thu; Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chủ trì phối hợp với Cục Thuế thành phố xem xét và quyết định.

Điều 5.- Trách nhiệm thu-nộp và phân bổ Quỹ phòng, chống lụt, bão:

5.1- Giao Ủy ban nhân dân các quận-huyện thu tiền đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão của các doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH và tổng tiền thu được phân bổ như sau:

5.1.1- Trích 5% trên tổng số thu để trả thù lao cho người, đơn vị trực tiếp đi thu;

5.1.2- 95% còn lại (quy thành 100%) được phân bổ như sau:

5.1.2.a 40% nộp vào Quỹ phòng, chống lụt, bão quận-huyện (nơi doanh nghiệp đóng trụ sở);

5.1.2.b 60% nộp về Quỹ phòng, chống lụt, bão thành phố, số tài khoản 945.90.00.00040 tại Kho bạc Nhà nước thành phố, đơn vị nhận: Chi Cục Quản lý nước và phòng chống lụt bão thành phố (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố).

5.2- Giao Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố thu tiền đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão của doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tổng tiền thu được phân bổ như sau:

5.2.1- Trích 5% trên tổng số thu để trả thù lao cho người, đơn vị trực tiếp đi thu;

5.2.2- 95% còn lại nộp vào Quỹ phòng, chống lụt, bão thành phố;

5.3- Về tài chính, kế toán:

Tổ chức, cá nhân thu Quỹ phòng, chống lụt, bão phải thực hiện chế độ kế toán; định kỳ báo cáo quyết toán thu, nộp, sử dụng Quỹ phòng, chống lụt, bão; thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều 6.- Phân công trác nhiệm và thời gian hoàn thành:

6.1- Việc thu Quỹ phòng, chống lụt, bão phải thông báo công khai cho các doanh nghiệp biết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố chịu trách nhiệm tổ chức và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện đóng góp của các doanh nghiệp vào Quỹ phòng, chống lụt, bão (theo phân công ở Điều 5); kết quả thu và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống lụt, bão phải báo cáo về Thường trực Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố.

6.2- Giao Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ trì phối hợp với Sở Tài chánh-Vật giá thành phố hướng dẫn, theo dõi, quản lý, kiểm tra tình hình thu và sử dụng Quỹ Phòng chống lụt, bão theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;

6.3- Giao Sở Tài chánh-Vật giá thành phố in và quản lý việc phát hành biên lai thu tiền theo mẫu thống nhất của Bộ Tài chính để thu tiền Quỹ phòng, chống lụt, bão.

6.4- Thời gian thực hiện và hoàn thành việc thu-nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão trong năm 2002 (chậm nhất là ngày 31/12/2002).

Điều 7.- Khen thưởng và xử lý vi phạm:

7.1- Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng, quản lý và đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão được khen thưởng theo chế độ chung của Nhà nước;

7.2- Doanh nghiệp không nộp đủ nghĩa vụ đóng góp vào Quỹ phòng, chống lụt, bão theo quy định sẽ xử lý theo Điều 17, Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 50/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ;

7.3- Người được giao nhiệm vụ thu, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống lụt, bão mà vi phạm các quy định của Nghị định số 50/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 8.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Cục Trưởng Cục Thuế thành phố, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Giám đốc các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận:
- Như điều 8
- Bộ NN và PTNT ) để
- Bộ Tài chính ) báo
- Tổng Cục Thuế ) cáo
- VP Ban chỉ đạo PCLB TW (để b/cáo)
- TT/TU. TT.HĐND/TP
- TTUB: CT, PCT/TT, ĐT,CNN,TM
- Thường trực BCH PCLB.TP
- Sở GTCC, Sở LĐTBXH, Sở Tư pháp
- Kho bạc Nhà nước TP
- Chi cục QLN và PCLB (4b)
- Các Báo SGGP, Người Lao động,
 Tuổi trẻ, Nhân dân
- VPHĐ-UB: CPVP, các tổ NCTH
- Lưu (CNN)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

 

PHỤ LỤC 01:

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NỘP QUỸ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2002
 (Ban hành kèm theo quyết định số /2002/QĐ-UB  ngày /4/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

 

PHỤ LỤC 02:

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NỘP QUỸ  PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2002 (QUẬN-HUYỆN PHỤ TRÁCH)
(Ban hành kèm theo quyết định số /2002/QĐ-UB  ngày /4/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

 

PHỤ LỤC 03:

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI NỘP QUỸ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2002
(Ban hành kèm theo quyết định số /2002/QĐ-UB ngày /4/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

 

PHỤ LỤC 04:

BẢNG TỔNG HỢP GIAO CHỈ TIÊU THU QUỸ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2002 ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC; ĐƠN VỊ THỰC HIỆN UBND QUẬN-HUYỆN VÀ CHI CỤC QUẢN LÝ NƯỚC VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TPHCM
(Ban hành kèm theo quyết định số /2002/QĐ-UB ngày /4/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

(Ban hành kèm theo quyết định số /2002/QĐ-UB- của Ủy ban nhân dân thành phố)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.763

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171