Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 37/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành: 14/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 37/2008/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 14 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ÐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ ĐẤU THẦU PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú;
Căn cứ Nghị Quyết số 21/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thống nhất Tờ trình số 33/Tr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh về ban hành Danh mục phí và mức thu phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục phí và mức thu phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản thu phí thực hiện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hậu Giang và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý thu phí, lệ phí và đấu thầu phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về quản lý thu phí, lệ phí và đấu thầu phí đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế Hậu Giang, Giám đốc Sở Tài chính; các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng CP;
- Bộ Tài chính;
- Tổng Cục Thuế;
- Bộ Tư pháp (CKTVB);
- Như Điều 3;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP.TU, các Ban Đảng;
- UBNMTQ, các Đoàn thể tỉnh;
- VP Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Viện KSND, TAND tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Sở Tư pháp (Phòng VB-TT);
- Lưu: VT, 4. TB
quyet dinh UBND tinh ve phi 2007

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ ĐẤU THẦU PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37 /2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang)

Chương I

CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ

Điều 1. Phí là khoản thu của Ngân sách Nhà nước do Nhà nước quy định, nhằm bù đắp một phần chi phí đầu tư để phục vụ cho các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức khác và cá nhân cung cấp dịch vụ, thực hiện công việc mà pháp luật quy định được thu phí.

Lệ phí là khoản thu của Ngân sách Nhà nước, mức thu được ấn định trước bằng một số tiền nhất định đối với từng công việc quản lý Nhà nước được thu lệ phí, không nhằm mục đích bù đắp chi phí để thực hiện công việc thu lệ phí.

Điều 2. Các loại phí, lệ phí thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này gồm:

1. Các loại phí, lệ phí do xã, phường, thị trấn quản lý thu:

a) Phí

- Phí chợ;

- Phí qua đò, qua phà;

- Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước;

- Phí trông giữ xe đạp, gắn máy, ô tô;

- Phí vệ sinh.

b) Lệ phí:

Lệ phí đăng ký hộ tịch.

2. Các loại phí, lệ phí do các cơ quan, Ban ngành, đơn vị sự nghiệp quản lý thu:

a) Phí:

- Phí xây dựng;

- Phí đo đạc;

- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;

- Phí thư viện;

- Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Phí tham quan danh lam thắng cảnh;

- Phí vệ sinh (do Công ty Cấp thoát nước - Công trình đô thị thu);

- Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác nước dưới đất;

- Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác và sử dụng nước mặt;

- Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi;

- Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất;

- Phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất;

- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Phí đấu thầu;

- Phí dự thi, dự tuyển;

- Phí đấu giá.

b) Lệ phí:

- Lệ phí đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân (CMND);

+ Lệ phí đăng ký hộ tịch người trong nước;

+ Lệ phí đăng ký hộ tịch người nước ngoài;

+ Lệ phí đăng ký cư trú;

+ Lệ phí chứng minh nhân dân;

- Lệ phí cấp phép cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Lệ phí địa chính;

- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng;

- Lệ phí cấp biển số nhà;

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực;

- Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất;

- Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt;

- Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

3. Các loại phí, lệ phí do Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ quy định thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thực hiện theo đúng các quy định pháp luật về phí và lệ phí hiện hành.

Điều 3. Đối tượng thu nộp phí, lệ phí là các tổ chức, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định nhiệm vụ thu phí, lệ phí; các tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí có nghĩa vụ nộp tiền phí, lệ phí vào Ngân sách Nhà nước (NSNN) theo quy định.

Điều 4. Xác định các loại phí, lệ phí và mức thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (theo Danh mục phí, lệ phí và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định ban hành Quy định này).

Chương II

QUẢN LÝ, THU NỘP, SỬ DỤNG CHỨNG TỪ PHÍ, LỆ PHÍ

Điều 5. Quản lý thu phí, lệ phí

1. Những loại phí, lệ phí trong Danh mục do UBND tỉnh ban hành, quy định tại khoản 1, Điều 2 của Quy định này, phát sinh ở địa phương nào thì do UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) nơi đó quản lý tổ chức thu. Chi cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và phân cấp quản lý cụ thể cho các xã; Đội thuế làm tham mưu cho UBND cấp xã để tổ chức quản lý thu phí, lệ phí theo đúng quy định Pháp lệnh phí và lệ phí và quy định này.

a) Loại phí của xã đã được đấu thầu, người trúng thầu sẽ tổ chức thu nộp đúng quy định.

b) Các loại phí không tổ chức đấu thầu, do UBND cấp xã chỉ định thu, các ủy nhiệm thu được UBND cấp xã chỉ định thu phải lập bộ và phải được UBND cấp xã duyệt. Ủy nhiệm thu là người trực tiếp thu nộp phí.

Đối tượng thu nộp phí, lệ phí quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

2. Phí, lệ phí do các Sở, Ban ngành, các đơn vị sự nghiệp có thu (bao gồm cả cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang) quy định tại khoản 2, 3, Điều 2 của Quy định này, tổ chức thu, quản lý, sử dụng và nộp vào NSNN theo quy định.

Điều 6. Mức thu cho các loại phí, lệ phí

Các loại phí, lệ phí do UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định ban hành Quy định này và các loại phí do Trung ương quy định mức thu, các đơn vị, các địa phương căn cứ mức thu phí, lệ phí nêu trên để tổ chức thu nhưng không được quy định trái với Quy định này và quy định của Trung ương.

Điều 7. Quản lý thu, nộp tiền phí, lệ phí

Cơ quan, đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí phải đăng ký kê khai với cơ quan thuế, kê khai phí, lệ phí hàng tháng và phải nộp tờ khai thu phí, lệ phí cho cơ quan thuế trong 5 ngày đầu của tháng tiếp theo và có trách nhiệm nộp số tiền phí, lệ phí vào NSNN theo quy định không quá ngày 15 của tháng sau.

Các Sở, Ban ngành; UBND huyện, thị xã; UBND cấp xã, các đơn vị sự nghiệp của huyện, thị xã có trách nhiệm đôn đốc các đối tượng thu phí, lệ phí thuộc phạm vi mình quản lý, tổ chức thu và đăng nộp phí, lệ phí vào NSNN hàng tháng theo quy định.

Đối với các khoản tiền ký cược để tham gia đấu thầu và tiền đặt cọc khi đã trúng thầu, các Chi cục Thuế có trách nhiệm hướng dẫn đối tượng dự thầu và trúng thầu nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Chi cục Thuế tại Kho bạc Nhà nước cùng cấp và hoàn trả lại cho đối tượng trúng thầu theo quy định.

Đối với các khoản phí do các đơn vị kinh doanh, đơn vị hoạt động công ích tổ chức thu (nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép) thì phải đăng ký với cơ quan thuế để kê khai doanh thu và nộp thuế theo quy định pháp luật về thuế (khoản phí này được gọi là khoản thu không thuộc Ngân sách Nhà nước theo khoản 1, Điều 11 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ).

Riêng các khoản thu như: cho thuê kiốt, lô, sạp, ... tại các chợ, trung tâm thương mại do các cơ quan, đơn vị đầu tư để cho thuê (theo quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí thì khoản thu này không có trong danh mục phí và lệ phí, khoản thu này được xác định là doanh thu của cơ quan, đơn vị và phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Cuối năm thực hiện quyết toán chứng từ thu, số tiền thu, số nộp vào NSNN với cơ quan thuế trực tiếp quản lý, đồng thời quyết toán việc sử dụng phí, lệ phí được trích để lại với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định của pháp luật về chế độ kế toán thống kê.

Điều 8. Sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí

Các tổ chức, cá nhân được phép thu phí, lệ phí phải đăng ký, kê khai với cơ quan thuế cùng cấp để nhận mẫu biểu, chứng từ thu do ngành thuế phát hành, khi thu phí phải cấp chứng từ thu cho người nộp tiền. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí không sử dụng chứng từ hoặc chứng từ không đúng quy định.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ có thu phí (phí này được quy định là phí không thuộc NSNN) phải đăng ký với cơ quan thuế về chứng từ thu, vé thu theo hướng dẫn của cơ quan thuế, đồng thời là đối tượng kê khai nộp thuế theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC ĐẤU THẦU PHÍ

Điều 9. Mức thu phí phải đưa ra đấu thầu

- Mức thu trên 48 triệu đồng/năm của một địa điểm thu phí thì phải tổ chức đấu thầu.

- Các loại phí thuộc đối tượng đưa ra đấu thầu theo mức trên bao gồm:

+ Phí chợ;

+ Phí qua đò, qua phà;

+ Phí trông giữ xe;

+ Phí bến bãi đậu xe;

+ Phí sử dụng mặt nước đậu ghe tàu;

+ Phí vệ sinh (trừ phí vệ sinh do Công ty Cấp thoát nước - Công trình đô thị thu).

- Chủ tịch UBND huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND cấp xã khảo sát về mức giá, tính chất ổn định thường xuyên của từng loại phí ở địa phương có trong danh mục (kèm theo Quyết định ban hành quy định này), tổng số tiền thu của năm trước và khả năng phát triển về số thu của năm tiếp theo, để dự kiến mức giá khởi điểm đưa ra đấu thầu cho sát với tình hình thực tế của địa phương.

- Khi đưa các loại phí ra đấu thầu cần xác định rõ phạm vi, ranh giới cụ thể để việc thu phí không trùng lắp giữa phạm vi áp dụng đấu thầu phí với phạm vi ủy nhiệm thu.

Điều 10. Nội dung đấu thầu phí gồm có:

1. Mức khởi điểm do UBND cấp xã công bố theo các điều kiện sau:

- Đảm bảo sát với tổng thu phí của các năm qua.

- Được hình thành trên tiêu thức mức giá thu phí ban hành kèm theo Quyết định ban hành Quy định này.

2. Thời gian thực hiện cho mỗi lần đấu thầu là 6 tháng hoặc 1 năm

- Nêu rõ phạm vi và đối tượng thu phí.

- Người tham gia đấu thầu phải cam kết đủ năng lực hành vi dân sự thực hiện hợp đồng, phải ký cược 10% trên tổng số tiền của giá khởi điểm mới được tham gia đấu thầu, người không trúng thầu sẽ được hoàn lại số tiền ký cược. Sau khi kết thúc buổi đấu thầu, người trúng thầu phải đặt cọc trước từ 10 đến 15% trên tổng số tiền của giá trị hợp đồng nhận thầu, cả 2 khoản ký cược và đặt cọc sẽ được hoàn trả lại một lần cho đối tượng trúng thầu sau khi thực hiện xong hợp đồng.

- Khu vực đấu thầu, thời gian, địa điểm đấu thầu phải được thông báo công khai rộng rãi.

- Tùy vào mức thu phí, loại phí giao cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã xem xét mức đặt cọc từ 10% đến 15% trên tổng số tiền của hợp đồng nhận thầu.

Điều 11. Thành phần tham dự đấu thầu

- Đại diện UBND cấp xã chủ trì;

- Đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Đại diện Chi cục Thuế;

- Ban Tài chính cấp xã; Đội trưởng Đội Thuế;

- Các đối tượng tham gia đăng ký đấu thầu (tối thiểu phải có 2 đối tượng trở lên tham gia đấu thầu).

Điều 12. Đối tượng trúng thầu, quyền lợi, nghĩa vụ của bên giao và bên nhận thầu:

Đối tượng trúng thầu là người có số tiền đấu thầu cao nhất và được thực hiện theo hợp đồng trúng thầu theo phương thức: Đối tượng nhận thầu được hưởng 100% phần thu vượt, nếu lỗ thì phải bù đắp phí theo hợp đồng giao nhận. Khi nhận thầu phải làm hợp đồng với UBND cấp xã, hợp đồng phải được ghi rõ những nội dung sau:

- Số tiền trúng thầu phải nộp vào NSNN hàng tháng;

- Quyền lợi và nghĩa vụ của người trúng thầu và UBND cấp xã phải thực hiện đúng hợp đồng. Khi có thiên tai hoặc một số trường hợp đột xuất khác sẽ được điều chỉnh bằng phụ kiện hợp đồng;

- UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo công khai mức giá thu phí và mức giá sàn làm giá khởi điểm trước khi tổ chức đấu thầu để mọi người biết.

Điều 13. Các loại phí không qua đấu thầu và các hoạt động dịch vụ

- Đối với các loại phí do cấp xã thu (ngoài đấu thầu) có số thu nhỏ, không ổn định giao cho UBND cấp xã phối hợp cùng Chi cục Thuế xét và chỉ định ủy nhiệm thu lập bộ và tổ chức thu nộp phí vào NSNN đúng quy định.

- Đối với các loại phí, lệ phí nêu tại Quy định này và các loại phí, lệ phí do Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ quy định, các tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu (kể cả các đoàn thể) có tổ chức thu, số tiền phí, lệ phí thu được sau khi trích để lại cho đơn vị được hưởng theo quy định, số còn lại phải nộp vào NSNN.

- Đối với phí do các đơn vị kinh doanh thu (đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) thì số tiền phí thu được là doanh thu tính thuế theo quy định của pháp luật thuế.

Điều 14. Các tổ chức, cá nhân làm ủy nhiệm thu (kể cả đối tượng trúng thầu) thu các loại phí quy định tại khoản 1, Điều 2 Quy định này: phí chợ; phí qua đò, qua phà; phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe ô tô; phí bến bãi đậu xe; phí sử dụng mặt nước đậu ghe tàu; phí vệ sinh (trừ phí vệ sinh do Công ty Cấp thoát nước - Công trình đô thị thu) được trích để lại số tiền thu phí trước khi nộp vào NSNN tối đa là 10% để tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 11, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ, để trả thù lao cho người trực tiếp thu phí và các chi phí khác như: chi mua biểu mẫu, biên lai, vé thu phí, ...

Các tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp, Sở, Ban ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp có thu (bao gồm cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn) nếu được giao nhiệm vụ thu phí thì được trích để lại theo quy định sau đây:

- Trường hợp tổ chức thu phí, lệ phí được NSNN đảm bảo kinh phí cho hoạt động thu phí, lệ phí cả năm thì số phí, lệ phí thu được nộp vào NSNN 100%.

- Trường hợp tổ chức thu phí chưa được NSNN đảm bảo kinh phí cho hoạt động thu phí, lệ phí thì tổ chức thu phí được trích để lại tỷ lệ % để sử dụng cho chi phí phục vụ cho việc thu phí, lệ phí theo công thức sau:

Tỷ lệ (%) =

Dự toán cả năm về chi phí cần thiết cho việc thu phí, lệ phí theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định

X 100

Dự toán cả năm về phí, lệ phí thu được

Số phí còn lại sau khi đã trích theo tỷ lệ, tổ chức nộp vào NSNN.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. UBND huyện, thị xã; các Sở, Ban ngành tỉnh, các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu, các đoàn thể chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình tổ chức thực hiện quy định này. Tổ chức, cá nhân tổ chức thực hiện tốt quy định quản lý thu phí, lệ phí, đấu thầu phí sẽ được khen thưởng theo quy định của nhà nước.

Điều 16. Các đối tượng được thu phí, lệ phí phải chấp hành nghiêm chỉnh việc thu các mức phí, lệ phí đúng quy định và nộp tiền phí theo hợp đồng đã ký (đối với hộ trúng thầu), các ủy nhiệm thu phải thanh toán nộp phí, lệ phí hàng tháng do cơ quan thuế quy định.

Điều 17. Nghiêm cấm các cơ quan, cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tiền phí, khi phát hiện phải bồi thường toàn bộ số tiền sử dụng trái phép vào ngân sách và tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Cục Thuế có trách nhiệm in ấn, cấp phát chứng từ thu phí theo quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn việc thanh quyết toán chứng từ cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân thu phí (kể cả đối tượng trúng thầu).

Cục Thuế cung cấp biểu mẫu và chứng từ thu, biên lai thu, vé thu cho các đơn vị thu phí, lệ phí của tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Cục Thuế quản lý, Chi cục Thuế cung cấp biểu mẫu và chứng từ thu, biên lai thu, vé thu cho các đối tượng thu phí, lệ phí thuộc địa bàn mình (bao gồm các: ban ngành, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn).

Điều 19. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn quyết toán việc sử dụng số tiền phí, lệ phí được trích và quyết toán tài chính đối với cơ quan tài chính cùng cấp theo chế độ kế toán thống kê của nhà nước quy định.

Điều 20. Cục Thuế căn cứ vào Quy định này tổ chức triển khai hướng dẫn cho các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chi cục Thuế huyện, thị xã, các đối tượng thu phí, lệ phí và thực hiện thu nộp phí, lệ phí theo quy định pháp luật về phí, lệ phí.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan báo cáo về Ủy ban nhân tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

(Đính kèm danh mục phí, lệ phí và các mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang)

 

DANH MỤC

PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

DANH MỤC PHÍ

I

PHÍ XÂY DỰNG

ĐVT

Số tiền

Ghi chú

Hộ gia đình

Tổ chức

 

Đo vẽ hiện trạng, lập hồ sơ hoàn công công trình xây dựng

 

 

 

 

- Đối với nhà ở

 

 

 

 

+ Nhà ở đô thị

Đồng/m2

3.500

 

 

+ Nhà ở nông thôn

nt

2.000

 

 

- Đối với các công trình kiến trúc khác

nt

3.500

 

 

II

PHÍ ĐO ĐẠC

Đất khu vực đô thị

Đất khu vực  nông thôn

 

Giới hạn diện tích (m2)

Nhóm đất nông nghiệp (đồng/m2)

Nhóm đất phi nông nghiệp (đồng/m2)

Nhóm đất nông nghiệp (đồng/m2)

Nhóm đất phi nông nghiệp (đồng/m2)

1

Diện tích 300m2 trở xuống

550

950

440

750

2

Diện tích trên 300m2  đến 1.000m2

500

850

400

670

3

Diện tích trên 1.000m2  đến 3.000m2

450

660

360

520

4

Diện tích trên 3.000m2 trở lên

400

570

320

450

III

PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ (Đăng ký, chuyển nhượng, chuyển mục đích được cấp giấy CN mới).

ĐVT

Số tiền

Mức Thu

Tối thiểu/ 1 hồ sơ

Tối đa/ 1 hồ sơ

1

Đất khu vực đô thị

 

 

 

 

 

- Hộ gia đình, cá nhân (kể cả trang trại)

 

 

 

 

+ Nhóm đất phi nông nghiệp (đất ở + chuyên dùng)

Đồng/m2

900

90.000

2.000.000

+ Nhóm đất nông nghiệp

nt

300

90.000

2.000.000

- Tổ chức

ĐVT

Số tiền

Tối thiểu/1 hồ sơ/DA

Tối đa/ 1 hồ sơ/DA

+ Nhóm đất phi nông nghiệp (đất ở + chuyên dùng)

Đồng/m2

1.200

200.000

5.000.000

+ Nhóm đất nông nghiệp

nt

300

200.000

5.000.000

2

Khu vực đất nông thôn

 

 

 

 

 

- Hộ gia đình, cá nhân  (kể cả trang trại)

 

 

 

 

+ Nhóm đất phi nông nghiệp (đất ở + chuyên dùng)

Đồng/m2

600

60.000

1.000.000

+ Nhóm đất nông nghiệp

nt

200

60.000

1.000.000

- Tổ chức

ĐVT

Số tiền

Tối thiểu/ 1 hồ sơ DA

Tối đa/1 hồ sơ/DA

+ Nhóm đất phi nông nghiệp (đất ở + chuyên dùng)

Đồng/m2

800

200.000

3.000.000

+ Nhóm đất nông nghiệp

nt

200

200.000

3.000.000

IV

PHÍ CHỢ

ĐVT

Số tiền

 

 

1

Chợ loại I

 

 

 

 

 

- Đối với hộ kinh doanh cố định

Đồng/m2/ ngày

1.500

 

 

- Đối với hộ kinh doanh tự sản, tự tiêu (1 buổi)

Đồng/buổi

1.500

 

 

- Đối với hộ kinh doanh tự sản, tự tiêu (ngày)

Đồng/ngày

2.000

 

 

2

Chợ loại II

 

 

 

 

 

Đối với hộ kinh doanh cố định

Đồng/m2/ ngày

1.000

 

 

Đối với hộ kinh doanh tự sản, tự tiêu (buổi)

Đồng/buổi

1.000

 

 

 Đối với hộ kinh doanh tự sản, tự tiêu (ngày)

Đồng/ngày

1.500

 

 

3

Chợ loại III

 

 

 

 

 

 Đối với hộ kinh doanh cố định

Đồng/m2/ ngày

500

 

 

 Đối với hộ kinh doanh tự sản, tự tiêu (buổi)

Đồng/buổi

500

 

 

 Đối với hộ kinh doanh tự sản, tự tiêu (ngày)

Đồng/ngày

1.000

 

 

4

Hộ kinh doanh ở chợ (ngoài nhà lồng), trên lề đường, mặt bằng (đất công)

nt

500

 

 

V

PHÍ QUA ĐÒ

ĐVT

Số tiền

 

 

1

Đối với người

 

 

 

 

 

- Đò ngang

Đồng/ người/ chuyến

500

 

 

 - Đò dọc (tuỳ theo chiều dài tuyến sông)

Đồng/ người/ km

1.000

 

 

2

Đối với người và phương tiện

 

 

 

 

 

- Đò ngang

 

 

 

 

+ Người và xe đạp

Đồng/ người/ chuyến

1.000

 

 

+ Người và xe mô tô

nt

2.000

 

 

- Đò dọc

 

 

 

 

+ Người và xe đạp

đồng/ người/ km

1.000

 

 

+ Người và xe mô tô

Nt

2.000

 

 

 

Riêng đối với học sinh, sinh viên giảm 50% phí qua phà, qua đò nói trên

 

 

 

 

VI

PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN, BẢI, MẶT NƯỚC.

ĐVT

Số tiền

 

 

1

Phương tiện đậu, đỗ để lên, xuống hàng hóa tại chợ

 

 

 

 

 

 - Đối với đường bộ

 

 

 

 

 + Xe có trọng tải đến 5 tấn (không quá 60.000đ/tháng)

Đồng/lần tạm dừng (không quá ngày đêm)

3.000

 

 

 + Xe có trọng tải trên 5 đến 10 tấn

 (không quá 80.000đ/tháng)

nt

4.000

 

 

 + Xe có trọng tải trên 10 tấn

(khômg quá 100.000đ/tháng)

nt

5.000

 

 

- Đối với đường thuỷ

 

 

 

 

+ Tàu ghe có trọng tải đến 10 tấn

 (không quá 40.000đ/tháng)

nt

 

2.000

 

 

 

+ Tàu ghe có trọng tải trên 10 tấn đến 20 tấn (không quá 60.000đ/tháng)

nt

 

3.000

 

 

 

+ Tàu ghe có trọng tải trên 20 tấn

(không quá 100.000đ/tháng)

nt

 

5.000

 

 

 

2

 Bến, bãi đậu xe, tàu ghe

 

 

 

 

 

- Bãi đậu xe các loại

 

 

 

 

+ Xe lam, dasu, du lịch đến 12 chỗ ngồi, xe tải đến 1 tấn

Đồng/ngày, đêm

3.000

 

 

+ Xe du lịch đến 15 chỗ, xe tải đến 5 tấn

nt

4.000

 

 

+ Xe khách trên 12 chỗ, xe tải trên 5 tấn

nt

5.000

 

 

- Mặt nước neo đậu ghe, tàu

 

 

 

 

+ Sử dụng mặt nước có diện tích lớn, thuận lợi, trọng tải trên 10 tấn

nt

5.000

 

 

 

+ Sử dụng mặt nước có diện tích lớn, không thuận lợi, trọng tải dưới 10 tấn

nt

3.000

 

 

+ Sử dụng mặt nước có diện tích nhỏ, thuận lợi, trọng tải trên 10 tấn

nt

2.000

 

 

+ Sử dụng mặt nước có diện tích nhỏ, không thuận lợi, trọng tải dưới 10 tấn

nt

1.000

 

 

VII

PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI

ĐVT

Số tiền

 

 

1

Hộ gia đình, cá nhân

Đồng/hồ sơ, tài liệu

100.000

 

 

2

Tổ chức

Đồng/hồ sơ, tài liệu

150.000

 

 

VIII

PHÍ THƯ VIỆN

ĐVT

Số tiền

 

 

1

Cấp thẻ bạn đọc người lớn (kể cả ép nhựa)

Đồng/thẻ/ năm

5.000

 

 

2

Cấp thẻ bạn đọc thiếu nhi (kể cả ép nhựa)

nt

2.500

 

 

IX

PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

ĐVT

Số tiền

 

 

 

Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (phá dỡ, xây dựng Công trình thuỷ lợi, giao thông, xây dựng, thăm dò dầu khí, khai thác khoáng sản)

Đồng/ giấy phép

3.000.000

 

 

X

PHÍ TRÔNG GIỮ XE

ĐVT

Số tiền

 

 

1

Xe đạp

Đồng/lần

500

 

 

2

Xe mô tô

nt

1.000

 

 

3

Xe du lịch 4 chỗ ngồi

nt

4.000

 

 

4

Xe du lịch trên 4 chỗ ngồi đến 12 chỗ ngồi

nt

6.000

 

 

5

Xe du lịch trên 12 chỗ ngồi

nt

10.000

 

 

XI

PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH.

ĐVT

Số tiền

 

 

1

Khu du lịch

Đồng/lần/ người

3.000

 

 

2

Vườn du lịch, điểm tham quan

nt

2.000

 

 

XII

PHÍ VỆ SINH

ĐVT

Số tiền

 

 

 

1

Cơ quan, ban ngành, đoàn thể

 

 

 

 

 

- Trụ sở nằm độc lập

Đồng/tháng

15.000

 

 

- Trụ sở nằm chung 1 khuôn viên (nhiều trụ sở)

nt

10.000

 

 

2

Trường học các cấp

 

 

 

 

 

- Trường có đến 10 phòng

Đồng/tháng

20.000

 

 

- Trường trên 10 phòng đến 20 phòng

nt

30.000

 

 

- Trường có trên 20 phòng

nt

50.000

 

 

3

Trụ sở văn phòng các doanh nghiệp các thành phần kinh tế

 

 

 

 

 

- Văn phòng độc lập

Đồng/tháng

50.000

 

 

- Văn phòng các Công ty, XN có sản xuất kinh doanh

nt

70.000

 

 

4

Hộ sản xuất kinh doanh

 

 

 

 

 

- Hộ kinh doanh ngoài chợ

Đồng/tháng

50.000

 

 

- Hộ kinh doanh tại chợ (lô cố định)

nt

10.000

 

 

5

Nhà trọ

Đồng/tháng/phòng

5.000

 

 

 

- Đến 10 phòng

nt

 

 

 

- Trên 10 phòng đến 20 phòng

nt

 

 

 

- Trên 20 phòng

nt

 

 

 

6

 Khách sạn

Đồng/tháng

200.000

 

 

7

 Nhà hàng

nt

200.000

 

 

8

+ Khách sạn & Nhà hàng

nt

200.000

 

 

 

Riêng khách sạn, nhà hàng mini tính bằng 50% đối với mục 6,7,8.

 

 

 

 

9

Hộ gia đình không sản xuất kinh doanh trong hẻm

Đồng/tháng

5.000

 

 

10

Hộ gia đình không sản xuất kinh doanh mặt tiền

nt

10.000

 

 

XIIa

PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN, BÁO CÁO KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT.

ĐVT

Số tiền

 

 

1

Đề án, báo cáo khai thác có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày, đêm

Đồng/ hồ sơ

200.000

 

 

2

Đề án báo cáo khai thác có lưu lượng nước 200 đến dưới 500m3/ngày, đêm

nt

550.000

 

 

3

Đề án báo cáo khai thác có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000m3/ngày, đêm

nt

1.300.000

 

 

4

Đề án báo cáo khai thác có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000m3/ngày, đêm

nt

2.500.000

 

 

XIIb

PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN, BÁO CÁO KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT.

 

 

 

1

Có lưu lượng nước dưới 0,1m3/giây, hoặc để phát điện với công suất dưới 50 KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày, đêm

Đồng/đề án

300.000

 

 

2

Có lưu lượng từ 0,1 đến dưới 0,5m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 đến dưới 200KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 đến dưới 3.000m3/ngày, đêm

Đồng/đề án

900.000

 

 

3

Có lưu lượng từ 0,5 đến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện từ 200 đến dưới 1.000KW; hoặc cho các mục đích khác từ 3.000 đến dưới 20.000m3/ngày, đêm.

Đồng/đề án

2.200.000

 

 

4

 Có lưu lượng từ 1 đến dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 đến dưới 2.000 KW; hoặc cho các mục đích khác, lưu lượng từ 20.000 đến dưới 50.000m3/ngày, đêm.

Đồng/đề án

4.200.000

 

 

XIIc

PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN, BÁO CÁO XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI.

 

 

 

1

Có lưu lượng nước dưới 100m3/ngày, đêm.

Đồng/1lần đề án

300.000

 

 

2

Có lưu lượng nước từ 100 đến dưới 500m3/ngày, đêm.

nt

900.000

 

 

3

Có lưu lượng nước 500 đến dưới 2.000m3/ngày, đêm.

nt

2.200.000

 

 

4

Có lưu lượng nước 2.000 đến dưới 5.000m3/ngày, đêm.

nt

4.200.000

 

 

5

Thẩm định gia hạn, bổ sung của 4 trường hợp trên tính 50%.

 

 

 

 

XIId

PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ THĂM DÒ, ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT.

 

 

 

1

Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày,đêm.

Đồng/ 1 báo cáo

200.000

 

 

2

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 500m3/ngày, đêm.

nt

700.000

 

 

3

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000m3/ngày, đêm.

nt

1.700.000

 

 

4

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000m3/ngày, đêm

nt

3.000.000

 

 

5

Thẩm định gia hạn, bổ sung 4 trường hợp trên tính 50%.

 

 

 

 

XIII

PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT.

ĐVT

Số tiền

 

 

1

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề phạm vi một tỉnh.

Đồng/hồ sơ

700.000

 

 

2

Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung giấy phép.

nt

350.000

 

 

XIV

PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.

ĐVT

Số tiền

 

 

1

Thẩm định báo cáo tác động môi trường.

Đồng/báo cáo

5.000.000

 

 

2

Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung.

nt

2.500.000

 

 

XV

PHÍ ĐẤU THẦU

ĐVT

Số tiền

 

 

1

Đấu thầu xây dựng (xây lắp) giá trị trên 1 tỷ đồng

Đồng/hồ sơ

500.000

 

 

2

Đấu thầu mua sắm thiết bị (gói thầu giá trị từ 100 triệu đồng trở lên)

nt

500.000

 

 

XVI

PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN

ĐVT

Số tiền

 

 

 

1

Tuyển sinh (xét tuyển) học sinh đầu cấp II, III.

Đồng/thí sinh

3.000

 

 

2

Thi tốt nghiệp cấp II, III,  kể cả Bổ túc văn hoá (BTVH).

 

 

 

 

 

- Trung học cơ sở và Bổ túc trung học cơ sở

nt

10.000

 

 

- Trung học phổ thông và Bổ túc trung học phổ thông

nt

15.000

 

 

3

Tuyển sinh các lớp dạy nghề (trừ lái xe).

 

 

 

 

 

- Thời gian dưới 1 tháng.

nt

20.000

 

 

- Thời gian 1 tháng trở lên.

nt

40.000

 

 

4

Dự thi vào các trung tâm ngoại ngữ.

nt

50.000

 

 

XVII

PHÍ QUA PHÀ

ĐVT

Số tiền

 

 

1

Đối với người

Đồng/ người/ chuyến

500

 

 

2

 Đối với người và phương tiện (hành lý)

 

 

 

 

 

+ Người và xe đạp

nt

1.000

 

 

+ Người và mô tô

nt

2.000

 

 

+ Người và hành lý (chiếm 1m2 hoặc 100 kg)

nt

1.500

 

 

+ Xe du lịch 4 chỗ

nt

6.000

 

 

+ Xe du lịch 6 đến 12 chỗ

nt

8.000

 

 

+ Xe du lịch trên 12 chỗ đến 24 chỗ

nt

10.000

 

 

+ Xe du lịch trên 24 chỗ

nt

12.000

 

 

+ Xe tải đến 1 tấn

nt

6.000

 

 

+ Xe tải đến 5 tấn

nt

8.000

 

 

+ Xe tải đến 10 tấn

nt

10.000

 

 

 

+ Xe tải trên 10 tấn

nt

12.000

 

 

XVIII

PHÍ ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ.

 

1

Mức thu phí đấu giá đối với người có tài sản bán đấu giá.

Mức thu

 

 

- Tài sản bán được có giá trị từ 01 triệu đồng trở xuống.

50.000 đ

 

 

- Từ trên 01 triệu đến 100 triệu đồng.

Thu 5% giá trị tài sản bán được

 

 

- Từ trên 100 triệu đến 01 tỷ đồng

Thu 5.000.000đ + 1,5% của giá trị tài sản bán được vượt quá 100 triệu đồng

 

 

- Trên 01 tỷ đồng.

Thu 18.500.000đ + 0,2% của giá trị tài sản bán được vượt quá 05 tỷ đồng.

 

2

Mức thu phí đấu giá đối với người tham gia đấu giá tài sản.

ĐVT

Số tiền

 

 

Từ 20 triệu đồng trở xuống

đồng/hồ sơ

20.000

 

 

Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

nt

50.000

 

 

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

nt

100.000

 

 

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

nt

200.000

 

 

Từ trên 500 triệu đồng

nt

500.000

 

3

Mức thu phí đấu giá quyền sử dụng đất.

 

 

 

3.1

 Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg .

ĐVT

Số tiền

 

 

- Từ 200 triệu đồng trở xuống

đồng/hồ sơ

100.000

 

 

- Từ trên 200 triệu đến 500 triệu đồng

nt

200.000

 

 

- Trên 500 triệu đồng.

nt

500.000

 

3.2

Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất khác quyền sử dụng đất quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg .

ĐVT

Số tiền

 

 

Từ 0,5 ha trở xuống

đồng/hồ sơ

1.000.000

 

 

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

nt

3.000.000

 

 

Từ trên 2 ha đến 5 ha

nt

4.000.000

 

 

Từ trên 5 ha

nt

5.000.000

 

 

DANH MỤC LỆ PHÍ

I

LỆ PHÍ HỘ TỊCH, HỘ KHẨU, CHỨNG MINH NHÂN DÂN

ĐVT

Số tiền

Cấp xã

Huyện

Tỉnh

Ia

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH NGƯỜI TRONG NƯỚC

 

 

 

 

1

Nuôi con nuôi

Đồng/ trường hơp/ hồ sơ

 

 

 

 

- Đăng ký việc nuôi con nuôi

nt

15.000

 

 

- Đăng ký lại việc nuôi con nuôi.

nt

20.000

 

 

2

Nhận cha, mẹ, con

 

 

 

 

 

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

nt

10.000

 

 

3

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc (miễn đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch).

nt

 

25.000

 

4

Các việc đăng ký hộ tịch khác

 

 

 

 

 

- Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc.

Đồng/ bản sao

2.000

3.000

 

- Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

Đồng/ trường hợp

3.000

10.000

 

5

- Ghi sổ đăng ký hộ tịch các việc về ly hôn, xác định cha, mẹ, con, thay đổi quốc tịch, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự, huỷ hôn nhân trái pháp luật, hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và những sự kiện khác do pháp luật quy định.

nt

5.000

 

 

- Ghi sổ các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

nt

5.000

 

 

6

Cấp lại bản chính giấy khai sinh UBND huyện, thị xã.

Đồng/bản

 

10.000

 

Ib

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.

 

 

 

 

1

Khai sinh

 

 

 

 

 

- Đăng ký khai sinh

Đồng/ trường hợp

 

 

50.000

- Đăng ký lại việc sinh

nt

 

 

50.000

2

Kết hôn

 

 

 

 

 

- Đăng ký kết hôn

nt

 

 

1.000.000

- Đăng ký lại việc kết hôn

nt

 

 

1.000.000

3

Khai tử

 

 

 

 

 

- Đăng ký khai tử

nt

 

 

50.000

- Đăng ký lại việc khai tử

nt

 

 

50.000

4

Nuôi con nuôi

 

 

 

 

 

- Đăng ký việc nuôi con nuôi

nt

 

 

2.000.000

- Đăng ký lại việc nuôi con nuôi.

nt

 

 

2.000.000

5

Nhận cha, mẹ, con

 

 

 

 

 

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

nt

 

 

1.000.000

6

Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc.

 

 

 

 

 

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc.

nt

 

 

50.000

7

Các việc đăng ký hộ tịch khác

 

 

 

 

 

- Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc.

Đồng/ bản sao

 

 

5.000

- Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

Đồng/ trường hợp

 

 

10.000

- Ghi vào sổ đăng ký hộ tịch các việc về ly hôn, xác định cha, mẹ, con, thay đổi quốc tịch, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự, huỷ hôn nhân trái pháp luật, hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và những sự kiện khác do pháp luật quy định.

nt

 

 

50.000

- Ghi sổ các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

nt

 

 

50.000

Ic

 LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ

ĐVT

Số tiền

 

 

1

Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú của hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Đồng/ lần đăng ký

10.000

 

 

2

Cấp mới, cấp lại, đổi sổ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

nt

15.000

 

 

 

- Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.

 

8.000

 

 

3

Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, (nhưng không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xoá tên trong hộ khẩu, sổ tạm trú).

nt

5.000

 

 

Id

LỆ PHÍ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

ĐVT

Số tiền

 

 

 

Cấp lại, đổi lại

Đồng/ trường hợp

3.000

 

 

II

LỆ PHÍ CẤP PHÉP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM.

ĐVT

Số tiền

 

 

1

Cấp lần đầu

Đồng/ giấy phép

400.000

 

 

2

Lần sau (Cấp lại)

nt

300.000

 

 

3

Gia hạn Giấy phép

Đồng/lần

200.000

 

 

III

LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH

ĐVT

Số tiền

 

Hộ gia đình

Tổ Chức

 

1

Khu vực đô thị.

 

 

 

 

 

- Cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSD)

Đồng/giấy chứng nhận

25.000

100.000

 

- Cấp lại, đổi giấy CNQSD đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất.

Đồng/1 lần

20.000

20.000

 

 - Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai.

Đồng/1 lần

15.000

20.000

 

2

Khu vực nông thôn

Đồng/1 lần

 

 

 

 

- Cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng/1 lần

 

100.000

 

 

- Cấp lại, đổi giấy CNQSD đất, xác nhận tính pháp lý của các gấy tờ nhà đất.

Đồng/1 lần

10.000

20.000

 

 

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

Đồng/1 lần

7.500

20.000

 

3

 Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết trong hồ sơ địa chính.

 

 

 

 

 

- Hộ gia đình cá nhân tại Thị xã

Đồng/1 lần

10.000

 

 

 

- Các trường hợp khác (huyện).

Đồng/1 lần

5.000

 

 

 

- Đối với tổ chức

Đồng/1 lần

 

20.000

 

IV

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG.

ĐVT

Số tiền

 

Hộ gia đình

Tổ Chức

 

1

Nhà ở nhân dân

Đồng/ giấy phép

50.000

 

 

2

Các Công trình xây dựng khác

nt

100.000

 

 

3

Lệ phí cấp mới, cấp lại, đổi, xác nhận thay đổi giấy Chứng nhận quyền sở hữu (CNQSH) nhà ở đối với cá nhân

Đồng/giấy

100.000

 

 

4

Lệ phí cấp mới, giấy (CNQSH) ở đối với tổ chức

nt

 

500.000

 

5

Cấp lại, đổi, xác nhận thay đổi giấy (CNQSH) nhà ở

nt

50.000

50.000

 

V

 LỆ PHÍ CẤP BIỂN SỐ NHÀ

ĐVT

Số tiền

 

 

1

Cấp mới

Đồng/ biển số

30.000

 

 

2

Cấp lại

nt

20.000

 

 

VI

LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD.

ĐVT

Số tiền

 

 

1

Hộ kinh doanh cá thể

Đồng/ giấy phép

30.000

 

 

2

Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, hợp tác xã do huyện cấp phép

nt

100.000

 

 

3

Công ty Cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp nhà nước, Liên hiệp Hợp tác xã do tỉnh cấp phép

nt

200.000

 

 

4

Chứng nhận đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh (ĐKKD), chứng nhận đăng ký cho hoạt động chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện doanh nghiệp

nt

20.000

 

 

5

Cung cấp thông tin về nội dung ĐKKD (trừ cơ quan nhà nước)

Đồng/ lần

10.000

 

 

6

Cấp bản sao giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy chứng nhận thay đổi kinh doanh hoặc trích lục nội dung ĐKKD

Đồng/ bản

2.000

 

 

VII

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC.

ĐVT

Số tiền

 

 

 

 Giấy phép hoạt động điện lực (bao gồm: truyền tải và phân phối điện, quản lý vận hành nhà máy điện, kinh doanh tư vấn chuyên ngành điện)

Đồng/ giấy phép

700.000

 

 

VIII

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT.

ĐVT

Số tiền

 

 

1

Cấp giấy phép

Đồng/ giấy phép

100.000

 

 

2

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh bổ sung

nt

50.000

 

 

IX

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT.

ĐVT

Số tiền

 

 

1

Cấp giấy phép

Đồng/ giấy phép

100.000

 

 

2

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh bổ sung

nt

50.000

 

 

X

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC.

ĐVT

Số tiền

 

 

1

Cấp giấy phép

Đồng/ giấy phép

100.000

 

 

2

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh bổ sung

nt

50.000

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 37/2008/QĐ-UBND ngày 14/08/2008 ban hành Quy định về quản lý thu phí, lệ phí và đấu thầu phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.040
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251