Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 336/2004/QĐ-UB về mức thu học phí trường, lớp phổ thông bán công, lớp tăng cường Tin học và điều tiết học phí công lập của ngành Giáo dục-Đào tạo thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 336/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 30/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 336/2004/QÐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ MỨC THU HỌC PHÍ TRƯỜNG, LỚP PHỔ THÔNG BÁN CÔNG, LỚP TĂNG CƯỜNG TIN HỌC VÀ ĐIỀU TIẾT HỌC PHÍ CÔNG LẬP CỦA NGÀNH GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 nãm 2003 ;
Cãn cứ Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 nãm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII về nhiệm vụ kinh tế- xã hội nãm 2005 ;
Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3873/LS/TC&GD-ĐT ngày 05 tháng 7 nãm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Nay điều chỉnh mức thu học phí trường, lớp phổ thông bán công (được quy định tại Quyết định số 49/2000/QĐ-UB-VX ngày 10 tháng 8 nãm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố); quy định về mức thu học phí các lớp tăng cường Tin học và việc điều tiết học phí công lập của ngành Giáo dục – Đào tạo thành phố, nhý sau :

1.1. Học phí trường, lớp phổ thông bán công :

 

Loại trường

Mức đang áp dụng

(HS/tháng)

Mức điều chỉnh (HS/tháng)

Tiểu học :

 

 

 + Nội thành :

60.000 đồng

80.000 đồng

 + Ngoại thành :

50.000 đồng

70.000 đồng

Trung học cõ sở :

 

 

 + Nội thành :

75.000 đồng

90.000 đồng

 + Ngoại thành :

60.000 đồng

80.000 đồng

Trung học phổ thông :

 

 

 + Nội thành :

90.000 đồng

110.000 đồng

 + Ngoại thành :

75.000 đồng

90.000 đồng

 

1.2. Mức thu học phí lớp tăng cường Tin học :

+ Tiểu học : từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Trung học cõ sở : từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Trung học phổ thông: từ 60.000 đồng đến 70.000 đồng/học sinh/tháng.

1.3. Cho phép ngành Giáo dục – Đào tạo thành phố ngừng thực hiện điều tiết học phí công lập cho giáo viên, cán bộ viên chức ngành Giáo dục – Đào tạo ở các quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức (chỉ áp dụng cho giáo viên dạy một buổi/ngày, giáo viên các trường khuyết tật) và chấp thuận cho các quận này không nộp 30% học phí công lập điều tiết cho Sở Giáo dục và Đào tạo mà được giữ lại để tự cân đối, hỗ trợ đời sống của giáo viên, cán bộ, công chức ngành Giáo dục – Đào tạo tại quận.

Điều 2.

2.1. Các mức thu nêu ở điều 1 quyết định này được thực hiện từ tháng 01 nãm 2005.

2.2. Các khoản thu, chi học phí, tiền cõ sở vật chất và thu khác của ngành Giáo dục – Đào tạo thành phố tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 49/2000/QĐ-UB-VX ngày 10 tháng 8 nãm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính hýớng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

 

Nơi nhận :  
- Như điều 4
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Bộ Tài chính
- TT/TU, TT/HĐND TP, TT/UBND TP
- ủy ban MTTQVN/TP
- Văn phòng TU và các Ban TU
- Các Ban HĐND/TP, Kho bạc Nhà nước TP
- VPHĐ-UB : CPVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (VX)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thành Tài

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 336/2004/QĐ-UB về mức thu học phí trường, lớp phổ thông bán công, lớp tăng cường Tin học và điều tiết học phí công lập của ngành Giáo dục-Đào tạo thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.725
DMCA.com Protection Status