Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3435/QĐ-BGTVT năm 2012 về xóa, dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với trạm thu phí sử dụng đường bộ trên hệ thống quốc lộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3435/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 28/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3435/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÓA, DỪNG THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI CÁC TRẠM THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN HỆ THỐNG QUỐC LỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ công văn số 2250/TTg-KTN ngày 28/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xử lý, sắp xếp lại các trạm thu phí đường bộ khi Quỹ bảo trì đường bộ đi vào hoạt động,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xóa bỏ, dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với 17 (mười bảy) trạm thu phí sử dụng đường bộ từ 0 giờ ngày 01/01/2013; chi tiết các trạm thu phí sử dụng đường bộ xóa, dừng thu theo phụ biểu đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng cục đường bộ Việt Nam chỉ đạo việc xóa, dừng thu phí sử dụng đường bộ và lập phương án xử lý lao động, tài sản, trang thiết bị và vé tồn theo quy định báo cáo Bộ GTVT; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông để thông tin việc xóa, dừng các trạm thu phí đường bộ nêu trên.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Kết cấu hạ tầng giao thông; Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, TC -05 bản (c)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

PHỤ BIỂU

CHI TIẾT CÁC TRẠM THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN HỆ THỐNG ĐƯỜNG QUỐC LỘ XÓA, DỪNG THU VÀO THỜI ĐIỂM 0 GIỜ NGÀY 01/01/2013
(Kèm theo Quyết định số 3435/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2012 của Bộ GTVT)

1. Các trạm xóa bỏ, dừng thu từ thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2013:

a) Các trạm thu phí đường bộ nộp ngân sách (12 trạm):

Số TT

Tên trạm

 

Quốc lộ 1

1

Trạm Cầu Lường

2

Trạm Cầu Gianh

3

Trạm Đông Hà

4

Trạm Phú Bài

5

Trạm Mỹ Thuận

 

Quốc lộ 14

6

Trạm số 4

 

Quốc lộ 18

7

Trạm Ba Chẽ

 

Quốc lộ 22A

8

Trạm Gò Dầu

 

Quốc lộ 32

9

Trạm cầu Trung Hà

 

Quốc lộ 37

10

Trạm Cầu Bình

 

Quốc lộ 80

11

Trạm Lộ Tẻ

 

Quốc lộ 1

12

Trạm Cam Thịnh

b) Các trạm trả nợ vay theo văn bản số 3170/KTN (05 trạm):

Số TT

Tên trạm

 

Quốc lộ 1

1

Trạm Bắc Hải Vân

 

Quốc lộ 14

2

Trạm Buôn Hồ

 

Quốc lộ 19

3

Trạm Nhơn Tân

4

Trạm KDang

 

Quốc lộ 26

5

Trạm Madrăk

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3435/QĐ-BGTVT năm 2012 về xóa, dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với trạm thu phí sử dụng đường bộ trên hệ thống quốc lộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.935

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41