Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 38/2004/QĐ-UB quy định tạm thời mức thu phí dự thi, dự tuyển vào cơ sở Giáo dục - Đào tạo, các cơ sở dạy nghề công lập và bán công áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 38/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Dương Thời Giang
Ngày ban hành: 23/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2004/QĐ-UB

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN VÀO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ CÔNG LẬP VÀ BÁN CÔNG ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Xét tờ trình số 452 TT/TC-VG ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi trao đổi và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý tại Công văn số 48/TTHĐND KXIV ngày 16/6/2004 về việc mức thu phí dự thi, dự tuyển;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức thu phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở Giáo dục - Đào tạo, các cơ sở dạy nghề công lập và bán công áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 2. - Mức phí quy định tại điều 1 là mức thu đối với thí sinh (hoặc gia đình của thí sinh) tham dự các kỳ thi tuyển sinh vào các cơ sở Giáo dục - Đào tạo thuộc địa phương quản lý, theo quy định phải tổ chức thi tuyển để đảm bảo cho các hoạt động liên quan đến công tác tuyển sinh.

- Đơn vị tổ chức thu phí được để lại 100% tiền phí thu được để phục vụ cho công tác ra đề thi, tổ chức thi và chấm thi theo quy định hiện hành.

Điều 3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Thuế tỉnh và các ngành chức năng có liên quan của tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu phí và việc sử dụng nguồn thu phí theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4 (t/hiện)
- VPCP, BTC, BTP, BGD & ĐT (b/cáo)
- TT Tỉnh ủy
- CT, PCT HĐND tỉnh
- CT, PCT UBND tỉnh
- Ban KT-NS-HĐND tỉnh
- PVP, Các tổ CV
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thời Giang

 

PHỤ LỤC:

MỨC THU PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN VÀO CÁC CƠ SỞ GDĐT, CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ CÔNG LẬP VÀ BÁN CÔNG
(Kèm theo Quyết định số: 38/2004/QĐ-UB ngày 23/6/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

SỐ TT

ĐỐI TƯỢNG THU PHÍ

MỨC THU

1

Trường Trung học phổ thông chuyên

35.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

2

Trường Trung học phổ thông (kể cả BTVH)

25.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

3

Xét tuyển vào lớp 10 THPH (kể cả BTVH)

10.000 đồng/học sinh

4

Ðăng ký dự thi vào các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

 

 

+ Thí sinh thuộc diện xét thẳng;

15.000 đồng/thí sinh

 

+ Thí sinh đăng ký dự thi, sơ tuyển vào các trường (có tổ chức thi);

 

 

- Đăng ký dự thi:

40.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

 

- Sơ tuyển (đối với trường có tổ chức sơ tuyển trước khi thi chính thức):

20.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

 

- Dự thi văn hóa (bao gồm tất cả các môn);

20.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

 

- Dự thi năng khiếu (bao gồm tất cả các môn);

50.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

5

Đăng ký dự thi vào các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề hệ tại chức

 

 

+ Đăng ký dự thi:

20.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

 

+ Thí sinh thuộc diện xét thẳng:

15.000 đồng/thí sinh

 

+ Dự thi văn hóa (Bao gồm tất cả các môn):

20.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

 

+ Dự thi năng khiếu (bao gồm tất cả các môn):

30.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/2004/QĐ-UB quy định tạm thời mức thu phí dự thi, dự tuyển vào cơ sở Giáo dục - Đào tạo, các cơ sở dạy nghề công lập và bán công áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


283

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146